Administrativa kontroller av jordbrukarstöden

Alla stödansökningar kontrolleras administrativt. Administrativa kontroller utförs i kommunerna och vid NTM-centralerna. Med administrativa kontroller avses övervakning av uppgifter i stödansökan som utförs som s.k. "skrivbordsarbete". Administrativa kontroller omfattar också automatiska korskontroller av datasystem. Vid dessa korskontroller jämförs bland annat dina uppgifter i datasystemen med de uppgifter som du uppgett i stödansökan. I vissa fall utförs administrativa kontroller också på gården.

Som administrativ övervakning kontrolleras till exempel:

  • om du är aktiv jordbrukare
  • om har du returnerat din stödansökan i tid
  • om din ansökan innehåller nödvändiga bilagor
  • en del av kraven på villkorlighet.

Brister i iakttagandet av stödvillkoren som upptäcks vid den administrativa kontrollen kan leda till påföljder för stöden. Observera att du i vissa situationer kan ändra din ansökan för åkerstöden under ändringstiden och undvika påföljder.

Administrativa kontroller av djurstöden

Efterlevnaden av stödvillkoren övervakas administrativt på alla gårdar. Vid den administrativa kontrollen kontrollerar man de uppgifter som anmälts i stödansökningarna och djurregistren och jämför uppgifterna sinsemellan.

Nötkreaturs-, får- och getgårdar

Uppgifterna för alla djur som anmälts i djurregistret kontrolleras administrativt. Ett djur vars datum för ankomst eller avlägsnande är felaktigt eller vars registreringsanmälan har gjorts för sent medför påföljder för det stöd du ansöker om.  I fråga om avtal om uppfödning av lantraser kontrolleras också administrativt att avtalsvillkoren iakttas. Situationen som konstaterats vid gårdsövervakningen kan alltså ändras på grund av administrativa kontroller.

Dessutom kan ersättningen för djurens välbefinnande och avtalet om uppfödning av lantraser bli föremål för en administrativ övervakning, om det vid djurskyddsinspektionen har observerats att miniminivån i den djurskyddslagstiftning som ligger till grund för stödet eller stödvillkoren för ersättningen för djurens välbefinnande inte har iakttagits.

Svingårdar

De anmälningar om djurantal som gjorts till djurregistret samt de faktiska djurantal som anmälts under stödåret för ersättning för djurens välbefinnande kontrolleras administrativt. Dessutom kontrolleras djurantalet i slaktdjursrapporterna och det anmälda djurantalet. Om man upptäcker skillnader i djurantalet, blir stödet som betalas ut föremål för en påföljd. Situationen som konstaterats vid gårdsövervakningen kan alltså ändras på grund av kontrollen av djurregisteranmälningarna.

Dessutom kan ersättningen för djurens välbefinnande bli föremål för en administrativ kontroll, om man vid djurskyddsinspektionen har observerat att miniminivån i djurskyddslagstiftningen eller stödvillkoren för åtgärden, som ligger till grund för ersättningen för djurens välbefinnande inte har iakttagits.

Hästar

I fråga om avtal om uppfödning av lantraser kontrolleras administrativt att avtalsvillkoren iakttas. Situationen som konstaterats vid gårdsövervakningen kan alltså ändras på grund av administrativa kontroller.

Dessutom kan avtalet om uppfödning av lantraser bli föremål för en administrativ kontroll, om det vid djurskyddsinspektionen har observerats att miniminivån i den djurskyddslagstiftning som ligger till grund för stödet inte har iakttagits.

Fjäderfägårdar

Djurantalet i slaktdjursrapporterna för ersättningen för djurens välbefinnande och det anmälda djurantalet kontrolleras administrativt. Om man upptäcker skillnader i djurantalet, blir stödet som betalas ut föremål för en påföljd.

Ersättningen för djurens välbefinnande och avtalet om uppfödning av lantraser kan bli föremål för en administrativ kontroll, om det vid djurskyddsinspektionen har observerats att miniminivån i den djurskyddslagstiftning som ligger till grund för stödet eller stödvillkoren för ersättningen för djurens välbefinnande inte har iakttagits.

Korskontroll av åkerskiftesregistret

Alla arealbaserade stöd grundar sig Åkerskiftesregistrets uppgifter om basskiftets areal. För att registret ska hållas uppdaterat kontrolleras avgränsningen av alla basskiften med några års mellanrum med hjälp av nya flygbilder. Områdena fotograferas i enlighet med det nationella flygbildsprogrammet. Vid behov görs korrigeringar i gränserna.

