Övervakning på plats av jordbrukarstöden

Övervakning av djurstöd | Åkerövervakning

Övervakningen säkerställer att stödvillkoren iakttas. Syftet med övervakningen är också att garantera jordbrukarnas rättsskydd och en jämlik behandling av dem i förvaltningen.

NTM-centralernas inspektörer övervakar åker- och djurstöden på gårdarna. Även regionförvaltningsverkens länsveterinärer utför övervakningar av villkorligheten.

Inspektören har rätt att kontrollera de dokument och den bokföring samt de skiften, produktionsbyggnader och produktionsanordningar som utgör en förutsättning för beviljande av stöd. Vid gårdsbesöket har inspektören med sig ett tjänstekort eller en fullmakt som styrker inspektörens inspektionsrätt. Inspektören kan visa upp sitt tjänstekort för dig i samband med kontrollen.

Livsmedelsverket styr och administrerar övervakningen av jordbruksstöd i Finland. Mer information om övervakningen på Åland finns på Statens ämbetsverk på Åland och på landskapsstyrelsens webbplats.

Övervakningen är en förutsättning för utbetalningen av både nationella stöd och EU-stöd. Medlemsländerna får medfinansiering från Europeiska unionen endast om kontrollerna har utförts på behörigt sätt.

Val av gårdar för kontroller som görs på plats

Livsmedelsverket ansvarar i Finland för att gårdarna väljs ut för övervakning i enlighet med bestämmelserna. NTM-centralen genomför övervakningarna utifrån Livsmedelsverkets övervakningslistor. Dessutom kan verket av grundad anledning ta upp gården för övervakning antingen helt eller delvis utanför Livsmedelsverkets stickprovslistor.

Av de gårdar som ansökt om åkerstöd väljs årligen minst två procent och av de gårdar som ansökt om djurstöd väljs minst fem procent. Övervakningen av åkerstöden görs mellan juli och november och övervakningen av djurstöden mellan mars och december. Av de gårdar som övervakas väljs 20–50 procent ut bland de gårdar som sporadiskt ansökt om stöd. Resterande gårdar väljs genom ett viktat urval, dvs. ett visst antal gårdar väljs ut för övervakning på basis av en viss gårds egenskap eller de stöd som gården ansöker om.

Med det viktade urvalet i djurstödskontrollen kan man till exempel betona gårdar som i regel gör registeranmälningar av djur för sent eller som inte har gjort registeranmälningar under föregående år.

I övervakningen av åkerstöd kan man betona till exempel gårdar som har många skiften med avvikande form eller där man har observerat försummelser i tidigare övervakningar.

För övervakning av villkorligheten väljs årligen minst en procent av de gårdar som ansökt om stöd. Av de gårdar som övervakas väljs 20–40 procent bland de gårdar som sporadiskt ansökt om stöd och resten väljs genom ett viktat urval.

Sidan har senast uppdaterats 20.5.2024