Stödvillkor: stöd för miljösystem 2024

Publiceringsdatum: 5. april 2024

Ansökningsguide om åkerstöd 

Stöd för miljösystem är ett direkt stöd som helt finansieras av EU och vars mål är att stödja jordbruksmetoder som är gynnsamma för klimatet och miljön.  Du kan få stöd för miljösystem om du är aktiv jordbrukare.

Stöd för miljösystem är ett direkt stöd som helt finansieras av EU och vars mål är att stödja jordbruksmetoder som är gynnsamma för klimatet och miljön. Du kan få stöd för miljösystem om du är aktiv jordbrukare.

1. Allmänna stödvillkor och begränsningar för utbetalning

Du kan förbinda dig till årligen vid ansökan om åkerstöd. Det finns fyra åtgärder som omfattas av stöd för miljösystem: växttäcke vintertid, naturvårdsvallar, gröngödslingsvallar och mångfaldsväxter.

Stöd för miljösystem kan beviljas till ett belopp av högst 86 miljoner euro per år. Stödets uppskattade belopp 2024 är följande:

 • Växttäcke vintertid 50 €/ha
 • Naturvårdsvallar 65 €/ha
 • Gröngödslingsvallar 80 €/ha
 • Mångfaldsväxter 300 €/ha

Du kan välja mellan en till fyra åtgärder inom stöd för miljösystem varje år.

Begränsningar för utbetalning av stöd:

 • Du kan få stöd för åtgärden växttäcke vintertid endast om du också får grundläggande inkomststöd.
 • Stöd för miljösystem som gäller naturvårdsvallar, gröngödslingsvallar och mångfaldsväxter kan beviljas för sammanlagt högst 25 procent av gårdens areal som berättigar till direktstöd
 • Inom stödområde C kan stöd för miljösystem för naturvårdsvallar beviljas för högst 10 procent av gårdens areal som berättigar till direktstöd.

På bilden nedan (Bild 1) kan du se hur åtgärderna inom stöd för miljösystem påverkar betalningen av miljöersättning (miljöförbindelse) och ersättning för ekologisk produktion.

miljoersattnings_eko_miljosystem_tabell_2024.PNG
Bild 1. Inbördes begränsningar i fråga om stöd för miljösystem, miljöersättning (miljöförbindelse) och ersättning för ekologisk produktion.

2. Växttäcke vintertid

Inom åtgärden växttäcke vintertid kan du få stöd för miljösystem för arealer som du bevarar täckta av växtlighet över vintern. Ansök om stöd i ansökan om åkerstöd i Viputjänsten. Ange i höstanmälan de arealer som du förvarar täckta av växtlighet över vintern. Anvisningar för att göra en höstanmälan ges separat hösten 2024. Du kan få stöd för en areal som är täckt av växtlighet och vars areal är minst 0,05 hektar.

För arealer som uppfyller kravet på villkorligt minimiväxttäcke vintertid kan stöd betalas inom åtgärden växttäcke för stödet för miljösystem, om arealen är växttäcke eller stubb.

Stödvillkor för växttäcke vintertid

Du kan få stöd för miljösystem för åkerarealer, permanenta grödor och permanent gräsmark som inte bearbetats i växttäcket vintertid och som är stubb- eller växttäcke.Stöd kan betalas bara till basskifte med markanvändningsslaget åker.

Om du anmäler areal till åtgärden ska du förvara ett obearbetat stubb- eller växttäcke på följande sätt:

Förvaringstid

Areal

31.10.2024–15.4.2025

Åkerarealen och arealen med permanenta grödor

31.10.2024–1.5.2025

Areal med permanent gräsmark

31.10.2024–15.4.2025

Om du ansöker om stöd för växttäcke vintertid för en del av de permanenta gräsmarkerna på din gård ska du också behålla arealen för annan permanent gräsmark på din gård obearbetad. Bilden (Bild 2) visar kravet på att permanent gräsmark ska bevaras i stödet för växttäcke vintertid.

