Stöd för investeringar i våtmarker och fåror kan sökas fram till 30.6.2024

12. april 2024

Ansökan om stöd för investeringar i våtmarker och fåror har påbörjats i e-tjänsten Hyrrä (https://hyrra.ruokavirasto.fi). Stöd för dessa icke-produktiva investeringar kan sökas fram till 30.6.2024. De regionala NTM-centralerna ger råd om hur man ansöker om stöd.

Investeringar förbättrar vattendragens tillstånd och den biologiska mångfalden

Med hjälp av stödet kan man anlägga en våtmark, ett dike vid sidan av ett översvämningsområde eller ett strömvattendrag eller omvandla en torvåker till en våtmark eller ett område som påminner om ett kärr. Våtmarker är områden som permanent är delvis vattentäckta och som håller kvar näringsämnen, fungerar som livsmiljö för olika djur- och växtarter samt gör jordbrukslandskapet mer mångsidigt. Torvåkrar är åkrar där halten organiskt material i bearbetningsskiktet är minst 40 procent.

– Vi hoppas att stödet i synnerhet skulle användas för att anlägga våtmarker som dämpar klimatförändringar. Sådana är våtmarker i anslutning till återvattning av torvåkrar, berättar sakkunnig Jussi Javanainen vid Livsmedelsverket. – Det har reserverats ett anslag på sammanlagt 3 miljoner euro för investeringar i våtmarker och fåror, så det finns gott om stöd. Det lönar sig absolut att göra en ansökan om man har för avsikt att anlägga en våtmark, uppmuntrar Javanainen.

Stöd till jordbrukare, föreningar och vattenrättsliga sammanslutningar

Investeringsstöd för anläggning av våtmarker och iståndsättning av fåror kan beviljas jordbrukare, registrerade föreningar och vattenrättsliga sammanslutningar som avses i 12 kap. i vattenlagen. Sökanden ska ha ett FO-nummer.

Om arealen av den våtmark som ska anläggas är över 0,5 hektar, kan stöd beviljas till ett belopp av högst 12 000 euro per hektar. Om arealen av den våtmark som ska anläggas är 0,3–0,5 hektar kan stöd beviljas för högst 4 100 för hela våtmarken. För förbättring av fårans naturtillstånd och för fåror i två nivåer betalas högst 21 euro per meter.

Projektplanen kan beställas av en rådgivare

Ansökan ska innehålla en plan av vilken investeringsprojektets huvudsakliga mål framgår: vattenvård, främjande av den biologiska mångfalden eller begränsning av klimatförändringar. Man kan låta göra upp planen hos en rådgivare som godkänts till Livsmedelsverkets register (www.livsmedelsverket.fi/radgivarregister).

Det lönar sig att välja projektets huvudmål omsorgsfullt, eftersom NTM-centralen utifrån huvudmålet väljer de behörighets- och urvalskriterier som ska tillämpas på projektet. NTM-centralen poängsätter projektet utifrån urvalskriterierna och antingen godkänner eller avslår finansieringen för projektet.

Investeringen i våtmarken eller fåran får inte genomföras förrän NTM-centralen har fattat ett positivt finansieringsbeslut. Investeringen ska genomföras inom två år efter att man har fått beslutet. NTM-centralen kan efter eget övervägande ge högst två år extra tid för genomförandet.

Stödet för icke-produktiva investeringar finansieras med EU:s landsbygdsfond och nationella medel.

Ytterligare information till den som ansöker om stöd:

Ytterligare information till medierna:
Expert Jussi Javanainen, tfn 0295 204972, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi