Höstanmälan 2023

Publiceringsdatum: 12. oktober 2023

↵ Ansökninsguide om åkerstöd
Kompletterande ansökan för åkerstödansökan om stöd för miljösystem och miljöersättning för år 2023
Ändring av höstanmälans uppgifter och svar på begäran om utredning 2024

12.1.2024

 • Korrigerad fel term
  • Ekosystemstöd → Stöd för miljösystem
  • Återkallande Återtagande
 • Reviderad översättning i punkt 2.4
  • Växttäcket granskas med satellituppföljning.  Om du upptäcker att satellituppföljningen och de uppgifter du angett i höstanmälan strider mot varandra får du våren 2024 en begäran om utredning i Vipumobilen.
   Växttäcket följs upp med hjälp av satellituppföljning. Om det upptäcks en avvikelse mellan satellituppföljningen och de uppgifter som du har angett i höstanmälan, får du en begäran om utredning i Vipumobilen våren 2024.
 • Preciserats till kapitel 3. Främjande av cirkulär ekonomi
  1. minst 5 m3 per hektar (ämnen med en fosforhalt på minst 3 kg/m3) → 
   • minst 5 m3 per hektar (flytande ämnen med en fosforhalt på minst 3 kg/m3)
   • minst 5 m3 per hektar (fast ämne med en fosforhalt på minst 3 kg/m3)
  2. För samma åtgärdsskifte kan du endast anmäla ett av de tre ovan nämnda ämnena som har spridits ut på arealen i minimimängd. → fyra
  3. Även om du har valt en åtgärd vid ansökan om åkerstöd behöver du inte anmäla areal för åtgärden om du inte har spridit gödselmedel. → åtgärden
  4. Arealer för vilka du inte kan anmäla ett åtgärdsskifte (arealerna har avgränsats även på kartan i Viputjänsten): miljöersättningens skyddszon, naturvårdsvall inom stöd för miljösystem, gröngödslingsvall inom stöd för miljösystem och skyddsremsa (villlkorlighet).
   gröngödslingsvall inom stöd för miljösystem och skyddsremsa. 
  5. Om du har spridit gödsel eller gödselmedel som kommer utifrån, utanför din egen gård, på åtgärdsskiftena ska du dessutom anmäla uppgifter om överlåtaren, gödselslag, djur- eller typbeteckning, torrsubstanshalt, tidpunkt för överlåtelsen. Ange uppgifterna om det gödsel eller gödselmedel som du har tagit emot genom att bifoga blankett 469L Anmälan om överlåtelse av gödselmedel till höstanmälan. Bifoga blankett 469L även om du har använt gödselmedel som återvunnits via din egen biogasanläggning på åtgärdsskiftena.
   → Om du på åtgärdsskiftena har spridit gödsel eller gödselmedel som du mottagit av en annan gård, nge uppgifterna om det gödsel eller gödselmedel som du har tagit emot genom att bifoga blankett 469L Anmälan om överlåtelse av gödselmedel till höstanmälan eller med annan motsvarande bilaga. Anmäl i höstanmälan om du på åtgärdsskiftena har spridit fast gödsel från den egna gården som cirkulerats via biogasanläggning. Endast fast gödsel som cirkulerats via biogasanläggning kan komma i fråga i ersättningen.
 • Preciserats till kapitel 6. Fågelåkrar
  1. Ange i Viputjänsten som åtgärdsskifte den areal som fåglarna har använt för omfattande rast och födosök eller som fåglarna har utnyttjat på annat sätt. Du kan välja hela basskiftet som åtgärdsskifte eller rita ett separat åtgärdsskifte på kartan. Du kan endast anmäla de basskiften för vilka du har anmält åtgärden som åtgärdsskiften för åtgärden i ansökan om åkerstöd.
  2. Bifoga en bild som tagits med Vipumobilen till anmälan.
   → Bifoga till anmälan en skärmdump på bild som tagits med Vipumobilen var åkerområdet och platsinfo för bilden syns. Ta vid behov flera skärmdumpar av olika bilder. Det är inte ännu möjligt att lägga till en bild som tagits med Vipumobilen direkt i höstanmälan.
  3. Om ovan nämnda skördeskada har inträffat år 2022, kan du ändå få ersättning för fågelåkrar år 2023, om du år 2023 har verkställt villkoren för fågelåkrar.

3.1.2024

 • Korrigerad i punkt 3. Främjande av cirkulär ekonomi
  • gröngödslingsvall och skyddsremsa inom stöd för miljösystem → gröngödslingsvall inom stöd för miljösystem och skyddsremsa (villkorlighet).
  • torrsubstanshalt (%) (fasta och fosforhaltiga ämnen) → torrsubstanshalt (%) (fasta ämnen)

21.12.2023

 • Korrigerad höstanmälans datum 8.1.–1.2.2023 → 15.1.–8.2.2024.

18.12.2023

 • Korrigerad fel datum i punkten Gör anmälan i Viputjänsten 8.1–31.1.2024 → 1.2.2024

Höstanmälan är obligatorisk för huvudparten av gårdarna från och med 2023. Ange i höstanmälan arealerna för de åtgärder som vidtagits efter att ansökan om åkerstöd har avslutats i Viputjänsten som åtgärdsskiften. Ett åtgärdsskifte kan vara av samma storlek som ett basskifte eller endast en del av det. Vipuanvisningen om anmälan av åtgärdsskiften publiceras i slutet av året.

Gör anmälan i Viputjänsten 15.1–8.2.2024. I fortsättningen görs höstanmälningarna på hösten.

1. Vilka saker bör anmälas i höstanmälan?

2. Växttäcke vintertid

Med växttäcke vintertid avses två olika helheter:

 1. minimikrav för marktäckning vintertid enligt villkorligheten
 2. åtgärden växttäcke vintertid i stödet för miljösystem.

I höstanmälan ska du ange växttäcket på alla basskiften som du uppgett i ansökan om åkerstöd, om deras markanvändningsslag är åker. Du behöver inte anmäla växttäcke för andra markanvändningsslag. Om basskiftet har flera olika växttäckesslag ritar du egna åtgärdsskiften av arealerna. Om det inte finns något växttäcke på arealen, ange arealen som utan växttäcke.

