Kontroller av startstöd och investeringsstöd för jordbruket

Varför görs kontroller?

Genom urvalskontroller förvissar man sig om att de förutsättningar för stödberättigande som fastställs i bestämmelserna uppfylls. Kontrollerna på plats av EU-delfinansierade strukturstöd ska omfatta minst 5 % av alla utbetalda stöd (kontroll före betalningen).

Dessutom ska kontroller i efterhand utföras när det gäller de EU-delfinansierade strukturstöden. Kontrollerna i efterhand ska årligen omfatta minst 1 % av de åtgärder för vars del slutbetalningen har gjorts. I fråga om de nationellt finansierade investeringsstöden ska kontrollerna täcka minst 1 % av alla utbetalda stöd (kontroll efter betalningen).

Val av gårdar för urvalskontroll

Livsmedelsverket tar med hjälp av urval ut de gårdar som ska kontrolleras. En del av kontrollobjekten väljs ut slumpmässigt medan de flesta väljs ut på basis av riskanalys. Vid riskanalysen beaktar man bl.a. de olika NTM-centralernas områden, olika stödtyper och åtgärder, betalningarnas storlek och resultaten av tidigare kontroller. Vid urval som grundar sig på riskanalys beaktas dessutom att ett tillräckligt belopp av offentligt stöd (jfr de ovannämnda procentkraven) kontrolleras på landsnivå.

Hur kontrollen går till

Inspektörerna är tjänstemän som är anställda vid Livsmedelsverket. De utför kontroller på gårdarna och gör observationer om kontrollerna. Stödtagaren underrättas om kontrolltidpunkten i förväg. Tiden mellan förhandsmeddelandet och kontrollen ska vara skälig. Med det avses att förhandsmeddelandet ska ges ungefär två dygn före kontrollen.

Vid kontrollen utreds bl.a. följande:

 • de förutsättningar som gäller stödtagaren och gården
 • genomförandet av den åtgärd som stöds
 • tidsfristerna
 • kvittona i original och bokföringen
 • om kostnaderna är stödberättigande, faktiska och slutliga
 • om stöd- och betalningsbesluten är korrekta (hänför sig till NTM-centralens verksamhet).

Efter kontrollen

Inspektören gör upp en rapport om kontrollen och skickar den till NTM-centralen, som i sin tur skickar rapporten till stödtagaren tillsammans med antingen en begäran om ytterligare utredning eller ett betalningsbeslut.

Om det vid kontrollen observeras något att anmärka på när det gäller stödtagarens verksamhet eller NTM-centralens förfaranden, antecknar inspektören observationerna i kontrollrapporten och sedan utreder NTM-centralen saken före den slutliga stödbetalningen. Eventuella avvikelser som konstateras vid kontroller efter det att betalningarna har gjorts behandlas genom ett förfarande med hörande och återkrav.

Exempel på brister som observerats vid kontrollerna

Vid kontrollerna har bl.a. följande slag av brister observerats:

 • villkoren för stödberättigande har inte uppfyllts
 • kostnader som inte berättigar till stöd har uppgetts
 • bokföringsfel har begåtts
 • konkurrensutsättningen saknas eller har varit bristfällig
 • samma kostnader och verifikat har ingått i flera ansökningar eller
 • byggnadsplanerna har ändrats utan att ändringarnas verkningar har utretts eller utan att de nya ritningarna har getts in till NTM-centralen.
Sidan har senast uppdaterats 5.12.2018