Permanent gräsmark i växttäcke vintertid

Om du bearbetar permanent gräsmark före den 31.10 och sår en vallväxt på arealen, är arealen fortfarande permanent gräsmark.

Om du bearbetar den permanenta gräsmarken före den 31.10 och arealen inte förblir täckt av växtlighet eller sår annat än vallväxt, räknas arealen inte som permanent gräsmark inom stödet för miljösystem för växttäcke vintertid och bevarandet gäller inte för permanent gräsmark.

Om du sår en höstsådd växt, som inte är en vallväxt, på en sådan areal kan du få stöd för miljösystem för växttäcke vintertid när du bevarar den obearbetad 31.10.2024–15.4.2025.Motsvarande information i diagrammet finns också i texterna.

Bild 2. Bevarande av permanent gräsmark i stödet för växttäcke vintertid.

Om du har ansökt om stöd för växttäcke vintertid för någon areal med permanent gräsmark på din gård och minskar arealen med annan permanent gräsmark på din gård under förbindelsetiden för växttäcke vintertid, minskas stödet för växttäcke vintertid med 20 procent. Om försummelsen är ringa, leder försummelse inte till stödavdrag.

Du kan ansöka om stöd för arealer med följande växter om du behåller arealen obearbetad och den är täckt av stubbar eller växter under förbindelsetiden:

 • baljväxter
 • blandade växtbestånd av ovan nämnda växter.
 • bovete
 • frökryddor
 • oljeväxter
 • quinoa
 • spannmål
 • spånadsväxter

Du kan också ansöka stöd för växttäcke vintertid för en kemiskt förstörd stubb av vall, spannmål, bovete, kvinoa, oljeväxter, fiberväxter, baljväxter, frökryddor och blandade växtbestånd.

 • höstsådda växter
 • vallväxter
 • rörflen
 • naturvårdsvall
 • gröngödslingsvall
 • jordgubbar
 • fleråriga energi- och trädgårdsväxter med växtlighet mellan raderna
 • fånggrödor
 • mellangrödor
 • jordförbättrings- och saneringsväxter
 • mångfaldsväxter
 • grönträdor
 • sådda grödor som överlever vintern.

Du kan inte anmäla den areal du uppgett i ansökan om åkerstöd som svartträda eller stubbträda som växttäcke på hösten, om du inte har sått höstsådda växter på arealen.

Du kan få stöd för arealer med fleråriga energi- och trädgårdsväxter endast om det finns ett växtbestånd mellan raderna, till exempel vall. Om det inte finns något växtbestånd mellan raderna ska du i höstanmälan anmäla att arealen är fri från växttäcke. Livsmedelsverket ger anvisningar om att göra höstanmälan senare 2024.

Växter som kan godkännas för växttäcke vintertid anges i Vilka växter uppfyller stödvillkoren?

Krav på miniminivå för växttäcke vintertid

Följ minimikrav för marktäckning enligt villkorligheten, när du har förbundit dig till växttäcke vintertid. Stödet minskas med 20 procent om du inte uppfyller minimikravet för marktäckning enligt villkorligheten. Om försummelsen är ringa, leder försummelse inte till stödavdrag.

Kravet på miniminivå är också att permanent gräsmark enligt villkorligheten ska bevaras. Om andelen permanent gräsmark av jordbruksmarken minskar med över fem procent i Finland, betalas inget stöd för växttäcke vintertid för arealer med permanent gräsmark.

Begränsningar i betalning för växttäcke vintertid

För växttäcke vintertid betalas inte stöd för följande arealer:

 • Areal som tagits ur annan användning till jordbruksmark efter 2022.
 • för arealer med permanenta gräsmarker på Naturaområden.
 • Arealer med permanent gräsmark om skyldigheten att återställa har tagits i bruk.
 • För arealen i skyddszoner för miljöförbindelse och för motsvarande åtgärd på Åland.
 • För arealen vallar på torvåkrar för miljöförbindelse och för motsvarande åtgärd på Åland.
 • Miljöavtalsområdet för jordbruksnaturens mångfald och -landskap.

