Förbindelsevillkor för ersättning för ekologisk produktion 2023

Publiceringsdatum: 15. maj 2023

Ansökningsguide om åkerstöd

Genom ersättning för ekologisk produktion främjas ekologisk växtproduktion och husdjursproduktion samt övergång till ekologiskt produktionssätt. Förbindelsen kan omfatta både gårdens växtproduktion och husdjursproduktion. En förbindelse kan även ingås för enbart den arealen med ekologisk produktion av frilandsgrönsaker.

Ersättningsbeloppet och villkoren kan ändras under avtalsperioden om ändringar i EU-lagstiftningen, förhindrande av överlappande betalning eller ändringar som gäller basnivån förutsätter det. Om ersättningstagaren inte godkänner en sådan anpassning, har han eller hon rätt att frånträda avtalet utan återkrav.

1. Förbindelseperiodens längd

Förbindelseperioden för ersättning för ekologisk produktion är fem år. Förbindelseperioden och -året börjar 1.5 det år då man ansöker om förbindelsen. Förbindelseperioden och -året upphör 30.4.

Efter att förbindelseperioden löpt ut kan förbindelsen förlängas med stödsökandens samtycke högst två år åt gången, om finansieringsperioden för CAP-planen förlängs.

Förbindelser som inletts 2020–2022

Om du har en femårig förbindelse om ersättning för ekologisk produktion som ingåtts 2020–2022 och vars förbindelseperiod fortsätter efter 30.4.2023,

 1. kan du frångå förbindelsen utan återkrav.
 2. kan du frångå förbindelsen utan återkrav och ansöka om en helt ny förbindelse.
 3. kan du hålla den gamla förbindelsen i kraft på de villkor som gäller för den nya perioden till slutet av den ursprungliga förbindelseperioden.

Frångå förbindelse enligt föregående programperiod

Meddela senast 30.4.2023 NTM-centralen i kommunen där gårdsbruksenheten är belägen om du frångår förbindelsen. Om du frångår förbindelsen ska du följa förbindelsevillkoren fram till 30.4.2023.

Behålla förbindelse enligt föregående programperiod i kraft

Anmäl senast 30.4.2023 till NTM-centralen i den kommun där din gårdsbruksenhet är belägen, om du vill behålla den gamla förbindelsen i kraft.

Det är inte obligatoriskt att förlänga förbindelsen enligt programperioden 2014–2020. Du kan frångå förbindelsen utan återkrav genom att meddela det till NTM-centralen och ansöka om en ny femårig förbindelse enligt finansieringsperioden 2020–2027.

Om du behåller den gamla förbindelsen i kraft

Avlägg en endags tilläggsutbildning eller utnyttja ekologisk rådgivning enligt systemet Neuvo2030.

Exempel: Om du har ingått en förbindelse 2021 ska du avlägga tilläggsutbildningen senast den 30 april 2026.

Du kan inte längre anmäla att du i stället för avsalugrödor använder största delen av den skörd som produceras på gården som foder för de egna djuren. Du ska antingen

 1. börja producera den mängd avsalugrödor som krävs.
 2. sluta ett avtal om foderproduktion med en gård som ingått en förbindelse on ekologisk husdjursproduktion.
 3. anmäla gårdens djur till ekokontrollen och ansöka om förbindelse om ekologisk husdjursproduktion.

Uppdatera de uppgifter om förbindelsetypen, dess tilläggsuppgifter och tillhörande skiften på fliken Eko och avtal i Viputjänsten. Du kan också lägga till nya skiften i ansökan. I fråga om nya skiften gäller förbindelsen till utgången av den ursprungliga förbindelseperioden. NTM-centralen ändrar förbindelseperiodens längd så att den motsvarar den tidigare förbindelsen på basis av din anmälan.

Du ska följa villkoren och miniminivåerna för den nya finansieringsperioden. Observera också att man inte kan ansöka om ett fortsatt år för förbindelser som fortsätter över programperioden, utan de upphör enligt den ursprungliga förbindelseperioden.

2. Ansökan om förbindelse och utbetalning

Du kan ansöka om en förbindelse om ersättning för ekologisk produktion (nedan förbindelse) och betalning av förbindelsen för 2023 i Viputjänsten vid ansökan om åkerstöd.

Du kan ansöka om en förbindelse för växtproduktion eller en förbindelse för husdjursproduktion för hela gården. Om du odlar frilandsgrönsaker kan du också ansöka om endast en partiell förbindelse för en del av gårdens skiften.

3. Allmänna förutsättningar för en förbindelse

Den som ansöker om förbindelse ska

 • vara aktiv jordbrukare
 • vara minst 18 år (eller maken/makan ska vara det) senast 31.12.2022*
 • följa kraven på villkorlighet.
 • ha anmält sig till systemet för övervakning av ekologisk produktion och iaktta produktionsvillkoren för ekologisk produktion.

*Om du är under 18 år kan du ansöka om förbindelse om du har ingått äktenskap, idkar jordbruk som samägare tillsammans med din förälder eller om det finns andra särskilda skäl att avvika från ålderskravet. Om man ansöker om förbindelsen som sammanslutning eller bolag ska minst en jordbrukare, medlem, delägare eller bolagsman vara minst 18 år senast 31.12.2022. Åldersvillkoret gäller inte offentliga samfund.

Krav som gäller förbindelsens areal

 • Sökanden ska under hela förbindelseperioden inneha minst fem hektar ersättningsberättigande åkerareal eller minst en hektar trädgårdsväxter.
 • En förbindelse ska ingås för hela den ersättningsberättigande areal som sökanden besitter (förutom om du ansöker om en partiell förbindelse för frilandsgrönsaker).
 • På förbindelsearealen ska det finnas jordbruksverksamhet.

Utbildningsvillkor för ekologisk produktion

Du eller den person som ansvarar för skötseln av din gård ska delta

A)

i en grundkurs om ekologisk odling som räcker minst fem dagar.

B) utöver grundkursen på fem dagar även delta i grundutbildning om ekologisk husdjursproduktion som varar minst två dagar (djurgårdar). 
C) alternativt skall det finnas annan motsvarande utbildning om bedrivande av ekologisk jordbruksproduktion eller ekologisk husdjursproduktion.

blandad

D) tilläggsskolning på en dag under förbindelseperioden

På en gård som bedrivs som en sammanslutning ska den personen som ansvarar för skötseln av gårdsbruksenheten uppfylla skolningsvillkoret

Skolningsvillkoret (a-c) ska uppfyllas senast 30.4 under ansökningsåret för förbindelsen om ekologisk produktion. Lämna in ett intyg över att skolningsvillkoret uppfylls till NTM-centralen senast den sista ansökningsdagen för åkerstöd det år då förbindelsen ingås.

Det förutsätts inte att skolningsvillkoret (a-c)uppfylls om den som ingår förbindelsen innan det haft en gällande förbindelse för ekologisk produktion eller förbindelse för ekologisk husdjursproduktion som gäller åren 2015–2022.

A) Grundkurs i ekologisk produktion

Grundkursen ska vara minst fem dagar lång och innehålla grunderna för ekologisk produktion såsom

 • principerna för växelbruk
 • växtföljd
 • växtskydd
 • om bekämpning av växtsjukdomar och skadedjur i Finland eller under motsvarande klimatförhållanden

samt produktionsvillkoren för ekologisk produktion och tillsynen över ekologisk produktion och förbindelsevillkoren.

B) Grundkurs i ekologisk husdjursproduktion

När du ansöker om en förbindelse för husdjursproduktion ska du utöver grundkursen för ekologisk odling avlägga en minst två dagar lång grundkurs i ekologisk husdjursproduktion.

Skolningen ska innehålla grunderna för ekologisk husdjursproduktion, såsom

 • anskaffning av djur
 • medicinering
 • utfodring
 • djurskötselplan
 • produktionsbyggnader
 • om övervakning av ekologisk husdjursproduktion och förbindelsevillkor

Om du har haft en förbindelse för ekologisk produktion (växtgård) och ansöker om förbindelse för husdjursproduktion ska du delta i två tilläggsutbildningsdagar innan du ansöker om förbindelse för husdjursproduktion. Skolningen ska genomföras senast 30.4 det år förbindelsen söks.

C) Skolning som motsvarar grundkurserna

Som annan motsvarande skolning godkänns till exempel studier i ekologisk odling vid en läroanstalt. Även självständiga nätbaserade studier godkänns om genomförandet bekräftas med stark verifiering och skolningens omfattning motsvarar den fastställda längden på fem dagar.

