Stödvillkor: stöd för miljösystem 2023

Publiceringsdatum: 4. maj 2023

Ansökningsguide om åkerstöd

22.1.2024 Korrigaread

 • i tabell 1 och bild 2, lagringstid för permanent gräs 16.5 →1.5.

12.6.2023 ändrat

 • Stödvillkor för pollinerande insekter och landskapsväxter
  • Andra växter (tillagt: till exempel enhjärtbladiga växter) än de som anges ovan accepteras inte i blandningen.
 • Livsmedelsverkets meddelande 12.6.2023
  • Stödvillkor för viltväxter
   •  Andra växter än de som anges ovan accepteras inte i blandningen. Förutom de växterna som anges ovan kan blandningen även innehålla frön från andra växter.
  • Stödvillkor för ängsväxter
   • Årliga gräs accepteras som ängsväxter.
  • Stödvillkor för fältfågelväxter
   • Årliga gräs accepteras som ängsväxter.

30.5.2023 preciserat till kapitel:

 • Stödvillkor för växttäcke vintertid
  • Stöd kan betalas bara till basskifte med markanvändningsslaget åker.
 • Stödvillkor för naturvårdsvallar  till ett kapitel av Slåtter, bete och skörd:
  • Bete och skörd på naturvårsvallen är tillåtet.
 • Stödvillkor för gröngödslingsvallar  till ett kapitel av  Bearbetning,  sådden och bevarande av växtligheten:
  • Så växtligheten senast 30.6.  
 • Stödvillkor för gröngödslingsvallar  till ett kapitel av  Slåtter, bete och skörd:
  • Bete och skörd på gröngödslingsvallen är tillåtet.
 • Allmänna stödvillkor för mångfaldsväxter
  • Bearbetning, sådden och bevarande av växtligheten:
   • Så mångfaldsväxterna under året för ansökan om stöd  → Så mångfaldsväxterna under året för ansökan om stöd senast 30.6.
   • Du kan så viltväxter i rader.
   • Du kan avsluta växtligheten från och med den 1.10.
  • Slåtter, bete och skörd:
   • Inom området pollinerande insekter och landskapsväxter, ängs- och fältfågelväxter kan du skörda efter den 30 september.
 • Stödvillkor för pollinerande insekter och landskapsväxter
  • Andra växter än de som anges ovan accepteras inte i blandningen.
 • Stödvillkor för viltväxter
  • Andra växter än de som anges ovan accepteras inte i blandningen.
 • Stödvillkor för ängsväxter
  • I blandningen kan det dessutom finnas frön av andra ettåriga ängsväxter eller vickerarter, dock inte frön av spannmål.
   → I blandningen kan det dessutom finnas frön av andra ettåriga ängsväxter eller vickerarter. Utsäde av spannmål eller andra växter än de som anges ovan accepteras inte i blandningen.
 • Stödvillkor för fältfågelväxter
  • Klöver godkänns inte som mångfaldsväxter avsedda för fältfåglar. 
   → I blandningen kan det dessutom finnas frön av andra ettåriga ängsväxter. Klöver och frön av andra växter än de som anges ovan accepteras inte i blandningen.

Stöd för miljösystem är ett direkt stöd som helt finansieras av EU och vars mål är att stödja jordbruksmetoder som är gynnsamma för klimatet och miljön.  Du kan få stöd för miljösystem om du är aktiv jordbrukare.

1. Allmänna stödvillkor och begränsningar för utbetalning

Stöd för miljösystem är en ny stödform vars åtgärder du kan förbinda dig till årligen vid ansökan om åkerstöd. Det finns fyra åtgärder som omfattas av stöd för miljösystem: växttäcke vintertid, naturvårdsvallar, gröngödslingsvallar och mångfaldsväxter.

Stöd för miljösystem kan beviljas till ett belopp av högst 86 miljoner euro per år. Stödets uppskattade belopp 2023 är följande:

 • Växttäcke vintertid 50 €/ha
 • Naturvårdsvallar 65 €/ha
 • Gröngödslingsvallar 80 €/ha
 • Mångfaldsväxter 300 €/ha

Du kan välja mellan en till fyra åtgärder inom stöd för miljösystem varje år.

