8. Överföring av besittningen av en hel gård, generationsväxling på gården eller nedläggning av jordbruksverksamheten 2022

Publiceringsdatum: 30. mars 2022
Till förstasidan Ansökningsguide för jordbrukastöd 2022
Gå till föregående 7. Att ingripa i missbruk 2022
Gå till följande CAP27 Ansökningsguide 2022

Besittningen av en gårdsbruksenhet kan ändras på flera olika sätt. Med besittningsändringar avses till exempel situationer där

 • det görs en generationsväxling på gården
 • en del av eller hela gården säljs eller arrenderas ut
 • gården får nya ägare utöver dem som redan äger gården eller
 • gården ändrar företagsform, till exempel från jordbruksverksamhet som bedrivs av fysiska personer till jordbruk i aktiebolagsform.

Olika ändringar av gårdens besittning kan göras när som helst och de ska meddelas till den behöriga myndigheten inom 15 arbetsdagar.  En ändring av gårdens besittning ger ändå inte alltid rätt att ändra det berörda årets stödsökande efter avslutad stödansökan. Då krävs det att förutsättningarna för så kallad överföring av besittningen av en hel gård uppfylls.

8.1 Överföring av besittningen av en hel gård

Med överföring av besittningen av en hel gård avses en situation där gårdens alla djur och odlingsmarker säljs eller arrenderas till en ny innehavare.

De vanligaste orsakerna till att besittningen av en hel gård överförs är att gården säljs till en ny innehavare och att det görs generationsväxling. En överföring av besittningen av en hel gård kan också innebära att gårdar slås samman. Med sammanslagning av gårdar avses fall där hela gården överförs i en annan gårds besittning genom köp eller arrendering.

Undantag som gäller överföring av besittningen av en hel gård

Vid överföring av besittningen av en hel gård förutsätts det att alla odlingsmarker i din ägo säljs eller arrenderas till en ny innehavare. Du kan ändå behålla en liten åkerareal som trädgårdsland för husbehov. Arealen får vara högst 10 % av gårdens åkerareal, dock högst en hektar.

Tidpunkten för besittningsändringen inverkar på vem stöden betalas till

En ändring av besittningen av en gård bör genomföras i början av året innan stöden ska sökas. På så sätt säkerställer du att rätt sökande och rätta uppgifter finns på ansökan redan i ansökningsskedet. Om besittningsöverföringen av hela gården görs efter avslutad stödansökan måste överföringen göras senast 31.8.2022, om du vill att stöden ska betalas till gårdens nya innehavare.

Deadline för överföring av besittningen av en hel gård (31.8) gäller inte nationella husdjursstöd. En ansökan om nationella husdjursstöd kan inte överföras till gårdens nya innehavare, om förskott på dessa stöd har betalats till den föregående innehavaren under året i fråga. I det här fallet betalas också stödets restbelopp till den ursprungliga sökanden, även om besittningen av hela gården har överförts. 

Överföring av besittningen av en hel gård efter 31.8.2022

Om besittningen av gården ändras efter 31.8.2022 betalas stöden för stödåret 2022 till den som har ansökt om stöd.

Om det inte är frågan om överföring av besittningen av en hel gård, kan du inte längre byta stödsökande efter avslutad stödansökan.

Efter 31.8 kan du inte byta stödsökande ens genom att överföra besittningen av hela gården till övertagaren.

Förbindelser och avtal

Med förbindelser och avtal avses i detta sammanhang miljöförbindelse, förbindelse om ekologisk produktion, förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande eller miljöavtal. Försäkra dig om att parterna i överföringen uppfyller de krav som ställts på ingåendet av den förbindelse eller det avtal som ska överföras, så att hela eller en del av förbindelsen eller avtalet förblir i kraft. Till exempel måste utbildningskravet för ekologisk produktion uppfyllas vid tidpunkten för överföring av förbindelsen. Närmare villkor och anvisningar om överföring av förbindelser och avtal finns uppräknade i villkoren för respektive stöd. Överför förbindelserna och avtalen med blankett 160.

EU-stöd till unga jordbrukare

Du kan inte överföra en ansökan om stöd till unga jordbrukare i samband med att besittningen av en hel gård överförs, om överlåtaren inte har rätt till stöd till unga jordbrukare. Övertagaren kan ansöka om det här stödet första gången först följande år.

Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

Den referenskvantitet som ligger till grund för betalningen av stöd kan överföras på en ny sökande bara om det är frågan om generationsväxling eller överföring av besittningen av en hel gård. Referenskvantiteten överförs med blankett 156.

Överföringar kan göras bara inom samma stödregion (AB eller C1–C4). I samband med överföringen kan referenskvantiteterna också slås samma på stödsökandens begäran. Vid generationsväxling kan referenskvantiteten delas, om alla övertagare uppfyller villkoren för beviljande av stödet.

