Vipuanvisning: Transportstöd för sockerbeta 2023

Publiceringsdatum: 2. februari 2024

Inloggning och användarrättigheter

Du kan logga in i Viputjänsten med bläddringsrättigheter, men för att uträtta ärenden elektroniskt behöver du åtkomsträttigheter till e-tjänster. 

Logga in i Viputjänsten på adressen: https://vipu.ruokavirasto.fi. Identifiera dig till tjänsten med bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt personkort.

  • Om du identifierar dig med nätbankkoder, styrs du av systemet till bankens inloggningsfönster. Mer info om identifiering med bankkoder får du på bankens webbplats. Dina nätbankkoder används enbart för identifieringen, bankuppgifterna förmedlas inte till Viputjänsten.
  • Anvisningar om hur du använder mobilcertifikat får du på din egen mobiloperatörs webbplats eller på adressen mo­bii­li­var­men­ne.fi.
  • Om du loggar in med HST-kort ska du välja Identifieringskort och använda identifieringskortet och kortläsaren för att identifiera dig.

Ansökan om åtkomsträttigheter

Du kan söka och annullera åtkomsträttigheter med blankett 457. För en helt ny gård kan du ansöka om åtkomsträttigheter till e-tjänster med blankett 456.

Som primär odlare kan du också själv bemyndiga andra användare och återta behörigheter i avsnittet Åtkomsträttigheter i Vipus meny Gård.

Bemyndiga en annan person

Elektronisk ärendehantering förutsätter att en person bemyndigas att underteckna den elektroniska stödansökan för de andras räkning.  Vanligen är det den primära odlaren som har åtkomsträttigheterna till e-tjänster. I den elektroniska ärendehanteringen kan du bemyndiga till exempel en rådgivare att uträtta ärenden för din räkning. Mer information om att elektroniskt bemyndiga en rådgivare ingår i kapitel Ansökan om stöd i Ansökningsguide om åkerstöd.

När det gäller e-tjänster och användning av Viputjänsten kan du kontakta ditt eget samarbetsområdes eller NTM-centrals expert på elektronisk stödansökan som hjälper dig i frågor som rör åtkomsträttigheter, användning av tillämpningen och insändande av ansökningar. Du tar kontakt genom att klicka på punkten Användarstöd i Viputjänsten. På skärmen öppnas en kontaktsida där du kan välja om du vill ha hjälp via e-post eller per telefon.

Skärmdump från ViputjänstenBild 1: Nederst på sidan i punkten Användarstöd hittar du kontaktuppgifterna till din kommun eller din NTM-central.

Ta kontakt

Leta fram ditt samarbetsområde

Öppna filen i PDF-läsprogrammet. Det vanligaste programmet som används är Adobe Acrobat Reader. Vid behov kommer du åt att ladda läsprogrammet via https://www.adobe.com/fi/acrobat/pdf-reader.html. Välj Fil → skriv ut → som printer väljer du Microsoft Print to PDF → skriv ut. Efter detta kommer du åt att skapa filen som en helt ny PDF-filversion. Till sist frågar programmet om du vill spara utskriften dvs filen. Spara filen på din egna dator eller på datorns skrivbord.Bifoga sedan som vanligt i Viputjänsten.

Ifall PDF-läsprogrammet är något annat än Acrobat Reader så använd det programmets skapandefunktion för en ny filversion. Det går också att skapa en fil exempelvis med hjälp av textbehandlingsprogrammet Word.

Öppna filen i PDF-läsprogrammet. Vanligaste programmet som används är Adobe Acrobat Reader. Vid behov kan du ladda Adobe Acrobat Reader-programmet från Adobes webbsidor. Skriv ut filen genom att välja som printer Microsoft Print to PDF. Spara filen på din maskin. Efter detta kan du bifoga filen som normalt i Viputjänsten.

I Viputjänsten på framsidans övre balk Ansök/Anmäl öppnas tidtabbellerna för elektroniska tjänster.

Skärmdump från Viputjänsten, framsidanBild 1a. Viputjänstens övre meny.

På framsidan för elektroniska tjänster väljer du Transportstöd för sockerbeta.

Välj ansökanBild 1b. Välj ansökan, Transportstöd för sockerbeta.

Efter valet öppnas ett fönster, där det finns tre delar: Sökandens uppgifter, Ansökningsuppgifter samt Sammandrag och skickande

1. Sökandens uppgifter

sökandes uppgifterBild 2. Välj stödsökande

Välj stödsökanden med hjälp av rullgardinsmenyn. Som stödsökande skall väljas den av gårdens delaktiga, vars namn finns på sockerbetornas odlingsavtal.

2. Ansökningsuppgifter

Odlingsavtalen

Anteckna odlingsavtalets nummer för sockerbetor till de öppna fältet. I odlingsavtalets nummer skall finnas 7 siffror. Ditt givna odlingsnummer förhandsuppgifter syns därefter på samma rad. Förhandsuppgifterna har erhållits från sockerfabriken och dessa kan du inte ändra.

Lägg vid behov till ett nytt odlingsnummer med Lägg till avtal -knappen, om du har i din besittning flera odlingsavtal.

Lägg till odlingsavtalBild 3. Lägg till odlingsavtal under mellanbladet Ansökningsuppgifter

Lantbruksföretagets skatteår

Anmäl lantbruksföretagets skatteår. Obs! Juni 2024 skall finnas med i innevarande skatteårsperiod.

Skärmdump från Viputjänsten, SkatteårBild 4. Lantbruksföretagets skatteår och bearbetning av dem

Välj det översta krysset, om pågående skatteår (2024) och de två föregående skatteåren (2023 och 2022) har varit hela kalenderår.

