Åkerövervakning

Av de gårdar som ansökt om åkerstöd väljs årligen minst två procent till övervakning. Av de gårdar som övervakas väljs 20–50 procent ut bland de gårdar som sporadiskt ansökt om stöd. Resterande gårdar väljs genom ett viktat urval, dvs. ett visst antal gårdar väljs ut för övervakning på basis av en viss gårds egenskap eller de stöd som gården ansöker om.

Så här förbereder du dig för åkerövervakningen

När du får ett meddelande om gårdsövervakning av åkerstöd gällande din gård berättar inspektören för dig

 • vilken övervakning det är fråga om
 • övervakningens syfte
 • vilka ärenden och dokument som kontrolleras under övervakningen.

Anmälan om åkerövervakning kan göras högst 14 dygn innan gårdsbesöket. Övervakningsbesöket kan också göras utan förhandsmeddelande.

Gårdsbesöket pågår i några timmar till några dagar. Till exempel storleken på din gård och de ansökta stöden påverkar gårdsbesökets längd. Du kan be inspektören om en uppskattning av gårdsbesökets längd samtidigt som inspektören meddelar om övervakningen.

Vi rekommenderar att du deltar under övervakningsbesöket. Ditt deltagande kan förkorta den tid som går åt till övervakningsbesöket på gården. Du kan också be en assistent delta i övervakningen eller ge någon annan fullmakt att representera dig om du inte själv kan vara med. Om gården inte övervakas av villkorligheten kan övervakningen också göras utan att du eller din representant är närvarande.

Se till att alla dokument som ska kontrolleras finns tillgängliga. På så sätt kan du förkorta tiden som går åt till övervakningsbesöket. Närmare information om de dokument som ska kontrolleras på gården finns under avsnittet Dokument som ska kontrolleras vid åkerövervakning.

Under besöket för åkerövervakning sommartid fastställer inspektören odlingsväxterna och arealerna och kontrollerar att stödvillkoren har iakttagits på din gård. Under övervakningsbesöket kontrolleras alla åkerstöd som du ansökt om samt eventuellt även kraven på villkorlighet. Iakttagandet av stödvillkoren kontrolleras under gårdsbesöket även med hjälp av dokument.

Vid övervakningen kontrolleras till exempel att

 • skiften som gränsar till vattendrag har den skyddsremsa som krävs
 • de skiften du angett är jordbruksmark
 • jordbruksverksamhetens krav har iakttagits
 • du har iakttagit villkorligheten i fråga om jordbruksmark, miljö och växtskyddsmedel
 • skiftenas arealer är korrekta
 • skötselbokföringen för miljöavtalsbranscherna är i skick och uppdaterad. 

Övriga stödvillkor som kontrolleras i terrängen bestäms enligt vilka åtgärder du har valt i fråga om stöd för miljösystem, miljöersättningen och nordligt hektarstöd.

Om det finns fel i basskiftets areal, till exempel gränsen ligger på skogssidan eller på vägen, korrigerar inspektören skiftets avgränsning till rätt ställe. Du kan använda den nya avgränsningen och arealen i nästa stödansökan. Du kan se de nya rårna på kartan i Viputjänsten genast efter att alla övervakningsuppgifter har sparats.

Dokument som ska kontrolleras vid åkerövervakning sommartid

De stöd du ansöker om påverkar vilka dokument som granskas vid åkerövervakningen.

Det lönar sig att ta fram dokumenten redan före övervakningsbesöket så att de är lätta att hitta. Om ett dokument saknas leder i allmänhet till stödavdrag, men oftast är det möjligt att lämna in dokument inom utsatt tid efter gårdsbesöket.

På gårdar där villkorligheten övervakas kontrolleras:

 • testprotokoll för växtskyddsspruta
 • kvitton för gödsel
 • ett tillstånd beviljat av NTM-centralen att använda växtskyddsmedel, om växtskyddsmedel har använts på skyddsremsan invid vattendrag
 • tillstånd för uttag av vatten eller vattenhushållningsprojekt, om ett sådant krävs.

På gårdar som ansökt om stöd för miljösystem kontrolleras:

 • odlingsanteckningar om fröblandningens växtarter och deras andelar
  • naturvårdsvall som inrättats under stödansökningsåret
  • gröngödslingsvallar som anmälts till miljösystemstödet
  • mångfaldsväxter.

På en gård som ansökt om bidrag för specialgrödor kontrolleras:

 • garantibevis eller inköpskvitto för lupinfrö.

På en gård som förbundit sig till miljöersättning kontrolleras:

 • påbörjade skiftesvisa anteckningar.
 • fånggrödor och saneringsväxter: vid behov frökvitton av använda frön.
 • alternativt växtskydd för trädgårdsväxter: förhandsplan för uppföljning och växtskydd, kvitto över anskaffade preparat eller entreprenadarbete, testprotokoll för växtskyddsspruta och intyg över avlagd växtskyddsexamen eller -utbildning.

På en gård som förbundit sig till miljöavtal kontrolleras:

 • uppdaterad bokföring över genomförda åtgärder.

Besök i terrängen för kvalitetsbedömning

Under sommaren gör NTM-centralernas inspektörer kontrollbesök även på enskilda skiften. Syftet med dem är att verifiera att villkoren för de stöd som sökts för skiftet iakttas. Besöken anknyter till Livsmedelsverkets kvalitetsbedömning för att säkerställa att stödsystemen fungerar och att uppgifterna är korrekta. Om man under besöket upptäcker att det finns skörd vid gränsen för ett jordbruksskifte eller om den anmälda växten avviker från det som observerats i terrängen, skickas en korrigeringsuppmaning till den som ansöker om stöd. Genom att korrigera ansökan kan den som ansöker om stöd undvika en påföljd.

Sådana stödvillkor som inte kan verifieras i terrängen kontrolleras vintertid genom dokument som gäller skiftet. Inspektören ber att de nödvändiga dokumenten skickas till NTM-centralen senare under hösten.

Dokumentövervakning vintertid

Efter gårdsbesöket fortsätter övervakningen på vintern som dokumentkontroll. Vid dokumentövervakningen kontrolleras på basis av de dokument som förvaras på gården att gården har iakttagit kraven på villkorlighet och miljöersättning (till exempel gödsling och användning av växtskyddsmedel). Inspektören skickar dig ett brev med begäran om handlingar och ber dig skicka kopior av skiftesanteckningar, markkarteringar, gödselanalyser och andra nödvändiga dokument till NTM-centralen för inspektion. I dokumentövervakningen görs inget besök på gården.

Vid övervakning av villkorligheten på en gård kontrolleras:

 • skiftesspecifika anteckningar om kväve- och fosforgödsling samt analys av jordart och bördighetsklass
 • gödselkvitton för övervakningsåret och en utredning om andra gödselmedel som använts/överlåtits under tillsynsåret
 • avtal om överlåtelse och mottagning av gödsel (om din gård överlåter eller tar emot gödsel)
 • bokföring över använda växtskyddsmedel
 • gödselanalys, om det uppstår eller används mer än 25 m3 gödsel per år.
 • intyg över avlagd växtskyddsexamen eller -utbildning.

På en gård som förbundit sig till miljöersättning kontrolleras:

 • färdiga skiftesspecifika anteckningar (uppgifter skiftesvis om till exempel användningen av gödselmedel och växtskyddsmedel, integrerat växtskydd och odlingsåtgärder)
 • bördighetsundersökningar
 • främjande av cirkulär ekonomi: överlåtelseavtal för gödsel, betalningskvitto, frakt- eller följesedel, uppgift om spridningsanordning, om entreprenören har spridit flytande ämne).

Växttäcke vintertid

Genom satellituppföljning övervakar man att minimikraven på marktäckning enligt villkorlighet och åtgärden växttäcke vintertid i stöd för miljöstödet följs på alla gårdar som omfattas av kraven. Dessutom blir iakttagandet av minimikravet på marktäckning enligt villkorligheten föremål för en administrativ kontroll på basis av jordbrukarens höstanmälan. 

 

Sidan har senast uppdaterats 20.5.2024