Repetera minimikrav för marktäckning vintertid enligt villkorligheten i guiden om villkorlighet och villkoren för stöd för miljösystem för åtgärden växttäcke vintertid inom stödet för miljösystem i villkoren för stöd för miljösystem. Nedan finns ett sammandrag av villkoren:

Villkorlighet

 • Bevara växttäcke på 33 procent av åkerarealen och arealen med permanenta grödor på din gård. 
 • Kravet på villkorlighet är obligatoriskt för alla stödsökande som utifrån de uppgifter som angetts i ansökan om åkerstöd har åkerareal och areal för permanenta grödor.
 • Som areal med växttäcke godkänns beroende på odlingsväxt äkta växttäcke, stubb, lätt bearbetning och en areal som är täckt av växtrester.
 • Du kan inte uppfylla kravet på permanent gräsmark på arealen. Om hela gårdens areal är permanent gräsmark gäller minimikravet för marktäckning vintertid inte din gård.

Åtgärden växttäcke vintertid i stödet för miljösystem

 • Om du har ansökt om åtgärden växttäcke vintertid i stödet för miljösystem kan du få stöd för åker, permanenta växter och permanent gräsmark som du bevarat med växttäcke eller stubb.

2.1 Bevara växttäcket till våren

Bevara arealerna som godkända med växttäcke fram till vårens sådd- eller planteringsarbeten minst under den tid som anges i tabell 1, om du uppfyller minimikravet för marktäckning vintertid enligt villkorligheten på arealen eller ansöker om stöd för arealen genom åtgärden växttäcke vintertid enligt stödet för miljösystem.

Tabell 1. Bevarandetider

Krav/villkor

Bevarandetid

Areal

Villkorlighet, minimikrav för marktäckning vintertid

31.10.2023–15.3.2024

33 procent av åkerarealen och arealen med permanenta grödor.

Stöd för miljösystem, växttäcke vintertid

31.10.2023–15.4.2024

Areal med åker och permanenta grödor som anmälts för åtgärden.

Stöd för miljösystem, växttäcke vintertid

31.10.2023–1.5.2024*

Areal för permanent gräsmark som anmälts för åtgärden.

Stöd för miljösystem, växttäcke vintertid

31.10.2023–15.4.2024

Om du ansöker om stöd för en del av de permanenta gräsmarkerna på din gård genom åtgärden växttäcke vintertid ska du också bevara de övriga arealerna med permanent gräsmark på din gård obearbetade.

* I stödvillkoren för stödet för miljösystem är datumet 16.5, men det har föreslagits en ändring (1.5), som träder i kraft om ändringen av förordningen godkänns. I denna anvisning används datumet 1.5.→ Tillägg 12.1.2024: Datumet har bekräftats i statsrådets förordning 1056/2023 av den 30.11.2023.

2.2 Växttäckesslag som anmäls i höstanmälan

I förteckningarna nedan räknas de växter upp som godkänns för växttäcke vintertid när det gäller villkorlighet och stöd för miljösystem, enligt växtbeteckning.

Ange hela basskiftets areal med ett växttäckesslag eller rita åtgärdsskiften om det finns flera olika växttäckesslag på basskiftet. Växttäckesslagen är:

 • äkta växttäcke
 • stubb
 • lätt bearbetning
 • växtrester
 • utan växttäcke.

Listade växter uppfyller villkorlighetskravet för minimiväxttäcke. Permanenta trädgårdsväxter godkännas som en del av arealen för minimiväxttäcke endast om det finns växtlighet mellan raderna. Om det inte finns växtlighet mellan raderna, anmäl området utan växttäcke i höstanmälan.

Om du har återtagit stöden med växtbeteckningen ”Återtagande av stöd” anmäl i höstanmälan växtskyddsslag enligt vad det finns på skiftet.*

Kravet uppfylls om grödans areal har växttäcke, stubb, kemiskt förstörd stubb*  eller är lätt bearbetad.

 • Betesvall
 • Blandade grödor (oljeväxter)
 • Blandade grödor (proteingrödor)
 • Blandade grödor (proteingrödor+oljeväxter)
 • Blandade grödor (proteingrödor+spannmål)
 • Blandade grödor (spannmål)
 • Blandade grödor (spannmål+oljeväxter)
 • Blandning (ärt/bondböna/sötlupin/lins/oljeväxter)
 • Blandning (ärt/bondböna/sötlupin/lins/spannmål)
 • Bondböna
 • Bovete
 • Buskböna
 • Durumvete
 • Fiberhampa
 • Foderkorn
 • Fodervall
 • Foderärt
 • Frö av engelskt rajgräs, kontrollerad produktion
 • Frö av italienskt (westerw.) rajgräs, kontr. prod.
 • Frö av klöver, kontrollerad produktion
 • Frö av rörsvingel, kontrollerad produktion
 • Frö av timotej, kontrollerad produktion
 • Frö av ängssvingel, kontrollerad produktion
 • Frökryddor och medicinalväxter (inte kummin/senap)
 • Färdig gräsmatta
 • Getruta
 • Grönfodersäd (havre)
 • Grönfodersäd (korn)
 • Grönfodersäd (råg)
 • Grönfodersäd (spannmålsblandning)
 • Grönfodersäd (vete)
 • Gröngödslingsvall
 • Grönträda (vall och äng)
 • Grönträda (vilt, landskap och pollinerare)
 • Havre
 • Hirs
 • Hösthavre
 • Höstkorn
 • Höstraps
 • Höstrybs
 • Höstråg
 • Höstrågvete
 • Höstspältvete
 • Höstvete
 • Klöver
 • Koriander
 • Kummin
 • Lins
 • Luddvicker
 • Lusern
 • Majs
 • Maltkorn
 • Matärt
 • Naturvårdsvall
 • Oljedådra (Camelina)
 • Oljehampa
 • Oljelin
 • Quinoa (kinoa, kvinoa, mjölmålla)
 • Senap
 • Sojaböna
 • Solros
 • Spånadslin
 • Sötlupin
 • Sötväppling
 • Trädgårdsärt, färskproduktion
 • Trädgårdsärt, kontraktsproduktion för industrin
 • Utsädesvall
 • Utsädesvall, med en art
 • Vicker
 • Vårraps
 • Vårrybs
 • Vårråg
 • Vårrågvete
 • Vårspältvete
 • Vårvete
 • Övriga lupiner

