Lindringar inom stödet för miljösystem i fråga om villkoren för mångfaldsväxter

13. juni 2023

Utgående från åtgärden mångfaldsväxter inom stödet för miljösystem betalas stöd för odling av vissa blandade växtbestånd. Inom åtgärden kan man välja blandade växtbestånd av insektspollinerade växter och landskapsväxter, viltväxter, ängsväxter och åkerfågelväxter. Avvikande från de ansökningsvillkor som Livsmedelsverket tidigare har publicerat godkänns i blandningen av mångfaldsväxter på viltåkrar i år även frön från andra växter utöver frön från de två obligatoriska växter som nämns i förordningen.

Lindringen av villkoren grundar sig på jord- och skogsbruksministeriets och Livsmedelsverkets tolkning av statsrådets förordning. Formuleringen av förordningen tillåter en lindrigare tolkning än i nuläget av vad blandningen av mångfaldsväxter på viltåkrar kan innehålla.

I ängsväxternas fröblandningar kan även ettåriga gräsväxter godkännas i blandningen.

Lindringarna antecknas i villkoren för stödet för miljösystem. Villkoren kan läsas på webben livsmedelsverket.fi.

Jord- och skogsbruksministeriet och Livsmedelsverket lindrar villkoren för stödet för miljösystem, eftersom fröpackerier och odlare inte har haft möjlighet att förbereda sig på dem i tillräckligt god tid. Statsrådets förordning och de villkor som grundar sig på den publicerades 2023. Största delen av utsädet 2023 har förpackats redan 2022, när förordningen och villkoren ännu inte var i kraft.

Statsrådets förordning om sådant från produktionen frikopplat direktstöd till jordbruket som betalas för 2023 gäller under 2023. Förordningen och förteckningarna över växtarter preciseras för 2024.

Mer information från Livsmedelsverket:

Specialsakkunnig Mirka Holmén
050 338 2514

Specialsakkunnig Mira Liiri
040 674 4654

fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Mer information hos jord- och skogsbruksministeriet:

Konsultativ tjänsteman Juha Palonen
029 516 2356

fornamn.efternamn@gov.fi