Ersättningsberättigande basskifte i Fastlandsfinland 2023

Publiceringsdatum: 4. maj 2023

↵ Ansökningsguide om åkerstöd

Vad förändras år 2023

 • Du kan ta bort och återställa areal från jordbruksanvändning utan att förlora rätten till ersättning.
 • Du kan lägga till röjningsareal som inte berättigar till ersättning om den förbättrar skiftets form.

1. Ersättningsberättigande basskiften

Skiften som var ersättningsberättigande 2022 är ersättningsberättigande även 2023.

Du ser uppgifterna om ersättningsberättigande för dina skiften i Viputjänsten.

I detta kapitel redogörs för ersättningsberättigandet för basskiften i Fastlandsfinland. I ansökningsguiden för Åland redogörs för ersättningsberättigandet på Åland.

Ett basskifte ska vara ersättningsberättigande för att följande stöd ska kunna beviljas:

 • Kompensationsersättning
 • Ersättning för miljöförbindelse
 • Ersättning för ekologisk produktion
 • Allmänt hektarstöd (stödregion C)
 • Nordligt hektarstöd (stödregion C)

I tabellen nedan beskrivs de ersättningsberättiganden som syns på dina basskiften i Viputjänsten samt deras inverkan på beviljandet av stöd.

Tabell 1: Ersättningsberättiganden

Ersättningsberättigande basskifte

Beskrivning

Ja

Skiftet kan läggas till i förbindelserna om miljöersättning och ekologisk produktion under vissa förutsättningar. För skiftet kan dessutom betalas kompensationsersättning samt nationella arealstöd hektarstöd inom stödregion C.

Nej

Ovan nämnda stöd kan inte betalas för skiftet.

Endast kompensationsersättning

Endast kompensationsersättning kan betalas för skiftet.

2.Att förlora och återställa rätten till ersättning för ett basskifte

Myndigheten avför rätten till ersättning för ett basskifte om

 • du tar basskiftet ur jordbruksanvändning.
 • arealen konstateras vara icke odlad vid övervakning på plats
 • Om ingen jordbruksverksamhet idkas på arealen under tre år i följd
 • Om du byter markanvändningsslag på ett basskifte som endast är ersättningsberättigande inom kompensationsersättningen

Återställa rätt till ersättning som förlorats 2023 eller senare

När du har iståndsatt arealen så att den uppfyller kraven för jordbruksmark, kan du återfå rätten till ersättning vid följande ansökan om åkerstöd.

Återställ ett helt basskifte som konstaterats vara icke odlat till din stödansökan genom att rita ett nytt basskifte till arealen. Meddela i skiftets tilläggsuppgifter att du ansöker om återställande av skiftets rätt till ersättning.

Återställ ett basskifte som konstaterats vara delvis icke odlat till din stödansökan genom att utöka basskiftet till sin ursprungliga form med en gränskorrigering. Om det i övervakningen gjorts en holme av den icke odlade arealen, avlägsna den genom en gränskorrigering.

Den kommunala myndigheten kan be dig lämna in en geotaggad bild med Vipumobilen eller andra bevis på arealens odlingsbarhet.

Arealer som förlorat rätten till ersättning 2015–2022

Återställande av arealernas rätt till ersättning är beroende av anslagen i statsbudgeten och kan bli ledigt att sökas i stödansökan 2024 eller senare.

3. Överföring av rätten till ersättning mellan skiften i Fastlandsfinland

Du kan överföra rätten till ersättning mellan dina egna basskiften och under vissa förutsättningar även från en annan markägares basskifte till ditt eget skifte.

Du kan ansöka om överföring genom att returnera blanketten 471 till kommunen under ansökan om åkerstöd. Blanketten finns på adressen livsmedelsverket.fi/jordbrukarblanketter.

Du kan byta rätten till ersättning mellan arealer i din ägo om följande villkor uppfylls:

 • Du äger basskiftena.
 • Basskiftena är av samma markanvändningsslag.
 • Mängden ersättningsberättigande areal som byts ut på en gång är minst 0,2 hektar.
 • Du byter inte rätten till ersättning för en areal som omfattas av villkorlighetskravet på odling av vall (arealen var inte odlingsbar 31.12.2022).
 • Det har funnits jordbruksskiften på arealen året innan och arealen har inte underkänts vid övervakningen (skiftet ersättningsberättigande överförs från)
 • Om arealen har arrenderats ut till en andra part, ger även den andra parten ett skriftligt samtycke till bytet.
 • Rätten till ersättning har inte tidigare bytts bort från arealen före stödda icke-produktiva investeringar, beskogning eller restaurering.

Om du ansöker om byte från en annan ägares basskifte till ditt eget basskifte ska även följande villkor uppfyllas.

 • Markägaren godkänner byte av rätt till ersättning.
 • Basskiftena ligger inom samma närings-, trafik- och miljöcentrals (NTM-centrals) område.
 • Om arealen är arrenderad till en tredje part behövs också arrendatorns skriftliga samtycke till byte av rätt till ersättning.

4. Rätt till ersättning som kan sökas 2023

Tillägg som förbättrar skiftets form på ett ersättningsberättigande åkerskifte

Till ett ersättningsberättigande åkerskifte kan du lägga till areal som tidigare inte berättigat till ersättning, som har omvandlats till åker genom att avlägsna ett odlingshinder från arealen, såsom en byggnad, stenhög eller en skogsholme eller -udde. Tillägget måste förbättra basskiftets form.