Kravet uppfylls om grödans areal har växttäcke eller det finns växlighet mellan raderna för permanenta trädgårdsväxter

 • Bevarande av jordbruksmark (permanenta växter)*
 • Blandning av markförbättrings- och saneringsgrödor
 • Blek taggborre
 • Buskblåbär
 • Bäraronia
 • Cikoria
 • Dragväxter för bin (Åland)
 • Fiberbrännäsla
 • Hallon och åkerbärshallon
 • Havtorn
 • Honungsfacelia
 • Humle
 • Jordgubbe
 • Krusbär
 • Körsbär
 • Mångfaldsväxter, pollinerare och landskap
 • Mångfaldsväxter, vilt
 • Mångfaldsväxter, åkerfågel
 • Mångfaldsväxter, äng
 • Oljerättika
 • Plantskola (bär, frukt, prydnadsväxter minst 5 år)
 • Plantskola (bär, frukt, prydnadsväxter under 5 år)
 • Plommon
 • Prydnadsvide för flätning, 5 - 20 år
 • Prydnadsväxter, 5 år -, kontin. skörd på friland
 • Päron
 • Röda vinbär
 • Rönn (bärproduktion)
 • Rörflen (energi)
 • Rörflen (strö/foder)
 • Sammetsblomster
 • Saskatoon
 • Skyddsremsa
 • Skyddszon
 • Svarta vinbär
 • Vejde
 • Vindruva
 • Vita vinbär
 • Åkerbär
 • Äpple
 • Örtväxter minst 5 år
 • Övriga bärväxter
 • Övriga frukter

Kravet uppfylls om det finns växtrester på odlingsväxtens areal

 • Blomkål
 • Broccoli
 • Brysselkål
 • Cikoriasallat (Cichorium-släktet)
 • Foderkål
 • Foderrotfrukter
 • Frilandsgurka
 • Grönkål (bladkål)
 • Jordärtskocka
 • Kinakål
 • Kålrabbi
 • Kålrot
 • Melon
 • Palsternacka
 • Pepparrot
 • Pumpa
 • Rotselleri
 • Rova
 • Rödbeta och gulbeta
 • Rödkål
 • Sallat (Lactuca-släktet)
 • Savojkål
 • Sockerbetor för sockerproduktion
 • Sockermajs
 • Trädgårdsland (om det på arealen har odlats växter som nämnts på denna lista)*
 • Vitkål/huvudkål
 • Zucchini
 • Ärtväxter (om det på arealer förblir växttäcke eller stubb kan du anmäla ärtväxterna även som växttäcke eller stubb).*

*9.10.2023 tillagd förtydligande.

Du kan få stöd för åkermark och permanenta grödor som är stubb- eller växttäcke mellan 31.10–15.4.

Om området är permanent grässmark kan du få stöd för växttäcke vintertid om området förvarar täckta av växtlighet mellan 31.10–1.5.**

Spanmål, bovete och quinoa

Du kan få stöd om det finns växttäcke, stubb eller stubb som förstörts på kemisk väg.

 • Blandade grödor (spannmål)
 • Blandade grödor (spannmål+oljeväxter)
 • Bovete
 • Durumvete
 • Foderkorn
 • Grönfodersäd (havre)
 • Grönfodersäd (korn)
 • Grönfodersäd (råg)
 • Grönfodersäd (spannmålsblandning)
 • Grönfodersäd (vete)
 • Havre
 • Hirs
 • Hösthavre
 • Höstkorn
 • Höstråg
 • Höstrågvete
 • Höstspältvete
 • Höstvete
 • Majs
 • Maltkorn
 • Quinoa (kinoa, kvinoa, mjölmålla)
 • Vårråg
 • Vårrågvete
 • Vårspältvete
 • Vårvete

Oljeväxter

Du kan få stöd om det finns växttäcke, stubb eller stubb som förstörts på kemisk väg.

 • Blandade grödor (oljeväxter)
 • Höstraps
 • Höstrybs
 • Oljedådra (Camelina)
 • Oljehampa
 • Oljelin
 • Solros
 • Vårraps
 • Vårrybs

Proteingrödor

Du kan få stöd om det finns växttäcke, stubb eller stubb som förstörts på kemisk väg.

 • Blandade grödor (proteingrödor)
 • Blandade grödor (proteingrödor+oljeväxter)
 • Blandade grödor (proteingrödor+spannmål)
 • Blandning (ärt/bondböna/sötlupin/lins/oljeväxter)
 • Blandning (ärt/bondböna/sötlupin/lins/spannmål)
 • Bondböna
 • Buskböna
 • Foderärt
 • Frö av alsikeklöver, kontrollerad produktion
 • Getruta
 • Klöver
 • Lins
 • Luddvicker
 • Lusern
 • Matärt
 • Sojaböna
 • Sötlupin
 • Sötväppling
 • Trädgårdsärt, industrins avtalsproduktion
 • Trädgårdsärt,, färskvara
 • Vicker
 • Övriga lupiner

Bär- coh fruktväxter och trädgårds plantskolor

Du kan få stöd om det finns växtlighet mellan raderna för trädgårdsväxter.

 • Buskblåbär
 • Bäraronia
 • Hallon och åkerbärshallon
 • Havtorn
 • Jordgubbe
 • Krusbär
 • Körsbär
 • Plantskolor, minst 5-åriga bär-, frukt- och prydnadsväxter
 • Plantskolor, under 5-åriga bär-, frukt- och prydnadsväxter
 • Plommon
 • Päron
 • Röda vinbär
 • Rönn (för bärproduktion)
 • Saskatoon
 • Svarta vinbär
 • Vindruva
 • Vita vinbär
 • Åkerbär
 • Äpple
 • Övriga bärväxter
 • Övriga frukter

Krydd och medicinväxter

Du kan få stöd om det finns växttäcke, stubb eller stubb som förstörts på kemisk väg.

