Ansökan om åkerstöd 2024

Publiceringsdatum: 5. april 2024

Ansökningsguide om åkerstöd 

Med åkerstöd avses följande ersättningar, arvoden och stöd:

 • Grundläggande inkomststöd
 • Kompensationsersättning
 • Omfördelningsinkomststöd
 • Stöd för miljösystem
 • Miljöersättning
 • Ersättning för ekologisk produktion
 • Stöd till unga jordbrukare
  • inkomststöd för unga jordbrukare
  • stöd till unga jordbrukare
 • Bidrag för specialväxter
 • Bidrag för stärkelsepotatis
 • Allmänt hektarstöd
 • Nordligt hektarstöd
 • Nationellt stöd för sockerbeta
 • Miljöavtal
  • avtal om skötsel av våtmarker
  • avtal om skötsel av jordbruksnatur och landskap
  • avtal om upprätthållande av ursprungssorter

Detaljerade stödvillkor för åkerstöden finns i Ansökningsguide om åkerstöd.

Åkerstöd och stödområden

De stöd som betalas i Finland har riktats till olika stödområden. Din gårds läge bestämmer vilka stöd du kan få. Stödområdena finns på sidan Karta över stöd- och styrningsområden på ruokavirasto.fi. Stödområdenas gränser grundar sig på kommunindelningen år 1995. Du kan kontrollera ändringarna i den uppdaterade företeckningen över olika stödområden i Statsrådets förordning 1379/2022 jämte ändringar.

Ansökan om åkerstöd

Ansök om åkerstöd i Viputjänsten senast den 18 juni. Viputjänsten styr dig att fylla i ansökan stegvis.

Du behöver behörigheter att sköta ärenden i Viputjänsten för att kunna ansöka om stöd. Du kan läsa mer om Viputjänsten och att registrera dig i tjänsten på adressen livsmedelverket.fi/vipu.

Bilagor till ansökan

Se till att du i samband med ansökan lämnar in alla nödvändiga handlingar som bilagor till den behöriga myndigheten innan ansökningstiden gått ut.

Försenade bilagor leder inte till att ansökan försenas, men du får inte det ansökta stödet förrän alla nödvändiga handlingar är inlämnade. Ett undantag: garantibevis för hampa ska lämnas in senast den 18 juni eller så betalas inget stöd för hampaarealer. 

Bevis på att ansökan kommit fram

Du får ett meddelande om att ansökan har skickats till den e-postadress du angett. Om du inte får något meddelande kan du kontrollera med den behöriga myndigheten om din ansökan kommit fram. Det kan hända att du till exempel på grund av felaktig e-postadress inte får något meddelande. Spara det meddelande du fått om att ansökan har skickats i din e-post till slutet av innevarande år eller skriv ut det för arkivering.

Spara också sammandraget som du får i samband med att ansökan skickas. Kontrollera att det överst på sammandraget står att uppgifterna har skickats för behandling. I sammandraget ser du när ansökan har skickats.

Den stödsökandes ansvar

Fyll i din stödansökan omsorgsfullt. Ansvaret för att stödansökan och dess bilagor lämnas in i tid och att uppgifterna är korrekta ligger uteslutande hos sökanden. Om du inte lämnar in stödansökan har du inte rätt till stöd.

Stöd betalas inte till sökande för vilka det har bevisats att förutsättningarna för att få stöd har skapats på konstlad väg.

Myndighetens rådgivning

Kommunernas och NMT-centralernas myndigheter kan enligt sina befogenheter ge allmän information och utbildning om stödansökningar och stödvillkor. Indelningen enligt behörighet beskrivs i följande kapitel. 

Rådgivningen kan innehålla information om till exempel ansökningstider, uppgifter om bilagor som ska bifogas till ansökan, Viputjänstens funktioner eller detaljerade villkor för stöden. Myndigheten kan dock inte ge dig råd om vad som är det bästa alternativet för din gårdsbruksenhet i stödansökningen, till exempel för vilka stöd, vilka grödor eller djur du kan få det största stödbeloppet.

Du kan få hjälp och anvisningar om hur du fyller i stödansökningar av rådgivare och producentorganisationernas EU-stödombud.

I frågor som rör den elektroniska stödansökan och användning av Viputjänsten kan du kontakta en expert på elektronisk stödansökan i din kommun. Experten kan hjälpa dig med problem som gäller användarrättigheter, användning av applikationen och att skicka ansökningar.

