Satellituppföljning

Vad innebär satellituppföljning?

Från och med början av 2023 har ett satellitbaserat uppföljningssystem för stödvillkoren dvs. satellituppföljning tagits i bruk i varje EU-medlemsstat. Satellituppföljningen använder material som producerats av Sentinel-satelliterna för att analysera och följa upp jordbruksåtgärder samt för att fastställa åkerskiftenas stödberättigande. Satellituppföljningen mäter dock inte arealerna. För satellituppföljningen används  bildmaterial som är öppet för alla på Sentinel-1 och Sentinel-2-satelliterna i Copernicus-programmet.

Kommer skiftenas areal att mätas med satelliter i fortsättningen?

Nej. Skiftenas areal säkerställs även i fortsättningen med hjälp av nya flygfotografier då registret över åkerskiften uppdateras.

Vilken nytta har jordbrukarna av satellituppföljningen?

Kontrollbesöken till gårdarna minskar så småningom. Samtidigt skiftar övervakningens fokus från detaljer när man övergår från mätningen av ar till uppföljningen av större helheter. I fortsättningen följs alla jordbruksskiften upp på en grov nivå i stället för den detaljerade uppföljningen som tidigare omfattade fem procent av skiftena. Under kommande år kan du få tillgång till analysuppgifterna till exempel för att precisera gödseln.

Hur skiljer sig den här nya fotograferingen från de nuvarande flygfotona?

Satellitbilderna är betydligt mindre precisa än flygfotografierna. Flygfotografierna har en pixelstorlek på 0,5 meter, medan satellitbildernas pixelstorlek är 10–20 meter. Eftersom satellitbilder tas med några dagars mellanrum bildar de en tidslinje vilket betyder att det är möjligt att identifiera ändringar vid markytan såsom markbearbetning, slåtter och bärgning av skörd.

Är det bara i Finland som man hittat på mer byråkrati eller görs likadan satellituppföljning också i andra länder?

Satellituppföljningen är det medel för uppföljning som varje medlemsland i EU är förpliktat att använda samt rapportera resultaten till EU kommissionen.

Får jordbrukarna mer arbete på grund av satellituppföljningen?  Är det inte inspektören som ska utföra de här uppgifterna?

Satellituppföljningen ändrar både jordbrukarens som förvaltningens arbete. :

Innebär satellituppföljningen mer övervakning till råga på allt annat?

Målet är att minska antalet kontrollbesök i fortsättningen.

Vad händer med jordbrukarens privatliv om hens gårdsplan hela tiden är under uppsikt av storebror?

Satellituppföljningen använder redan existerande satelliter och de material de producerar. Inget nytt görs på grund av denna ändring. Satelliterna i EU:s Kopernikusprogram tar konstant bilder på jorden men skärpan i materialet är på en sådan nivå att det inte går att identifiera en enskild människa eller fordon.

Får jag veta på förhand när det ska tas foton?

Satellitbilderna tas enligt specifika cykler och de olika satelliternas omloppsbanor är inte identiska. Tidpunkterna för när bilderna tas varierar också en del beroende på årstid. Det finns ingen förhandsinformation tillgängligt om när bilderna tas.

Uppnår man verkligen tillräcklig noggrannhet med satellitbilder?

Satelliterna är olika och material med olika noggrannhet används för olika ändamål. För att uppskatta jordbruksverksamhet är material med mindre noggrannhet tillräcklig så länge som det finns en tillräcklig tidslinje för att följa med ändringar. Det material som Sentinel-satelliterna producerar lämpar sig bäst för en automatisk uppföljning av stora arealer på grund av den goda tidsmässiga täckningen.

Hur exakta är bilderna? Borde man alltid gå klädd i snyggare kläder på den egna gården?

Nej. Man kan gå omkring på sin gård helt fritt utan att ägna en tanke åt satellitbilder.

 

I satellituppföljningen jämför artificiell intelligens bildserien från skiftet med de uppgifter du uppgett i stödansökan. Förändringar i satellitbilder tagna vid olika tidpunkter analyseras automatiskt med hjälp av en algoritm. Som resultat av analysen får man information om jordbruksverksamheten på jordbruksskiftena, såsom bearbetning av mark, slåtter, bete och skörd.

Vilka uppgifter följs upp med hjälp av satelliter?

År 2024 granskas följande stödvillkor:

 • att skiftet är jordbruksmark
 • att skiftet används för jordbruksverksamhet
 • att skiftets växttäcke motsvarar det som angetts i höstanmälan
 • att den växt som anmälts i samband med ansökan om åkerstöd motsvarar situationen på åkern
 • att växtligheten på skiftet har bibehållits eller skötts i enlighet med villkoren för åtgärden
 • att förbudet att bränna stubb har iakttagits på skiftet.

I uppföljningen av jordbruksmark strävar man efter att upptäcka områden som inte hör till basskiftet, såsom byggnader eller stenar. Dessutom följer man upp att avgränsningen av jordbruksskiftena har ritats rätt.

Minneslista för satellituppföljning:

 • Ansök inte om stöd för skiften som inte är jordbruksmark.
 • Fyll i ansökan om åkerstöd omsorgsfullt.
 • Rita jordbruksskiftenas gränser noggrant.
 • Gör eventuella ändringar i ansökan genast när du upptäcker ett fel.
 • Reagera på begäran om utredning utan dröjsmål.

Om det utifrån satellitbilderna ser ut som om skiftet inte är jordbruksmark eller ingen jordbruksverksamhet upptäcks där (till exempel anläggning, slåtter eller bearbetning av växtbestånd), skickas en begäran om utredning till Vipumobilen. Du kan svara på den med ett fotografi i Vipumobilen. Du har också möjlighet att ändra de uppgifter som du angett i stödansökan. Närmare information om begäran om utredning finns i avsnittet Ändring av ansökan och svar på begäran om utredning

Sidan har senast uppdaterats 7.3.2024