Med förbättring av ett basskiftes form avses att det område som läggs till ligger inom skiftet som en holme eller som en smal eller lång udde från skiftets kant inåt från dess ytterkant eller i dess hörn.

Ifall en separat basåker redan har grundats från det röjda området kan du inte längre lägga till det området till ett ersättningsberättigande basskifte.

Att utöka skiftet genom breddning eller förlängning av dess yttre gränser räknas inte som förbättring av skiftets form.

Maximiarealen: Den areal som läggs till får utgöra högst 5 % av det ersättningsberättigande skiftets areal, dock högst 0,5 hektar.

Gör tillägget i ansökan om åkerstöd med en gränskorrigering.

För en areal som inte var odlingsbar senast 31.12.2022 gäller villkorlighetskravet på odling av vall och arealen ska vara permanent bevuxen med vall. Det är endast tillåtet att lägga till en sådan areal inom ramen för den maximala arealgränsen. Om du ansöker om att lägga till ett större område än den maximala arealen, ska ett separat basskifte göras upp för den överskridande andelen, till vilket du anmäler vallväxtligheten.

Observera att du kan korrigera digitaliseringsfel för skiftets övriga gränser. Dessa korrigeringar beaktas inte tilläggets maximimängd. På motsvarande sätt ses det inte som utökning av arealen om arealen av ett fyllt dike läggs till ett basskifte. Läs mer om att lägga till diken i arealen av ett basskifte i kapitlet om jordbruksmark, bass- ja jordbrukskifften.

Nedan finns principbilder av tillåtna tillägg på vilka gränserna för ett ersättningsberättigande skifte har märkts ut med en enhetlig linje och de arealer som ska läggas till med en streckad linje.

Tillåtna tillägg

Bilden om tillåtna tillägg

Förbjudna tillägg (tillägg som inte förbättrar skiftets form)

Bilden om förbjudna tillägg.

Ägoregleringsarealer

Ansök om rätt till ersättning för en areal som kommit i din besittning genom ägoreglering genom att returnera en fritt formulerad skriftlig ansökan till kommunen. Rätt till ersättning kan beviljas när nyskiftesplanen har vunnit laga kraft och ägorna har tagits i besittning i enlighet med planen. Arealen för vilken rätt till ersättning söks ska vara jordbruksmark senast vid utgången av ansökan om åkerstöd (15.6).

Som bilaga till ansökan inlämnas kopior av handlingar som hänför sig till ägoregleringen, exempelvis en lagakraftvunnen skiftesplan och kartbilagor.

Med ägoreglering avses:

 1. nyskifte enligt 9 kap. i fastighetsbildningslagen (554/1995)
 2. ägoreglering enligt 23 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977, den s.k. inlösningslagen)
 3. ägoreglering enligt 63 § i landsvägslagen (503/2005)
 4. ägoreglering enligt 75 § i lagen om enskilda vägar (560/2018)
 5. ägoreglering enligt 2 § i lagen om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt (451/1988)
 6. ägoreglering enligt 53 § i banlagen (110/2007).

Med nyskifte enligt 9 kap. i fastighetsbildningslagen avses förbättring av fastigheterna och fastighetsindelningen. Nyskiften kan förrättas också i avsikt att förbättra vägförhållandena och torrläggningen på området. Rätt till ersättning kan beviljas på basis av ägoreglering som det bestämts om i nyskiftesplanen.  De fastighetsförrättningar som anges i fastighetsbildningslagen förrättas av lantmäteribyråerna eller, i fråga om detaljplaneområden, av fastighetsregisterföraren i området.

Ägoreglering enligt 23 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter kan förrättas utan ägarens eller motsvarandes samtycke. Då löses området in genom beslut av statsrådet och den behöriga myndigheten är den lantmäteribyrå inom vars verksamhetsområde den egendom som inlösen gäller finns.

Ägoreglering enligt landsvägs- och banlagen kan utföras utan samtycke av ägaren eller motsvarande. Områden och rättigheter som behövs för vägar löses in vid landsvägsförrättningar. Områden och rättigheter som behövs för banhållningsbehov löses in och rättigheter som hänför sig till plankorsningar ändras vid järnvägsförrättningar. Vid både landsvägs- och järnvägsförrättningar gäller det att utreda behovet av ägoregleringar. Behovet av ägoreglering utreds och avgörs dock genom nyskiftesförrättning enligt 68 § 2 mom. eller 67 § 4 mom. i fastighetsbildningslagen (554/1995) i stället för vid en separat landsvägs- eller järnvägsförrättning, om förrättandet av nyskifte har inletts vid tidpunkten för landsvägs- eller järnvägsförrättningen.

I samband med förrättning av enskild väg (75 § i lagen om enskilda vägar 560/2018) kan förrättningsmännen utan särskilt förordnande verkställa ägobyte eller överföring av område, om detta krävs för anläggning av väg, indragning av väg, upphävande av vägrätt eller någon annan ändring av vägrätten, om den som sökt förrättning av enskild väg eller ägaren till området i fråga så yrkar, eller om det är viktigt att verkställa ägobytet eller överföringen av områden för att åstadkomma en ändamålsenlig fastighetsindelning och det inte medför betydande olägenhet för någon.

Ägoreglering kan verkställas, om ett i vattenlagen (587/2011) avsett vattenhushållningsprojekt medför att

 • ägorna splittras eller blir mindre
 • förbindelser avbryts eller försvåras
 • annan motsvarande inverkan uppstår eller orsakar avsevärd olägenhet för användningen av en fastighet eller en del av en fastighet eller
 • jordägor varaktigt omvandlas till vattenägor.