Påföljderna

Med påföljder avses penningminskningar av de stöd du ansökt om.

Med påföljder avses penningminskningar av de stöd du ansökt om.

Det djurstöd som du ansökt om påförs påföljder om inspektören underkänner djuret eller upptäcker brister i uppfyllandet av stödvillkoren. Utöver gårdsövervakningen kan administrativa kontroller leda till påföljder för de stöd du ansökt om.

På den här sidan finns information om stödpåföljder om

Påföljder för stöden om djuret underkänns

Orsaker till att djur underkänns:

 • för nötkreatur, får och getter, identifieringsmärken som saknas samt felaktiga uppgifter i djurregistret eller i stödansökan. Avsaknaden av ett enda identifieringsmärke leder till att djuret underkänns om mer än 20 procent av djuren är bristfälligt märkta. I fråga om avtal om uppfödning av lantraser leder underlåtenhet att iaktta de djurspecifika avtalsvillkoren till att djuret underkänns.
 • för svin, felaktiga uppgifter i djurregistret, djurbokföringen eller i stödansökan.
 • för fjäderfä och hästar, felaktiga uppgifter i djurbokföringen eller i stödansökan. I fråga om avtal om uppfödning av lantraser leder underlåtenhet att iaktta de djurspecifika eller flockspecifika avtalsvillkoren till att djuret underkänns.

Påföljderna av underkända djur påverkas av

 • hur många underkända djur det finns på gården
 • vilka stöd gården har ansökt om. Beräkningen av påföljder i olika stöd grundar sig på olika författningar.

Hur nötkreatur, får eller getter som underkänns vid övervakningen påverkar stöden

Ersättning för djurens välbefinnande, djurbidrag och avtal om uppfödning av lantraser

Underkända djur påverkar

 • hela stödet i djurbidraget
 • den ansökta åtgärden i ersättningen för djurens välbefinnande
 • ersättningen som betalas rasvis i avtal om uppfödning av lantraser.

Om 1–3 djur underkänns vid övervakningen och de har kunnat identifieras individuellt vid övervakningen, betalas stödet enligt det godkända djurantalet. För underkända djur betalas inget stöd, men det uppstår inga påföljder.

Om ett underkänt djur inte kan identifieras individuellt eller om antalet underkända djur överstiger 3, betalas inget stöd för de underkända djuren. Dessutom orsakas en påföljd, dvs. beloppet av det stöd som betalas till dig minskar enligt tabell 1. Om påföljden inte kan dras av i sin helhet från stödet för ansökningsåret i fråga, dras den återstående delen av från stöd som betalas ut under de följande tre åren.

Tabell 1. De underkända djurens inverkan på stödbeloppet.

Djurantal som underkänts

Procentuell skillnad
(underkänt antal/godkänt antal)

Stödbelopp

1–3 st. + djuren kan identifieras individuellt

-

Stöd betalas för antalet godkända djur

över 3 st. + djuren kan identifieras individuellt

högst 50

= djurantal som godkänts – (1,5 x djurantal som underkänts)

över 3 st. + djuren kan identifieras individuellt

över 50

= djurantal som godkänts – (2 x djurantal som underkänts)

1 eller flera oidentifierade djur

högst 50

= djurantal som godkänts – (1,5 x djurantal som underkänts)

1 eller flera oidentifierade djur

över 50

= djurantal som godkänts – (2 x djurantal som underkänts)

Nordligt husdjursstöd

Vid beräkningen av påföljderna för det nordliga husdjursstödet används det alternativ som är fördelaktigast för sökanden enligt  tabell 2.

Tabell 2. Inverkan av underkända djur på de nordliga husdjursstöden

Djurantal som underkänts

Procentuell skillnad
(underkänt antal/godkänt antal)

Stödbelopp

0–2 st.

högst 5

Stöd betalas för antalet godkända djur

3–4 st.

över 5, högst 20

= djurantal som godkänts – djurantal som underkänts.

minst 5 st.

över 20, högst 40

= djurantal som godkänts – (2 x djurantal som underkänts)

minst 5 st.

över 40

Inget stöd betalas.

Exempel på beräkning av det förmånligaste alternativet för nordliga husdjursstöd

Gården har ansökt om nordligt husdjursstöd för 19 djur, varav 4 underkänns vid övervakningen.

