Överlåtelse av besittningen av hela gården eller upphörande med gårdsbruk 2023

Publiceringsdatum: 22. februari 2023

Besittningen av gården kan ändras på flera olika sätt. Med förändringar i besittningen menas till exempel situationer där

 • Generationsväxling görs på gården
 • En del av gårdsbruksenheten eller hela gårdsbruksenheten säljs eller arrenderas ut
 • Gårdsbruksenheten får nya ägare utöver de föregående ägarna eller
 • Gårdens företagsform ändras, till exempel från jordbruksverksamhet som bedrivs av fysiska personer till aktiebolag.

Olika ändringar i besittningen av gårdsbruksenheten kan göras när som helst och de ska anmälas till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet utan dröjsmål.  En ändring i besittningen av gårdsbruksenheten berättigar dock inte alltid till att den som ansöker om stöd för året i fråga kan ändras efter att stödansökan har avslutats. I sådana fall krävs det att förutsättningarna för överlåtelse av besittning av hela gården är uppfyllda.

Överlåtelse av besittningen av hela gården

Med överlåtelse av besittningen av en hel gård avses en situation där gårdens alla djur och odlingsmarker säljs eller arrenderas ut till en ny innehavare.

De vanligaste orsakerna till att besittningen av en hel gård överlåts är generationsväxling eller att gårdsbruksenheten säljs till en ny innehavare. Överlåtelse av besittningen av en hel gård kan också innebära sammanslagning av gårdar. Med sammanslagning av gårdsbruksenheter avses fall där en hel gårdsbruksenhet övergår i en annan gårdsbruksenhets besittning genom köp eller arrende.

Tidpunkten för ändring av besittningen påverkar vem som får stöd

Det lönar sig att göra en ändring i besittningen av gården i början av året innan stödansökningarna inleds. På så sätt säkerställer du att ansökan redan i ansökningsskedet har rätt sökande och riktiga uppgifter. Om besittningen av hela gården överlåts efter stödansökan ska detta göras senast 31.8, om du vill att stöden betalas till gårdens nya innehavare.

Tidsfristen för överlåtelse av besittningen av hela gården (31.8) gäller inte nationella husdjursstöd. Ansökan om nationella husdjursstöd kan inte överföras på gårdsbruksenhetens nya innehavare, om den föregående innehavaren under innevarande år har fått förskott på stöden i fråga. I detta fall betalas också resten av stödet till den ursprungliga sökanden, även om hela gårdsbruksenheten har överförts. 

Överlåtelse av besittningen av hela gården efter 31.8

Om besittningen av gården ändras efter 31.8, betalas stöden för stödåret till den som har ansökt om stödet.

Förbindelser och avtal

Med förbindelser och avtal avses i detta sammanhang en miljöförbindelse, en förbindelse om ekologisk produktion, en förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande eller miljöavtal. Säkerställ att överlåtelseparterna uppfyller villkoren för att ingå den förbindelse eller det avtal som ska överföras för att förbindelsen och avtalet eller en del av det ska förbli i kraft. Till exempel måste utbildningskravet för ekologisk produktion uppfyllas när förbindelserna överförs. Närmare villkor och anvisningar för överföring av förbindelser och avtal finns i villkoren för varje stöd. Flytta arealbaserade förbindelser och avtal på blankett 160 och förbindelsen för ersättning för djurens välbefinnande på blankett 473.

Stöd till unga jordbrukare

Vid överlåtelse av besittningen av hela gården har övertagaren rätt att ansöka om EU-finansierat inkomststöd till unga jordbrukare och nationellt stöd till unga jordbrukare, även om avträdaren inte hade varit berättigad till stödet.

Övertagaren ska uppfylla alla stödvillkor för att få stöd, bland annat ska kravet på yrkesskicklighet uppfyllas senast 31.8.

Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

Den referenskvantitet som ligger till grund för betalningen av stöd kan överföras till en ny sökande endast om det är fråga om generationsväxling eller överlåtelse av besittningen av hela gården. Referenskvantiteten överförs på blankett 156.

Överföringar kan endast göras inom samma stödområde (AB eller C1-C4). I samband med överlåtelsen kan referenskvantiteterna på sökandens begäran också sammanslås. I samband med generationsväxling kan referenskvantiteten delas, om alla övertagare uppfyller förutsättningarna för beviljande av stöd.

Om du ansöker om förskott ska referenskvantiteten vara i din besittning den 1.3 det innevarande stödåret. Det slutliga stödet bestäms enligt situationen den 1.9 under stödåret.

Påverkar överlåtelsen av besittningen övervakningen eller påföljderna av övervakningen?

Om gården har valts för övervakning sker övervakningen alltid normalt även om en överlåtelse av besittningen har gjorts. De eventuella påföljderna för stöden under tillsynsåret gäller den sökande till vilken stödet betalas under året i fråga. Tidpunkten för övervakningen har ingen betydelse.

För påföljderna ansvarar

 • Övertagaren, om besittningen av hela lägenheten har överförts före 31.8.
 • Avträdaren, om besittningen av hela lägenheten har överförts efter 1.9.

Påföljderna för tidigare år avbryts i regel av besittningsöverlåtelsen. Ett undantag är till exempel situationer där en tidigare sökande fortsätter att vara delaktig i ett nytt jordbruksföretag.

Påföljderna av upprepad försummelse av villkorligheten avbryts i regel vid överlåtelse av besittningen av gården. Detta innebär att om man under övervakningen upptäcker samma försummelse av villkorligheten som vid övervakningen under avträdarens tid, leder försummelsen till en påföljd, men försummelsen anses inte upprepad.

