Vipuanvisning: Ansökan av nationella husdjursstödet 2024

Publiceringsdatum: 8. februari 2024

Inloggning och användarrättigheter

Du kan logga in i Viputjänsten med bläddringsrättigheter, men för att uträtta ärenden elektroniskt behöver du åtkomsträttigheter till e-tjänster. 

Logga in i Viputjänsten på adressen: https://vipu.ruokavirasto.fi. Identifiera dig till tjänsten med bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt personkort.

 • Om du identifierar dig med nätbankkoder, styrs du av systemet till bankens inloggningsfönster. Mer info om identifiering med bankkoder får du på bankens webbplats. Dina nätbankkoder används enbart för identifieringen, bankuppgifterna förmedlas inte till Viputjänsten.
 • Anvisningar om hur du använder mobilcertifikat får du på din egen mobiloperatörs webbplats eller på adressen mo­bii­li­var­men­ne.fi.
 • Om du loggar in med HST-kort ska du välja Identifieringskort och använda identifieringskortet och kortläsaren för att identifiera dig.

Ansökan om åtkomsträttigheter

Du kan söka och annullera åtkomsträttigheter med blankett 457. För en helt ny gård kan du ansöka om åtkomsträttigheter till e-tjänster med blankett 456.

Som primär odlare kan du också själv bemyndiga andra användare och återta behörigheter i avsnittet Åtkomsträttigheter i Vipus meny Gård.

Bemyndiga en annan person

Elektronisk ärendehantering förutsätter att en person bemyndigas att underteckna den elektroniska stödansökan för de andras räkning.  Vanligen är det den primära odlaren som har åtkomsträttigheterna till e-tjänster. I den elektroniska ärendehanteringen kan du bemyndiga till exempel en rådgivare att uträtta ärenden för din räkning. Mer information om att elektroniskt bemyndiga en rådgivare ingår i kapitel Ansökan om stöd i Ansökningsguide om åkerstöd.

Öppna filen i PDF-läsprogrammet. Det vanligaste programmet som används är Adobe Acrobat Reader. Vid behov kommer du åt att ladda läsprogrammet via https://www.adobe.com/fi/acrobat/pdf-reader.html. Välj Fil → skriv ut → som printer väljer du Microsoft Print to PDF → skriv ut. Efter detta kommer du åt att skapa filen som en helt ny PDF-filversion. Till sist frågar programmet om du vill spara utskriften dvs filen. Spara filen på din egna dator eller på datorns skrivbord.Bifoga sedan som vanligt i Viputjänsten.

Ifall PDF-läsprogrammet är något annat än Acrobat Reader så använd det programmets skapandefunktion för en ny filversion. Det går också att skapa en fil exempelvis med hjälp av textbehandlingsprogrammet Word.

Öppna filen i PDF-läsprogrammet. Vanligaste programmet som används är Adobe Acrobat Reader. Vid behov kan du ladda Adobe Acrobat Reader-programmet från Adobes webbsidor. Skriv ut filen genom att välja som printer Microsoft Print to PDF. Spara filen på din maskin. Efter detta kan du bifoga filen som normalt i Viputjänsten.

När det gäller e-tjänster och användning av Viputjänsten kan du kontakta ditt eget samarbetsområdes eller NTM-centrals expert på elektronisk stödansökan som hjälper dig i frågor som rör åtkomsträttigheter, användning av tillämpningen och insändande av ansökningar. Du tar kontakt genom att klicka på punkten Användarstöd i Viputjänsten. På skärmen öppnas en kontaktsida där du kan välja om du vill ha hjälp via e-post eller per telefon.

Skärmdump från ViputjänstenBild 1: Nederst på sidan i punkten Användarstöd hittar du kontaktuppgifterna till din kommun eller din NTM-central.

Ta kontakt

Leta fram ditt samarbetsområde

 

Nordligt husdjursstöd för nötkreatur, tackor och getter. Ansöka om förskott och stöd ska lämnas senast 5.3.2024 kl. 23:59.

Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning: Stödet baserar sig på befintlig referenskvantitet. Ansökan om förskott och stöd ska lämnas in senast 5.3.2024 kl. 23:59.

1. Ansökan om Nationella husdjursstöd i Viputjänsten

Djurbidragen söks i Viputjänsten via funktionen Ansök om stöd och lämna in anmälningar.

Skärmdumpu ur Viputjänsten, sök stöd och lämna in ansökningarBild 1. Välj funktionen Ansök om stöd och lämna in anmälningar.

I den övre balken på Viputjänstens framsida öppnas via punkten Ansök/Anmäl de stödansökningar och anmälningar som är med i den elektroniska tjänsten. Du kommer också till de elektroniska tjänsterna via framsidans funktion Ansök om stöd och lämna in anmälningar. Under rubriken Ansökningstid ser du tiden för när ansökan är öppen. Du kan begränsa funktionerna som syns i rutan genom att välja Visa alla eller Endast de ansökningar/anmälningar med pågående ansökningstid. Välj Ansökan om nationella husdjursstöd.

