Övervakning på plats av jordbrukarstöden

Övervakning av djurstöd | Åkerövervakning

Kontrollen säkerställer att stödvillkoren iakttas. Syftet med kontrollen är också att garantera jordbrukarnas rättsskydd och likabehandling i förvaltningen.

NTM-centralernas inspektörer utför kontrollen av åker- och djurstöd på gårdarna. Kontroller av villkorligheten utförs också av regionförvaltningsverkens länsveterinärer.

Inspektören har rätt att granska de handlingar och den bokföring samt skiften, produktionsbyggnader och produktionsanordningar som är en förutsättning för beviljande av stöd. Inspektören har vid gårdsbesöket med sig ett tjänstekort eller en fullmakt som utvisar hans rätt till insyn. Inspektören kan visa upp sitt tjänstekort för dig i samband med granskningen.

I Finland styrs och förvaltas tillsynen över jordbruksstöd av Livsmedelsverket. Vid övervakningen på Åland får du mer information på Statens ämbetsverk på Åland och på landskapsstyrelsens webbplats.

Kontroll är en förutsättning för utbetalning av både nationella och EU-stöd. Medlemsstaterna får Europeiska unionens finansieringsandel endast om kontrollerna har genomförts på tillbörligt sätt.

Val av gårdar för kontroller som görs på plats

Livsmedelsverket ansvarar i Finland för att de gårdar som används för kontroller väljs i enlighet med bestämmelserna. NTM-centralen genomför kontrollerna på basis av Livsmedelsverkets kontrollistor. Dessutom kan den av välgrundade skäl helt eller delvis överta kontrollen över en gård utanför Livsmedelsverkets urvalslistor.

Av de gårdar som ansökt om åkerstöd väljs årligen minst två procent och av de gårdar som ansökt om djurstöd minst fem procent för övervakning. Kontrollerna genomförs mellan mars och december.  Av de gårdar som övervakas väljs 20–50 procent ut slumpmässigt bland de gårdar som ansökt om stöd. Resten av gårdarna väljs ut genom viktat urval. Med andra ord väljs ett visst antal gårdar ut för övervakning utifrån en av gårdens egenskaper eller de stöd gården ansökt om.

Genom det viktade urvalet av övervakning av djurstöd går det att till exempel lägga tyngdpunkten vid gårdar som i regel lämnar in registreringsanmälningar för sent eller som inte har lämnat en registreringsanmälning under det föregående året.

Vid åkerövervakning går det att till exempel lägga tyngdpunkten vid gårdar som har många skiften med avvikande form eller där man vid tidigare kontroller har observerat brister.

Årligen väljs minst en procent av de gårdar som ansökt om stöd ut för kontroll av villkorligheten. Av de gårdar som övervakas väljs 20–40 procent slumpmässigt bland de gårdar som ansökt om stöd och resten väljs genom viktat urval.

Sidan har senast uppdaterats 1.6.2023