 • Koriander
 • Kummin
 • Senap
 • Örtväxter minst 5 år
 • Örtväxter under 5 år (inte dill eller persilja)

Andra växter

Du kan få stöd om det finns växttäcke på arealen.

 • Blandning av markförbättrings- och saneringsgrödor
 • Blek taggborre
 • Cikoria
 • Dragväxter för bin (Åland)
 • Fiberbrännäsla
 • Fiberhampa
 • Honungsfacelia
 • Humle
 • Oljerättika
 • Prydnadsvide för flätning, 5 - 20 år
 • Prydnadsväxter, 5 år -, kontin. skörd på friland
 • Rörflen (energi)
 • Rörflen (strö/foder)
 • Sammetsblomster
 • Spånadslin
 • Vedje

Vallar

Du kan få stöd om det finns växttäcke, stubb eller stubb som förstörts på kemisk väg.

 • Betesvall
 • Fodervall
 • Frö av engelskt rajgräs, kontrollerad produktion
 • Frö av italienskt (westerw.) rajgräs, kontr. prod.
 • Frö av rörsvingel, kontrollerad produktion
 • Frö av timotej, kontrollerad produktion
 • Frö av ängssvingel, kontrollerad produktion
 • Färdig gräsmatta
 • Gröngödslingsvall
 • Naturvårdvallar
 • Utsädesvall
 • Utsädesvall, med en art

Trädor och mångfaldsväxter

Du kan få stöd om det finns växttäcke på arealen.

 • Grönträda (vall och äng)
 • Grönträda (vilt, landskap och pollinerare)
 • Mångfaldsväxter, pollinerare och landskap
 • Mångfaldsväxter, vilt
 • Mångfaldsväxter, åkerfågel
 • Mångfaldsväxter, äng

*9.10.2023 preciserade texterna under växtgrupperna till exempel Du kan få stöd om det finns växttäcke, stubb eller stubb som förstörts på kemisk väg.

**10.10.2023 tillagt: I stödvillkor om stöd för miljösystem är datumet 16.5., men det har föreslagits en ändring (1.5.) som träder i kraft om förordningsändringen godkänns. I den här anvisningen har använts datumet 1.5.

Äkta växttäcke

Du kan uppfylla villkorligheten och kravet på växttäcke i stödet för miljösystem med ett äkta växttäcke. Kontrollera vilka arealer som lämpar sig för äkta växttäcke i tabell 2.

Ange ett äkta växttäcke som växttäckesslag om det på arealen finns ett obärgat växtbestånd, en höstgröda eller en annan växt har såtts på arealen eller om det på arealen finns exempelvis vallväxtlighet som överlever vintern. Observera att det växtbestånd som sås på hösten måste bli täckande, uppge arealer som inte grott eller som misslyckats som utan växttäcke.

Tabell 2. Äkta växttäcke

Villkorlighet

Stöd för miljösystem

 • Spannmål, bovete, quinoa, oljeväxter, spånadsväxter, baljväxter och frökryddor och blandade växtbestånd av ovan nämnda växter.
 • Höstsådda spannmål, höstsådda oljeväxter samt andra höstsådda växter
 • Vallväxter och rörflen, men inte permanent gräsmark.
 • naturvårdsvallar och gröngödslingsvallar
 • kummin
 • jordgubbar
 • permanenta trädgårdsväxter med växtlighet mellan raderna
 • fånggrödor och mellangrödor
 • jordförbättrings- och saneringsväxter
 • mångfaldsväxter
 • grönträdor
 • skyddszoner och vallar på torvåkrar
 • Spannmål, bovete, quinoa, oljeväxter, spånadsväxter, baljväxter och frökryddor och blandade växtbestånd av ovan nämnda växter.syyskylvöiset viljat,
 • Höstsådda spannmål, höstsådda oljeväxter samt andra höstsådda växter
 • Vallväxter och rörflen, men inte naturbetesmark och hagmark
 • naturvårdsvallar och gröngödslingsvallar
 • kummin
 • jordgubbar
 • permanenta trädgårdsväxter med växtlighet mellan raderna
 • fånggrödor och mellangrödor
 • jordförbättrings- och saneringsväxter
 • mångfaldsväxter
 • grönträdor

Stubb

Ange stubb som växttäckesslag om det på arealen har vuxit växter som räknas upp i tabell 3 nedan 2023 och du bevarar stubben över odlingsväxten i enlighet med villkoren.

Tabell 3. Stubb

Villkorlighet

Stöd för miljösystem

Stubb och kemiskt förstörd stubb av:

 • spannmål, bovete, quinoa, oljeväxter, spånadsväxter, baljväxter och frökryddor och blandade växtbestånd av ovan nämnda växter.
 • vallväxter.

Stubb och kemiskt förstörd stubb av:

 • spannmål, bovete, quinoa, oljeväxter, spånadsväxter, baljväxter och frökryddor och blandade växtbestånd av ovan nämnda växter.
 • vallväxter.

Lätt bearbetning

Ange lätt bearbetning som växttäckesslag om du bearbetar odlingsarealen för de växter som räknas upp i tabell 4 genom att bearbetningen görs genom att köra en gång med kultivator, tallriksharv, fjädertandsharv, spadrullharv eller rulluftare.

Tabell 4. Lätt bearbetning

Villkorlighet

Stöd för miljösystem

 • Spannmål, bovete, quinoa, oljeväxter, spånadsväxter, baljväxter och frökryddor och blandade växtbestånd av ovan nämnda växter.
 • vallväxter
 • Om arealen har bearbetats lätt betalas inget stöd för växttäcket.

Växtrester

Ange växtrester som växttäckesslag om det på arealen har vuxit växter som anges i tabell 5 och om arealen är obearbetad och det på ytan finns växtrester som blivit över efter skörd.

Om det på arealen har vuxit potatis, morot eller lök godkänns det inte som areal täckt av växtrester, eftersom växtrester inte anses bli kvar på skiftets areal från odlingen.

Tabell 5. Växtrester

Villkorlighet

Stöd för miljösystem

 • kålväxter
 • sallader och cikoria
 • gurkväxter
 • ärtväxter
 • sockermajs
 • sockerbeta
 • rotfrukter
 • pepparrot
 • jordärtskocka
 • grönsaksland (om ovan nämnda växter som uppfyller kravet på växtrester har odlats på arealen).
 • Om det är växtrester på arealen betalas inget stöd för växttäcke.

Utan växttäcke

Ange Utan växttäcke som växttäckesslag om

 1. du har bearbetat arealen (på annat sätt än genom att köra en gång) på hösten eller bearbetar den på våren före de datum som anges i tabell 1.
 2. det har vuxit permanenta trädgårdsväxter på arealen, men mellanrummen mellan raderna har inget växttäcke.
 3. du har anmält följande växter eller växtbeteckningar för arealen 2023 och du har inte sått en höstsådd växt på arealen.
  • grönsaksland (om det på grönsaksland inte har odlats växter som uppfyller kravet på växtrester och du inte har sått någon växt på arealen efter skörden).
  • stubbträda, svartträda
  • potatis, morot, lök
  • små arealer intill varandra
  • spenat, Nyzeeländsk spenat, blekselleri, rädisa, sötfänkål, dill, persilja, mangold, kronärtskocka, sparris, rabarber, övriga grönsaker, örtväxter under 5 år
  • övriga foderväxter
  • prydnadsväxter, under 5 år, prydnadsvide för flätning, under 5 år,
  • energiträd.
 4. du har sått en växt på arealen på hösten vars sådd misslyckades och inget växttäcke har bildats på arealen.

Permanent gräsmark

Du kan också få stöd för miljösystem för växttäcke vintertid för permanent gräsmark enligt det som anges i tabell 6.

Permanent gräsmark beaktas inte i minimikrav för marktäckning vintertid enligt villkorligheten Även om du bearbetade arealen med permanent gräsmark på hösten, är arealen fortfarande permanent gräsmark i villkorligheten. à Arealen beaktas inte när man räknar arealen åker eller permanenta växter enligt minimikravet för marktäckning enligt villkorligheten eller uppfyllandet av kravet på 33 procent. 

Tabell 6. Permanent gräsmark

Villkorlighet

Stöd för miljösystem

Minimikravet för marktäckning enligt villkorligheten är inte godtagbart och räknas inte med i åkerarealen och arealen för permanenta växter.

Man kan få stöd för arealen. Kontrollera vilka bevarandetider som krävs i tabell 1.

2.3 Hur anmäler jag växttäcke?

I diagrammen nedan anges de exakta bevarandetiderna för olika växttäckesslag och hur arealerna ska anmälas i höstanmälan.

Diagram 1. Anmälan om växttäcke vintertid för åkerareal. (klicka på bilden för att göra den större)

Motsvarande texter finns under bilden i en ruta

Anmälan om växttäcke vintertid för åkerarealer

 1. Arealen har växttäcke 31.10.2023–15.3.2024.
  • Anmäl: Äkta växttäcke
  • Kryssa i: Jag ansöker inte om stöd för åtgärden växttäcke vintertid i stödet för miljösystem.
 2. Arealen har växttäcke 31.10.202315.4.2024 och
  • det är ett äkta växttäcke på arealen.
   • Anmäl: Äkta växttäcke
  • jag har sått en höstgröda på arealen.
   • Anmäl: Äkta växttäcke
   • Kryssa i: Sådd med höstgröda
   • Ange dessutom: växtgrupp
 3. Arealen har stubb 31.10.2023–15.3.2024.
  • Anmäl: Stubb
  • Kryssa i: Jag ansöker inte om stöd för åtgärden växttäcke vintertid i stödet för miljösystem.
 4. Arealen har stubb 31.10.2023–15.4.2024.
   • Anmäl: Stubb
 5. Jag har i ansökan om åkerstöd för 2023 angett arealen som stubbträda och
  • jag sår höstgröda på arealen.
   • Anmäl: Äkta växttäcke
   • Kryssa i: Sådd med höstgröda
   • Ange dessutom: växtgrupp
  • jag sår inte höstgrödor på arealen.
   • Anmäl: Utan växttäcke
 6. Arealen är lätt bearbetad 31.10.2023–15.3.2024.
  • Anmäl: Lätt bearbetning.
 7. Arealen är obearbetad och täckt av växtrester 31.10.2023–15.3.2024.
  • Anmäl: Växtrester
 8. Arealen är bearbetad 31.10.2023–15.3.2024.
  • Anmäl: Utan växttäcke

Diagram 2: Anmälan om växttäcke vintertid för permanent gräsmark. (klicka på bilden för att göra den större)

Motsvarande texter finns under bilden i en ruta

Arealen är permanent gräsmark 2023

 1. Jag bevarar arealen med växttäcke 31.10.2023–15.4.2024.
  • Anmäl: Äkta växttäcke
  • Kryssa i: Jag ansöker inte om stöd för åtgärden växttäcke vintertid i stödet för miljösystem.
 2. Jag bevarar arealen med växttäcke 31.10.2023–1.5.2024.
  • Anmäl: Äkta växttäcke
 3. Jag bearbetar arealen på hösten, men arealen förblir täckt av växtlighet 31.10.2023–15.4.2024, eftersom jag sår en höstgröda på arealen (spannmål, oljeväxt, annan växt).
  • Anmäl: Äkta växttäcke
  • Kryssa i: Sådd med höstgröda
  • Ange dessutom: växtgrupp
 4. Jag bearbetar arealen på hösten, men arealen förblir täckt av växtlighet 31.10.2023–1.5.2024, eftersom jag sår en höstgröda på arealen (vallväxt).
  • Anmäl: Äkta växttäcke
  • Kryssa i: Sådd med höstgröda///
  • Ange dessutom: växtgrupp
 5. Jag bearbetar arealen och den blir utan växttäcke senast 30.10.2023.
  • Anmäl: Utan växttäcke
 6. Jag bearbetar arealen och den är utan växttäcke 31.10.2023–15.4.2024.
  • Anmäl: Utan växttäcke
  • Kryssa i: Bearbetad efter 30.10.
 7. Jag bearbetar arealen lätt senast 30.10.2023.
  • Anmäl: Lätt bearbetning.
 8. Jag bearbetar arealen lätt 31.10.2023–15.4.2024.
  • Anmäl: Lätt bearbetning.
  • Kryssa i: Bearbetad efter 30.10.
 9. OBS! Om du har ansökt om stöd för miljösystem via åtgärden växttäcke vintertid även för en areal med permanent gräsmark på gården och bearbetar eller bearbetar lätt ens lite permanent gräsmark på gården 31.10.2023–15.4.2024.
  • Kryssa för alla åtgärdsskiften med permanent gräsmark: Jag ansöker inte om stöd för åtgärden växttäcke vintertid i stödet för miljösystem.
  • Annars: stödet minskas med 20 procent.

Diagram 3: Anmälan av växttäcke vintertid för arealer med permanenta trädgårdsväxter (klicka på bilden för att göra den större)

Motsvarande texter finns under bilden i en ruta

Mellanrummet mellan raderna av trädgårdsväxter har ett växtbestånd

 • JA:
  • Jag bevarar arealen med växttäcke 31.10.2023-15.3.2024.
   • Anmäl: Äkta växttäcke
   • Kryssa i: Jag ansöker inte om stöd för åtgärden växttäcke vintertid i stödet för miljösystem
  • Jag bevarar arealen med växttäcke 31.10.2023-15.4.2024.
   • Anmäl: Äkta växttäcke
  • Jag bevarar inte arealen med växttäcke 31.10.2023-15.4.2024.
   • Anmäl: Utan växttäcke
  • NEJ:
   • Anmäl: Utan växttäcke

Exempel på beräkning av växttäcke vintertid inom villkorlighet och stöd för miljösystem.

Gården har tre skiften och skiftena har ett växtbestånd enligt tabellen.

 

Sommaren 2023

Hösten 2023

Våren 2024

Skifte 1 (5 ha)

Vete

Höstråg

Höstråg

Skifte 2 (7 ha)

Havre

Stubb

Bearbetning 1.4. + nypotatis

Skifte 3 (10 ha)

Matpotatis

Utan växttäcke

Utan växttäcke

Höstanmälan

 • Skifte 1: ange Äkta växttäcke för skiftet, kryssa för: Sådd med höstgröda///, ange dessutom växtgrupp: höstsådd spannmål.
 • Skifte 2: Ange Stubb för skiftet och kryssa för Jag ansöker inte om stöd för åtgärden växttäcke vintertid i stödet för miljösystem.
 • Skifte 3: ange Utan växttäcke för skiftet.

Minimikravet på marktäckning enligt villkorligheten på 33 procent 31.10.2023–15.3.2024:

 • Gården har åker och permanenta växter på 5 ha + 7 ha + 10 ha = 22 ha.
 • Av arealen ska minst 0,33 x 22 ha vara täckt av växtlighet = 7,26 ha.
 • Skiftena 1 och 2 (5 ha + 7 ha = 12 ha) är täckta av växtlighet, så kravet uppfylls.

Åtgärden växttäcke vintertid i stödet för miljösystem:

 • Gården får stöd för 5 hektar eftersom skifte 1 är täckt av växtlighet 31.10.2023–15.4.2024.
 • Skifte 2 bearbetas före 15.4.2024, så det får inget stöd.
 • Skifte 3 är utan växttäcke, så det får inget stöd.

Gården har tre skiften och skiftena har ett växtbestånd enligt tabellen.

 

Sommaren 2023

Hösten 2023

Våren 2024

Skifte 1 (5 ha)

Havre

Stubb

Korn 1.6

Skifte 2 (7 ha)

Permanent gräsmark

Permanent gräsmark

Bearbetning 1.4. + nypotatis

Skifte 3 (10 ha)

Permanent gräsmark

Permanent gräsmark

Permanent gräsmark

Höstanmälan

 • Skifte 1: Ange Stubb för skiftet.
 • Skifte 2: Skiftet bevaras inte obearbetat fram till 15.4.2024, så ange Utan växttäcke som växttäckesslag på skiftet och kryssa i Bearbetad efter 30.10.
 • Skifte 3: Ange Äkta växttäcke för skiftet och kryssa i Jag ansöker inte om stöd för åtgärden växttäcke vintertid i stödet för miljösystem.

Minimikravet på marktäckning enligt villkorligheten på 33 procent 31.10.2023–15.3.2024:

 • Gården har åker och permanenta växter på 5 ha (skifte 1).
 • Kravet uppfylls eftersom 100 procent av åkerns och de permanenta växternas areal är växttäcke. Skiftena 2 och 3 beaktas inte vid granskningen av villkorlighetskravet för minimiväxttäcke vintertid eftersom de på basis av uppgifterna i ansökan om åkerstöd för 2023 är permanent gräsmark.

Åtgärden växttäcke vintertid i stödet för miljösystem:

 • Gården får stöd för 5 hektar eftersom skifte 1 är täckt av växtlighet 31.10.2023–15.4.2024.
 • Skifte 2 får inget stöd eftersom det inte har växttäcke fram till 1.5.
 • Skifte 3 uppfyller stödvillkoren, men gården får inte bearbeta ett enda skifte på arealen permanent gräsmark före 15.4.2024 eller så minskas stödet för åtgärden med 20 procent. Eftersom sökanden redigerar skifte 2 bör han eller hon kryssa i uppgifterna om skifte 3 så att han eller hon inte ansöker om stöd för åtgärden.

Gården har tre skiften och skiftena har ett växtbestånd enligt tabellen.

 

Sommaren 2023

Hösten 2023

Våren 2024

Skifte 1 (5 ha)

Fodervall, varav
2 ha permanent gräsmark.

Fodervall, varav
2 ha permanent gräsmark.