Skärmdump ur Viputjänsten, ansökan av nationella stödBild 2. Elektroniska tjänstens framsida Ansökan om nationella husdjursstöd.

Efter valet öppnas ett fönster med tre mellanblad: Sökandens uppgifter, Ansökningsuppgifter samt Sammandrag och skickande.

 

2. Uppgifter om stödsökanden

På mellanbladet för Uppgifter om stödsökande väljs i rullgardinsmenyn den som är stödsökanden. Alternativen är beroende på gårdens delaktiga (enskild person, sammanslutning, aktiebolag).

Om stödsökanden är en enskild person väljs rätt sökande i rullgardinsmenyn. Övergå sedan till mellanbladet för Ansökan.

Om stödsökande är ett övrigt samfund eller aktiebolag välj i rullgardinsmenyn den person som är beslutförd och/eller bär det ekonomiska ansvaret i frågor gällande gården. Dessutom ska personen vara över 18 år och själv bedriva jordbruk och/eller trädgårdsodling.

Uppe i vänstra hörnet på vyn hittar du ifyllningsanvisningar för stödansökan.

Skärmdump ur Viputjänsten, val av stödsökande

Skärmdump ur Viputjänsten, Val av stödsökandeBild 3. Val av stödsökande.

 

3. Ansökningsuppgifter

Ansökan om stöd och djuruppgifter meddelas på mellanbladet Ansökningsuppgifter.

Skärmdump ur Viputjänsten, ansökan om stödBild 4. Ansökan om stöd.

 

4. Frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

Om du ansöker om frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning, välj antingen

 • Jag ansöker om förskott och slutgiltigt stöd eller
 • Jag ansöker endast om slutgiltigt stöd

Välj också i punkten för Besittning av jordbruksmark antingen:

 • Jag anmäler minst 5 hektar jordbruksmark i denna års stödansökan eller
 • Jag använder 5 hektar som kalkylerad åkerareal, eftersom en delaktig i sammanslutningen har haft i sin besittning minst 3 hektar åker som lämpar sig för odling år 2007 eller jag har år 2007 beviljats undantag från kravet på åkerareal.
 • Om stödsökanden är en sammanslutning kan sammanslutningen använda den åkerareal som den delaktiga med bestämmanderätt besitter. Kryssa för alternativet: En delaktig med bestämmanderätt i sammanslutningen som ansöker om stöd har minst 5 hektar åker i sin besittning. Dessutom meddelas ifrågavarande delaktiges namn och lägenhetssignum via rullgardinsmenyn.

När du fyllt i alla val aktiveras knappen för sparande av uppgifter. 

Skärmdump ur Viputjänsten, ansökan av frikopplat stöd för svin och fjäderfäBild 5. Ansökan om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

 

5. Nordligt husdjursstöd

Välj vilket stöd du söker och kryssa för om du ansöker om

 • du söker förskott och slutgiltigt stöd, eller
 • du söker endast om slutgiltigt stöd

Skärmdump ur Viputjänsten, val av stödBild 6. Val av stöd.

Skärmdump ur Viputjänsten, Välj om du vill söka om förskott och slutgiltigt stöd eller bara om slutgiltigt stödBild 7. Välj om du vill söka om förskott och slutgiltigt stöd eller bara om slutgiltigt stöd.

Val om sökanden är ett aktiebolag eller samfund

Om stödsökanden är ett övrigt samfund eller aktiebolag, välj något av följande:

 • jag anmäler uppgifter om minst 5 hektar jordbruksmark i ansökan om åkerstöd eller
 • delaktig i sammanslutning har minst 5 hektar jordbruksmark i sin besittning
  • välj den delaktiges namn och lägenhetssignum. Den delaktige skall anmäla jordbruksmarken under ifrågavarande lägenhetssignum.

Skärmdump ur Viputjänsten, Anmälan om besittning av jordbruksmark då det är frågan om samfund och aktiebolagBild 8. Anmälan om besittning av jordbruksmark då det är frågan om samfund och aktiebolag.

Djurantal vid förskott

Du skall välja djurantalet för vilket du ansöker om förskott. För det slutgiltiga stödets del hämtar Livsmedelsverket uppgifterna direkt ur djurregistren.

Välj först djurgrupp som om du ansöker om förskott för. Ange sedan på vilka grunder du ansöker om förskott:

 • djurantalet året innan, om du söker om stöd för det djurantal som du fått nordligt husdjursstöd för föregående år.
  • Livsmedelsverket hämtar uppgiften direkt från föregående års uppgifter
 • produktionen minskar, om djurantalet sjunker jämfört med föregående år
  • anmäl medeltalet för det uppskattade antalet djur under ansökningsåret
 • produktionen har inletts, om du påbörjar produktionen under ansökningsåret
  • anmäl medeltalet för det uppskattade antalet djur under ansökningsåret och
  • bifoga som bilaga till ansökan en utredning över påbörjandet av produktionen. Läs mera om bifogandet av utredning till ansökan i kapitel xx
 • produktionen expanderar, om antalet djur är minst en tredjedel större än föregående år
  • anmäl medeltalet för det uppskattade antalet djur under ansökningsåret och
  • bifoga som bilaga till ansökan en utredning över expansionen av produktionen. 