Djur

Utfodringsdagar (st.)

Djurantal (st.)

Djurantal som ansökts = 19 st.

2 436

2 436 / 365 = 6,67

Djurantal som underkänts vid övervakningen = 4 st.

1 031

1 031 / 365 = 2,82

Djurantal som godkänts
= 19 st. - 4 st. = 15 st.

2 436 – 1 031
= 1 405

1 405 / 365 = 3,85

Enligt tabell 2:

 • Procentuell skillnad: 2,82 /3,85 x 100 % = 73,25 %, dvs. större än 40 %
 • Djurantal som underkänts: 3 – 4 st.
 • Vid beräkningen av påföljderna används ett alternativ som är förmånligare för jordbrukaren, dvs. stödbeloppet beräknas utifrån det antal djur (4 st.) som underkänts vid övervakningen i stället för den procentuella skillnaden.
  • =djurantal som godkänts – djurantal som underkänts.

Nordligt husdjursstöd betalas för: 3,85 – 2,82 = 1,03 tjurar.

Hur svin och fjäderfä som underkänns vid övervakningen påverkar stöden

Ersättning för djurens välbefinnande

Om det underkända djurantalet är 0–10 djurenheter vid övervakningen, betalas ersättning för djurens välbefinnande på basis av det godkända antalet djur. För det underkända djurantalet betalas inget stöd, men det uppstår inga påföljder.

Om det underkända djurantalet överstiger 10 djurenheter, betalas inget stöd för det underkända djurantalet. Dessutom orsakas en påföljd, dvs. beloppet av det stöd som betalas till dig minskar enligt tabell 3.

Om sanktionerna inte kan dras av i sin helhet från stödet för ansökningsåret i fråga, dras den återstående delen av från stöd som betalas ut under de följande tre åren.

Tabell 3. De underkända djurens inverkan på beloppet av den ersättning för djurens välbefinnande som betalas för svin och fjäderfä.

Djurantal som underkänts (de)

Procentuell skillnad
(godkänt antal/underkänt antal)

Stödbelopp

0–10

-

Stöd betalas för antalet godkända djur

över 10

högst 50

= djurantal som godkänts – (1,5 x djurantal som underkänts)

över 10

över 50

= djurantal som godkänts – (2 x djurantal som underkänts)

Avtal om uppfödning av lantraser för hönor

Stöd betalas inte om det vid övervakningen konstateras att det finns färre än 20 lantrashönor i flocken. Flocken ska ha minst en tupp.

Brister i iakttagandet av gängse produktionssätt

Djurbidrag:

Stöd betalas inte om du inte iakttar gängse produktionssätt, dvs. inte säljer mjölk, djur eller animaliska produkter.

Nationella husdjursstöd:

Stöd betalas inte om brister upptäcks i följande krav:

En förutsättning för utbetalning av husdjursstöd är att man på gården bedriver husdjursskötsel enligt gängse produktionssätt för varje djurart som ligger till grund för stödet.

Med gängse produktionssätt avses i första hand att dikor hålls för produktion av kalvar som föds upp för köttproduktion, att andra köttnöt hålls för att säljas livs eller slakt och att tackor hålls för produktion av lamm som föds upp för köttproduktion.

Som gängse produktionssätt inom fårhushållningen betraktas produktion där får hålls för att säljas som slakt eller levande.

Som gängse produktionssätt för getter betraktas produktion där hongetten mjölkas och sökanden i regel levererar getmjölk eller produkter som framställts av getmjölk till försäljning.

Brister i iakttagandet av djurskyddslagstiftningen

Ersättning för djurens välbefinnande

Stödet för åtgärden minskas om det upptäcks brister i iakttagandet av djurskyddslagstiftningen på gården. Avdraget påverkas av hur allvarlig, omfattande, långvarig och återkommande försummelsen är. Avdraget är dock alltid minst 20 procent. Om stödet för en åtgärd minskas med mer än 50 procent, betalas inget stöd för åtgärden. Om stöd för åtgärden välbefinnandeplan inte betalas, betalas inget stöd för någon av åtgärderna för djurarten i fråga.