D) Tilläggsskolning för en dag under förbindelseperioden

Utöver grundkursen ska du eller den person som ansvarar för skötseln av din gård under förbindelseperioden delta i en endagskurs. Genomför skolningen senast 30.4 under det sista förbindelseåret.

Skolningen ska innehålla

 • utbildning i produktionsvillkor, förbindelsevillkor och ekologisk odling
  ELLER
 • du personligen kan utnyttja rådgivning om ekologisk produktion enligt systemet Neuvo2030 i minst tre timmar. Rådgivarens förberedelsetid räknas inte in i rådgivningstiden.

4. Minimikrav för ekologisk produktion

En jordbrukare som har ingått en förbindelse om ekologisk växtproduktion ska iaktta följande minimikrav:

 • Bränn inte stubb av spannmål, bovete, quinoa, oljeväxter, fiberväxter, baljväxter eller frökryddor.

Ange följande uppgifter per jordbruksskifte:

 • jordart
 • bördighetsklass
 • skördenivå
 • gödslingsdatum
 • art och mängd av gödsel, konstgödsel och organiska gödselfabrikat
 • mängden lösligt kväve och totalkväve som spridits ut på skiftet
 • mängden totalfosfor som spridits på skiftet 
 • inledandet av fosforutjämningen och utjämningsåret
 • uppgifter om fosforavskiljning ur stallgödsel eller rötrester samt förhållandet mellan kväve och fosfor i fraktionen, om du använder undantaget för återvinning av fosfor i bördighetsklasserna 6 och 7.
 • Om det samlas gödsel från hållning av produktionsdjur på din gård ska du ha en lagringsplats för gödsel (gödselstad) som uppfyller kraven i bestämmelserna.
 • Gödselstadens volym ska vara tillräcklig för gödsel som samlas under minst 12 månader. Minimivolymerna för olika gödselslag och processade gödselslag som ska följas presenteras i kapitel 3.5 Guide om villkorlighet Vid beräkningen av gödselstadens minimivolym kan jordbrukarnas gemensamma gödselstäder och lösdriftsstallens ströbottnar samt den stallgödsel som blir kvar på betesmarken under samma betesperiod beaktas. För nötkreatur, med undantag av arter som föds upp utomhus året runt, kan stallgödsel som blir kvar på betesmarken under högst fyra månader beaktas. Avvikelse från minimivolymen kan göras om gödseln överlåts till en sådan nyttohavare som kan ta emot den med stöd av ett tillstånd som beviljats med stöd av 27 § i miljöskyddslagen eller om gödseln överlåts till en annan lägenhet för lagring i gödselstaden på det sätt som föreskrivs ovan.
 • Om det på din gård uppstår högst 25 m3 torrgödsel per år eller om du lagrar högst 25 m3 torrgödsel åt gången, kan du lagra gödseln med ett tätt flyttflak eller på något annat motsvarande underlag som står under tak eller som täcks med en presenning.
 • Om du tar emot eller lagrar gödsel ska du ha en gödselstad som är dimensionerad enligt den mängd som tas emot årligen.
 • En gödselstad förutsätts inte om torrsubstanshalten i gödseln är minst 30 procent och du under den tillåtna spridningstiden förvarar gödseln på åkern i väntan på spridning i högst fyra veckor.
 • Se till att lagringsutrymmen för gödsel och oförpackade organiska gödselfabrikat, gödselrännor och andra konstruktioner avsedda för ledning av gödsel är vattentäta.
 • Konstruktionerna och anordningarna ska vara sådana att vätskor inte kommer ut i miljön under transport, hantering och tömning av gödsel eller organiska gödselfabrikat.
 • Lasta gödsel och organiska gödselfabrikat på ett underlag med hård botten som tål maskinernas vikt och rörelser och från vilket man vid behov kan samla upp nedfallen eller absorberad gödsel eller organiskt gödselmedel.
 • Se till att permanenta utfodrings- och dricksplatser är täckta och har tät botten och att den gödsel som samlats på dem har avlägsnats tillräckligt ofta. Kravet på täckning gäller dock inte permanenta utfodrings- och dricksplatser i utomhusfållor och rastgårdar i anslutning till djurstallet.
 • Sköt rastgårdarna så att det inte uppstår näringsutsläpp i yt- och grundvattnet.
 • Ta tillvara pressvattnet från ensilagetillverkningen och lagra det i en tät behållare om det inte behandlas vid ett separat reningsverk.
 • Om det samlas gödsel från produktionsdjuren på din gård, kan du lagra gödsel med en torrsubstans på minst 30 procent i stacken om det finns arbetstekniska eller hygieniska skäl.
 • Lagringen får inte orsaka förorening av vattendrag eller risk för detta. Lagring i stack är alltid förbjuden i grundvattenområden och områden som översvämmas.
 • Placera stacken på ett bärande åkerområde och på en sluttande åker nära åkerns övre kant. Placera inte stacken på mindre än 100 meters avstånd från ett vattendrag, ett utfallsdike eller en hushållsvattenbrunn eller på mindre än fem meters avstånd från ett dike. Bred ut ett lager på stackens botten som binder minst 20 cm vätska, och täck stacken med en tät presenning. Ta bort snön från stackplatsen och forma underlaget så att vätskor inte kommer ut i omgivningen.
 • Placera i en stack minst en hektar eller högst den mängd gödsel eller organiska gödselfabrikat som sprids på hela skiftet och de angränsande skiftena.
 • Sprid ut den lagrade gödseln eller det organiska gödselfabrikat som lagrats i stacken senast ett år efter att stacken anlagts.
 • Du får placera en ny stack på samma plats tidigast efter två mellanår.
 • Om du lagrar torrgödsel i stack av en hygienisk orsak som godkänts av en veterinär, är det inte nödvändigt att sprida stackgödsel senast ett år efter att stacken anlades. Då är inte heller mängden torrgödsel som placeras i stacken begränsad.
 • Sprid ut gödseln på åkern så att den inte rinner ut i vattnet och så att jordmånen inte blir sammanpackad.
 • Beakta den genomsnittliga skördenivån, odlingszonen, växtföljden och jordarten vid gödslingen.
 • Sprid gödsel och organiska gödselfabrikat mellan den 1 april och den 31 oktober. På grund av exceptionella väderförhållanden kan du sprida ut gödsel fram till slutet av november, om stora nederbördsmängder och liten avdunstning har förhindrat att gödsel utnyttjas som näring på åkern under växtperioden och om spridningsförhållandena i övrigt tillåter det.
 • Sprid inte ut gödselmedel på snötäckt, tjälfrusen eller vattenmättad mark.
 • Om du sprider gödsel eller organiska gödselfabrikat på åkerns yta ska gödseln myllas eller åkern plöjas inom ett dygn från spridningen. Om du sprider gödsel eller organiska gödselfabrikat i växtbeståndet med slangspridare eller som spridd spridning, krävs inte myllning.
 • Om din åker är täckt av växtlighet över vintern får gödsel och organiska gödselfabrikat spridas på skiftet från och med den 15.9 endast genom utplacering.
 • På ett skifte som hålls täckt av växlighet över vintern kan gödsel och organiska gödselfabrikat endast spridas genom placering efter 15.9.
 • Lämna en 5 meter bred skyddsremsa längs vattendragen där du inte sprider ut gödsel.
 • Om du sprider gödsel eller organiska gödselfabrikat på åkern inom följande 5 meters zon från skyddsremsan ska du bearbeta åkern inom ett dygn efter spridningen.
 • Sprid flytgödsel, urin och flytande organiska gödselfabrikat endast genom att placera dem om lutningen på åkern eller en del av den är över 15 procent.
 • Om du sprider ut gödsel på skiften med en lutning på över 15 procent ska du bearbeta dem in i marken inom 12 timmar från spridningen.
 • Om du använder pressvätskor från ensilage och avrinningsvatten från rastgårdar som gödselmedel, följ också begränsningarna för spridning.
 • Mängden totalkväve som årligen sprids i gödsel från produktionsdjur och i organiska gödselfabrikat som innehåller gödsel får vara högst 170 kg/ha.
 • Följ maximigränserna för användningen av lösligt kväve vid kvävegödsling. I maximimängder lösligt kväve ingår lösligt kväve i oorganiska gödselmedel, stallgödsel från produktionsdjur, inklusive stallgödsel från betesgång, samt organiska gödselfabrikat.
 • De maximala mängderna kvävegödsling per växtart presenteras i tabellen (Tabell 2). På åkerskiften som används som betesmark har kvävet i den stallgödsel som blir kvar på betesmarken beaktats i tabellen i maximimängderna för kvävegödsling.
 • Om mängden lösligt kväve som gödslas överstiger 150 kg/ha per år, ska mängden delas upp i minst två partier. Det ska vara minst två veckor mellan spridningarna.
 • På hösten från och med den 1 september får mängden lösligt kväve som sprids i gödsel från produktionsdjur och organiska gödselfabrikat vara högst 35 kg/ha. Beakta den totala mängden lösligt kväve som spridits på hösten som en del av gödslingen av följande odlingsväxt.
 • Se till att det finns en gödselanalys för de gödselslag som uppstår på din gård och/eller för den över 25 m3 per år du tar emot.
 • För bok över användningen av gödselmedel. Bokföringen ska innehålla uppgifter om den mängd gödsel och organiska gödselfabrikat och kvävegödselmedel som använts för näringstillskott på åkrarna samt om det lösliga kväve och totalkväve som de innehåller, skördenivåerna och tidpunkterna då gödsel eller organiska gödselfabrikat har spridits på åkern.
 • Använd endast växtskyddsmedel som är godkända i Finland.
 • Följ märkningarna på växtskyddsmedlets försäljningshölje på din gård.
 • För bok över användningen av växtskyddsmedel per jordbruksskifte. Ange odlingsväxten, växtskyddsmedlets fullständiga namn, användningstidpunkt och -mängd, den areal för vilken växtskyddsmedlet har använts.
 • Följ de allmänna principerna för integrerad bekämpning vid användningen av växtskyddsmedel. Anteckna i de skiftesspecifika anteckningarna vilket växtskyddsmedel du använder, mängden och när du använde det. Skriv också i anteckningarna vilken växtsjukdom, vilka skadedjur eller vilka ogräs som du observerade som du bekämpade.

