Ansökan om statsborgen för likviditetslån för gårdsbruksenheter upphör 10.11.2023

31. oktober 2023

Jordbrukarna hinner ännu ansöka om statsborgen hos NTM-centralen för ett banklån som förbättrar gårdens likviditet. Ansökningstiden för statsborgen går ut fredagen den 10.11.2023 kl. 16.15 och ansökningsblanketterna ska vara NTM-centralen tillhanda senast då. Ansökningar som kommer in efter tidsfristen tagit slut avslås.

Jordbrukare kan ansöka om statsborgen med blankett 493, som finns på webbplatsen livsmedelsverket.fi. Statsborgen kan inte sökas elektroniskt. NTM-centralerna fattar beslut om beviljande av statsborgen under december.

Statsborgen kan beviljas för högst fem år. Beloppet av den kredit som statsborgen beviljas för får vara högst 62 500 euro. Statsborgen får uppgå till högst 80 procent av beloppet av den kredit som borgen beviljas för, dvs. högst 50 000 euro.

Villkoret för att borgen ska beviljas är att gården har tillfälliga likviditetsproblem på grund av förändringar i verksamhetsmiljön eller på grund av exceptionella väderförhållanden. Dessutom ska gården ha förutsättningar för en kontinuerlig och lönsam verksamhet.

Ytterligare information: Statsborgen till gårdar med betalningssvårigheter

Ytterligare information från Livsmedelsverket
Specialsakkunnig Aulis Kuusela
Tfn 0400 933 647
aulis.kuusela@ruokavirasto.fi