Skärmdump ur Viputjänsten, Val av djurgrupp som grund för förskottet.Bild 9. Val av djurgrupp som grund för förskottet.

Skärmdump ur Viputjänsten, Val av djurantal för förskottetBild 10. Val av djurantal för förskottet.

Skärmdump ur Viputjänsten, Bifoga en utredning till ansökan om du ansöker förskott på en produktion som påbörjats eller expanderarBild 11. Bifoga en utredning till ansökan om du ansöker förskott på en produktion som påbörjats eller expanderar. Utredningen kan bestå av handlingar över djur som anskaffas eller uppgifter om produktionsbyggnader och deras omfattning.

Anmälan om mjölkproduktion för getter

Bifoga till ansökan ett avtal som ingåtts med en anläggning som förädlar getmjölk eller bevis över registreringen av livsmedelsverksamheten eller meddela numret på den livsmedelslokal som godkänts på basen av ansökan. 

Skärmdump ur Viputjänsten, Val vid anmälan om mjölkproduktion för getter.Bild 12. Val vid anmälan om mjölkproduktion för getter.

Påbörjande av hållande av får under ansökningsåret.

 Om du inleder hållande av får under stödåret begränsar antalet lamm inte det maximala antalet stödberättigande tackor på din gård. Hållandet av får anses ha inletts när du har blivit skyldig att göra anmälningar till får- och getregistret. Om din gård har fått sitt första får 2024, anses din gård ha börjat hålla får under stödåret i fråga. Meddela att du inlett hållandet av får när du ansöker om stöd.

Skärmdump ur Viputjänsten, Påbörjande av hållande av får.Bild 13. Påbörjande av hållande av får.

Att bifoga en bilaga till ansökan

Skärmdump ur Viputjänsten, Bifoga bilagor till ansökan.

Skärmdump ur Viputjänsten, Bifoga bilagor till ansökan.Bild 14. Bifoga bilagor till ansökan.


6. Sammandrag och skickande av uppgifter

Före inskickande uppge i rätt form den e-postadress till vilken du vill att det skickas ett meddelande över bekräftelse på att ansökan skickats in. Skicka till handläggning - knappen aktiveras först när att du skrivit in e-postadressen. I fältet för Tilläggsuppgifter kan du vid behov ge tilläggsuppgifter rörande ansökan.

Skärmdump ur Viputjänsen, mellanbladet för sammandrag och skickandeBild 15. Mellanbladet Sammandrag och skickande.

På mellanbladet Sammandrag och skickande kan du kontrollera alla de sparade uppgifterna och skriva ut ansökningsuppgifterna via funktionen Skriv ut sammandrag. Vid behov kan du också skriva ut uppgifterna för ansökan innan du skickar in ansökan. Texten "Förhandsversion" visar att ansökan ännu inte skickats till handläggning.

Skärmdump ur Viputjänsen, skriv ut sammandragBild 16.  Skriv ut sammandrag.

Skärmdump ur Viputjänsten, Förhandsversion av sammandrag över anmälda uppgifterBild 17. Förhandsversion av sammandrag över anmälda uppgifter.

När ansökningsuppgifterna har kontrollerats, skicka in ansökan med funktionen Skicka till handläggning.

Skärmdump ur Viputjänsen, skicka till handläggningBild 18. Skicka ansökan till handläggning.

En ansökan som skickats in kan vid behov återtas under ansökningstiden gång med funktionen Återta returnerad ansökan på mellanbladet Sammandrag och skickande. Kom ihåg att skicka in ansökan igen efter ett eventuellt återtagande!

Skärmdump ur Viputjänsen, återta ansökanBild 19. Återta ansökan.

Efter det ansökan skickats in kan ett sammandrag över ansökan skapas med hjälp av länken Skriv ut sammandraget. En PDF-utskrift öppnas över ansökan. Upptill i utskriftens högra hörn syns tidpunkten för att returnerandet av ansökan lyckats. Utskriften fungerar som kvitto över att ansökan har returnerats och den kan sparas på den egna datorn eller alternativt skrivas ut på papper.

Skärmdump ur Viputjänsten, Uppgifterna i ansökan har skickats till handläggning.Bild 20. Uppgifterna i ansökan har skickats till handläggning.

Skärmdump ur Viputjänsten, Bild 21. Ansökan har skickats till handläggning.Bild 21. Ansökan har skickats till handläggning.

Efter att ansökan skickats kan du stänga sidan i punkten Återgå till första sidan (till höger i balken överst). Skärmen återgår till framsidan av Vipu. Under punkten för Ansökningar och anmälningar kan du kontrollera, att din ansökan om det nationella husdjurstödet är i läge skickad samt datum för när ansökan skickats in. Efter att ansökan skickats in får du också en e-post som bekräftelse över att den skickats in.

Skärmdump ur Viputjänsten, På sidan för Ansökningar och anmälningar syns situationen för ansökan.Bild 22. På sidan för Ansökningar och anmälningar syns situationen för ansökan.