Begränsningar för utbetalning av stöd:

 • Du kan få stöd för åtgärden växttäcke vintertid endast om du också får grundläggande inkomststöd.
 • Stöd för miljösystem som gäller naturvårdsvallar, gröngödslingsvallar och mångfaldsväxter kan beviljas för sammanlagt högst 25 procent av gårdens areal som berättigar till direktstöd
 • Inom stödområde C kan stöd för miljösystem för naturvårdsvallar beviljas för högst 10 procent av gårdens areal som berättigar till direktstöd.

På bilden nedan (Bild 1) kan du se hur åtgärderna inom stöd för miljösystem påverkar betalningen av miljöersättning (miljöförbindelse) och ersättning för ekologisk produktion.

miljöersättnings_eko_miljösystem_tabell.PNG
Bild 1. Inbördes begränsningar i fråga om stöd för miljösystem, miljöersättning (miljöförbindelse) och ersättning för ekologisk produktion.

2. Växttäcke vintertid

Inom åtgärden växttäcke vintertid kan du få stöd för miljösystem för arealer som du bevarar täckta av växtlighet över vintern. Ansök om stöd i ansökan om åkerstöd i Viputjänsten. Ange i höstanmälan de arealer som du förvarar täckta av växtlighet över vintern. Anvisningar för att göra en höstanmälan ges separat hösten 2023. Du kan få stöd för en areal som är täckt av växtlighet och vars areal är minst 0,05 hektar.

För arealer som uppfyller kravet på villkorligt minimiväxttäcke vintertid kan stöd betalas inom åtgärden växttäcke för stödet för miljösystem, om arealen är växttäcke eller stubb.

Stödvillkor för växttäcke vintertid

Du kan få stöd för miljösystem för åkerarealer, permanenta grödor och permanent gräsmark som inte bearbetats i växttäcket vintertid och som är stubb- eller växttäcke.Stöd kan betalas bara till basskifte med markanvändningsslaget åker.

Om du anmäler areal till åtgärden ska du förvara ett obearbetat stubb- eller växttäcke på följande sätt:

Förvaringstid

Areal

31.10.2023–15.4.2024

Åkerarealen och arealen med permanenta grödor

31.10.2023–1.5.2024

Areal med permanent gräsmark

31.10.2023–15.4.2024

Om du ansöker om stöd för växttäcke vintertid för en del av de permanenta gräsmarkerna på din gård ska du också behålla arealen för annan permanent gräsmark på din gård obearbetad. Bilden (Bild 2) visar kravet på att permanent gräsmark ska bevaras i stödet för växttäcke vintertid.

När ett skiftes areal ändras till permanent gräsmark?

Om du bearbetar permanent gräsmark före den 31.10 och sår en vallväxt på arealen, är arealen fortfarande permanent gräsmark.

Om du bearbetar den permanenta gräsmarken före den 31.10 och arealen inte förblir täckt av växtlighet eller sår annat än vallväxt, räknas arealen inte som permanent gräsmark inom stödet för miljösystem för växttäcke vintertid och bevarandet gäller inte för permanent gräsmark.

Om du sår en höstsådd växt på en sådan areal kan du få stöd för miljösystem för växttäcke vintertid när du bevarar den obearbetad 31.10.2023-15.4.2024.

Permanent gräsmark bild

Bild 2. Bevarande av permanent gräsmark i stödet för växttäcke vintertid.

Om du har ansökt om stöd för växttäcke vintertid för någon areal med permanent gräsmark på din gård och minskar arealen med annan permanent gräsmark på din gård under förbindelsetiden för växttäcke vintertid, minskas stödet med 20 procent. 

Du kan ansöka om stöd för arealer med följande växter om du behåller arealen obearbetad och den är täckt av stubbar eller växter under förbindelsetiden:

 • baljväxter
 • blandade växtbestånd av ovan nämnda växter.
 • bovete
 • frökryddor
 • oljeväxter
 • quinoa
 • spannmål
 • spånadsväxter

Du kan ansöka om stöd för arealer med följande växter om du behåller arealen obearbetad under förbindelsetiden:

 • fånggrödor
 • gröngödslingsvall
 • grönträdor
 • höstsådda växter
 • jordförbättrings- och saneringsväxter
 • jordgubbar
 • kummin
 • mellangrödor
 • mångfaldsväxter
 • naturvårdsvall
 • permanenta trädgårdsväxter med växtlighet mellan raderna
 • rörflen
 • sådda grödor som överlever vintern
 • vallväxter.