Fodervall, varav
2 ha permanent gräsmark.

Skifte 2 (7 ha)

Havre

Lätt bearbetning

Vårrybs 1.6

Skifte 3 (10 ha)

Fodervall, varav
5 ha permanent gräsmark.

Bearbetning 15.9.2023

Foderkorn 1.6.

Höstanmälan

 • Skifte 1: Ange Äkta växttäcke för skiftet.
 • Skifte 2: Ange Lätt bearbetning för skiftet
 • Skifte 3: ange Utan växttäcke för skiftet.

Minimikravet på marktäckning enligt villkorligheten på 33 procent 31.10.2023–15.3.2024:

 • Gården har 5 ha + 7 ha + 10 ha jordbruksmark = 22 ha, varav 2 ha + 5 ha = 7 ha permanent gräsmark.
 • Kravet gäller 22 ha - 7 ha = 15 ha.
 • Av arealen ska minst 0,33 x 15 ha vara täckt av växtlighet = 4,97 ha.
 • Skifte 2 har växttäcke och dess storlek är 7 hektar, så kravet uppfylls.

Åtgärden växttäcke vintertid i stödet för miljösystem:

 • Gården får stöd för 5 hektar eftersom skifte 1 är täckt av växtlighet.
 • Skifte 2 är lätt bearbetat, så det får inget stöd.
 • Mängden permanent gräsmark får inte minska på gården under perioden 31.10.2023–15.4.2024, men eftersom den permanenta gräsmarken på skifte 3 har bearbetats före 31.10.2023 uppfylls stödvillkoret för stöd för miljösystem. Skiftet får dock inget stöd eftersom det inte har något växttäcke vintertid.

Datum i korthet:

 1. Om du ansöker om stöd för miljösystem för åtgärden växttäcke vintertid, bevarar växttäcke på:
  • permanent gräsmark som du ansöker om stöd för 31.10.2023–1.5.2024.
  • andra arealen med permanent gräsmark, även om du inte ansöker om stöd för dem 31.10.2023–15.4.2024.
 2. Det finns inget krav på bevarandetider för permanent gräsmark om du inte ansöker om stöd för miljösystem för åtgärden växttäcke vintertid.

Gården har tre skiften och skiftena har ett växtbestånd enligt tabellen.

 

Sommaren 2023

Hösten 2023

Våren 2024

Skifte 1 (5 ha)

Potatis

Bearbetning 15.10.2023

Foderkorn 1.6.

Skifte 2 (7 ha)

Fodervall, varav
2 ha permanent gräsmark.

Fodervall, varav
2 ha permanent gräsmark.

Fodervall, varav
2 ha permanent gräsmark.

Skifte 3 (10 ha)

Foderkorn

Bearbetning 15.9.2023

Foderärt 1.6

Höstanmälan

 • Skifte 1: Ange Utan växttäcke för skiftet.
 • Skifte 2: Ange Äkta växttäcke för skiftet.
 • Skifte 3: ange Utan växttäcke för skiftet.

Minimikravet på marktäckning enligt villkorligheten på 33 procent 31.10.2023–15.3.2024:

 • Gården har 5 ha + 7 ha + 10 ha = 22 ha jordbruksmark, varav 2 ha permanent gräsmark.
 • Kravet gäller 22 ha – 2 ha = 20 ha.
 • Av arealen ska minst 0,33 x 20 = 6,6 ha vara täckt av växtlighet.
 • Skifte 2 har växttäcke, men vid beräkningen av minimikravet för marktäckning enligt villkorligheten beaktas inte arealen permanent gräsmark, så endast arealen på 5 ha beaktas. Eftersom det inte finns något växttäcke på de övriga skiftena uppfylls inte minimikravet på 33 procent. Påföljden bedöms gårdsvis, se kapitel 2.4.

Åtgärden växttäcke vintertid i stödet för miljösystem

 • Gården får stöd för 7 hektar eftersom skifte 2 är täckt av växtlighet 31.10.2023–15.4.2024. Eftersom minimikravet för marktäckning enligt villkorligheten inte uppfylls, minskas stödet för åtgärden växttäcke vintertid i stödet för miljösystem med 20 procent.
  • Skiften 2 omfattas av två olika datum:
   • Fodervall, som inte är permanent gräsmark ska bevaras växttäcke 31.10.2023–15.4.2024.
   • Fodervall, som är permanent gräsmark ska bevaras växttäcke 31.10.2023–1.5.2024.
 • Skifte 1 och 3 är utan växttäcke, så de får inget stöd.

2.4 Vad händer om jag inte följer kraven på växttäcke?

Växttäcket följs upp med hjälp av satellituppföljning. Om det upptäcks en avvikelse mellan satellituppföljningen och de uppgifter som du har angett i höstanmälan, får du en begäran om utredning i Vipumobilen våren 2024.

Du kan svara på begäran om utredning med en bild eller ändra den information du angett i höstanmälan så att den motsvarar förhållandena på åtgärdsskiftet på åkern. Om du bearbetar ett skifte som du angett har växttäcke direkt efter bevarandetiden tar du en bild av skiftet med Vipumobilen medan det fortfarande är täckt av växtlighet.

Om din gård har mindre än 33 procent av arealen med växttäcke som villkorligheten kräver

 • kan din gård kan få en påföljd enligt villkorligheten som gäller alla djur- och arealbaserade stöd som helt finansieras av och som medfinansieras av EU.
 • stödet för åtgärden växttäcke vintertid i stödet för miljösystem minskas med 20 procent.

Om du har ansökt om stöd för miljösystem för åtgärden växttäcke vintertid för någon areal med permanent gräsmark på din gård och du minskar vilken som helst av arealen med permanent gräsmark på din gård 31.10.2023–15.4.2024, minskas stödet för växttäcke vintertid med 20 procent. 

3. Främjande av cirkulär ekonomi

Om du har ansökt om miljöersättning för åtgärden främjande av cirkulär ekonomi gör du en höstanmälan för att få ersättning. Ange i höstanmälan de arealer där du har spridit stallgödsel eller gödselmedel under perioden 1.4–31.10.