Om du ansöker om förskott ska du ha referenskvantiteten i din besittning 1.3 innevarande stödår. Det slutliga stödbeloppet bestäms enligt situationen 1.9 stödåret.

Inverkar en besittningsöverföring på övervakningarna av gården eller på övervakningspåföljderna?

Om en gård har tagits ut till övervakning utförs övervakningen alltid på normalt sätt, även om gården varit föremål för en besittningsöverföring. Eventuella övervakningspåföljder för övervakningsårets stöd gäller den stödsökande som stödet betalas till under året i fråga. Övervakningstidpunkten har ingen betydelse.

För påföljderna ansvarar

 • övertagaren, om besittningen av hela gården har överförts före 31.8.
 • överlåtaren, om överföringen har gjorts efter 1.9.

Påföljder som hänför sig till tidigare år upphör i regel vid en besittningsöverföring. Ett undantag är till exempel sådana fall där den tidigare stödsökanden fortsätter som delaktig i det nya gårdsbruksföretaget.

Påföljderna av upprepade försummelser av tvärvillkor upphör i regel vid en besittningsöverföring. Det här innebär att om det i samband med övervakning hos gårdens övertagare upptäcks samma försummelse av tvärvillkor som vid övervakning som utfördes under överlåtarens tid, ger försummelsen upphov till en påföljd, men den höjs inte till följd av upprepningen.  

Övertagaren och överlåtaren kan sinsemellan avtala om betalningen av eventuella övervakningspåföljder.

8.2 Förutsättningarna för stöd måste uppfyllas

Stödvillkoren måste uppfyllas hela stödåret utan avbrott. Det är skäl för övertagaren att annullera de ansökta stöden om du vet att överlåtaren inte har uppfyllt alla stödvillkoren. På så sätt undgår du eventuella övervakningspåföljder. Du kan inte längre annullera stöden när du har fått besked om kommande övervakning.

8.3 Överföring av stödrättigheter

Kom ihåg att göra behövliga överföringar av äganderätten till stödrättigheter i samband med att besittningen av en hel gård överförs (blankett 103B och 103A). Grundstödet kan betalas och stödrättigheterna överföras i övertagarens besittning för stödåret 2022, om besittningen av hela gården har överförts senast 31.8.2022. Gör anmälan om överföring av stödrättigheter till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet inom 15 arbetsdagar från besittningsöverföringen.

Stödrättigheterna dras in om de förblir oanvända två år i följd.

8.4 Övertagarens minneslista:

Till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet

 • inom 15 arbetsdagar från besittningsöverföringen
  • Gör anmälan om överföring av besittningen av hela gården med blankett 156.
   • Överlåtaren och övertagaren ska underteckna blanketten.
  • Ge vid behov in följande blanketter
   • 456, om du grundar en helt ny gårdsbruksenhet.
   • 101D, om det blir ändringar i de delaktiga i gårdsbruksenheten (överlåtaren och övertagaren ska underteckna blanketten).
   • 101A, om du ändrar de grundläggande uppgifterna om gårdsbruksenheten.
   • 457, om det blir ändringar i behörigheterna att uträtta ärenden för gårdens räkning.
  • Ge in blankett 160 om överlåtarens miljöförbindelse överförs till övertagaren. Lämna in blanketten också till NTM-centralen, om överlåtarens miljöavtal eller ekoförbindelse ska överförs till övertagaren. Om du redan har en gällande miljö- eller ekoförbindelse sedan tidigare behöver blanketten inte ges in.
   • Ge dessutom in blankett 479, om du vill göra ändringar i åtgärderna i samband med miljöförbindelsen.
  • Ge in blankett 473, om överlåtarens förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande ska överföras till övertagaren.
  • Ge in blankett 462,om överlåtarens anmälan om deltagande i nationella husdjursstöd ska överföras till övertagaren. Ansökningarna om EU:s djurbidrag överförs med blankett 156.
  • Ge in blankett 282, om du vill delta i systemet med produktionsstöd för mjölk.
  • Anmäl överföringar av stödrättigheter med blankett 103B och bilaga 103A
   • Överlåtaren och övertagaren ska underteckna blanketterna
   • Vid överföring av besittningen av en hel gård som görs under perioden 15.6–31.8 kan stödrättigheterna överföras till övertagaren samtidigt.
   • Vid överföringar som gjorts från och med 1.9 överförs stödrättigheterna till övertagaren från året därpå.

Dessutom, om du etablerar dig som en helt ny jordbrukare

 • Du kan ansöka om stöd till unga jordbrukare (nationellt stöd och EU-stöd) samt startstöd till unga jordbrukare.
 • Om du är ekoodlare ska du komma ihåg att ansluta dig till ekokontrollen.