Stödvillkoren ska uppfyllas

Stödvillkoren ska uppfyllas utan avbrott under hela stödåret. Som övertagare lönar det sig att annullera de ansökta stöden om du vet att avträdaren inte har uppfyllt alla stödvillkor. På så sätt undviker du eventuella påföljder av övervakningen. Du kan inte längre annullera stöd efter att övervakning har anmälts eller tidsfristen för återkallande av stöd har löpt ut.

Minneslista för den som tar över:

Till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet Inom 15 arbetsdagar från det att besittningen överlåtits

 • Anmäl överlåtelse av besittningen av hela gården på blankett 156.
  • Avträdaren och övertagaren ska underteckna blanketten.
 • Returnera vid behov följande blanketter
  • blankett 156, om du grundar en helt ny gårdsbruksenhet.
  • blankett 101D, om det sker ändringar i gårdsbruksenhetens delägare (avträdaren och övertagaren ska underteckna blanketten).
  • blankett 101A, om du ändrar basuppgifterna om gården.
  • blankett 457, om det sker ändringar i gårdens rättigheter att uträtta ärenden.
 • Returnera blankett 160 om avträdarens miljöförbindelse överförs till övertagaren. Returnera också blanketten till NTM-centralen om avträdarens miljöavtal eller förbindelse om ekologisk produktion överförs till övertagaren. Om du redan har en gällande miljö- eller ekoförbindelse behöver du inte returnera blanketten.
 • Returnera blankett 473, om förbindelsen för avträdarens ersättning för djurens välbefinnande överförs till övertagaren.
 • Returnera blankett 282 om du vill vara med i systemet för produktionsstöd för mjölk.

Avträdarens minneslista:

Till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet Inom 15 arbetsdagar från det att besittningen överlåtits

 • Anmäl överlåtelse av besittningen av hela gården på blankett 156.
 • Anmäl att du avstår från en miljöförbindelse, en förbindelse om ekologisk produktion eller ett miljöavtal på blankett 474, om förbindelsen eller avtalet inte har överförts till övertagaren på blankett 160. Returnera blankett 474 till NTM-centralen om du avstår från en förbindelse om ekologisk produktion eller ett miljöavtal.
 • Anmäl att du avstår från en förbindelse som gäller ersättning för djurens välbefinnande eller att förbindelsen överförs till övertagaren på blankett 473.
 • Anmäl att djurhållningen upphör, om djurhållningen på gården inte fortsätter.
 • Lämna en skriftlig annullering av deltagandet i systemet för produktionsstöd för mejerimjölk. Återkallelsen får vara fritt formulerad, men den ska innehålla det datum då du vill att återkallelsen ska träda i kraft.
 • Meddela om upphörande/ändring av behörigheter på blankett 457

Avslutande av ansökan om stöd

Du kan avstå från att ansöka om stöd eller återkalla de stöd du ansökt om under ändringstiden, om inte gården har underrättats om övervakningen. Observera att om du vill sluta ansöka om stöd mitt under året eller under förbindelse- eller avtalsperioden, kan stöd inte nödvändigtvis betalas ut eller utbetalda stöd kan återkrävas. Närmare anvisningar om återkallande av stöd eller avslutande av förbindelser och avtal kan du kontrollera i villkoren för varje stöd.

Till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet utan dröjsmål

 • Gör en skriftlig fritt formulerad anmälan
  • om upphörande av ansökan om stöd.
  • om upphörande med djurhållning, om djurhållningen på gården inte fortsätter.
  • om återkallande av deltagande i systemet för produktionsstöd för mejerimjölk. Berätta från och med vilken dag du vill att upphörandet ska träda i kraft.
 • Anmäl att du avstår från miljöförbindelsen på blankett 474.
 • Avsluta rätten att uträtta ärenden med blankett 457.
 • Gör en fritt formulerad skriftlig anmälan om återtagande av ansökningar om djurstöd

 Meddela NTM-centralen utan dröjsmål

 • Om avstående från förbindelse om ekologisk produktion och miljöavtal på blankett 474.

Vanliga frågor

Tänk om jag glömmer att anmäla förändringarna i tid?

 • I de flesta fall betalas stöden till avträdaren och inte till övertagaren.

Gäller överlåtelsen av besittningen av hela gården också åkrar eller djur som arrenderats ut till min gård?

 • Nej. En förutsättning för att besittningen av hela gården ska kunna överföras är att de åkrar och djur som du äger överförs till övertagaren. Samtidigt överför myndigheten också alla dina ansökningar till den som tar över. Du kan inte fortsätta att ansöka om stöd enbart på arrenderade åkrar och/eller djur om du har meddelat att besittningen av hela gården har överlåtits.

Jag slutar med jordbruket, men jag vill behålla ett litet potatisland. Är det ok?

 • Om du avstår från din gård genom att överlåta besittningen av hela gården kan du behålla en liten åker att använda som trädgårdsland.
 • Om du slutar med jordbruket utan att besittningen av hela gården överförs, är storleken på åkern inte begränsad.

Ändras lägenhetssignumet vid överlåtelse av besittningen av hela gården?

 • När gårdar slås ihop avgörs det alltid från fall till fall vilket lägenhetssignum som ska användas och vilket som ska passiveras. Du kan framföra dina önskemål om vilket lägenhetssignum du vill ska användas till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.
 • Med sammanslagning av gårdsbruksenheter kan också avses fall där två gårdar bildar en jordbrukssammanslutning e.d. för idkande av jordbruk. I dessa fall blir den nya lägenhetens signum i allmänhet det ena av lägenhetssignumen för de gårdar som ska sammanslås.