5. Anmälan till kontrollsystemet för ekologisk produktion

Du ska omfattas av kontrollsystemet (nedan kontrollsystemet) under hela förbindelseperioden och du ska ha ett giltigt certifikat för ekologisk produktion.

Anmäl dig till kontrollsystemet senast den 30 april det år du ansöker om förbindelsen första gången genom att returnera Livsmedelsverkets blanketter till NTM-centralen:

Kontrollsystemet skall omfatta produktion av jordbruksgrödor och växthus.

En förutsättning för att ingå en husdjursförbindelse är att du har godkänts för kontrollsystemet för de djurarter för vilka du ingår en förbindelse.

Anmäl dig till kontrollsystemet senast 30.4 det år du ansöker om husdjursförbindelsen första gången genom att returnera Livsmedelsverkets blanketter till NTM-centralen:

En anmälan om byte av produktionsinriktning eller djurart ska göras till kontrollsystemet.

Förbindelsen kan godkännas ett första kontrollbesök för produktionen har gjorts på din gård. Villkoren uppfylls också om din gård redan hör till systemet för ekologisk produktion och det första kontrollbesöket för produktionen har gjorts tidigare.

Från och med 1.5 ska villkoren för ekologisk produktion iakttas på gården.

6. Förbindelseareal

Du ska ingå en förbindelse om ekologisk produktion för all ersättningsberättigande areal som du innehar, bortsett från sådan areal med permanent gräsmark vars markanvändningsform inte är åker. Ersättningsberättigande areal är en sådan areal som 2022 var ersättningsberättigande för miljöersättning eller kompensationsbidrag.

Omläggning av förbindelseskiften till ekologisk produktion

Du måste överföra alla skiften som ingår i din gårds förbindelse till ekologisk produktion.

Börja odla skiftena ekologiskt vid ingången av det första förbindelseåret

 • på minst 5 ha eller
 • minst en hektar, om du odlar frilandsgrönsaker eller trädgårdsväxter.

Alla skiften skall odlas ekologiskt senast från och med det andra förbindelseåret. Du kan också övergå till ekologisk produktion per jordbruksskifte.

Om du lägger till skiften till förbindelsen under förbindelseperioden, ska du vid odlingen av skiftena iaktta villkoren för ekologisk produktion från och med början av den växtperiod under vilken du lägger till skiftet i förbindelsen.

Trädgårdsväxter är:

 • prydnadsväxter (inklusive ett- och fleråriga prydnadsväxter som odlas på friland för att användas som snittblommor eller eterneller)
 • frukt- och bärväxter (inklusive nötter)
 • grönsaker (inklusive dill, persilja, jordärtskocka, pepparrot, rabarber och sparris)
 • kryddörter och medicinalväxter (inklusive basilika, slåttergubbe, nattljus, isop, kamomill, backtimjan, ringblomma, gullgentiana, sommarkyndel, kattmynta, äkta malört, gullris, libbsticka, maralrot, stor rödmalva, dansk körvel, mejram, mynta, äkta johannesört, fyrkantig johannesört, kungsmynta, brunört, nässla (dock inte nässla som odlas för fiber), rudbeckia, gurkört, dragon, grobladsväxter, mattram, vallört, fingerborgsblomma, läkevänderot, kryddsalvia, spansk körvel, röllika, citronmeliss, kardborre, kryddtimjan, turkisk drakblomma, kungsljus, läkekungsljus, vallmo, oljevallmo, grekisk fingerborgsblomma, kvanne och anisört, dock inte frökryddor).

Frilandsgrönsaker av ekologisk produktion är:

 • bladselleri
 • blomkål
 • broccoli
 • brysselkål
 • buskböna
 • dill
 • frilandsgurka
 • fänkål
 • grönkål
 • gulbeta
 • huvudsallat
 • isbergssallat
 • jordärtskocka
 • kinakål
 • kronärtskocka
 • kålrabbi
 • kålrot
 • mangold
 • matlök (inkluderar rödlök och jättelök)
 • melon
 • morot
 • nyzeeländsk spenat
 • palsternacka
 • pepparrot
 • persilja
 • pumpa
 • purjo
 • rabarber
 • rotselleri
 • rova
 • rädisa
 • rödbeta
 • rödkål
 • sallat
 • sallatscikoria
 • savojkål (kruskål)
 • sparris
 • spenat
 • sticklök
 • trädgårdsärt (industriell kontraktsproduktion)
 • vitkål (huvudkål)
 • vitlök
 • zucchini
 • örtväxter (under eller över 5-åriga)
 • övriga grönsaker

Partiell förbindelse om frilandsgrönsaker

Du kan också ingå endast en partiell förbindelse om växtproduktion för en del av gårdens ersättningsberättigande skiften, om du årligen odlar frilandsgrönsaker på minst 1 hektar av förbindelsearealen. Om du endast gör en partiell förbindelse kan du inte ge andra ekoförbindelser.

På de basskiften som förbindelsen gäller kan du förutom frilandsgrönsaker odla andra växter om

 • du har parallellodlingstillstånd för produktion och/eller
 • produktionen har ordnats i olika produktionsenheter i enlighet med förordningen om ekologisk produktion så att samma växt inte odlas både ekologiskt och normalt.

Skiften utanför förbindelsen

Du kan lämna skiften utanför förbindelsen om ekologisk produktion,

 • där det är svårt att producera avsalugrödor
 • där du inte kan följa växtföljden
 • som du tar ur jordbruksanvändning under förbindelseperioden.

Sådana skiften kan till exempel vara:

 • skiften där åtgärden skyddszon eller vallar på torvåkrar ingår i en miljöförbindelse och vars villkor begränsar användningen av skiftet för växtföljden.
 • skiften där det växer ett flerårigt växtbestånd (t.ex. energiväxter med kort omloppstid) för vilka ersättning för ekologisk produktion inte betalas och man inte har för avsikt att inkludera arealen i växtföljden.
 • mycket steniga skiften.
 • enskilda små skiften som ligger långt från gårdens övriga basskiften.
 • skiften som är föremål för en yttre begränsning, såsom en kommunal föreskrift som försvårar odlingen av ekologiskt producerade avsalugrödor på skiftet.

Du måste odla skiften som inte omfattas av förbindelsen om ekologisk produktion i enlighet med villkoren för ekologisk produktion.

Skiften för vilka du inte kan ge en förbindelse

Du kan inte ge en förbindelse

 • för ett skifte där du odlar rörflen som avtalsproduktion för energiproduktionsändamål eller som växtunderlag
 • våtodlingsareal utan växtföljd
 • areal som används gemensamt med en vanlig gård.

Våtodlingsareal, dvs. jordbruksmark där grundvattennivån höjs genom reglerbar dränering eller någon annan teknisk lösning och som är avsedd att producera jordbruksprodukter.