Stöd för växttäcke vintertid betalas inte heller för sådana arealer för vilka stöd har återkallats eller som har förkastats vid övervakning av åkerstöd eller satellitövervakning.

3. Naturvårdsvallar

I åtgärden naturvårdsvall i anslutning till stöd för miljösystem kan du få stöd för extensiv odling av vall. Ansök om stöd för naturvårdsvall i anslutning till stöd för miljösystem i ansökan om åkerstöd i Viputjänsten. Det minsta jordbruksskiftet för vilket du kan få stöd är 0,05 hektar.

Stödvillkor för naturvårdsvallar

Bearbetning, sådden och bevarande av växtligheten:

 • Bearbeta inte naturvårdsvallen annat än i samband med anläggning eller avslutande.
 • Som naturvårdsvall kan du anmäla en gammal vall som utvecklats till en vall med flera arter eller ett nytt växtbestånd som besåtts med mångåriga vallväxter. Så växtligheten senast 30.6.
  • Om du sår ett nytt vallbestånd ska fröblandningens växtarter och deras andelar föras in i odlingsanteckningarna.
 • Av fröblandningens vikt för naturvårdsvallar får högst 20 % utgöra frön av kvävefixerande växter.
 • Bevara beståndet av naturvårdsvall och följ villkoren fram till slutet av augusti. Du kan avsluta växtligheten genom bearbetning och/eller med växtskyddsmedel från och med den 1.9.
  • Från och med 2024 kan du avsluta det andra årets bestånd av naturvårdsvall och vidta åtgärder i anslutning till sådd av höstsådda växter från och med den 1.8.

Gödsling:

 • Naturvårdsvallen får inte gödslas under hela kalenderåret.
 • Från och med det andra naturvårdsvallåret kan du använda gödselmedel från och med den 1.8 om du sår höstsådda växter.

Växtskydd:

 • Du kan endast använda växtskyddsmedel för att avsluta växtligheten.
  • Du kan inte använda växtskyddsmedel på våren innan naturvårdsvallen sås.
  • Från och med det andra naturvårdsvallåret kan du använda växtskyddsmedel från och med den 1.8 om du sår höstsådda växter.
 • Om växtbeståndet på en naturvårdsvall avbryts med växtskyddsmedel kan du inte anmäla samma areal som naturvårdsvall följande år.

Slåtter, bete och skörd:

 • Naturvårdsvallen ska slåttras minst vartannat år före 15.9.
  • Om du har uppgett arealen som gräs 2023 och ingen slåtter har konstaterats i satellituppföljningen 2023, ska du slå växtligheten 2024. Även omfattande betesgång godkänns. à Kontrollera på kartnivån i Vipu-tjänsten om arealen på basis av satellituppföljningen har slagits 2023.
 • Vid svåra ogrässituationer ska du årligen slåttra senast den 15.9, för att förhindra att ogräset sprids.
 • Bete och skörd på naturvårsvallen är tillåtet.

Krav på miniminivå för naturvårdsvallar

Följ som miniminivå för naturvårdsvallar vid vattendrag kraven på villkorligt område utan gödsling. Gödsla inte närmare än fem meter från vattendraget. Sprid inte stallgödsel och organiska gödselfabrikat som ytspridning inom följande fem meters zon, om du inte bearbetar åkern inom ett dygn efter spridningen.

Åland: Sprid inte gödselmedel närmare än fem meter från vattendrag. Sprid inte därefter stallgödsel och organiska gödselfabrikat som ytgödsling på en sträcka av 5 meter om marklutningen är över 2%. 

Kravet på miniminivå är också att permanent gräsmark enligt villkorligheten ska bevaras. Om andelen permanent gräsmark av jordbruksmarken minskar med över fem procent i Finland, betalas inget stöd för naturvårdsvallar för arealer med permanent gräsmark.