Under fotograferingsåret görs en korskontroll av alla basskiften på flygbildsområdet. Korskontroll innebär att den areal du uppgett jämförs med avgränsningen av basskiftets areal på utgående från den nya flygbilden. Dessutom görs en korskontroll av nya basskiften och av sådana basskiften där du gjort ändringar i avgränsningen i ansökan om åkerstöd. Små korrigeringar görs direkt i datasystemen utan behandling av NTM-centralen (nedskärning gjord av administrationen). Större arealskillnader eller otydliga uppgifter för skiften behandlas vid NTM-centralen.

Korskontrollen görs två gånger per år. På hösten och på våren. Höstens korskontroll gäller innevarande år och vårens korskontroll föregående års stödansökan. Till exempel våren 2024 gäller korskontrollen de arealer som anmälts i stödansökan för år 2023.

Skiftena kommer till NTM-centralerna för behandling i huvudsak av tre orsaker:

  • Gränsen för basskiftet finns på fel ställe, till exempel ovanpå en väg eller på skogssidan. Dessa skiften behöver i allmänhet inte kontrolleras på fältet, utan basskiftets gräns korrigeras på rätt ställe utifrån den senaste flygbilden. Skiftets areal kan öka eller minska.
  • I basskiftets areal ingår areal som enligt flygbilden inte ser ut som jordbruksmark. NTM-centralen kontrollerar dessa skiften ute på fältet och basskiftet avgränsas enligt NTM-centralens mätningar. Terrängbesök orsakas också av till exempel en väg som korsar ett skifte, om den inte har avlägsnats från basskiftets areal.
  • Ett basskifte överlappar ett annat basskifte.

Nedskärning gjord av administrationen

Med nedskärning gjord av administrationen avses en situation där man från den areal som du angett i stödansökan automatiskt drar av den arealskillnad som observerats vid korskontrollen på basis av de arealer som bildats vid uppdateringen av åkerskiftesregistret. Dessa skiften behandlas inte vid NTM-centralen. Nedskärning gjord av administrationen görs när arealskillnaden på alla dina stöd är högst tre procent eller två hektar. Då drabbas stöden av nedskärningar, vilket innebär att stödet betalas enligt en mindre areal (antingen den areal du anmält eller den areal som uppdaterats i åkerskiftesregistret).

Om det på din gård har funnits skiften som varit föremål för korskontroll och stöden är föremål för nedskärning gjord av administrationen får du ett textmeddelande om detta. Textmeddelandet kräver inga åtgärder av dig, men om du vill kan du kolla in förteckningen över skiften med ändrad areal i Vipu-tjänsten. I Vipu-tjänsten ser du också arealskillnaderna per jordbruksskifte. Enskilda skiftens areal kan ha minskat eller ökat. På övervakningskartan som visas i Vipu-tjänsten kan du dessutom se var avgränsningen av basskiftet har ändrats. Gränserna för de jordbruksskiften du uppgett visas i svart på kartan och de uppdaterade gränserna i grönt. 

Se video:

Du får inget separat textmeddelande om ändringarna i följande situationer:

  • Om lägenhetens sammanlagda areal för basskiftena efter uppdateringen är större än den areal som uppgetts i stödansökan. De ändrade basskiftesgränserna visas i dessa fall på vårens karta för ansökan om åkerstöd, när du också väljer föregående års basskiften som nivå.
  • Om arealskillnaden är större än tre procent eller två hektar. Lägenheten har överförts till NTM-centralen för behandling och inspektören kontaktar dig vid behov.
  • Om det på skiftet finns areal som enligt flygbilden inte är jordbruksmark. Lägenheten har överförts till NTM-centralen för behandling och inspektören kontaktar dig vid behov.

Administrativ kontroll av miljöersättning

Utifrån ansökningsuppgifterna kan man administrativt kontrollera vissa krav på villkorlighet, till exempel andelen oproduktiv areal av åkerarealen eller förverkligandet av växtföljden. Kommunen fattar beslut om påföljder ifall kraven inte uppfylls enligt ansökan. Påföljdens storlek beror på hur allvarlig, omfattande och fortgående försummelsen är.

Administrativ kontroll av villkorlighetens krav

På basis av ansökningsuppgifterna kan vissa villkor kontrolleras administrativt, till exempel andelen icke-producerad areal av åkerarealen eller att växtföljden uppnås. Om kraven inte uppfylls på basis av ansökan, fastställer kommunen en påföljd för försummelsen. Påföljdens storlek beror på hur allvarlig, omfattande och kontinuerlig försummelsen är.

Sidan har senast uppdaterats 20.5.2024