Ansökan om ersättningen för djurens välbefinnande inleddes den 9 januari 2023

9. januari 2023

Ersättningen för djurens välbefinnande kan ansökas i Viputjänsten 9.1.­–2.2.2023. Ersättning för 2023 kan sökas av nöt-, svin-, får-, get- och fjäderfägårdar.

Villkoren för ersättningen för djurens välbefinnande har ändrats sedan i fjol. Det lönar sig att läsa villkoren noggrant, eftersom innehållet i åtgärderna har förändrats även om namnet på åtgärden är detsamma som förr.

Välbefinnandeplanen som förr var en frivillig åtgärd för gårdarna är nu en obligatorisk åtgärd. Målet för ändringarna är att förbättra djurens välbefinnande mer generellt och att göra en mer övergripande bedömning av välbefinnandet.

Ersättningen betalas ut för åtgärder för att förbättra djurens välbefinnande som överstiger kraven i laget. I samband med ansökan om ersättning för djurens välbefinnande väljer gården enligt djurslag de åtgärder som den vill åta sig att genomföra för att förbättra djurens välbefinnande.

Ersättningen baserar sig bland annat på det merarbete som genomförandet av åtgärderna orsakar, på materialkostnaderna och kraven på arealen.

Välbefinnandeplanen är en obligatorisk åtgärd

En välbefinnandeplan är ett krav för att man ska få ersättning för djurens välbefinnande. I välbefinnandeplanen ingår en utfodringsplan som baserar sig på foderanalyser. Välbefinnandeplanen ska du lämna in i Viputjänsten tillsammans med ansökan. Mallar för välbefinnandeplan hittar du på webbplatsen livsmedelsverket.fi.

Åtgärderna i förbindelsen ska genomföras från kalenderårets början, och djuren ska hållas ända till årets slut.

Nya välbefinnandemätare

I övervakningen av djurens välbefinnande kommer större vikt att läggas vid observation av själva djuren. Förhållandena i ett svinhus och behandlingen av grisarna kommer i fortsättningen att mätas med välbefinnandemätaren av antalet intakta knorrar. Oskadade knorrar anmäler är ett tecken på mindre stress hos grisarna och, i förlängningen, deras välbefinnande. Gränsvärdet för att erhålla ersättningen är att andelen intakta knorrarna vid slakt är minst 95 procent. Den motsvarande välbefinnandemätaren för broilrar är skicket på fåglarnas fötter.

Preciseringar av förbindelsevillkoren

Restriktionerna för ekologisk animalieproduktion preciserats när det gäller åtaganden vid val av åtgärder har preciserats sedan publiceringen av villkoren. Det finns begränsningar i bete- och utomhusaktiviteter för nötkreatur, får och getter. För grisar och fjäderfä finns inga begränsningar.

Förbindelsevillkoren för ersättning för djurens välbefinnande

Mer information från Livsmedelsverket

Överinspektör Timo Keskinen
040 668 5635
timo.keskinen@ruokavirasto.fi