Du kan dock odla rörflen på skiften utanför förbindelsen på ett ekologiskt eller normalt sätt, förutsatt att du ordnar produktionen i produktionsenheterna i enlighet med villkoren för ekologisk produktion.

Växthusproduktion

En gårdsbruksenhet kan ha annan än ekologisk produktion inom växthusproduktionen, om alla följande villkor uppfylls:

 • i växthus odlas andra växtarter eller växtsorter än på friland
 • produktionen har ordnats i produktionsenheter i enlighet med förordningen om ekologisk produktion
 • skiftet inte ingår i förbindelsen om ekologisk produktion.

7. Krav på avsalugrödor

Du ska odla avsalugrödor på din gårdsbruksenhet under varje förbindelseår. Odlingen ska uppgå till minst 30 procent av förbindelsearealen i ekologiskt skede. Vid beräkningen av arealen för avsalugrödor beaktas inte arealer som befinner sig i övergångsfasen för ekologisk produktion. Skiftet anses ha passerat övergångsperioden, om dess övergångsperiod har avslutats senast 30.4.

Växter som godkänns som avsalugrödor 2023

Spanmål

 • Bovete
 • Durumvete
 • Foderkorn
 • Havre
 • Hirs
 • Hösthavre
 • Höstkorn
 • Höstråg
 • Höstspeltvete
 • Höstvete
 • Majs
 • Maltkorn
 • Quinoa
 • Rågvete
 • Vårråg
 • Vårrågvete
 • Vårspeltvete
 • Vårvete

Oljeväxter

 • Höstraps
 • Höstrybs
 • Oljedådra (Camelina/dådra)
 • Oljehampa
 • Oljelin
 • Sojaböna
 • Solros*
 • Vårraps
 • Vårrybs

Proteingrödor

 • Blålupin (Sötlupin)
 • Bondböna
 • Foderärt
 • Lins
 • Matärt

Potatis

 • Industrimatpotatis
 • Matpotatis
 • Stärkelsepotatis
 • Sättpotatis
 • Tidig potatis

Frilandsgrönsaker

 • Blekselleri
 • Blomkål
 • Broccoli
 • Brysselkål
 • Buskböna
 • Cikoriasallat (Cichorium-släktet)
 • Dill
 • Frilandsgurka
 • Grönkål
 • Gulbeta
 • Jordärtsocka
 • Kinakål
 • Kronärtskocka
 • Kålrabbi
 • Kålrot
 • Mangold
 • Matlök (inkl. Rödlök och jättelök)
 • Melon
 • Nyzeeländsk spenat
 • Palsternacka
 • Pepparrot
 • Persilja
 • Pumpa
 • Purjolök
 • Rabarber
 • Rotselleri
 • Rova
 • Rädisa
 • Röda vinbär
 • Rödbeta
 • Rödkål
 • Sallat (Lactuca-släktet)
 • Savojkål
 • Spenat
 • Sticklök
 • Sötfänkål
 • Trädgårdsärt, kontraktsproduktion för industrin**
 • Vitbeta
 • Vitkål
 • Vitlök
 • Zucchini
 • Övriga grönsaker

** Kräver ett produktionsavtal

Krydd och medicinväxter

 • Frökryddor och medicinalväxter
 • Koriander
 • Kummin*
 • Senap*
 • Sparris
 • Örtväxter minst 5 år
 • Örtväxter under 5 år

Bär- coh fruktväxter

 • Buskblåbär
 • Bäraronia
 • Hallon och åkerbärshallon
 • Havtorn
 • Jordgubbe
 • Krusbär
 • Körsbär
 • Plantskolor, minst 5-åriga bär-, frukt- och prydnadsväxter
 • Plantskolor, under 5-åriga bär-, frukt- och prydnadsväxter
 • Plommon
 • Päron
 • Röda vinbär
 • Rönn (för bärproduktion)
 • Saskatoon
 • Svarta vinbär
 • Vindruva
 • Vita vinbär
 • Åkerbär
 • Äpple
 • Övriga bärväxter
 • Övriga frukter

Vallar

 • Frö av alsikeklöver, kontrollerad produktion
 • Frö av engelskt rajgräs, kontrollerad produktion
 • Frö av italienskt (weterw.) rajgräs, kontrollerad produktion
 • Frö av rödklöver, kontrollerad produktion
 • Frö av timotej, kontrollerad produktion
 • Frö av vitklöver, kontrollerad produktion

Andra växter

 • Fiberbrännässla
 • Fiberhampa
 • Honungsfacelia*
 • Humle
 • Prydnadsväxter, 5-åriga och äldre, kontinuerlig skörd
 • Prydnadsväxter, under 5-åriga
 • Sockerbeta, för sockerproduktion
 • Sockermajs
 • Spånadslin
 • Tobak

* Växter beaktas inte vid beräkningen av kravet om avsalugrödor, om du har anmält den som miljöersättningens markförbättrande grödor och saneringsgrödor .

Blandade växtbestånd

Av blandade växtbestånd godkänns som avsalugrödor endast sådana mogna växtbestånd från vilka frön från olika odlingsväxter kan separeras. Om det inte är möjligt för dig att skörda växterna mogna ska du med hjälp av en bild tagen med Vipumobilen kunna påvisa att målet varit att producera växtlighet som skördas mogen.

Blandade växtbestånd som anges med nedanstående beteckningar kan godkännas som avsalugrödor:

 • Blandning, ärt/bondböna/sötlupin/lins/spannmål
 • Blandat växtbestånd, proteingrödor + oljeväxter
 • Blandat växtbestånd, spannmål + oljeväxter
 • Blandat växtbestånd, ärt/bondböna/sötlupin/lins/oljeväxter
 • Blandat växtbestånd, proteingrödor (växtbeståndet innehåller endast proteingrödor)
 • Blandat växtbestånd, oljeväxter (växtbeståndet innehåller endast oljeväxter)

Blandat växtbestånd som skördas och konserveras omoget eller blandat växtbestånd av spannmål som inte godkänns som avsalugröda.

Som avsalugröda betraktas inte spannmål, trindsäd eller blandade växtbestånd av dessa som skördats innan de mognat. Med mognad avses att skörden blir klar, varvid växtbeståndets färg ändras från grön till gulbrun, och kärnans eller fröets mjölkliknande inre blir fast och hållbar (gulmognadsgradsfasen).

Kravet på avsalugrödor gäller också en partiell förbindelse som ingåtts på basis av frilandsgrönsaker Arealen för frilandsgrönsaker beaktas dubbelt i beräkningen på alla ekologiska gårdar.

Exempel 1:

På gården odlas 10 hektar åker, varav det växer morot på 2 hektar.
Arealen för morot beaktas dubbelt i beräkningen, dvs.
2 x 2 ha = 4 ha
→ 4 ha / 10 ha * 100 = 40 %
→ Kravet på avsalugrödor uppfylls.

Befrielse från kravet på avsalugrödor

Du behöver inte uppfylla kravet på avsalugrödor om något av följande alternativ uppfylls:

1. Din gård har en förbindelse om ekologisk husdjursproduktion och du producerar årligen på minst 50 % av din förbindelseareal foder för den boskap som förbindelsen gäller (vall och allt som duger som foder):

 • Du ska odla växter avsedda som djurfoder på minst 50 % av förbindelsearealen.
 • Som foder godkänns alla foderväxter som kan utnyttjas i utfodringen av djuren.
 • Kravet på avsalugrödor gäller också en förbindelse för husdjursproduktion, om djurantalet är litet i förhållande till förbindelsearealen. Med detta avses en situation där det på gårdens förbindelseareal produceras betydligt mer foder än vad som kan utnyttjas vid utfodringen av antalet djur på gården.

2. Din gård producerar årligen på minst 50 procent av förbindelsearealen foder för boskap från en gård som ingått en förbindelse om ekologisk husdjursproduktion (vall och allt som duger som foder

 • Du ska odla växter avsedda som djurfoder på minst 50 % av förbindelsearealen.
 • Som foder godkänns alla foderväxter som kan utnyttjas i utfodringen av djuren hos den mottagande samarbetspartnern.
 • Ingå ett skriftligt foderproduktionsavtal om samarbetet mellan gårdarna. Av avtalet ska framgå samarbetets omfattning, karaktär och giltighetstid samt motiveringar till behovet av foder på den mottagande gården med ekologiska husdjur. Returnera en kopia av avtalet under ansökningstiden för åkerstöd som bilaga till förbindelseansökan.

3. Din gård producerar på minst 50 procent av förbindelsearealen foder till en gård som ingått förbindelse för ekologisk produktion av husdjur och/eller till en förmedlingsrörelse.