Begränsningar i betalningen för naturvårdsvallar

För naturvårdsvallar betalas inte stöd för följande arealer:

 • för areal som tagits till jordbruksmark efter 2022.
 • för arealer med permanenta gräsmarker på Naturaområden.
 • Arealer med permanent gräsmark om skyldigheten att återställa har tagits i bruk.

4. Gröngödslingsvallar

I åtgärden gröngödslingsvall i anslutning till stöd för miljösystem kan du få stöd för odling av vall med flera arter till gröngödsling. Ansök om stöd för gröngödslingsvall i anslutning till stöd för miljösystem i ansökan om åkerstöd i Viputjänsten. Det minsta jordbruksskiftet för vilket du kan få stöd är 0,05 hektar.

Stödvillkor för gröngödslingsvallar

Bearbetning, sådden och bevarande av växtligheten:

 • Bearbeta inte gröngödslingsvallen annat än i samband med anläggning eller avslutande.
 • Som gröngödslingsvall kan du anmäla ett växtbestånd som du sått under stödansökningsåret eller föregående år eller 2022 med en skyddsväxt och som omfattar minst fyra olika vall- och kvävefixerande växter. Så växtligheten senast 30.6.
  • Som gröngödslingsvall inom stöd för miljösystem kan du också anmäla en sådan areal som anmälts som gröngödslingsvall för miljöersättning år 2022, om den har varit gröngödslingsvall i högst två år. Växtbeståndet ska även i detta fall uppfylla kraven för gröngödslingsvall för stöd för miljösystem.
 • Av fröblandningen för gröngödslingsvall ska minst 20 procent vara kvävefixerande växter.
  • Fröblandningens växtarter och deras andelar antecknas i odlingsanteckningarna.
  • Bevara beståndet av gröngödslingsvall och följ villkoren fram till slutet av augusti. Du kan avsluta växtligheten genom bearbetning och/eller användning av växtskyddsmedel från och med den 1.9. Det andra och det tredje årets växtbestånd på gröngödslingsvallen kan brytas fr.o.m. 1.8, om du på arealen sår höstsådda växter.

Gödsling:

 • Gröngödslingsvallen får inte gödslas under hela kalenderåret.
 • Du kan använda gödselmedel på andra och tredje årets gröngödslingsvall från och med den 1.8 om du sår höstsådda växter på arealen.

Växtskydd:

 • Du kan endast använda växtskyddsmedel för att avsluta växtligheten.
  • Du kan inte använda växtskyddsmedel på våren innan gröngödslingsvallen sås.
  • Från och med det andra gröngödslingsvallåret kan du använda växtskyddsmedel från och med den 1.8 om du sår höstsådda växter.
 • Om växtbeståndet på en gröngödslingsvall avbryts med växtskyddsmedel kan du inte anmäla samma areal som gröngödslingsvall följande år.

Slåtter, bete och skörd:

 • Gröngödslingsvallen ska slåttras minst vartannat år före 15 av september.
  • Om du har uppgett arealen som gräs 2023 och ingen slåtter har konstaterats i satellituppföljningen 2023, ska du slå växtligheten 2024. Även omfattande betesgång godkänns. à Kontrollera på kartnivån i Viputjänsten om arealen på basis av satellituppföljningen har slagits 2023.
 • Vid svåra ogrässituationer ska du årligen slåttra senast den 15.9, för att förhindra att ogräset sprids.
 • Bete och skörd på gröngödslingsvallen är tillåtet.

Krav på miniminivå för gröngödslingsvallar

Följ som miniminivå för gröngödslingsvallar vid vattendrag kraven på villkorligt område utan gödsling. Gödsla inte närmare än fem meter från vattendraget. På den följande fem meters zonen från vattendraget är ytspridning av stallgödsel och organiska gödselfabrikat förbjudet, om inte åkern bearbetas inom ett dygn från spridningen.