Avtal om uppfödning av lantraser

Ersättningen minskas om det upptäcks brister i iakttagandet av djurskyddslagstiftningen på gården. Nedskärningen gäller alla raser av djurarten i fråga, som gården har ett avtal om uppfödning av lantraser för. Avdraget påverkas av hur allvarlig, omfattande, långvarig och återkommande försummelsen är. Avdraget är dock alltid minst 20 procent. Om stödet minskas med mer än 50 procent, betalas inget stöd för djurarten.

Brister i iakttagandet av övriga stödvillkor

Ersättning för djurens välbefinnande

Stödet för en åtgärd minskas om det finns brister i iakttagandet av stödvillkoren för åtgärden. Avdraget påverkas av hur allvarlig, omfattande, långvarig och återkommande försummelsen är. Avdraget är dock alltid minst 10 procent. Om stödet för en åtgärd minskas med mer än 50 procent, betalas inget stöd för åtgärden. Om stöd för åtgärden välbefinnandeplan inte betalas, betalas inget stöd för någon av åtgärderna för djurarten i fråga.

Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

Om det vid övervakningen upptäcks att djurtätheten på 0,35 de/ha som ligger till grund för stödet inte uppfylls t.ex. på grund av att anmälan om djurantal till svinregistret saknas, betalas inget stöd.

Påföljderna för åkerstöd

På den här sidan finns information om stödpåföljder

Med påföljder avses anmärkningar och ekonomiska avdrag som gäller de stöd du ansökt om.

Påföljder kan uppstå vid övervakning på plats, administrativa kontroller, kvalitetsbedömningar och satellituppföljning. Avdrag kan uppstå på grund av att den areal som du uppger i ansökan är större än den areal som godkänts vid övervakningen, eller på grund av att stödvillkoren eller kraven på villkorlighet inte har iakttagits.

Påföljderna gäller stöd och åtgärder där är villkoret i fråga är ett krav. Närmare information om påföljderna finns i övervakningsanvisningen som utarbetats för NTM-centralerna.

Avdrag på grund av arealskillnad

Arealskillnad kan uppstå om avgränsningen av skiftena är felaktig eller om man på skiftet eller en del av det inte har iakttagit villkoret eller kravet på miniminivå i anslutning till det ansökta stödet. Arealskillnad uppstår också om man vid satellituppföljningen upptäcker att det stödvillkor som följs upp med satelliten inte har iakttagits och jordbrukaren inte har reagerat på den begäran om utredning som skickats i ärendet, eller om det av bildsvaret som skickats inte kan konstateras att villkoret iakttas.

Arealskillnaden beräknas på gårdsnivå per stöd och växtartsgrupp. En växtartsgrupp är i regel de växter som har samma stödnivå i stödet i fråga. Arealskillnad kan alltså också uppstå om gränsen mellan två jordbruksskiften är på fel plats.

Tabell 1. Hur arealskillnaden inverkar på stödbeloppet.

Arealskillnad

Stödbelopp

Det konstaterades att arealen var större än vad som angetts.

Stödet betalas enligt ansökan. Stödet kan inte betalas till ett högre belopp än vad som ansökts.

Arealskillnad högst 3 % eller 2 ha

Betalas enligt den godkända arealen.

Arealskillnad över 3 % eller 2 ha, men högst 50 %

Godkänd areal – (godkänd areal * 1,5 * arealskillnadsprocent)

Arealskillnad över 50 %

Godkänd areal – (godkänd areal * 2 * arealskillnadsprocent)

Inget stöd betalas.

Stöd som helt eller delvis finansieras av EU får dessutom en påföljd som överförs *).

*) Påföljden som överförs gäller följande stöd: basinkomststöd, omfördelningsinkomststöd, inkomststöd för unga jordbrukare, bidrag för stärkelsepotatis, bidrag för specialväxter, stöd för miljösystemet, kompensationsbidrag, miljöersättning, ersättning för ekologisk produktion, miljöavtal. Om arealskillnaden är över 50 % kan påföljden inte alltid uppbäras i sin helhet det år då påföljden har uppkommit. Resten av påföljden tas ut för de stöd som ska betalas ut under de tre följande åren.

Exempel 1. Arealskillnadens inverkan på stöden

Gården har anmält 10 hektar rybs. Vid en kontroll på plats konstateras att basskiftesgränsen mellan havre och rybs på samma basskifte är på fel plats och att det på den areal som anmälts som rybs finns 1 hektar havre. Gården har ansökt om basinkomststöd, kompensationsbidrag, bidrag för specialväxter, miljöersättning och ekoersättning.

  • I fråga om basinkomststöd, kompensationsbidrag, miljöersättning och ersättning för ekologisk produktion uppstår ingen arealskillnad, eftersom båda växterna hör till samma växtartsgrupp i alla dessa stöd. Dessa stöd betalas enligt ansökan.
  • Det blir en arealskillnad på 1 hektar i bidraget för specialväxter, eftersom det inte betalas för havre. Gården har inte uppgett andra arealer som berättigar till bidrag för specialväxter, så arealskillnaden är 11 % (arealskillnad 1 ha / godkänd areal 9 ha). Detta innebär att bidraget för specialväxter påförs enligt tabell 1:
   • Godkänd areal – (godkänd areal * 1,5 * arealskillnadsprocent)
    → 9 ha – (9 ha*1,5*0,11) = 7,5 ha
  • Bidrag för specialväxter betalas för 7,5 ha

Påföljderna av miljösystemstödet, miljöersättningen samt kraven på miniminivå och stödvillkoren i miljöavtalen beräknas i huvudsak som arealskillnader, dvs. till följd av försummelse av stödvillkoren förkastas arealen från stödet och dessutom kan stödet bli föremål för en påföljd vars storlek beror på arealskillnaden mellan den areal som ansökan gäller och den godkända arealen (Tabell 1). Även i fråga om nationella arealstöd beräknas påföljderna i huvudsak som en arealskillnad.

Exempel 2. Inverkan av arealskillnad som beror på brist i stödvillkoren på stöd för miljösystemet

Gården har uppgett 5 hektar gröngödslingsvall till stöd för miljösystemet. Vid en kontroll på plats konstateras att den fröblandning som används på ett skifte på 1,5 hektar inte uppfyller kraven för åtgärden (fröblandningen innehåller endast två arter i stället för de fyra arter som krävs).

  • Arealskillnad mellan den areal som ansökan gäller och den areal som godkänts: (5 ha – 3,5 ha)/ 3,5 ha * 100 % = 43 %
  • Stöd för åtgärden med gröngödslingsvall betalas enligt tabell 1: 3,5 ha – (3,5 ha *1,5 *0,43) = 1,24 ha av arealen

Exempel 3 Inverkan av arealskillnad som beror på brist i stödvillkoren på miljöersättningen

Ett övervakningsbesök görs till gården den 15 september och det konstateras att skörden inte har bärgats från alla skyddszoner. Enligt villkoren ska skörden bärgas bort senast den 31 augusti. Gården har uppgett en skyddszon på 7,5 hektar. Det konstateras att försummelsen gäller en areal på 3 hektar.

  • Arealskillnad mellan den areal som ansökan gäller och den areal som godkänts: (7,5 ha – 4,5 ha)/ 4,5 ha * 100 % = 66,7 %
  • Stöd för en åtgärd med skyddszon betalas inte, eftersom arealskillnaden är över 50 %. Dessutom medför tabell 1 en påföljd som överförs till stödet för skyddszon för följande år. Påföljden som överförs är 4,5 ha - (4,5 ha * 2 *0,667) = -1,50 ha. Från de stöd du ansökt om för följande år avdras alltså ett belopp som motsvarar ersättningen för en skyddszon på 1,5 ha. Avdraget kan också göras från något annat stöd än stöd för skyddszon. 

Övriga påföljder

Bärgnings- och marknadsduglig skörd

Om man på skiftet odlar en växt som allmänt odlas i syfte att producera skörd (t.ex. spannmål och fodervall), är kravet att man strävar efter att producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd. Om det vid övervakningen konstateras att detta inte har skett, utan till exempel största delen av växtbeståndet består av ogräs, minskas stödet för skiftet beroende på hur allvarlig försummelsen är med 50 eller 100 %. Nedskärningen gäller alla stöd som skulle betalas för arealen i fråga.