Du kan också få stöd för växttäcke vintertid för en kemiskt förstörd stubb av vall, spannmål, bovete, kvinoa, oljeväxter, fiberväxter, baljväxter, frökryddor och blandade växtbestånd. I år kan du inte anmäla den areal du uppgett som stubbträda som växttäcke på hösten, om du inte har sått höstsådda växter på arealen.

Du kan få stöd för arealer med permanenta trädgårdsväxter endast om det finns ett växtbestånd mellan raderna, till exempel vall. Om det inte finns något växtbestånd mellan raderna ska du i höstanmälan anmäla att arealen är fri från växttäcke. Livsmedelsverket ger anvisningar om att göra höstanmälan senare 2023.

Höstanmälan-kapitlet har publicerats den 12.10.2023 i Ansökningsguiden för åkerstöd.

Växter som kan godkännas för växttäcke vintertid anges i Vilka växter uppfyller stödvillkoren?

Krav på miniminivå för växttäcke vintertid

Följ minimikrav för marktäckning enligt villkorligheten, när du har förbundit dig till växttäcke vintertid. Stödet minskas med 20 procent om du inte uppfyller minimikravet för marktäckning enligt villkorligheten.

Kravet på miniminivå är också att permanent gräsmark enligt villkorligheten ska bevaras. Om andelen permanent gräsmark av jordbruksmarken minskar med över fem procent i Finland, betalas inget stöd för växttäcke vintertid för arealer med permanent gräsmark.

Begränsningar i betalning för växttäcke vintertid

För växttäcke vintertid betalas inte stöd för följande arealer:

 • Areal som tagits ur annan användning till jordbruksmark efter 2022.
 • för arealer med permanenta gräsmarker på Naturaområden.
 • Arealer med permanent gräsmark om skyldigheten att återställa har tagits i bruk.
 • För arealen i skyddszoner för miljöförbindelse och för motsvarande åtgärd på Åland.
 • För arealen vallar på torvåkrar för miljöförbindelse och för motsvarande åtgärd på Åland.
 • Miljöavtalsområdet för jordbruksnaturens mångfald och -landskap.

3. Naturvårdsvallar

I åtgärden naturvårdsvall i anslutning till stöd för miljösystem kan du få stöd för extensiv odling av vall. Ansök om stöd för naturvårdsvall i anslutning till stöd för miljösystem i ansökan om åkerstöd i Viputjänsten. Det minsta jordbruksskiftet för vilket du kan få stöd är 0,05 hektar.

Stödvillkor för naturvårdsvallar

Bearbetning,  sådden och bevarande av växtligheten:

 • Bearbeta inte naturvårdsvallen annat än i samband med anläggning eller avslutande.
 • Som naturvårdsvall kan du anmäla en gammal vall som utvecklats till en vall med flera arter eller ett nytt växtbestånd som besåtts med mångåriga vallväxter. Så växtligheten senast 30.6.
  • Om du sår ett nytt vallbestånd ska fröblandningens växtarter och deras andelar föras in i odlingsanteckningarna.
 • Av fröblandningens vikt för naturvårdsvallar får högst 20 % utgöra frön av kvävefixerande växter.
 • Bevara beståndet av naturvårdsvall och följ villkoren fram till slutet av augusti. Du kan avsluta växtligheten från och med den 1.9.
  • Från och med 2024 kan du avsluta det andra årets bestånd av naturvårdsvall och vidta åtgärder i anslutning till sådd av höstsådda växter från och med den 1.8.

Gödsling:

 • Naturvårdsvallen får inte gödslas.
 • Du kan använda gödselmedel på andra och tredje årets gröngödslingsvall* naturvårdsvall från och med den 1.8 om du sår höstsådda växter på arealen.

Växtskydd:

 • Du kan endast använda växtskyddsmedel för att avsluta växtligheten.
  • Du kan inte använda växtskyddsmedel på våren innan naturvårdsvallen sås.
 • Om växtbeståndet på en naturvårdsvall avbryts med växtskyddsmedel kan du inte anmäla samma areal som naturvårdsvall följande år.