 • Du ska odla växter avsedda som djurfoder på minst 50 % av förbindelsearealen.
 • Som foder godkänns alla foderväxter som kan utnyttjas i utfodringen av djuren hos den mottagande samarbetspartnern.
 • Ingå ett skriftligt foderproduktionsavtal om samarbetet mellan gårdarna. Av avtalet ska framgå samarbetets omfattning, karaktär och giltighetstid samt motiveringar till behovet av foder på den mottagande gården med ekologiska husdjur. Returnera en kopia av avtalet under ansökningstiden för åkerstöd som bilaga till förbindelseansökan.
 • Ingå ett skriftligt produktions- eller odlingsavtal med förmedlingsrörelsen. Den blandning som odlas, mängden och leveransen ska framgå av avtalet. Returnera en kopia av avtalet under ansökningstiden för åkerstöd som bilaga till förbindelseansökan.

Exempel 2. 
På 40 procent av din förbindelseareal producerar du foder (vall och allt som duger som foder) för granngårdens ekologiska husdjur och på 10 procent blandat växtbestånd för förmedlingsrörelsen. 

Kaavio myyntikasvipoikkeuksesta. Vastaavat tiedot ovat tekstissä.

Bild 1. Om kravet på avsalugrödor

8. Trädor och gröngödslingsvall

Årligen får högst 25 procent av den areal som förbindelsen gäller ligga i träda. Om trädesarealen är större, kan ersättning betalas för den. Ersättningen beräknas genom att summan av gårdsbruksenhetens övriga åkerarealer som berättigar till ersättning delas med tre.

Exempel 3:
På gården odlas 20 hektar, varav 7 hektar dvs. 35 procent, ligger i träda. Gården kan få ersättning för ekologisk produktion (20 ha - 7 ha) / 3 = 4,33 hektar

Ett enskilt skifte som ingår i förbindelsen kan vara gröngödslingsvall högst tre år i följd.

9. Förbindelse om husdjursproduktion

Du kan ingå en förbindelse om ekologisk husdjursproduktion endast om du också ingår en förbindelse om växtproduktion Dessutom ska du varje förbindelseår inneha minst fem djurenheter (de) i ekologisk husdjursproduktion Du behöver inte inneha fem djurenheter varje månad, förutsatt att antalet djurenheter uppfylls i genomsnitt under året

Den ekologiska husdjursproduktionen ska vara kontinuerlig under förbindelseperioden. Djurarterna inom produktionen kan dock variera Vid beräkningen av antalet djurenheter beaktas nötkreatur (med undantag av vattenbufflar), får, getter, svin samt hönor, tuppar, broilrar, kalkoner, gäss och ankor samt moderdjur av ovan nämnda fjäderfä som är i ekologisk husdjursproduktion på din gård och som är i din eller dina familjemedlemmars besittning.

Din gårdsbruksenhet kan också ha annan än ekologisk husdjursproduktion, om djuren är av en annan djurart än de som är i ekologisk produktion och skötseln av dem har ordnats i produktionsenheterna i enlighet med förordningen om ekologisk produktion.

Minimikrav för ekologisk husdjursproduktion och skyddsförordningar för olika djurarter

På din gård ska du iaktta minimikraven för ekologisk husdjursproduktion som grundar sig på kraven i djurskyddslagen och djurskyddsförordningen samt de djurartsspecifika skyddsförordningarna för olika djurarter.

Förvaringsutrymme för djur

 • Ett förvaringsutrymme för djur skall vara tillräckligt rymligt, skyddande, ljust, rent och tryggt samt även i övrigt ändamålsenligt med hänsyn till djurartens behov. Det är förbjudet att hålla djur på ett sätt som åsamkar onödigt lidande.

Skötsel av djur

 • Djur som tagits om hand får inte lämnas utan skötsel eller överges.
 • Djuren skall få tillräckligt med lämplig föda, dryck och annan behövlig skötsel.
 • Djur som insjuknat skall få ändamålsenlig vård.
 • Djurens välbefinnande och miljö skall kontrolleras tillräckligt ofta.

Allmänna krav för förvaringsutrymme

 • Ett förvaringsutrymme för djur samt dess konstruktioner och anordningar skall planeras, byggas och underhållas så, att förvaringsutrymmet är tryggt för djuret och att brandfaran och risken för att djuret skall rymma är så små som möjligt.
 • Det skall vara möjligt att hålla förvaringsutrymmet rent och att iaktta god hygien i det och de djur som befinner sig där skall kunna inspekteras och skötas utan svårigheter.
 • Djuret skall kunna resa sig på ett naturligt sätt i förvaringsutrymmet. De djur som hålls i ett och samma förvaringsutrymme skall kunna lägga sig samtidigt i förvaringsutrymmet.

Krav för djurstallets väggar och golv

 • Djurstallets väggar och golv skall till konstruktion och material vara lämpliga för de djur som hålls där.
 • Djurstallsgolvet får inte vara halt, och det skall vara lätt att hålla torrt.
 • Öppningarna i spaltgolv, perforerade golv och golv med nätbotten skall ha släta kanter och till sin storlek och form vara sådana att djuret inte löper risk att skadas.
 • Djuret skall ha tillgång till en lämplig liggplats.

Kravet för utfodring:

 • Ett djur i vård skall ges sådan föda och dryck av god kvalitet som är lämplig för djuret.
 • Vid utfodringen skall djurets behov beaktas och det skall säkerställas att varje djur får tillräckligt med näring.

Djurartsspecifika skyddsföreskrifter utfärdade för olika djurarter.

 • Gångvägarna från djurstallet till fållan och betet ska vara trygga för nötkreaturen och sådana att nötkreaturen inte smutsar ner sig i onödan under någon av årstiderna.
 • Fållornas och betenas inhägnader ska vara trygga för nötkreaturen och av ett material som är lämpligt för nötkreaturen. Stängslen ska hållas i gott skick så att nötkreaturen inte skadar sig eller rymmer. Elstängslen ska byggas och underhållas så att de inte medför onödigt lidande för nötkreaturen.
 • Foder som ges till nötkreatur ska vara näringsrikt och balanserat.
 • En kalv ska utfodras och få dricka minst två gånger om dagen.
 • En sjuk eller skadad kalv ska hela tiden ha tillgång till färskt vatten.
 • Vid varm väderlek ska dock alla kalvar ha tillgång till färskt vatten hela tiden.
 • Nötkreaturens vattenbehållare och vattningssystem ska hållas rena.
 • Urin och avföring får inte förorena fodret eller dricksvattnet.
 • ​Gångvägarna från djurstallet till getfållan och betet ska vara trygga samt sådana att getterna inte smutsar ner sig i onödan.
 • Foder som ges till getter ska vara näringsrikt och balanserat samt vid behov kompletterat med mineraler.
 • Getternas vattningsanordningar och vattenbehållare ska hållas rena.
 • Urin och avföring får inte kontaminera fodret eller dricksvattnet, och vattnet får inte heller frysa.
 • Hongetter som mjölkas ska ständigt ha tillgång till rent vatten.
 • Gångvägarna från djurstallet till getfållan och betet ska vara trygga samt sådana att getterna inte smutsar ner sig i onödan.
 • Foder som ges till getter ska vara näringsrikt och balanserat samt vid behov kompletterat med mineraler.
 • Getternas vattningsanordningar och vattenbehållare ska hållas rena.
 • Urin och avföring får inte kontaminera fodret eller dricksvattnet, och vattnet får inte heller frysa.
 • Hongetter som mjölkas ska ständigt ha tillgång till rent vatten.
 • Om hönsen har möjlighet att röra sig ute, ska den väg som leder ut från djurstallet vara trygg för hönsen. Inhägnadens stängsel ska vara av ett material som är lämpligt och tryggt för hönsen.
 • Stängslen ska hållas i gott skick så att de hindrar att hönsen skadar sig.
 • Inhägnaden ska vara tillräckligt rymlig med beaktande av antalet hönor och bottnens beskaffenhet.
 • Inhägnadens botten ska vara sådan att den kan hållas torr.
 • I inhägnaden får det inte finnas konstruktioner eller föremål som kan skada fåglarna.
 • Hönsen ska vid behov ha lämpliga väderskydd i inhägnaden.
 • Foder som ges till höns ska vara näringsrikt och balanserat samt vid behov kompletterat med mineraler.
 • Hönsen ska ha tillgång till en tillräcklig mängd foder och ständig tillgång till dricksvatten. Vid utfodringen ska plötsliga förändringar i fodrets sammansättning och mängd undvikas.
 • Anläggningar och utrustning avsedda för utfodring och vattning av höns ska hållas rena.
 • Avföring får inte förorena fodret eller dricksvattnet.
 • Om svinen kan komma ut och röra på sig, ska gångarna mellan djurstallet och fållan eller betet vara trygga för svinen.
 • Fållornas och betenas stängsel ska vara trygga för svinen och av ett material som är lämpligt för dem.
 • Stängslen ska hållas i gott skick så att svinen inte skadar sig eller rymmer.
 • Elstängsel ska byggas och underhållas så att de inte orsakar svinen onödigt lidande.
 • Svinen ska vid behov ha tillgång till ett lämpligt skydd för oväder.
 • Svin som är äldre än två veckor ska ha ständig tillgång till färskt och rent vatten i tillräcklig mängd.
 • Svinens vattenbehållare och vattningssystem ska hållas rena.
 • Urin och avföring inte förorena fodret eller dricksvattnet.
 • Fodertråg som används för utfodring av svin ska överensstämma med kraven i tabell om inte foder ständigt står till buds..

Tabell: Längden på fodertråg som används vid utfodringen av svin, per svin

Svinets vikt (kg)

Längden på fodertrågets kant, minst (cm/djur)

< 25

15

25–50

25

> 50

30

 • Om broilrarna har möjlighet att röra sig ute, ska den gång som leder ut ur uppfödningsavdelningen vara trygg för broilrarna.
 • Utomhusinhägnadens stängsel ska vara av ett material som är lämpligt för broilrar och vara tryggt för dem.
 • Stängslen ska hållas i gott skick så att broilrarna inte skadar sig.
 • Utomhusinhägnaden ska vara tillräckligt rymlig med hänsyn till antalet broilrar och underlagets beskaffenhet.
 • Underlaget i inhägnaden ska vara sådant att det kan hållas torrt.
 • I utomhusinhägnaden får det inte finnas konstruktioner eller föremål som kan skada broilrarna.
 • Broilrarna ska vid behov utomhus ha tillgång till lämpliga väderskydd.
 • Foder som ges till broilrar ska vara näringsrikt och balanserat.
 • I fråga om utfodringen av broilrar och näringens sammansättning ska särskild uppmärksamhet fästas vid förebyggandet av ledskador och skador på benstommen.
 • Broilrar ska ha tillgång till en tillräcklig mängd foder antingen ständigt eller portionsvis.
 • Det ska finnas ständig tillgång till dricksvatten.
 • Vid utfodringen ska plötsliga förändringar i fodrets sammansättning och mängd undvikas.
 • Fodret får tas bort från broilrarna tidigast 12 timmar före flockens beräknade slakttidpunkt.
 • Anordningar och redskap avsedda för utfodring och vattning av broilrar ska hållas rena.
 • Avföring får inte förorena fodret eller dricksvattnet.
 • Om kalkonerna har möjlighet att vistas ute, ska den gång som leder ut från djurstallet vara trygg för kalkonerna.
 • I utomhusinhägnaden får det inte finnas konstruktioner eller föremål som kan skada kalkonerna.
 • Underlaget i inhägnaden ska vara sådant att det kan hållas torrt.
 • Omgivningen ska vara tillräckligt lugn och bullerfri.
 • Utomhusinhägnadens stängsel ska vara av ett material som är lämpligt för kalkoner och vara tryggt för kalkonerna.
 • Stängslen ska hållas i gott skick så att kalkonerna inte skadar sig eller rymmer.
 • Om nätstängsel används i inhägnaden, ska nätets öglor vara av sådan storlek att kalkonerna inte kan fastna i nätet.
 • Kalkonerna ska ha tillgång till tillräckligt med foder av lämplig näringssammansättning och ständig tillgång till dricksvatten.
 • Anordningar och redskap avsedda för utfodring och vattning av kalkoner ska hållas rena.
 • Avföring får inte förorena fodret eller dricksvattnet.
 • Vid utfodringen ska plötsliga förändringar i fodrets sammansättning eller mängd undvikas.
 • Den gång som leder ut ur djurstallet ska vara trygg för fåglarna.
 • I utomhusinhägnaden och i andra utomhusområden får det inte finnas konstruktioner eller föremål som kan skada fåglarna.
 • Marken ska vara sådan att den kan hållas lagom torr. Omgivningen ska vara tillräckligt lugn och bullerfri.
 • Utomhusinhägnadens stängsel ska vara av ett material som är lämpligt för fåglarna och vara tryggt för fåglarna.
 • Stängslen ska hållas i gott skick så att fåglarna inte skadar sig.
 • Om nätstängsel används, ska nätets öglor vara av sådan storlek att en fågels huvud, extremiteter eller andra kroppsdelar inte kan fastna i nätet.
 • Foder som ges till ankor och gäss ska vara näringsrikt och balanserat samt vid behov kompletterat med mineraler.
 • Fåglarna ska ha tillgång till en tillräcklig mängd foder och dricksvatten.
 • Vid utfodringen ska plötsliga förändringar i fodrets sammansättning eller mängd undvikas.
 • Anordningar och redskap avsedda för utfodring och vattning ska hållas rena.
 • Avföring får inte förorena fodret eller dricksvattnet. Vid utfodrings- och vattningsplatserna ska det finnas tillräckligt med utrymme så att det inte uppstår onödig konkurrens om vatten eller foder.
 • Särskild vikt ska fästas vid att fåglarnas drickplatser och omgivningen kring andra vattenbehållare hålls tillräckligt torra.

Beräkning av antalet djur

När antalet djurenheter på gården räknas ut, beaktar man gårdens genomsnittliga djurantal under kalenderåret.

Beräkningstiden för djurantalet är ett kalenderår.

Undantag: Om djuren har

 • fogas till ekokontrollen när förbindelseåret redan har börjat (efter 1.5.), är räkningstiden från ingången av följande kalenderår 1.1.–31.12.
 • fogats till ekokontrollen innan förbindelseåret började, är räkningstiden 1.5.–31.12. Därpå följande år är beräkningstiden ett kalenderår.

Du kan ändra den djurart som ligger till grund för beräkningen endast från ingången av förbindelse- eller kalenderåret

Om produktionen i en djurgrupp har inletts eller avslutats mitt under den period på vilken stödet fastställs och det inte är fråga om överföring av besittningsrätten till hela gården, antecknas djurantalet vid beräkningen av det genomsnittliga antalet djur i noll på de räkningsdagar som föregår inledandet eller följer efter avslutande av produktionen.

Beräkning och anmälan av djurenheter för nötkreatur

Vid beräkningen av djurenheter för nötkreatur används det antal djur per djurgrupp som antecknats i djurregistret och djurenhetskoefficienterna i tabell 1.

Tabell 1 Djurenhetskoefficienter för nötkreatur

Nötkreatur

Koefficient

Över 2 år

 • tjurar och stutar
 • dikor och dikokvigor
 • mjölkkor
 • andra nötkreatur (inte vattenbufflar)

1

6 månader–2 år gamla

 • tjurar och stutar
 • dikor och dikokvigor
 • mjölkkor
 • andra nötkreatur (inte vattenbufflar)

0,6

Under 6 månad gamla nötkreatur (inte vattenbufflar)

0,4

Beräkning och anmälan av djurenheter för får och getter

Vid beräkningen av djurenheter för får och getter används det antal djur per djurgrupp som antecknats i djurregistret och djurenhetskoefficienterna i tabell 3.

Vid beräkningen av det genomsnittliga djurantalet beaktas de anmälningar om får- och getflockning som har gjorts senast 31.1 året efter stödåret.

Tabell 3 Djurenhetskoefficienter för får och getter.

Får och getter

Koefficient

Tackor och baggar

0,2

Minst 2 mån gamla lamm

0,06

Getter och bockar

0,2

Minst 2 mån gamla killingar

0,06

Beräkning och anmälan av djurenheter för svin

Vid beräkningen av djurenheter för svin används det antal djur per djurgrupp som antecknats i djurregistret och djurenhetskoefficienterna i tabell 2.

Vid beräkningen av antalet djurenheter för svin utelämnas det genomsnittliga antalet djurenheter de två månader då antalet djur har varit minst från beräkningen. Vid beräkningen beaktas endast två tredjedelar av svinen i åldern 0–3 månader. 

