Administrativa kontroller av jordbrukarstöden

Alla stödansökningar ska genomgå administrativ kontroll. Administrativa kontroller utförs i kommunerna och vid NTM-centralerna. Med administrativ kontroll avses kontroll av de uppgifter en stödansökan innehåller genom "skrivbordsarbete". Administrativa kontroller är också automatiska korsgranskningar av datasystem. Vid dessa korsgranskningar jämförs bland annat de uppgifter om dig som redan finns i datasystemen med de uppgifter du lämnar i stödansökan. I vissa fall genomförs administrativa kontroller även på plats på gården.

Genom administrativ kontroll granskas till exempel:

  • huruvida du är en aktiv jordbrukare
  • om du har lämnat in din stödansökan i tid
  • huruvida din ansökan innehåller de bilagor som krävs
  • en del av kraven på villkorlighet.

Stöden kan bli föremål för påföljder om det vid den administrativa kontrollen konstateras brister i efterlevnaden av stödvillkoren. Observera att du i vissa situationer kan ändra din ansökan under ändringstiden för åkerstöden och undvika påföljder.

Administrativa kontroller av djurstöden

Uppfyllandet av stödvillkor övervakas administrativt på alla gårdar. Vid en administrativ kontroll ska de uppgifter som lämnats i stödansökningar och till registren granskas och jämföras.

Gårdar med nötkreatur, får och getter

Vid kontrollen granskas de uppgifter som anmälts till djurregistret för alla djur. Ett djur vars ankomst- eller utförseldeklaration innehåller ett fel eller vars registreringsanmälan har gjorts för sent medför påföljder för det stöd du ansökt om. Den situation som konstaterats vid gårdsövervakningen kan därför ändras genom en administrativ kontroll av djurregisteranmälningarna.

Dessutom kan ersättningen för djurens välbefinnande och avtalet om uppfödning av lantraser vara föremål för administrativ kontroll, om det vid djurskyddskontrollen har konstaterats att den miniminivå av djurskyddslagstiftningen som ligger till grund för stödet inte iakttas eller att stödvillkoren för åtgärden för djurens välbefinnande inte iakttas.

Svingårdar

Vid kontrollen granskas de anmälningar om djurantal som gjorts till djurregistret. Om anmälan om djurantal i svinregistret avviker från de uppgifter om djurantal som du har uppgett för ersättning för djurens välbefinnande, påförs stödet en påföljd. Den situation som konstaterats vid gårdsövervakningen kan därför ändras genom kontrollen av djurregisteranmälningarna.

Dessutom kan ersättningen för djurens välbefinnande vara föremål för administrativ kontroll, om det vid djurskyddskontrollen har konstaterats att den miniminivå av djurskyddslagstiftningen som ligger till grund för stödet inte iakttas eller att stödvillkoren för åtgärden för djurens välbefinnande inte iakttas.

Hästar

Vid kontrollen granskas att den häst som ingår i avtalet om lantrasen inte ingår i flera avtal samtidigt. Ett djur som samtidigt omfattas av flera avtal om uppfödning av lantraser medför en påföljd för det stöd du ansöker om.

Dessutom kan avtalet om uppfödning av lantraser bli föremål för en administrativ kontroll, om det vid djurskyddskontrollen har konstaterats att stödvillkoren inte har iakttagits.

Fjäderfägårdar

Ersättningen för djurens välbefinnande och avtalet om uppfödning av lantraser kan bli föremål för en administrativ kontroll, om det vid djurskyddskontrollen har konstaterats att stödvillkoren inte uppfylls.

Korskontroll av åkerskiftesregistret

Alla arealbaserade stöd grundar sig Åkerskiftesregistrets uppgifter om basskiftets areal. För att registret ska hållas uppdaterat granskas avgränsningen av alla basskiften med några års mellanrum med hjälp av nya flygbilder. Områdena fotograferas i enlighet med det nationella flygbildsprogrammet. Vid behov görs korrigeringar i gränserna.

Under fotograferingsåret görs en korskontroll av alla basskiften på flygbildsområdet. Korskontroll innebär att den areal du uppgett jämförs med avgränsningen av basskiftets areal på utgående från den nya flygbilden. Dessutom görs en korskontroll av nya basskiften och av sådana basskiften där du gjort ändringar i avgränsningen i ansökan om åkerstöd. Små korrigeringar görs direkt i datasystemen utan behandling av NTM-centralen (nedskärning gjord av administrationen). Större arealskillnader eller otydliga uppgifter för skiften behandlas vid NTM-centralen.

Korskontrollen görs två gånger per år. På hösten och på våren. Höstens korskontroll gäller innevarande år och vårens korskontroll föregående års stödansökan. Till exempel våren 2023 gäller korskontrollen de arealer som anmälts i stödansökan för år 2022.

Skiftena kommer till NTM-centralerna för behandling i huvudsak av tre orsaker:

  • Gränsen för basskiftet finns på fel ställe, till exempel ovanpå en väg eller på skogssidan. Dessa skiften behöver i allmänhet inte granskas på fältet, utan basskiftets gräns korrigeras på rätt ställe utifrån den senaste flygbilden. Skiftets areal kan öka eller minska.
  • I basskiftets areal ingår areal som enligt flygbilden inte ser ut som jordbruksmark. NTM-centralen kontrollerar dessa skiften ute på fältet och basskiftet avgränsas enligt NTM-centralens mätningar.
  • Ett basskifte överlappar ett annat basskifte.

 Nedskärning gjord av administrationen

Med nedskärning gjord av administrationen avses en situation där man från den areal som du angett i stödansökan automatiskt drar av den arealskillnad som observerats vid korskontrollen på basis av de arealer som bildats vid uppdateringen av åkerskiftesregistret. Dessa skiften behandlas inte vid NTM-centralen. Nedskärning gjord av administrationen görs när arealskillnaden på alla dina stöd är högst tre procent eller två hektar. Då drabbas stöden av nedskärningar, vilket innebär att stödet betalas enligt en mindre areal (antingen den areal du anmält eller den areal som uppdaterats i åkerskiftesregistret).

Om det på din gård har funnits skiften som varit föremål för korskontroll och stöden är föremål för nedskärning gjord av administrationen får du ett textmeddelande om detta. Textmeddelandet kräver inga åtgärder av dig, men om du vill kan du kolla in förteckningen över skiften med ändrad areal i Vipu-tjänsten. I Vipu-tjänsten ser du också arealskillnaderna per jordbruksskifte. Enskilda skiftens areal kan ha minskat eller ökat. På övervakningskartan som visas i Vipu-tjänsten kan du dessutom se var avgränsningen av basskiftet har ändrats. Gränserna för de jordbruksskiften du uppgett visas i svart på kartan och de uppdaterade gränserna i grönt. 

Se video:

Du får inget separat textmeddelande om ändringarna i följande situationer:

  • Om lägenhetens sammanlagda areal för basskiftena efter uppdateringen är större än den areal som uppgetts i stödansökan. De ändrade basskiftesgränserna visas i dessa fall på vårens karta för ansökan om åkerstöd, när du också väljer föregående års basskiften som nivå.
  • Om arealskillnaden är större än tre procent eller två hektar. Lägenheten har överförts till NTM-centralen för behandling och inspektören kontaktar dig vid behov.
  • Om det på skiftet finns areal som enligt flygbilden inte är jordbruksmark. Lägenheten har överförts till NTM-centralen för behandling och inspektören kontaktar dig vid behov.

Administrativ kontroll av miljöersättning och ersättning för ekologisk produktion

En del av stödvillkoren i anslutning till miljöersättningen kontrolleras administrativt i kommunen. Dessa kontroller gäller de valfria åtgärderna inom de gårdsspecifika åtgärderna. Livsmedelsverket plockar i slutet av året genom urval ut de gårdar som kontrolleras. Efter urvalet begär kommunen de dokument som hänför sig till åtgärderna och gör en kontroll. Om det konstateras att villkoren inte har iakttagits medför det antingen en anmärkning eller ett avdrag på 20 procent på ersättningen för en gårdsspecifik åtgärd.

Livsmedelsverket plockar årligen genom korskontroller ut de gårdar där avvikelser har konstaterats vid produktionskontrollen av ekologisk produktion. NTM-centralen behandlar dessa gårdar och fastställer vid behov avdraget gällande ekoersättningen. Avdragets storlek bestäms på basis av allvarlighet, omfattning och varaktighet.

Administrativ kontroll av villkorlighetens krav

På basis av ansökningsuppgifterna kan vissa villkor kontrolleras administrativt, till exempel andelen icke-producerad areal av åkerarealen eller att växtföljden uppnås. Om kraven inte uppfylls på basis av ansökan, fastställer kommunen en påföljd för försummelsen. Påföljdens storlek beror på hur allvarlig, omfattande och kontinuerlig försummelsen är.

Sidan har senast uppdaterats 28.8.2023