9. Förbered dig inför år 2023

Publiceringsdatum: 30. mars 2022

Till förstasidan Ansökningsguide för jordbrukastöd 2022
Gå till föregående 8. Överföring av besittningen av en hel gård, generationsväxling på gården eller nedläggning av jordbruksverksamheten 2022 

Gå till följande Jordbruksmark 1. Jordbruksmark, bas- och jordbruksskiften

↵ Ansökningsguide om åkerstöd 2023

Den nya CAP-perioden medför ändringar i stöden och villkoren för dem. Jord- och skogsbruksministeriets CAP-plan definierar de stödåtgärder inklusive ramvillkor som planterats för jordbruket till åren 2023–2027. De uppgifter som anges här baserar sig på Finlands CAP-plan som skickades till EU-kommissionen 22.12.2021. Eftersom kommissionen ännu inte har godkänt Finlands plan, kan det hända att det görs ytterligare ändringar i den. Vi uppdaterar och kompletterar informationen om stödansökan 2023 på adressen ruokavirasto.fi/cap.

Stöden reformeras nästa år

Tvärvillkoren efterträds av villkorlighet – höstanmälan blir obligatorisk

De nuvarande tvärvillkoren byts ut mot villkorlighet. Villkorligheten kommer utöver tvärvillkor att omfatta också en del av de nuvarande villkoren för förgröningsstöd och miljöersättning.

Iakttagande av villkorlighet blir ett villkor för de flesta jordbrukarstöden, alldeles som iakttagandet av tvärvillkoren nu. Till de största förändringarna hör kravet på växttäcke vintertid och fosforgödslingsnivåerna. I fortsättningen kommer reglerna om kväve- och fosforgödsling att gälla alla gårdar oberoende av vilka stöd gården har sökt. Med början nästa år ska 33* procent av arealen som utgörs av åker och permanenta grödor vara täckt av växtlighet under vinterperioden. När det gäller iakttagandet av kravet på växttäcke kommer det för åren 2023 och 2024 att införas ett undantag för de gårdar som producerar frilandsgrönsaker eller potatis.

På grund av växttäckeskravet ska alla gårdar göra en höstanmälan i fortsättningen.

* procenten har ändrats 30 % → 33%

Miljöförbindelse och ett nytt miljösystem

Miljöförbindelsens innehåll ändras och en del av åtgärderna i den nuvarande miljöförbindelsen flyttas över och blir åtgärder inom ett nytt miljösystem. Till miljösystemet kan du välja åtgärder på liknande sätt som i den nuvarande miljöersättningen. Åtgärder som du kan välja är växttäcke vintertid, naturvårdsvallar och gröngödslingsvallar samt mångfaldsväxter. Också miljöersättningen fortgår under nästa finansieringsperiod, men det blir ändringar i de åtgärder som kan väljas.

Stödrättigheterna frångås

När du förnyar ett arrendekontrakt och en överföring av stödrättigheter ska du beakta att stödrättigheterna upphör att gälla 31.12.2022, om regeringens proposition får nationellt godkännande. Från och med år 2023 betalas ett nytt grundläggande inkomststöd årligen på basis av stödberättigande jordbruksmark i en aktiv jordbrukares besittning.

Bidrag för jordbruksgrödor

År 2023 kommer det produktionsbundna stödet för jordbruksgrödor att omarbetas en aning. Det produktionsbundna inkomststödet för jordbruksgrödor styrs i huvudsak till samma grödor som det nuvarande bidraget för jordbruksgrödor. Ett undantag är råg som stryks från de bidragsberättigande grödorna. Lins och bovete är bidragsberättigande från och med 2023. Också i fortsättningen är stöden hektarbaserade.

Omarbetade djurstöd kan sökas i början av år 2023

  • Djurstöden är de första nya jordbrukarstöd som går att söka i början av år 2023. I fortsättningen kan EU:s djurbidrag och ersättning för djurens välbefinnande sökas årligen.
  • Avtal om uppfödning av lantraser söks framöver i början av året och avtalen är ettåriga. På grund av den ändrade ansökningstidpunkten kan ett lantrasavtal som söks 2023 ha avvikande längd på avtalsperioden.
  • Villkoren för djurstöd kommer att ändras. Vi informerar närmare om ändringarna när de har fastställts.

Andra ändringar i de stöd som kan sökas 2023

  • Kompensationsersättningens husdjursförhöjning slopas.
  • Stöden till unga jordbrukare fortsätter. Framöver ingår ett utbildningskrav i ansökningsvillkoren för EU:s stöd till unga jordbrukare.
  • Ersättningen för ekologisk produktion fortsätter, men grunden för beräkning av husdjursförhöjningen och kravet på avsalugrödor ändras. Gårdens åkrar kan fortfarande odlas ekologiskt och animalieproduktionen bedrivas konventionellt. Ekoutbildningen måste kompletteras med en dag för kompletterande utbildning utöver den redan avlagda ekokursen. Blankett 215 avskaffas. Nya ekoförbindelser kan sökas i Viputjänsten nästa år.

Ny teknik för stödansökan och för uppföljning av villkoren

Från och med nästa år kan åkerstöd sökas bara elektroniskt. Pappersblanketterna avskaffas

Alla medlemsländer i EU ska införa ett satellitbaserat system för uppföljning av stödvillkoren. Med hjälp av material som satelliterna producerar följs växtbeståndens utveckling under hela växtperioden. Materialet är tillgängligt för alla och gratis. Vid sidan av Viputjänsten lanseras en mobilapplikation.

I fortsättningen är informationsutbytet mellan jordbrukaren och förvaltningen extra viktigt. De inbyggda kontrollerna i Vipurådgivaren ger dig noggrannare hjälp än förr när du fyller i stödansökan. Med hjälp av mobilappen kan du hålla koll på hur stödvillkoren uppfylls på dina jordbruksskiften och planera åtgärderna som ska vidtas på skiftena. Vid behov kan du ändra eller rätta din ansökan i Viputjänsten utan påföljder/sanktioner. Du kan själv också sända information om dina skiften till förvaltningen genom att skicka platsbundna foton via mobilappen. Med hjälp av fotona kan du till exempel informera om att du har slagit en vallåker.

Ansökan om åkerstöd från och med 2023

Gå till följande Jordbruksmark 1. Jordbruksmark, bas- och jordbruksskiften