Rådgivarregistret har förnyats

11. april 2024

Livsmedelsverkets rådgivarregister har förnyats till sitt tekniska genomförande. Det förnyade registret finns på webben på adressen www.livsmedelsverket.fi/radgivarregister. Jordbrukarna kan beställa subventionerad rådgivning av rådgivare som godkänts i registret.

De finländska lantgårdarna kan få rådgivning enligt lantgårdarnas rådgivningstjänster för 10 000 euro 2023–2027. Rådgivningen finansieras med medel från EU:s landsbygdsfond och nationella medel för utveckling av landsbygden. Jordbrukaren kan kontrollera den återstående rådgivningsersättningens belopp för sin egen gårds del genom att välja Rådgivningsersättning under menyn Gård i Viputjänsten.

Så här beställer man ett rådgivningsbesök

Jordbrukaren beställer ett rådgivningsbesök genom att kontakta en rådgivare som hör till rådgivarregistret. En lämplig rådgivare kan sökas i registret till exempel på basis av plats eller rådgivningens ämnesområde.

Priset för ett rådgivningsbesök ersätts med 75 euro/timme. Om rådgivningen kostar mer kommer rådgivaren överens om priset i förväg med jordbrukaren. För rådgivningen betalar jordbrukaren den andel som eventuellt överstiger 75 euro/timme och mervärdesskattens andel.

Rådgivning kan beställas om nio olika teman:

  • lantgårdarnas resiliens
  • förbättrande av konkurrenskraften
  • värdekedja
  • stävjande av klimatförändringen och anpassning till klimatförändringen samt hållbar energi
  • hållbar utveckling och naturresurser
  • biologisk mångfald
  • unga jordbrukare och nya företagare
  • sysselsättning och tillväxt
  • matsäkerhet och djurens välbefinnande

Rådgivningen hjälper till att utveckla gården

Det populäraste ämnesområdet inom rådgivningen i fjol var odlingsplanering. Rådgivning om odlingsplanering utgjorde cirka 37 procent av den rådgivning som gavs.

Dessutom har jordbrukarna fått hjälp av rådgivningen i synnerhet för att utveckla gårdens konkurrenskraft, i miljöfrågor och för att förbättra djurens välbefinnande. Rådgivaren kan till exempel låta göra upp en välbefinnandeplan för djuren eller kartlägga möjligheterna till energibesparing. Rådgivarna kan också ge hjälp när det gäller produktionsförändringar och ekonomiplanering.

Rådgivarna hjälper också i arbetarskyddsfrågor. Från och med 2025 kan brister i förhållandena för gårdens arbetstagare leda till förlust av stöd, eftersom nya krav i anslutning till dessa kommer att införas i grundvillkoren för jordbrukarstöd. Man kan redan nu förbereda sig på kraven med hjälp av en rådgivare. Landsbygdens arbetsgivareförbund (tyonantajat.fi) ger råd i frågor som gäller anställningsvillkor.

Rådgivning enligt jordbruksrådgivningstjänsterna har varit tillgänglig sedan 2015. Hittills har hälften av gårdarna utnyttjat rådgivningen.

Mer information om rådgivning: www.livsmedelsverket.fi/jordbruksradgivning 

Rådgivarregistret: www.livsmedelsverket.fi/radgivarregister

Mer information från Livsmedelsverket:

Expert Jussi Javanainen, tfn 0295 204 972, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi