Förskott på förbindelse för miljöersättning och ersättningen för ekologisk produktion betalas ut i november 2023

13. april 2023

Livsmedelsverket börjar betala ut miljöersättning och ersättning för ekologisk produktion till gårdsbruksenheterna i november 2023.

Enligt den ursprungliga tidtabellen skulle utbetalningarna börja i april 2024. Till skillnad från tidigare uppgifter är det alltså möjligt att betala förskott på ersättningarna. Förskott kan betalas ut tack vare diskussioner med EU-kommissionen.

– Betalningen av förskott på miljöersättning och ersättning för ekologisk produktion i november flyttar tyngdpunkten i stödavgifterna mer till hösten under ansökningsåret. Under hösten 2023 betalar vi uppskattningsvis 75 procent av de stöd som sökts samma år, berättar Matti Puolimatka, överdirektör för landsbygdslinjen vid Livsmedelsverket.

Förskott på förbindelse för miljöersättning betalas i november för följande åtgärder:

  • gårdsspecifik åtgärd
  • fånggrödor
  • skyddszoner
  • vallar på torvåkrar
  • alternativt växtskydd för trädgårdsväxter
  • jordförbättrings- och saneringsväxter 

Förskott betalas inte på ersättningsåtgärder för främjande av cirkulär ekonomi, hantering av avrinningsvatten och fågelåkrar. För dessa åtgärder betalas ersättningen i sin helhet våren 2024.

Gårdsbruksenheterna kan få 75 procent av det totala ersättningsbeloppet som förskott. Förskott på miljöersättning betalas sammanlagt uppskattningsvis 101,5 miljoner euro och förskott på ersättning för ekologisk produktion 37,8 miljoner euro. Uppskattningarna av beloppen grundar sig på målen i Finlands CAP-plan  Återstoden av ersättningarna betalas till gårdarna våren 2024.

Förnyandet av stöden ändrade betalningstidtabellen för jordbrukarstöden

Livsmedelsverket har publicerat en målinriktad betalningstidtabell för jordbrukarstöden hösten 2023. En del av stöden betalas ut samtidigt som under tidigare år, men tidtabellen har också ändrats permanent. Ändringarna beror på de nya villkoren för jordbrukarstöd. De ändringar som EU inför i stödsystemet för jordbrukspolitiken syns förutom i de nya villkoren även i betalningstidtabellen för stöden.

Eftersträvad utbetalningstidtabell 2023 (ruokavirasto.fi)

Livsmedelsverkets meddelande 7.10.2022:Reformen av EU:s jordbrukspolitik påverkar betalningstidtabellen för jordbrukarstöden permanent från och med hösten 2023

Mer information vid Livsmedelsverket:

Avdelningsdirektör Jukka Pekonniemi
040540 1963, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Sakkunnig Teppo Jauhiainen
040 714 5855, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi