Ändring av höstanmälans uppgifter och svar på begäran om utredning 2024

Publiceringsdatum: 21. februari 2024

↵ Ansökningsguide om åkerstöd
Höstanmälan

25.3.

 • Raderade texter från avsnittet Alternativ om du får en begäran om utredning från satellituppföljningen:
  • Ta dock 1–2 bilder av växtligheten med knappen Ta en bild i Vipumobilen senast den 23 maj. Skicka in bilden om du får en ny begäran om utredning av detta skifte. Om det inte kommer någon ny begäran om utredning behöver du inte skicka in en bild.
 • Du behöver inte ta en bild om du har korrigerad din anmälan i Viputjänsten.

Du kan korrigera uppgifterna om växttäcke som hör till höstanmälans villkorlighet och stödet för miljösystem fram till 23.5.2024.

Höstanmälans ändringsskede gäller inte åtgärder inom miljöförbindelsen. Efter att du lämnat in höstanmälan kan du inte ändra eller återkalla uppgifter som har att göra med främjande av cirkulär ekonomi, hantering av avrinningsvatten eller fågelåkrar. I ändringsskedet kan man inte heller korrigera uppgifter om användningen av växtskyddsmedel.

Kom ihåg att alltid gå till fliken Vipurådgivaren när du ändrar uppgifterna i din höstanmälan. Vipurådgivaren talar till exempel om för dig om det inte har anmälts ett växttäckesslag för alla skiften.

I följande avsnitt redogörs för hur du kan korrigera höstanmälan och hur du ska gå till väga om du får en begäran om utredning beträffande höstanmälan i Vipumobilen.

Tidtabell för höstanmälan.pngBild 1. Tidtabell för höstanmälan

Anmälan om växttäcke vintertid

En tidslinje från början av januari till slutet av maj. Tidslinjen beskriver hur växttäcke vintertid kommer att anmälas under våren 2024.

 • 15.1.–8.2.: Höstanmälan
 • 15.2.–23.5.: Gör ändringar vid behov i växttäckesuppgifterna. Håll höstanmälan uppdaterad och gör ändringar senast 23.5
 • 19.–27.2.: Komplettera ansökan om åkerstöd senast 27.2. Gör en kompletterande ansökan om åtgärden växttäcke vintertid i stödet för miljösystem eller åtgärderna främjande av cirkulär ekonomi, hantering av avrinningsvatten och fågelåkrar i miljöersättningen inte ansökts i ansökan om åkerstöd år 2023.
 • Från och med mitt i Mars: Svara vid behov på begäran om utredning. Ta en bild med Vipumobilen senast 23.5

När och hur kan jag ändra uppgifterna i höstanmälan?

Ändringar i höstanmälan kan göras 9.2–23.5.2024.

Ändra uppgifterna i din höstanmälan under perioden 9.2–14.3.2024 genom att lämna in en skriftlig fritt formulerad anmälan till landsbygdsnäringsmyndigheten i din kommun. Därefter kan du själv korrigera uppgifterna i din höstanmälan i Viputjänsten 15.3–23.5.2024. 

Se till att uppgifterna i din höstanmälan är uppdaterade under ändringsskedet.

I vilka fall måste jag göra ändringar i min höstanmälan?

Du måste ändra uppgifterna i din höstanmälan om du efter att ha lämnat in höstanmälan upptäcker att du har gjort ett fel när du fyllde i uppgifterna om växttäcke, till exempel

 • du har ritat fel åtgärdsareal
 • du har angett fel växttäckesslag, till exempel att arealen är utan växttäcke fast det är stubb
 • du har inte uppfyllt villkorligheten eller kraven på växttäcke i stödet för miljösystem och till exempel plöjt eller bearbetat arealer som du angett ska bevaras med växttäcke under växttäckesperioden, se Höstanmälan 2023, kapitel 2.1 Bevara växttäcket till våren.

Kom ihåg att alltid gå till fliken Vipurådgivaren när du gör ändringar i uppgifterna i din höstanmälan.

När måste jag återta stöd?

Du kan återta stödet för miljösystem för ett enskilt åtgärdsskifte om du inte har bevarat arealen med växttäcke under den period som krävs. Ange i detta fall 'Jag ansöker inte om stöd för växttäcke vintertid' för åtgärdsskiftet.

Lamppu-kuvake/lampikon

Tips: Under ändringsskedet ska du vara noga med att inte ta bort områden som omfattas av minimikraven för marktäckning enligt villkorligheten. Enligt villkorligheten ska du anmäla växttäckesslag för all åkerareal och areal med permanenta grödor som var i din besittning den 15 juni 2023.

Vilka ändringar kan inte längre göras i höstanmälan efter 8.2.2024?

Efter att du lämnat in höstanmälan kan du inte

 • ändra eller återta uppgifter som hänför sig till följande åtgärder i miljöförbindelsen
  • främjande av cirkulär ekonomi
  • hantering av avrinningsvatten
  • fågelåkrar
 • ändra eller återta uppgifter om användningen av växtskyddsmedel.

Höstanmälan och satellituppföljning

Den areal med växttäcke som angetts i höstanmälan följs upp våren 2024 med hjälp av satelliter.
Med hjälp av satellituppföljningen granskar man om den areal med växttäcke du angett i höstanmälan har bevarats med växttäcke. Om inget växttäcke upptäcks på åtgärdsskiftet skickas en begäran om utredning om detta.

Lamppu-kuvake/lampikon

Tips: Ta en bild i Vipumobilen med funktionen Ta en bild innan du bearbetar växttäcket på åkern. Om du får en begäran om utredning kan du svara på den med en bild som du tagit tidigare. Det är särskilt bra att ta en bild om du bearbetar åkern kort efter att tidsfristen för hur länge växttäcket ska bevaras har löpt ut (15.3, 15.4 eller 1.5).

Vad är en begäran om utredning?

Begäran om utredning är en åtgärdsskiftesspecifik uppgift under punkten Uppgifter i Vipumobilen.

Du får alltid ett sms när en ny begäran om utredning av satellituppföljningen skickas till dig. Sms:et skickas till den primära jordbrukarens mobiltelefonnummer.

Hur ska jag gå till väga om jag får en begäran om utredning?

I begäran om utredning får du detaljerade anvisningar om hur du ska gå till väga och när. Syftet med begäran om utredning är att säkerställa att du har bevarat växttäcket på de arealer som du har angett i höstanmälan.

Hur och när ska jag svara på begäran om utredning?

Begäran om utredning besvaras i Vipumobilen genom att ta en bild av skiftet med växttäcke.

Observera att ett snötäckt skifte inte duger som bevis på växttäcke. Ta en bild av skiftet när snön till största delen har smält. Om du har anmält att arealen har såtts med en höstsådd växt kan du också svara på begäran om utredning av växttäcket med en fribild som du tagit i Vipumobilen efter den 30 oktober.

De första begäran om utredning skickas den 15 mars. Om du efter att du fått en begäran om utredning märker att du har gjort ett fel när du fyllt i höstanmälan, kan du korrigera uppgifterna i Viputjänsten. Om den areal du angett är täckt med växtlighet ska du svara på begäran om utredning genom att ta en bild av skiftet efter att tiden då växttäcket ska bevaras har löpt ut (15.3, 15.4 eller 1.5). Svarstiden beror på

 • om man har ansökt om stöd för miljösystem för växttäcke för åtgärdsskiftet
 • om skiftet är permanent gräsmark
 • om åtgärdsskiftet endast har anmälts till marktäckning enligt villkorligheten.

Bevara växttäcke vintertid.pngBild 2: Bevara växttäcket vintertid

Bevara växttäcke vintertid

En tidslinje från början av januari till slutet av maj. Tidslinjen beskriver hur växttäcke vintertid ska bevarass under våren 2024.

 • fram till 15.3 ska bevaras 33% av arealen för åker och permanenta grödor
 • fram till 15.4. Åtgärdsskiften för vilka du ansöker om stöd för miljösystem
 • fram till 1.5. Åtgärdsskiften för permanent gräsmark för vilka du ansöker om stöd för miljösystem. Om du ansöker om stöd för miljösystem för ett åtgärdsskifte med permanent gräsmark kom ihåg att även bevara övriga arealer med permanent gräsmark med växttäcke fram till 15.4.

Observera att det kan komma flera begäran om utredning för samma åtgärdsskifte.

Exempel:
På åtgärdsskiftet finns stubb efter vårvete och det har anmälts som växttäcke i stödet för miljösystem i höstanmälan. Arealen uppfyller också kravet på marktäckning enligt villkorligheten. Därför gäller två olika tidsfrister för bevarande av växttäcket på åtgärdsskiftet: den 15 mars och den 15 april.

Utifrån satellituppföljningen är åtgärdsskiftet inte täckt av växtlighet och två begäran om utredning uppstår. Om arealen är täckt av växtlighet kan du besvara den första begäran om utredning från och med den 16 mars och den andra begäran om utredning från och med den 16 april.

Lamppu-kuvake/lampikon

Tips: Om arealen är täckt av växtlighet kan du ta en bild av den från och med den 16 april och svara på båda begäran om utredning med samma bild. Om arealen inte är täckt av växtlighet, ska du ändra din höstanmälan så att den motsvarar den verkliga situationen på åkern.

Fick du ett meddelande om begäran om utredning.pngBild 3. Fick du ett meddelande om begäran om utredning?

Fick du en anmälan om begäran om utredning över växttäcke vintertid? Gör så här:

 • Under öppna uppdrag i applikationen Vipumobilen hittar du information över vilket skifte begäran om utredningen berör.
 • Om du för åtgärdsskiftet har anmält växttäcke vintertid men du har bearbetat åtgärdsskiftet korrigera då din höstanmälan i Viputjänsten senast 23.5.
 • Om du har anmält växttäcke vintertid, men växten är förstörd, svara på begäran om utredning med en bild. Ta en bild med Vipumobilen senast 23.5.
 • Om skiftet är anmält rätt och skött på rätt sätt svara på begäran om utredning med en bild. Ta en bild med Vipumobilen senast 23.5.

Tips: Ta en bild med Vipumobilen före du bearbetar växttäcket på åkern. Om du får en begäran om utredning kan du svara med den bild som du tagit tidigare.

Om du får en begäran om utredning ta en bild först då man kan observera växttäcke på skifte. Det måste gå att urskilja växttäckesslag från bilden.

Alternativ om du får en begäran om utredning från satellituppföljningen

1. Du har angett uppgifterna om åtgärdsarealen korrekt i höstanmälan och bevarat arealen med växttäcke. Begäran om utredning är obefogad.

Gör så här: Ta en bild av åtgärdsskiftet med växttäcke med hjälp av Vipumobilen enligt anvisningarna i begäran om utredning. Ta en bild av skiftet före bearbetningen. Skicka in bilden av den obearbetade åtgärdsarealen senast den 23 maj 2024.

Lamppu-kuvake/lampikon

Tips: Om du får en begäran om utredning av skiftet, ta en bild först när man kan konstatera att skiftet är täckt av växtlighet. En liten mängd snö gör ingenting, men växttäckesslaget måste gå att urskilja.

2. De uppgifter du angett i höstanmälan motsvarar inte situationen på åtgärdsskiftet.På åtgärdsskiftet finns annat än permanent gräsmark och jag har bearbetat det före den 15 mars 2024. Begäran om utredning är befogad.

Gör så här: Gå till Viputjänsten och korrigera uppgiften om skiftets växttäcke så att uppgifterna i din höstanmälan motsvarar situationen på åtgärdsarealen. Gör ändringarna så snart som möjligt, men senast den 23 maj 2024. Svara inte på begäran om utredning. När du ändrar din ansökan passiveras begäran om utredning under följande natt.

3. De uppgifter du angett i höstanmälan motsvarar inte situationen på åtgärdsskiftet (stöd för miljösystem).På åtgärdsskiftet finns annat än permanent gräsmark och jag har bevarat arealen med växttäcke fram till den 15 mars, men inte fram till den 15 april. Åtgärdsskiftet har bearbetats 16.3–15.4.2024. Begäran om utredning är befogad.

Gör så här: Gå till Viputjänsten och spara valet "Jag ansöker inte om stöd för växttäcke vintertid" för åtgärdsskiftet. Gör ändringarna så snart som möjligt, men senast den 23 maj 2024. Svara inte på begäran om utredning. När du ändrar din ansökan passiveras begäran om utredning under följande natt.

4. De uppgifter du angett i höstanmälan motsvarar inte situationen på åtgärdsskiftet (stöd för miljösystem).Det är permanent gräsmark på åtgärdsskiftet och jag har bearbetat det 31.10.2023–15.4.2024. Begäran om utredning är befogad.

Gör så här: Gå till Viputjänsten och korrigera uppgiften om skiftets växttäcke och kryssa för den areal du har bearbetat efter den 30 oktober så att uppgifterna i din höstanmälan motsvarar situationen på åtgärdsarealen.

Om du också har permanent gräsmark där du har ansökt om stöd för miljösystem för växttäcke vintertid: du undviker påföljder när du kryssar för Jag ansöker inte om stöd för åtgärden växttäcke vintertid i stödet för miljösystem för alla de åtgärdsskiften som har permanent gräsmark. Gör ändringarna så snart som möjligt, men senast den 23 maj 2024. Svara inte på begäran om utredning. När du ändrar din ansökan passiveras begäran om utredning under följande natt.

5. De uppgifter du angett i höstanmälan motsvarar inte situationen på åtgärdsskiftet (stöd för miljösystem). Det är permanent gräsmark på åtgärdsskiftet och jag har bevarat arealen med växttäcke fram till den 15 april, men inte fram till den 1 maj. Åtgärdsskiftet har bearbetats 16.4–1.5.2024. Begäran om utredning är befogad.

Gör så här: Gå till Viputjänsten och spara valet "Jag ansöker inte om stöd för växttäcke vintertid" för åtgärdsskiftet. Gör ändringarna så snart som möjligt, men senast den 23 maj 2024. Svara inte på begäran om utredning. När du ändrar din ansökan passiveras begäran om utredning under följande natt.

Varför ska bilden tas med appen Vipumobilen?

Vipumobilen ger dig anvisningar om hur du ska ta bilden. Vilken bild som helst duger inte, eftersom förvaltningen måste kunna försäkra sig om var och när bilden har tagits. Begäran om utredning kan inte avgöras med en bild som tagits eller skickats in på något annat sätt.

Du kan när som helst ta geotaggade bilder med Vipumobilen även om du inte har fått en begäran om utredning. Bilderna sparas i Vipumobilen och du kan använda dem senare, till exempel när du svarar på en begäran om utredning. 

Vem kan ta en bild för begäran om utredning?

Alla personer som har rätt att uträtta ärenden i Viputjänsten kan också använda appen Vipumobilen för att ta bilder. Gårdens primära jordbrukare kan lägga till och ta bort rättigheter under Åtkomsträttigheter i menyn Gård i Viputjänsten. Dessutom kan en fullmakt ges på pappersblankett 457.

Närmare anvisningar om att ge fullmakt finns på adressen livsmedelsverket.fi/vipu.