Kravet på miniminivå är också att permanent gräsmark enligt villkorligheten ska bevaras. Om andelen permanent gräsmark av jordbruksmarken minskar med över fem procent i Finland, betalas inget stöd för gröngödslingsvallar för arealer med permanent gräsmark.

Begränsningar i betalningen för gröngödslingsvallar

För samma areal kan stöd som gäller gröngödslingsvallar för stöd för miljösystem beviljas högst tre år i rad.

För gröngödslingsvallar betalas inte stöd för följande arealer:

 • för areal som tagits till jordbruksmark efter 2022.
 • för arealer med permanenta gräsmarker på Naturaområden.
 • Arealer med permanent gräsmark om skyldigheten att återställa har tagits i bruk.
 • för areal som ingår i en ekoförbindelse.

5. Mångfaldsväxter

I åtgärden för mångfaldsväxter inom stödet för miljösystem kan du få stöd för odling av blandade växtbestånd av pollinerande insekter, landskaps-, vilt-, ängs- och fältfågelväxter. Ansök om stöd för mångfaldsväxter i anslutning till stöd för miljösystem i ansökan om åkerstöd i Viputjänsten. Det minsta jordbruksskiftet för vilket du kan få stöd är 0,05 hektar.

Allmänna stödvillkor för mångfaldsväxter

Bearbetning, sådden och bevarande av växtligheten:

 • Bearbeta inte mångfaldsväxterna annat än i samband med anläggning eller avslutande.
 • Så mångfaldsväxterna under året för ansökan om stöd senast 30.6. Stöd kan även beviljas för höstsådda mångfaldsväxter som du har sått på hösten föregående år.
  • Du kan anmäla samma ängs- och åkerfågelbestånd som mångfaldsväxt två år i följd, om du har anlagt växtbeståndet med en sådan godtagbar fröblandning där minst två växtarter är fleråriga.
  • Fröblandningens växtarter och deras andelar antecknas i odlingsanteckningarna.
  • Du kan så viltväxter i rader.
 • Du kan inte anlägga ett växtbestånd av mångfaldsväxter genom att så direkt i vall.
 • Bevara växtligheten och följ villkoren fram till den 15.9. Du kan avsluta växtligheten genom att bearbeta den från och med den 16.9.

Gödsling:

 • Du kan gödsla mångfaldsväxterna i samband med att växtbeståndet anläggs.

Växtskydd:

 • Det är förbjudet att använda växtskyddsmedel under hela kalenderåret.

Slåtter, bete och skörd:

 • Om du ska slåttra växtligheten får den slåttras först efter växtlighetens huvudsakliga blomning, dock tidigast 1.8.
 • Undantag: Du kan skörda växtbestånd som såtts med viltväxter för utfodring av vilt redan före den 1.8. Du kan använda växtligheten för att utfodra vilt antingen på åkern, i dess närhet eller på en separat utfodringsplats.
 • Bete är tillåtet efter den 15.9.
 • Inom området pollinerande insekter och landskapsväxter, ängs- och fältfågelväxter kan du skörda efter den 15.9.

Stödvillkor för pollinerande insekter och landskapsväxter

Så växtbeståndet för pollinerande insekter och landskapsväxter med en fröblandning i vilken ingår frön från enbart två eller flera av följande växter eller växtgrupper:

 • klöverarter
 • solros
 • honungsfacelia
 • ringblommor
 • gul-, blå- och vitlupin
 • sommarslöja
 • kinesisk förgätmigej
 • sommarmalva
 • praktmalva
 • malva
 • sötväpplingar
 • raps
 • rättikor
 • blå- eller rödklint
 • rybs
 • senap
 • blålusern
 • färgkragar
 • bovete
 • vallmor
 • vickerarteroljelin

Utöver de ovan nämnda kan fröblandningen också innehålla frön av andra tvåhjärtbladiga växter som blommar under såningsåret, dock inte hampfrön, till högst 30 procent av fröblandningens vikt. Till exempel hö och spannmål är enhjärtiga växter, så de godkänns inte i blandningen.