Välj det ne­ders­ta krys­set, om pågåen­de skat­te­år (2024) el­ler de två fö­re­gå­en­de skat­te­åren (2023 och 2022) inte va­rit hela ka­len­der­år.

Klicka på Bearbeta skatteår -knappen och anmäl skillt på skärmen som öppnas de rätta skatteåren genom att välja från kalendern. Anmälan om pågående skatteår är obligatorisk. Spara ändringen.

Skärmdump från Viputjänsten,Bearbeta  skatteår

Bild 5. Bearbeta skatteåren

Tidigare de minimis -stöd

Anmäl om du har fått till lantbruksföretaget pågående och de två föregående skatteåren de minimis - stöd från andra än Landsbygdsverket eller Livsmedelsverket. Obs! De utbetalda  de minimistödet för jordbruksstöd från Landsbygdsverket eller Livsmedelsverket behövs inte anmälas, eftersom de finns i administrationens uppgifter.

De minimis-stödBild 6. Välj nej eller ja och lägg till isåfall åtminstone ett de minimis-stöd

Välj Nej, om inga andra de minimisstöd har blivit beviljade.

Välj Ja, om andra de minimisstöd har beviljats och anteckna dina erhållna stöds uppgifter i tabellen som öppnas. Anmäl stödets uppgifter genom att klicka på Lägg till stöd: stödets beviljare, utbetald stödbelopp i euro (med två decimalers noggranhet) samt tidpunkten när stödet har beviljats. Tidpunkten när stödet har beviljats hittar du på ifrågavarande stöds beslut när det beviljats. Alla punkter som kan fyllas i är obligatoriska. Spara slutligen uppgifterna.

Lägg till de minimis-stödBild 7. Lägg till de minimis-stöd

Uppgifterna för de minimisstöd som lagts till kan bearbetas med Bearbeta - knappen eller radera hela raden med Radera - knappen.

Bilagor

Vid denna punkt kan du lägga till tilläggsuppgifter med en bilaga till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Lägg till bilagaBild 8. Lägg till bilaga

Klicka på Bläddra - knappen och välj från din dator ett dokument, som du vill bifoga till ansökan. Obs! Dokumentet skall vara i pdf-format och dokumentets namn och storlek är begränsad.

Den bilaga som lagts till, syns som bifogande av bilagan lyckades, därefter i den högra kanten under punkten Bifogade filer. Med funktionen Radera kan du radera t.ex en felaktig bilaga.

3. Sammandrag och skickande

Uppgifter för sammandraget

Kontrollera uppgifterna under punkten Sammandrag dvs ditt anmälda odlarnummer , skatteår, tidigare de minimis-stöd samt bilagor. Om dessa behöver korrigeras, gå tillbaka till mellanbladet Ansökningsuppgifter och korrigera uppgifterna. Kom ihåg att spara uppgifterna.

Kontrollera om det finns anmärkningar under punkten Anmärkningar. Anmärkningar med rött förhindrar inskickandet av ansökan.

Uppgifter om skickandet

Anmäl den persons e-postadress, till vilken bekräftelsemeddelande om inskickande av ansökan om transportstöd för sockerbetor skall skickas. Du kan i denna punkt ange flera e-postadresser med knappen Lägg till en ny e-postadress.  Med radera - funktionen kan du radera en felaktig/överflödig e-postrad.

I tilläggsuppgifter - fältet kan du skriva tilläggsuppgifter till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet t.ex om skatteåren eller odlaravtalen.

TilläggsuppgifterBild 9. Fyll i tilläggsuppgifter om skickandet

Spara de på sidan tillagda uppgifterna med Spara - knappen.

Skickande till handläggning

Du kan kontrollera dina anmälda uppgifter genom att klicka uppe på sidan Skriv ut sammandrag - knappen. Sammandraget bildas på en skild skärm som förhandsversion före inskickandet.

Klicka på Skicka till handläggning- knappen, när ansökan enligt dig är klar för att skicka. På sidans övrekant bildas en grön balk, som meddelar om när och vilken tid sändningen har mottagits. Du får meddelan om sändningen till den anmälda e-postadressen.

Skärmdump från Viputjänsten, skicka till handläggning

Bild 10. Anmälan har mottagits och datum-/tidsstämpel

Du kan under ansökningstiden ännu återta ansökan genom att klicka på Återta returnerad ansökan - knappen. Efter att du klickat på knappen frågas du ännu om en bekräftelse på återtagande. När du svarar Ja, jag återtar anmälan, du får till din e-postadress en e-post över återtagande . Obs! Kom dock ihåg att skicka in din ansökan pånytt.

Du kan kontrollera och registrera din inskickade ansökans sammandrag genom att välja upptill på sidan med knappen  Skriv ut sammandrag.  Sammandraget bildas på en skild skärm.

På sammandragets övre kant finns texten "Uppgifterna har skickats till handläggning" menar, att du har skickat ansökan i denna form. Du kan spara sammandragsutskriften på den egna datorn.

Skärmdump från Viputjänsten, Utskrift av sammandragBild 11. Utskrift av sammandraget, uppgifterna har skickats till handläggning

Efter att du skickat in din ansökan kan du stända sidan i punkten Stäng tjänsten (i högra övre hörnet). Skärmen går tillbaka till Viputjänstens framsida. Under punkten Elektroniska tjänster kan du kontrollera att ansökan om transportstöd för socker är returnerad.

Skärmdump från Viputjänsten, ansökningar och anmälningarBild 12. Den inlämnade ansökan syns på Viputjänstens framsida under deln Ansökningar och anmälningar.