Beslutsfattandet om investeringar i våtmark och iståndsättning av fåror inleds

5. december 2023

NTM-centralerna börjar nu fatta beslut om de investeringar i våtmarker och iståndsättning av fåror som ansökts om i år. Det blir möjligt att ansöka om utbetalningar först senare och Livsmedelsverket informerar separat om tidpunkten. Det gick att ansöka om stöd för dessa icke-produktiva investeringar fram till den 30 juni 2023.

Under ansökningsperioden skickades 36 stödansökningar för icke-produktiva investeringar. Nästa gång kan man ansöka om stöd för investeringar i våtmarker och iståndsättning av fåror nästa vår.

Med hjälp av stödet för icke-produktiva investeringar kan man anlägga en våtmark, anlägga en översvämningsplatå vid kanten av ett dike eller ett strömmande vattendrag eller omvandla en torvåker till en våtmark eller ett område som liknar en myr.

NTM-centralen väljer de behörighets- och urvalskriterier som ska tillämpas på projektet utifrån det huvudmål som angetts i investeringsansökningarna. NTM-centralen poängsätter projektet utifrån urvalskriterierna och antingen godkänner eller avslår finansieringen för projektet.

Stödet för icke-produktiva investeringar finansieras med EU:s landsbygdsfond och nationella medel.

Mer information: