Övervakning

Övervakningen är ett krav för att såväl nationella som EU-stöd ska betalas ut. Medlemsstaterna får medfinansiering från Europeiska unionen bara i det fall att kontrollerna har utförts på vederbörligt sätt.

Övervakningen säkerställer att stödvillkoren följs. Avsikten är också att garantera jordbrukarnas rättsskydd och rättvisa behandling inom förvaltningen.

Övervakning av jordbruksstöd

Gårdskontrollerna utförs i huvudsak av NTM-centralernas inspektörer. Övervakningar av tvärvillkor utförs också av regionförvaltningsverkens länsveterinärer.

Livsmedelsverket styr och administrerar övervakningen av jordbruksstöd.

Statens ämbetsverk på Åland och landskapsregeringen ger mer information om övervakningarna på Åland på sina webbplatser.

Inspektören har rätt att granska de handlingar och den bokföring samt de produktionsbyggnader och anordningar som är en förutsättning för att stöd ska beviljas. När inspektören besöker gården har han eller hon med sig ett tjänstekort eller en fullmakt som påvisar inspektörens rätt att utföra kontroll. Inspektören kan visa upp sitt tjänstekort för dig i samband med kontrollen.

Alla ansökningar kontrolleras administrativt

Förutom den övervakning som utförs på gårdarna utförs det också administrativa kontroller både vid kommunen och vid NTM-centralen. Alla ansökningar granskas vid kommunen när de har lämnats in. Vid kommunen kontrolleras till exempel att du är aktiv jordbrukare, att du har lämnat in stödansökan i tid och att din ansökan innehåller de bilagor som krävs.

Också Livsmedelsverket granskar ansökningar med hjälp av dubbelkontroller (korsgranskningar). Vid dubbelkontrollen jämförs uppgifterna i landsbygdsförvaltningens datasystem med uppgifterna i din inlämnade ansökan. Granskningen gäller till exempel om arealerna av de skiften du uppgett motsvarar skiftets senast digitaliserade areal.

Övervakning av start- och investeringsstöd till jordbruket

Livsmedelsverket ansvarar för kontrollerna av start- och investeringsstöd till jordbruket. Läs mer om kontrollerna av start- och investeringsstöd.

Sidan har senast uppdaterats 12.4.2023