Andra växter (till exempel enhjärtbladiga växter) än de som anges ovan accepteras inte i blandningen.

Stödvillkor för viltväxter

Anlägg inte viltväxtlighet i närheten av en sådan väg, där trafiktätheten överskrider 3 000 bilar i dygnet. Viltväxtbeståndet som anläggs måste ligga på minst 50 meters avstånd från en sådan väg.

Så viltväxternas växtbestånd med en fröblandning i vilken ingår frön från enbart två eller flera av följande växter eller växtgrupper:

 • klöverarter
 • solros
 • gräsväxter. Gräsväxter får utgöra högst 20 % av fröblandningens vikt.
 • svartkämpar
 • ärt
 • honungsfacelia
 • bondböna
 • käringtand
 • nigerfrö
 • kummin
 • luserner
 • rovor
 • raps
 • foderkål
 • fodersockerbeta
 • fodervicker
 • rättikor
 • luddvicker
 • oljedådra
 • rybs
 • cikoria
 • senap
 • bovete
 • spannmål
 • oljelin.

I en fröblandning av viltväxter med spannmål, gräsväxter och/eller klöver ska det alltid också finnas frön från någon annan växt i förteckningen ovan som inte är spannmål, gräsväxt eller klöver. Till exempel är en blandning av havre och klöver inte tillräcklig, men om du tillsätter ärter i blandningen kan du anmäla det som mångfaldsväxtlighet som såtts med viltväxter.  

Blandningen kan förutom ovan nämnda växter även innehålla frön av andra växter till ett belopp av högst 15 % av fröblandningens vikt, dock inte hampfrön.

Stödvillkor för ängsväxter

Utsädesblandningar av ängsväxter som godkänns som mångfaldsväxter ska innehålla frön av rödven, fårsvingel eller hårdsvingel och frön av minst två av följande flerårig ängsväxt:

 • rödklint
 • ängsklocka
 • honungsfacelia
 • ringblomma
 • ängsnejlika
 • färgkulla
 • kummin
 • tjärblomster
 • ängsglim
 • rödblära
 • ängsvädd
 • prästkrage
 • blåklint
 • åkervädd
 • fyrkantig johannesört
 • vitblära

I blandningen kan det dessutom finnas frön av andra ettåriga ängsväxter eller vickerarter, dock inte utsäde av gräs.

Stödvillkor för fältfågelväxter

Så växtligheten av fältfågelväxter med en fröblandning som innehåller frön av minst en av de ängsväxter som räknas upp i förteckningen över ängsväxter samt frön av minst en av de andra fältfågelväxterna i förteckningen.

Ängsväxter:

 • rödklint
 • ängsklocka
 • honungsfacelia
 • ringblomma
 • ängsnejlika
 • färgkulla
 • kummin
 • tjärblomster
 • ängsglim
 • rödblära
 • ängsvädd
 • prästkrage
 • blåklint
 • åkervädd
 • fyrkantig johannesört
 • vitblära

Övriga fältfågelväxter:

 • solros
 • durra
 • hirs
 • quinoa
 • majs
 • sötväpplingar
 • lin
 • raps
 • rybs
 • cikoria
 • senap
 • bovete
 • spannmål. Det får finnas högst 50 kilogram utsäde av stråsäd per hektar.
 • vickerarter
 • I blandningen kan det dessutom finnas frön av andra ettåriga ängsväxter, dock inte utsäde av gräs.

Krav på miniminivå för mångfaldsväxter

Följ som miniminivå för mångfaldsväxter vid vattendrag kraven på villkorligt område utan gödsling. Gödsla inte närmare än fem meter från vattendraget. På den följande fem meters zonen från vattendraget är ytspridning av stallgödsel och organiska gödselfabrikat förbjudet, om inte åkern bearbetas inom ett dygn från spridningen.

Begränsningar i betalningen för mångfaldsväxter

Du kan beviljas stöd för mångfaldsväxter inom miljösystem för ängsväxter och fältfågelväxter som anmälts till samma areal högst två år i följd.