 • minst 15 m3 per hektar (flytande ämnen)
 • minst 10 m3 per hektar (fasta ämnen)
 • minst 5 m3 per hektar (flytande ämnen med en fosforhalt på minst 3 kg/m3)
 • minst 5 m3 per hektar (fast ämne med en fosforhalt på minst 3 kg/m3).

I undantagsfall kan gödsel spridas fram till den 30 november.

Ange spridningsarealerna som åtgärdsskiften i Viputjänsten. Du kan välja hela basskiftet som åtgärdsskifte eller rita ett separat åtgärdsskifte på kartan. För samma åtgärdsskifte kan du endast anmäla ett av de fyra ovan nämnda ämnena som har spridits ut på arealen i minimimängd.

Även om du har valt en åtgärd vid ansökan om åkerstöd behöver du inte anmäla areal för åtgärden om du inte har spridit gödselmedel.

För åtgärden betalas högst 80 procent av den ersättningsberättigande arealen. Följande arealer räknas med i den ersättningsberättigande arealen, även om ersättning inte betalas för dem:

 • arealer för vilka du inte kan anmäla ett åtgärdsskifte (arealerna har avgränsats även på kartan i Viputjänsten): miljöersättningens skyddszon, naturvårdsvall inom stöd för miljösystem,  gröngödslingsvall inom stöd för miljösystem och skyddsremsa.
 • arealer för vilka du har återkallat stödet genom att byta till Återtagande av stöd på jordbruksskiftet.
 • arealer där jordbruksverksamhet inte har observerats.
 • lutande arealer (lutning på minst 15 %) där du har placerat ett flytande ämne.
 • arealer för vilka växten Icke odlad har anmälts eller konstaterats.

 Ange i höstanmälan vilket ämne som spridits på åtgärdsskiftet

 • slag av stallgödsel eller gödselmedel
 • torrsubstanshalt (%) (fasta ämnen)
 • spridningsmängd
 • spridningsdatum
 • uppgifter om spridningsutrustning (flytande ämnen)

Om du på åtgärdsskiftena har spridit gödsel eller gödselmedel som du mottagit av en annan gård, ange uppgifterna om det gödsel eller gödselmedel som du har tagit emot genom att bifoga blankett 469L Anmälan om överlåtelse av gödselmedel till höstanmälan eller med annan motsvarande bilaga.

Anmäl i höstanmälan om du på åtgärdsskiftena har spridit fast gödsel från den egna gården som cirkulerats via biogasanläggning. Endast fast gödsel som cirkulerats via biogasanläggning kan komma i fråga i ersättningen.

Bifoga en näringsanalys till höstanmälan om du har spridit ett fast ämne eller ett ämne med hög fosforhalt på åkern. Näringsanalysen ska innehålla uppgifter om torrsubstanshalten i ämnet.

4. Använda växtskyddsmedel

Anmäl de växtskyddsmedel du använder i höstanmälan för följande jordbruksskiften:

Kravet grundar sig på Europeiska unionens lagstiftning och gäller åtgärder som kräver hållbar användning av växtskyddsmedel eller minskning av användningen.

Anmäl uppgifter om de växtskyddsmedel du använder på det jordbruksskifte där ämnet har använts. Jordbruksskiftenas arealer behöver inte ritas in. Ange följande uppgifter:

 • preparatets namn
 • dosstorlek på skiftet och enhet
 • användningstid.

Ange också om du inte har använt växtskyddsmedel på något skifte. Gör anmälan under fliken Använda växtskyddsmedel i höstanmälan.

5. Hantering av avrinningsvatten

Om du har ansökt om miljöersättning för åtgärden hantering av avrinningsvatten gör du en höstanmälan för att få ersättning.

Ange som åtgärdsskifte den areal där du använder någon behandlingsmetod för hantering av avrinningsvatten: reglerbar dränering, underbevattning eller återanvändning av dräneringsvatten. Du kan välja hela basskiftet som åtgärdsskifte eller rita ett separat åtgärdsskifte på kartan. Du kan endast anmäla de basskiften för vilka du har ansökt om stöd för åtgärden som åtgärdsskiften i ansökan om åkerstöd.

Välj ett eller flera av följande ansökningsgrunder för åtgärdsskiftet, enligt vilka du ansöker om arealen för åtgärden:

 • areal som ingått i åtgärden under perioden 2015–2022
 • torvmark
 • sur sulfatjord.

Du kan anmäla olika behandlingsmetoder som åtgärdsskiften för samma basskifte, men de kan inte överlappa varandra.

Du kan inte få ersättning för en areal

 • för vilken du har återkallat stödet genom att byta till Återtagande av stöd på jordbruksskiftet.
 • där jordbruksverksamhet inte har observerats.
 • för vilka växten Icke odlad har anmälts eller konstaterats.

6. Fågelåkrar

Om du har ansökt om miljöersättning för åtgärden fågelåkrar gör du en höstanmälan för att få ersättning.

Ange i Viputjänsten som åtgärdsskifte den areal som fåglarna har använt för omfattande rast och födosök eller som fåglarna har utnyttjat på annat sätt. Du kan välja hela basskiftet som åtgärdsskifte eller rita ett separat åtgärdsskifte på kartan. Du kan endast anmäla de basskiften för vilka du har anmält åtgärdsskiften för åtgärden i ansökan om åkerstöd.

Bifoga en bild som tagits med Vipumobilen till anmälan. Även en bild som tagits med en annan enhet går bra om det inte var möjligt att ta bilden med Vipumobilen. Du kan också använda myndighetsdokument som bevis.

Du kan inte få ersättning för en areal

 • för vilken du har fått ersättning för skador på odlingar som orsakats av fridlysta djur. Om ovan nämnda skördeskada har inträffat år 2022, kan du ändå få ersättning för fågelåkrar år 2023, om du år 2023 har verkställt villkoren för fågelåkrar
 • för vilken du har återkallat stödet genom att byta till Återtagande av stöd på jordbruksskiftet.
 • där jordbruksverksamhet inte har observerats.
 • för vilka växten Icke odlad har anmälts eller konstaterats.