Slåtter, bete och skörd:

 • Naturvårdsvallen ska slåttras minst vartannat år före utgången av augusti.
 • Vid svåra ogrässituationer ska du årligen slåttra senast före utgången av augusti, för att förhindra att ogräset sprids.
 • Bete och skörd på naturvårsvallen är tillåtet.

*korrigerad fel

Krav på miniminivå för naturvårdsvallar

Följ som miniminivå för naturvårdsvallar vid vattendrag kraven på villkorligt område utan gödsling. Gödsla inte närmare än fem meter från vattendraget. Sprid inte stallgödsel och organiska gödselfabrikat som ytspridning inom följande fem meters zon, om du inte bearbetar åkern inom ett dygn efter spridningen.

Åland: Sprid inte gödselmedel närmare än fem meter från vattendrag. Sprid inte därefter stallgödsel och organiska gödselfabrikat som ytgödsling på en sträcka av 5 meter om marklutningen är över 2%. 

Kravet på miniminivå är också att permanent gräsmark enligt villkorligheten ska bevaras. Om andelen permanent gräsmark av jordbruksmarken minskar med över fem procent i Finland, betalas inget stöd för växttäcke vintertid för arealer med permanent gräsmark.

Begränsningar i betalningen för naturvårdsvallar

För naturvårdsvallar betalas inte stöd för följande arealer:

 • för areal som tagits till jordbruksmark efter 2022.
 • för arealer med permanenta gräsmarker på Naturaområden.
 • Arealer med permanent gräsmark om skyldigheten att återställa har tagits i bruk.

4. Gröngödslingsvallar

I åtgärden gröngödslingsvall i anslutning till stöd för miljösystem kan du få stöd för odling av vall med flera arter till gröngödsling. Ansök om stöd för gröngödslingsvall i anslutning till stöd för miljösystem i ansökan om åkerstöd i Viputjänsten. Det minsta jordbruksskiftet för vilket du kan få stöd är 0,05 hektar.

Stödvillkor för gröngödslingsvallar

Bearbetning,  sådden och bevarande av växtligheten:

 • Bearbeta inte gröngödslingsvallen annat än i samband med anläggning eller avslutande.
 • Som gröngödslingsvall kan du anmäla ett växtbestånd med minst fyra olika arter som såtts tillsammans med en skyddsväxt under stödansökningsåret eller föregående år. Så växtligheten senast 30.6. 
  • Som gröngödslingsvall inom stöd för miljösystem kan du också anmäla en sådan areal som anmälts som gröngödslingsvall för miljöersättning föregående år, om den har varit gröngödslingsvall i högst två år. Växtbeståndet ska även i detta fall uppfylla kraven för gröngödslingsvall för stöd för miljösystem.
 • Av fröblandningen för gröngödslingsvall ska minst 20 procent vara kvävefixerande växter.
  • Fröblandningens växtarter och deras andelar antecknas i odlingsanteckningarna.
 • Bevara beståndet av gröngödslingsvall och följ villkoren fram till slutet av augusti. Du kan avsluta växtligheten från och med den 1.9.
  • Det andra och det tredje årets växtbestånd på gröngödslingsvallen kan brytas fr.o.m. 1.8, om du på arealen sår höstsådda växter.

Gödsling:

 • Gröngödslingsvallen får inte gödslas.
 • Du kan använda gödselmedel på andra och tredje årets gröngödslingsvall från och med den 1.8 om du sår höstsådda växter på arealen.

Växtskydd:

 • Du kan endast använda växtskyddsmedel för att avsluta växtligheten.
  • Du kan inte använda växtskyddsmedel på våren innan gröngödslingsvallen sås.
 • Om växtbeståndet på en gröngödslingsvall avbryts med växtskyddsmedel kan du inte anmäla samma areal som gröngödslingsvall följande år.
 • Du kan använda växtskyddsmedel på andra och tredje årets gröngödslingsvall från och med den 1.8 om du sår höstsådda växter på arealen.

Slåtter, bete och skörd:

 • Gröngödslingsvallen ska slåttras minst vartannat år före utgången av augusti.
 • Vid svåra ogrässituationer kan du årligen slåttra före utgången av augusti, för att förhindra att ogräset sprids.
 • Bete och skörd på gröngödslingsvallen är tillåtet.