Kom också ihåg

 • Håll anmälningarna till djurregistren och uppgifterna om djurhållningsplatser uppdaterade inom ramen för anmälningstiderna.
 • Ingå arrende-/hyresavtal med arrendegivare om till exempel åkrar och byggnader. Arrende-/hyresavtalen ska ha ingåtts före besittningsöverföringen.

8.5 Överlåtarens minneslista:

Till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet:

 • inom 15 arbetsdagar från besittningsöverföringen
  • Gör anmälan om överföring av besittningen av hela gården med blankett 156.
  • Anmäl på blankett 474 att du frånträder ekoförbindelsen eller miljöavtal, om förbindelsen eller avtalen inte har överförts till övertagaren med blankett 160. Lämna in blanketten 474 till NTM-centralen.
  • Anmäl på blankett 473 att du frånträder förbindelsen om ersättning för djurens välbefinnande eller överför förbindelsen till övertagaren.
  • Anmäl att djurhållningen upphör, om gården inte fortsätter hålla djur.
  • Annullera deltagandet i nationella husdjursstöd på blankett 184. Om det gäller överföring av besittningen av en hel gård ska du ge in blankett 462.
  • Lämna in blankett 184 om deltagandet i nationella husdjursstöd överförs till övertagaren. Ansökningarna om EU:s djurbidrag överförs med blankett 156.
  • Ge in en skriftlig annullering av deltagandet i systemet med produktionsstöd för mejerimjölk. Annulleringen är fritt formulerad, men ska innehålla ett datum då du vill att annulleringen ska träda i kraft.
  • Anmäl om att behörigheterna till e-tjänster avslutas/ändras på blankett 457.

8.6 Om jag bara vill sluta ansöka om stöd?

Du kan upphöra med att ansöka om stöd eller återta dina ansökningar om stöd när som helst, om gården inte har underrättats om kommande övervakning. Lägg märke till att om du vill upphöra med att ansöka om stöd under årets gång eller under pågående förbindelse-/avtalsperiod, är det inte säkert att stöden kan betalas ut eller också kan redan utbetalda stöd återkrävas. Närmare anvisningar om annullering av stöd eller avslutande av förbindelser och avtal hittar du i villkoren för respektive stöd.

Till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet inom 15 arbetsdagar

 • Gör en skriftlig fritt formulerad anmälan om att
  • du upphör med att ansöka om stöd.
  • djurhållningen upphör, om gården inte fortsätter hålla djur.
  • du annullerar deltagandet i systemet med produktionsstöd för mejerimjölk. Meddela från och med vilket datum du vill att annulleringen ska träda i kraft.
 • Anmäl om frånträdandet av miljöförbindelser på blankett 474.
 • Avsluta behörigheterna till e-tjänster med blankett 457.
 • Anmäl på blankett 184 att du annullerar deltagandet i nationella husdjursstöd.
 • Överför stödrättigheterna på blankett 103B och bilaga 103A.
 • Anmäl med en fritt formulerad skriftlig anmälan att du återtar ansökan om EU:s djurbidrag.

Anmäl till NTM-centralen inom 15 arbetsdagar

 • på blankett 474 att ekoförbindelsen och miljöavtalen avslutas.

8.7 Ofta ställda frågor

Vad händer om jag glömmer meddela om ändringar i tid?

 • I de flesta situationerna betalas stöden till överlåtaren och inte till övertagaren.

Gäller överföringen av besittningen till hela gården också min gårds arrendeåkrar eller hyrda djur?

 • Vid överföring av besittningen av en hel gård är utgångspunkten att de åkrar och djur som du äger överförs till övertagaren. Samtidigt överför myndigheten också alla dina ansökningar till övertagaren. Du kan inte fortsätta ansöka om stöd med bara arrenderade åkrar och/eller hyrda djur om du har anmält att besittningen av hela gården har överförts.

Jag slutar med odlingen men vill behålla ett litet potatisland. Går det här för sig?

 • Om du avstår från din gård genom att överföra besittningen av hela gården kan du behålla högst 10 % av gårdens åkerareal, dock högst en hektar, som trädgårdsland för husbehov.
 • Om du upphör med odlingen utan att överföra besittningen av hela gården, finns det inga begränsningar för hur stor åkerarealen för husbehov får vara.

Ändras lägenhetssignumet vid överföring av besittningen av en hel gård?

 • När gårdar slås samman avgör man alltid från fall till fall vilketdera lägenhetssignumet som förblir i användning och vilket som passiveras. Till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet kan du framföra ditt önskemål om vilketdera lägenhetssignumet du vill fortsätta med.

Med sammanslagning av gårdar kan man också avse fall där två gårdar bildar en jordbrukssammanslutning etc. för att bedriva jordbruk. I de här fallen blir den nya gårdens lägenhetssignum vanligen en av de sammanslagna gårdarnas lägenhetssignum.

Gå till följande 9. Förbered dig inför år 2023