Tabell 2 Djurenhetskoefficient för svin

Svin

Koefficient

Suggor

0,5

Andra svin
Svin 0–3 månader 2/3 av åldersklassen

0,3

Beräkning och anmälan av djurenheter för fjäderfä

Vid beräkningen av djurenheter för fjäderfä används de djurantal som du uppgett i anmälan om djurantal och djurenhetskoefficienterna i tabell 4. Anmäl antalet fjäderfä i Viputjänsten årligen med en anmälan om djurantal vid en tidpunkt som Livsmedelsverket bestämmer separat, vanligen i januari-februari kalenderåret efter stödåret Ange antalet djur på räkningsdagarna. I beräkningen beaktas sex månader under vilka antalet djur har varit störst. Förvaltningen tar automatiskt bort de sex minsta värdena.

 • Räkningsdagar för broilrar: Använd det högsta faktiska antalet djur som hållits under minst ett dygn mellan den första och den femte dagen i varje månad vid beräkningen av djurantalet för broilrar.
 • Beräkningsdagar för annat fjäderfä: Använd det faktiska antalet djur per djurgrupp varje månad vid beräkningen.

Tabell 4. Djurenhetskoefficienter för fjäderfä.

Fjäderfä

Koefficient

kalkoner

0,03

gäss, ankor

0,03

broilrar

0,007

värphöns

0,014

tuppar

0,03

moderfåglar: ankor och gäss

0,03

moderfåglar: broilrar

0,02

moderfåglar: kalkoner

0,05

Beaktande av djurantalet i företag i sammanslutningsform

Om du vill kan du be att djurantalet i ett företag i sammanslutningsform beaktas i beräkningen av djurtätheten, om bolaget inte har ansökt om ersättning för ekologisk husdjursproduktion under ansökningsåret.

Företagets bestämmanderätt ska innehas av medlemmarna i familjeföretaget så att

 • bestämmanderätt i ett öppet bolag eller kommanditbolag har enligt bolagsavtalet en eller flera sådana bolagsmän som är medlemmar i en odlarfamilj
 • bestämmanderätt i ett aktiebolag har en eller flera sådana delägare eller medlemmar i ett andelslag som är medlemmar i en odlarfamilj.

Med bestämmanderätt avses exempelvis i ett aktiebolag, den andel av aktieinnehavet som tillsammans med odlaren eller medlemmarna i hens familjeföretag direkt ger hen över hälften av det sammanlagda röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Bestämmanderätt i ett företag i sammanslutningsform ska innehas av odlaren eller medlemmarna i hens familjeföretag senast 30.4 före det förbindelseår som inleds.

Djuren i ett företag i sammanslutningsform kan räknas till godo endast för en sådan gårdsbruksenhet som helt och hållet innehas av medlemmarna i ett familjeföretag.

Inverkan av djurhållningsförbud på beräkningen och betalningen av husdjursförhöjning

Ett djurhållningsförbud för en delaktig i gården eller en familjemedlem som bedriver företagsverksamhet med dem inverkar på hur djurbaserade stöd kan beviljas och utbetalas. Stöd betalas inte för den djurart som djurhållningsförbudet gäller under perioden mellan det år då brottet begicks och djurhållningsförbudet upphörde.  Om djurstöd betalats innan djurhållningsförbudet infördes, återkrävs stöden från och med det år som brottet begicks.

Utbetalningen av stöd avbryts och ett eventuellt återkrav inleds först när domen om djurhållningsförbudet vunnit laga kraft. När behandlingen av brottmålet pågår fortsätter utbetalningen av stöd på normalt vis.

10. Hur andra stöd inverkar på förbindelsen

Miljöförbindelse

Du kan samtidigt ge både en förbindelse om ekologisk produktion och en miljöförbindelse.  Bland åtgärden Alternativa växtskyddsmetoder för trädgårdsväxter kan du endast välja åtgärden Organisk eller biologiskt nedbrytbar marktäckning eller gräs som ska klippas under växtperioden för fleråriga växter.

Om du väljer åtgärden Främjande av cirkulär ekonomi för skiftet kan du på skiftet endast använda de gödselmedel som är tillåtna vid ekologisk produktion.

Miljösystem

Du kan inte välja åtgärden gröngödslingsvall i stöd för miljösystem för förbindelseskiftet som är föremål för förbindelsen om ekologisk produktion.

Ersättning för djurens välbefinnande

Om du har en förbindelse för ekologisk husdjursproduktion kan du inte välja följande åtgärder för ersättning för djurens välbefinnande för de djur som förbindelsen gäller:

 • betesgång för ungboskap
 • betesgång för dikor och mjölkkor
 • utevistelse för nötkreatur
 • betesgång för får och getter

Du måste avstå från ovan nämnda åtgärder för ersättning för djurens välbefinnande innan förbindelsen för ekologisk husdjursproduktion kan godkännas.

Begränsningar för utbetalning av ersättning

På bilden nedan (Bild 1) kan du se hur åtgärderna inom stöd för miljösystem påverkar betalningen av miljöersättning (miljöförbindelse) och ersättning för ekologisk produktion.

miljöersättnings_eko_miljösystem_tabell.PNG

11. Ersättningens betalning

Ersättningens belopp för ekologisk produktion

Typ av förbindelse

Ersättningens belopp

Förbindelse om växtproduktion

160 €/ha

Förbindelse om husdjursproduktion

130 €/ha,

för de hektar där 0,5 de/ha uppfylls.

Frilandsgrönsaker

590 €/ha

Ersättningsbelopp för förbindelse för husdjursproduktion

Gården ska ha minst 5 de djur som ingår i husdjursförbindelsen. 

Ersättning betalas 130 €/ha på basis av antalet djurenheter som anmälts genom förbindelsen för den åkerareal i förbindelsen där 0,5 de/ha uppfylls.

 • Om det finns få djur betalas ersättning endast för den förbindelseareal för vilken djurantalet räcker (exempel 4).
 • Om det finns många djur betalas ersättning dock inte för en areal som är större än förbindelsearealen (exempel 5).

Gårdens ekoförbindelse omfattar 100 hektar och gården har 40 nötkreatur = 40 de.

Du kan få ekoersättning:

För växtproduktionen: 100 ha x 160 €/ha = 16000 €

För djurproduktionen: 40 de : 0,5 de/ha = 80 ha → Ersättning betalas för 80 hektar
80 ha x 130 €/ha = 10 400 €

Sammanlagt betalas 16 000 € + 10 400 € = 26 400 € i ekoersättning

Gårdens ekoförbindelse omfattar 50 hektar och gården har 50 nötkreatur = 50 de.

Du kan få ekoersättning:

För växtproduktionen: 50 ha x 160 €/ha = 8000 €

För djurproduktionen: 50 de : 0,5 de/ha = 100 ha → Ersättning betalas dock endast för 50 hektar
50 ha x 130 €/ha = 6 500 €

Sammanlagt betalas 8 000 € + 6 500 € = 14 500 € i ekoersättning.

Frilandsgrönsaker

För gårdens areal för frilandsgrönsaker betalas ersättning oberoende av förbindelsetyp.

Förutsättningar för att ersättning ska betalas ut

Förutom att ingå förbindelsen ska du ansöka om den årliga utbetalningen av ersättningen i samband med ansökan om åkerstöd. Du kan inte få ersättning ifall du inte ansöker om den årliga utbetalningen.

Ersättning kan betalas för ersättningsberättigande arealer som ingår i förbindelsen

 • som du årligen anmäler i stödansökan på det sätt som Livsmedelsverket bestämmer
 • som du innehar senast den 15 juni under ansökningsåret
 • som har odlats enligt ekologiskt produktionssätt från ingången av vegetationsperioden under förbindelseåret
 • som du har uppgett vara under ekologisk odling eller i ett övergångsskede på 1–3 år.

Ersättning för ekologisk produktion kan betalas det första förbindelseåret efter det att den första produktionskontrollen på odlarens lägenhet har godkänts

Den andra stödposten kan betalas efter det att en årlig produktionskontroll av kontrollsystemet för ekologisk produktion har utförts på gården och kontrollerna av jordbruksstöden har utförts

Den minsta skiftesstorleken för vilken ersättning kan betalas är 0,05 hektar. En förutsättning för att ersättningen ska betalas är att det ersättningsbelopp som betalas för förbindelseåret är minst 100 euro.

Partiell betalning av förbindelse

Ersättning kan betalas endast för en växt som anmälts på basis av gårdens partiella förbindelse, om du årligen i stödansökan anmäler minst 1 hektar frilandsgrönsaker.

Om du något år uppger mindre än 1 hektar frilandsgrönsaker, men kravet på minimiareal för ekoförbindelsen (5 ha eller 1 ha) uppfylls, betalas ingen ersättning men förbindelsen förblir i kraft.

Arealer för vilka ersättning för ekologisk produktion inte betalas

Ersättning för ekologisk produktion betalas inte för

 • areal med vedartade energigrödor
 • annan hampareal än sådan som berättigar till grundläggande inkomststöd
 • skyddszonsvall i anslutning till miljöersättningen
 • naturvårdsvall i anslutning till ekosystemstödet
 • mångfaldsväxter i anslutning till ekosystemstödet
 • grönsaksland
 • för en areal där det odlas rörflen för energiproduktion eller tillväxtunderlag som avtalsproduktion.
 • för samnyttjandeskiften som odlas tillsammans med en sedvanlig gård
 • för rastgårdsarealer som har uppgetts so Övriga arealer för ekologisk övervakning (inte jordbruksmark).

12. Ändringsmöjligheter för förbindelseareal

Arealen som ingår i förbindelsen kan ändras under förbindelseperioden på basis av tillsyn, ett administrativt kontrollbesök, uppdatering av åkerskiftesregistret eller ersättningstagarens ansökan.

Öka förbindelsearealen

En åkerareal, som har ingått i en annan jordbrukares ekoförbindelse och jordbrukaren har uppgett skiftet i sin årliga stödansökan under det föregående förbindelseåret, kan fogas till förbindelsen årligen.

Du kan även foga ersättningsberättigande arealer till förbindelsen som föregående år inte ingått i någon sökandes ekoförbindelse, om det är möjligt med beaktande av anslagen i statsbudgeten.

Du kan årligen ansöka om att öka förbindelsearealen i samband med ansökan om åkerstöd i Viputjänsten. I fortsättningen ingås inte längre nya förbindelser på basis av tilläggsareal.

Två jordbrukare som vardera har ingått en förbindelse om ekologisk produktion kan sinsemellan under förbindelseperioden byta ersättningsberättigande areal som omfattas av förbindelserna.

Avlägsna förbindelseareal

Förbindelseareal kan under förbindelseperioden utan påföljder överföras till en annan jordbrukare som har en ekoförbindelse eller till en jordbrukare som inte har en ekoförbindelse. Du kan avlägsna areal ur förbindelsen om du flyttar ersättningsberättigandet till en areal i din besittning som inte är ersättningsberättigande, som läggs till förbindelsen.

Avlägsna från förbindelsen arealer som inte längre är jordbruksmark, men som förblir i din besittning.

13. Upphörande av förbindelsen

Din förbindelse upphör utan påföljder i följande fall:

 • Den ersättningsberättigande arealen på din gård minskar till mindre än fem hektar på grund av att besittningen överförs.
 • Din areal för trädgårdsväxter minskar till mindre än en hektar.
 • Djurmängden på gården sjunker under 5 de på grund av att besittningen överförs.
 • Du förbinder dig inte längre till att fortsätta förbindelsen efter förbindelseperiodens slut.

Om du avstår från förbindelsen före utgången av den femåriga förbindelseperioden utan ovan nämnda orsaker, återkrävs ersättningen fram till början av förbindelseperioden.

Ersättningen återkrävs för förbindelseperioden även i de fall då arealen underskrider minimigränsen av annat skäl än att arealen inte längre är i din besittning.

14. Frånträdande av förbindelse

Du kan frångå förbindelsen om gården upplevt ett godkänt fall av force majeure eller exceptionella omständigheter. Lämna in en fritt formulerad skriftlig anmälan om force majeure till NTM-centralen inom 15 arbetsdagar från det att det har varit möjligt att lämna in den.

Om du frångår förbindelsen av någon annan orsak än force majeure eller exceptionella omständigheter återkrävs den utbetalda ersättningen eller alternativt betalas den inte ut.

Med frånträdande av förbindelse avses också en situation där du inte ansöker om den årliga utbetalningen i Viputjänsten och detta inte beror på force majeure eller en exceptionell omständighet som avses ovan. I ett sådant fall hör NTM-centralen dig innan man eventuellt återkräver ersättningen och fattar beslut om att förbindelsen upphör.

15. Ändring, överföring och anpassning av förbindelsen

Ändring av förbindelsetyp

Du kan ändra en växtproduktionsförbindelse till en förbindelse för husdjursproduktion under förbindelseperioden. Om antalet djurenheter i förbindelsen för ekologiska husdjur sjunker under 5 djurenheter, kan du ändra förbindelsen till en förbindelse för växtproduktion. Du måste följa den ändrade förbindelsen tills den ursprungliga förbindelsen löper ut. Meddela om ändring av förbindelsetyp i Viputjänsten i samband med ansökan om åkerstöd.

Överföring

Du kan överföra förbindelsen till en person som är delaktig i samma gård eller till en annan gård. Du kan också dela upp en del av förbindelsen på en annan gård. Om du överför hela förbindelsearealen eller en del av förbindelsearealen till en annan person under förbindelsens giltighetstid, får den andra personen fortsätta förbindelsen för den överförda arealens del. Om den andra personen inte fortsätter förbindelsen inom den överförda arealen, förfaller förbindelsen för den överförda arealens del och inget återkrav gällerför den överförda arealens del.

Den som tar emot en förbindelse skall uppfylla de krav som ställs på den som ger förbindelsen innan förbindelsen överförs.

16. Förvägran av förbindelse och ersättning

En förbindelse behöver inte godkännas eller ersättning behöver inte beviljas om förhållanden eller åtgärder, i syfte att få ersättning, har getts en sådan form som inte motsvarar sakens egentliga natur eller syfte. En förbindelse behöver inte godkännas och ersättning beviljas till exempel om den som ansöker om ersättning har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter, hemlighållit omständigheter som väsentligt inverkar på ingåendet av förbindelsen eller inte iakttar villkoren i förbindelsen.

En förbindelse kan lämnas utan godkännande och ersättning inte beviljas även i det fall då jordbrukaren vidtar åtgärder som gäller förändringar i besittningen av åkern eller andra motsvarande åtgärder vars uppenbara syfte är att kringgå förutsättningarna för beviljande av ersättning eller undvika att uppfylla villkoren för beviljande av ersättning.

En förbindelse behöver inte heller godkännas, om sökanden tidigare under en pågående förbindelseperiod har frånträtt en motsvarande förbindelse och det inte har gått två år sedan förbindelsen frånträddes.

En ersättning som betalats på basis av en förbindelse ska återkrävas för hela förbindelseperioden, om de förutsättningar som ligger till grund för beviljandet av ersättning inte alls har uppfyllts under hela förbindelseperioden.

17. Övervakning

Grunderna för beviljande av ersättning för ekologisk produktion och iakttagandet av villkoren utförs både genom övervakning på plats och genom administrativa kontroller

Vid övervakning på plats kontrolleras att de uppgifter du uppgett är korrekta, att du uppfyller villkoren för beviljande av ersättning, att du har följt förbindelsens villkor och minimikraven i anslutning till ersättningen. Dessutom kontrolleras att du uppfyllt kraven enligt villkorligheten.

På basis av uppgifterna i ansökan kan en del villkor för ersättning för ekologisk produktion kontrolleras administrativt, exempelvis genomförandet av kravet på avsalugrödor. NMT-centralen fattar beslut om påföljder ifall kraven inte uppfylls enligt ansökan. Den administrativa kontrollen kan granska bland annat om du är aktiv jordbrukare, om du lämnat in din ansökan i tid och huruvida din ansökan innehåller de bilagor som krävs.

Avdrag och påföljder

Ersättningen kan sänkas eller förvägras ifall lagstiftningen så kräver eller om du inte har fullföljt villkoren för ersättningen. Avdraget påverkas av hur allvarlig, omfattande, långvarig och återkommande försummelsen av ersättningsvillkoren är. Försummelser gällande produktionsvillkoren som upptäcks vid produktionskontroller av ekologisk produktion kan också leda till avdrag.

Om försummelsen anses vara allvarlig förvägras ersättningen för ansökningsåret och det därpå följande året.

En ersättning som betalats ut felaktigt eller utan grund återkrävs om

 • förutsättningarna för beviljande eller utbetalning av ersättningen inte har uppfyllts,
 • du inte har iakttagit villkoren för ersättningen,
 • du har lämnat en sådan felaktig eller bristfällig uppgift som väsentligt har inverkat på beviljandet eller utbetalningen av ersättningen,
 • du förhindrar genomförande av inspektion,
 • Europeiska unionens lagstiftning kräver detta.

18. Förvaring av dokument

Bevara handlingar, anteckningar och intyg som gäller villkoren för ersättningen och som inte sänds till den myndighet som beviljar ersättningen i minst fyra år efter det att förbindelse upphörde.