Krav på miniminivå för gröngödslingsvallar

Följ som miniminivå för gröngödslingsvallar vid vattendrag kraven på villkorligt område utan gödsling. Gödsla inte närmare än fem meter från vattendraget. På den följande fem meters zonen från vattendraget är ytspridning av stallgödsel och organiska gödselfabrikat förbjudet, om inte åkern bearbetas inom ett dygn från spridningen.

Kravet på miniminivå är också att permanent gräsmark enligt villkorligheten ska bevaras. Om andelen permanent gräsmark av jordbruksmarken minskar med över fem procent i Finland, betalas inget stöd för växttäcke vintertid för arealer med permanent gräsmark.

Begränsningar i betalningen för gröngödslingsvallar

För samma areal kan stöd som gäller gröngödslingsvallar för stöd för miljösystem beviljas högst tre år i rad.

För gröngödslingsvallar betalas inte stöd för följande arealer:

 • för areal som tagits till jordbruksmark efter 2022.
 • för arealer med permanenta gräsmarker på Naturaområden.
 • Arealer med permanent gräsmark om skyldigheten att återställa har tagits i bruk.
 • för areal som ingår i en ekoförbindelse.

5. Mångfaldsväxter

I åtgärden för mångfaldsväxter inom stödet för miljösystem kan du få stöd för odling av blandade växtbestånd av pollinerande insekter, landskaps-, vilt-, ängs- och fältfågelväxter. Ansök om stöd för mångfaldsväxter i anslutning till stöd för miljösystem i ansökan om åkerstöd i Viputjänsten. Det minsta jordbruksskiftet för vilket du kan få stöd är 0,05 hektar.

Allmänna stödvillkor för mångfaldsväxter

Bearbetning, sådden och bevarande av växtligheten:

 • Bearbeta inte mångfaldsväxterna annat än i samband med anläggning eller avslutande.
 • Så mångfaldsväxterna under året för ansökan om stöd senast 30.6. Stöd kan även beviljas för höstsådda mångfaldsväxter som du har sått på hösten föregående år. Du kan anmäla samma ängs- och fältfågelväxtlighet som mångfaldsväxt följande år.
  • Fröblandningens växtarter och deras andelar antecknas i odlingsanteckningarna.
  • Du kan också anmäla en sådan areal med ängsväxter eller fältfågelväxter som mångfaldsväxter för stöd för miljöstystem som föregående år har anmälts som mångfaldsåker för miljöersättning. Växtbeståndet ska även i detta fall uppfylla kraven för mångfaldsväxter för stöd för miljösystem.
  • Du kan så viltväxter i rader.
 • Du kan inte anlägga ett växtbestånd av mångfaldsväxter genom att så direkt i vall.
 • Bevara växtligheten och följ villkoren fram till slutet av september. Du kan avsluta växtligheten från och med den 1.10.

Gödsling:

 • Du kan gödsla mångfaldsväxterna i samband med att växtbeståndet anläggs.

Växtskydd:

 • Det är förbjudet att använda växtskyddsmedel under hela kalenderåret.

Slåtter, bete och skörd:

 • Om du ska slåttra växtligheten får den slåttras först efter växtlighetens huvudsakliga blomning, dock tidigast 1.8.
 • Bete är förbjudet.
 • Undantag: Du kan skörda växtbestånd som såtts med viltväxter för utfodring av vilt redan före den 1.8. Du kan använda växtligheten för att utfodra vilt antingen på åkern, i dess närhet eller på en separat utfodringsplats.
 • Inom området pollinerande insekter och landskapsväxter, ängs- och fältfågelväxter kan du skörda efter den 30 september.

Stödvillkor för pollinerande insekter och landskapsväxter

Så växtbeståndet för pollinerande insekter och landskapsväxter med en fröblandning i vilken ingår frön från minst två av följande växter eller växtgrupper:

 • blå- eller rödklint
 • blålusern
 • gullupin
 • honungsfacelia
 • luktklöver
 • malva
 • ringblommor
 • solros
 • sötväppling
 • vicker
 • annan klöver som blommar under utsädesåret
 • Utöver de ovan nämnda kan fröblandningen också innehålla frön av andra tvåhjärtbladiga växter som blommar under såningsåret till högst 30 procent av fröblandningens vikt.

Andra växter (till exempel enhjärtbladiga växter) än de som anges ovan accepteras inte i blandningen.

Stödvillkor för viltväxter

Anlägg inte viltväxtlighet i närheten av en sådan väg, där trafiktätheten överskrider 3 000 bilar i dygnet. Viltväxtbeståndet som anläggs måste ligga på minst 50 meters avstånd från en sådan väg.

Så viltväxternas växtbestånd med en fröblandning i vilken ingår frön från minst två av följande växter eller växtgrupper:

 • blastrova eller foderrova
 • bondböna
 • bovete
 • foderkål
 • fodersockerbeta
 • fodervicker
 • gräsväxter
 • klöverarter
 • luddvicker
 • oljedådra
 • oljelin
 • oljerättika.
 • raps
 • rybs
 • senap
 • solros
 • spannmål
 • ärt.

I en fröblandning av viltväxter med spannmål, gräsväxter eller klöver ska det alltid också finnas frön från någon annan växt i förteckningen ovan som inte är spannmål, gräsväxt eller klöver. Till exempel är en blandning av havre och klöver inte tillräcklig, men om du tillsätter ärter i blandningen kan du anmäla det som mångfaldsväxtlighet som såtts med viltväxter. Andra växter än de som anges ovan accepteras inte i blandningen. Förutom de växterna som anges ovan kan blandningen även innehålla frön från andra växter.*12.6. meddelande.

Stödvillkor för ängsväxter

Utsädesblandningar av ängsväxter som godkänns som mångfaldsväxter ska innehålla frön av rödven, fårsvingel eller hårdsvingel och frön av minst en flerårig ängsväxt.

En ängsväxt kan vara någon av följande:

 • fyrkantig johannesört
 • färgkulla
 • prästkrage
 • rödblära
 • rödklint
 • tjärblomster
 • vitblära
 • åkervädd
 • ängsglim
 • ängsklocka
 • ängsnejlika
 • ängsvädd
 • någon annan motsvarande inhemsk ängsväxt.
 • I blandningen kan det dessutom finnas frön av andra ettåriga ängsväxter eller vickerarter. Årliga gräs accepteras som ängsväxter. *12.6. meddelande.

Utsäde av spannmål eller andra växter än de som anges ovan accepteras inte i blandningen. 

Stödvillkor för fältfågelväxter

Så växtligheten av fältfågelväxter med en fröblandning som innehåller frön av minst en av de ängsväxter som räknas upp i förteckningen över ängsväxter samt frön av minst en av de andra fältfågelväxterna i förteckningen.

Ängsväxter:

 • fyrkantig johannesört
 • färgkulla
 • prästkrage
 • rödblära
 • rödklint
 • tjärblomster
 • vitblära
 • åkervädd
 • ängsglim
 • ängsklocka
 • ängsnejlika
 • ängsvädd
 • någon annan motsvarande inhemsk ängsväxt.

Övriga fältfågelväxter:

 • bovete
 • durra
 • honungsfacelia
 • kummin
 • lin
 • luddvicker
 • majs
 • quinoa
 • raps
 • ringblomma
 • rybs
 • röd hirs
 • solros
 • spannmål. Det får finnas högst 50 kilogram utsäde av stråsäd per hektar.
 • I blandningen kan det dessutom finnas frön av andra ettåriga ängsväxter. Årliga gräs accepteras som ängsväxter.*12.6. meddelande.

Klöver och frön av andra växter än de som anges ovan accepteras inte i blandningen. 

Krav på miniminivå för mångfaldsväxter

Följ som miniminivå för mångfaldsväxter vid vattendrag kraven på villkorligt område utan gödsling. Gödsla inte närmare än fem meter från vattendraget. På den följande fem meters zonen från vattendraget är ytspridning av stallgödsel och organiska gödselfabrikat förbjudet, om inte åkern bearbetas inom ett dygn från spridningen.

Begränsningar i betalningen för mångfaldsväxter

Du kan beviljas stöd för mångfaldsväxter inom miljösystem för ängsväxter och fältfågelväxter som anmälts till samma areal högst två år i följd.