På grund av jäv kan den myndighet som handlägger stödansökan inte hjälpa sökanden att fylla i den.

Behörig myndighet

Den behöriga myndigheten ansvarar för behandlingen av din ansökan och för rådgivningen i anslutning till ansökan. Den behöriga myndigheten bestäms enligt gårdens läge och det stöd som söks.

Du måste uträtta ärenden hos den kommun eller NTM-central inom vars verksamhetsområde din gårdsbruksenhets driftscentrum är beläget. Om din gårdsbruksenhet inte har något driftscentrum är den behöriga myndigheten den myndighet inom vars verksamhetsområde största delen av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna.

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet är den behöriga myndigheten i fråga om följande åkerstöd:

 • Grundläggande inkomststöd
 • Kompensationsersättning
 • Omfördelningsinkomststöd
 • Stöd för miljösystem
 • Miljöersättning
 • Inkomststöd för unga jordbrukare
 • Bidrag för specialväxter
 • Bidrag för stärkelsepotatis
 • Allmänt hektarstöd
 • Nordligt hektarstöd
 • Nationellt stöd för sockerbeta
 • Stöd till unga jordbrukare

NTM-centralen är den behöriga myndigheten i följande åkerstöd:

 • Ersättning för ekologisk produktion
 • Miljöavtal
  • avtal om skötsel av våtmarker
  • avtal om skötsel av jordbruksnatur och landskap
  • avtal om upprätthållande av ursprungssorter

Dessutom ansvarar NTM-centralerna för övervakningen av åkerstöden.

Hinder för ansökan under ansökningstiden

Du får inte fullt stöd om du inte skickar in din ansökan under ansökningstiden. Efter ansökningstiden är pappersblankett det enda alternativet för att ansöka om stöd och du har inte tillgång till de styrande kontrollerna i Viputjänsten. Du kan göra en försenad ansökan i sju dagar efter att stödansökningen har avslutats. Be landsbygdsnäringsmyndigheten i din kommun eller din NTM-central om pappersblanketter och lämna in ansökan till den behöriga myndigheten. Ansökan anses ha anlänt den dag den anländer till den behöriga myndigheten. 

Stöd betalas inte om ansökan försenas med mer än sju kalenderdagar.

Försenad ansökan på grund av force majeure eller en exceptionell omständighet:

En försenad ansökan anses ha inkommit i tid om förseningen beror på force majeure eller en exceptionell omständighet. Underrätta den behöriga myndigheten om force majeure eller de exceptionella omständigheterna inom 15 arbetsdagar från det att anmälan kan göras. Myndigheten ger dig råd om hur du kan inleda din ansökan.

Force majeure kan tillämpas på en försenad ansökan bara om det handlar om en onormal eller oförutsägbar händelse som inte beror på dig och vars följder du inte hade kunnat undvika trots tillräcklig försiktighet. Till exempel elavbrott eller överbelastat telekommunikationsnät betraktas inte som force majeure. Du kan undvika problem som orsakas av ovan nämnda situationer genom att returnera ansökan i tillräckligt god tid. 

Förvaring av dokument

Spara e-postmeddelandet du fått om att ansökan har skickats och sammandraget av ansökan som du skrivit ut eller sparat fram till utgången av följande år. Kvittot och sammandraget är bra att delge de övriga ägarna till gårdsbruksenheten.

Förvara originalhandlingarna som gäller stödvillkoren och som inte lämnas in som bilaga till stödansökan under ansökningsåret/förbindelseperioden och de fyra följande kalenderåren.

Spara bokföringen över läkemedel och foderläkemedel som getts till produktionsdjur i fem år, även om du har sålt eller slaktat djuret före det. Också foderbokföringen måste sparas i fem års tid.

Förvara de handlingar som gäller villkorligheten under ansökningsåret och de två följande kalenderåren.

Mer information om de olika kraven på journalföring av jordbruksproduktion och om förvaringstiderna hittar du i guiden Krav på journalföring av jordbruksproduktion. Guiden kan läsas på Livsmedelsverkets webbplats livsmedelsverket.fi/jordbrukarguider → Guide om krav på journalföring av jordbruksproduktion.

Lämnande av uppgifter

För att möjliggöra uppföljning och utvärdering av stöden förbinder sig stödmottagaren för CAP-planens period 2023–2027 att på begäran lämna in uppgifter om stödåtgärdens effekter.