Stöd för miljösystem

Om inga odlingsanteckningar har gjorts om utsädesblandningar av naturvårdsvallar, gröngödslingsvallar eller mångfaldsväxter eller om de är bristfälliga, ska åtgärden ha en påföljd på antingen 5 % eller 10 %, eller om bristen är ringa, kan en anmärkning ges. Stödet för växttäcke vintertid kan påföras en påföljd på 20 procent, om den som ansöker om stöd har meddelat att vallarealen är permanent, men minskar en sådan areal permanent gräsmark på sin gårdsbruksenhet för vilken stöd inte har sökts. Om det är fråga om en mindre brist kan en anmärkning ges. Dessutom kan stödet för växttäcke vintertid bli föremål för en påföljd på 20 procent, om minimikravet för marktäckning enligt villkorligheten inte uppfylls. Även då kan man ge en anmärkning för en mindre brist.

Miljöersättning

De försummelser som konstateras i de valbara alternativen för gårdsspecifika åtgärder orsakar antingen en anmärkning eller en påföljd på 20 % gällande ersättningen för gårdsspecifika åtgärder.

Påföljdsprocenten för försummelser av skiftesspecifika anteckningar och bördighetsundersökningar inom en gårdsspecifik åtgärd bestäms enligt på en hur stor areal stödvillkoren inte har iakttagits och en hur stor areal villkoret gäller. Om det är fråga om en mindre brist kan en anmärkning ges.

För miljöersättningens fånggrödeväxtåtgärd är kravet på miniminivå ett krav på växtföljd och i vallar på torvåkrar är kravet för villkorligheten ett minimijordtäcke. Påföljdsprocenten för dessa beräknas på basis av på en hur stor areal dessa krav inte har iakttagits. I påföljdsprocenten beaktas en areal som underskrider gränsen på 33 procent i dessa krav. Stödberäkningen beräknar påföljden på basis av kända arealer.

Dessutom innehåller miljöersättningen minimikrav där inspektören själv ska bestämma påföljdsprocenten utifrån omfattning, allvarlighet och kontinuitet.

I miljöersättningen används även en anmärkning, som kan användas i fall där försummelsen är ringa. En ringa underlåtenhet att iaktta åtgärden påverkar inte uppnåendet av målen för åtgärden.

Miljöavtal

Om skiftesvisa anteckningar enligt avtalet om skötsel av jordbruksnaturen och landskapet saknas helt, minskas ersättningen med 25 procent. Om det finns partiella brister i anteckningarna är avdraget enligt bedömningen av försummelsen 10 eller 20 procent. Om bristerna i anteckningarna är mycket ringa kan en anmärkning ges.

Om de föreskrivna skötselåtgärderna inte har genomförts i enlighet med miljöavtalet om skötsel av våtmarker eller om det inte har förts bok över skötseln, minskas den ersättning som betalas på basis av miljöavtalet på basis av bedömningen av försummelsen med 20, 40, 60, 80 eller 100 %. Om försummelsen är ringa, kan sökanden ges en anmärkning.

Allvarlig försummelse av stödvillkor

I miljösystemstödet, miljöersättningen och miljöavtalen tillämpas en allvarlig försummelse av stödvillkoret, som kan användas till exempel när åtgärden inte har genomförts på största delen av arealen eller inte alls. Stöd betalas inte för åtgärden i fråga för övervakningsåret och dessutom förkastas följande års stöd.

Nationella arealstöd

Om de miljövillkor som krävs för nordliga stöd (nordligt hektarstöd, allmänt hektarstöd och stöd till unga jordbrukare) inte har iakttagits, leder det i regel till en anmärkning eller en påföljd på 1, 3 eller 5 procent av stödet. Om försummelsen är uppsåtlig kan stödet sänkas med 15–100 procent.

Om frilandsgrönsaker inte används som människoföda, betalas inte nordligt hektarstöd för arealen i fråga. Om försummelsen av detta krav gäller mer än 50 procent av arealen, betalas inget nordligt hektarstöd. 

Om det för skiftet har anmälts växter som berättigar till nordligt stöd, men det vid övervakningen konstateras att växten berättigar till nordligt hektarstöd men till en lägre stödnivå, minskas stödet med 20 procent.

Påföljder av villkorlighet

Om det konstateras att villkorligheten har försummats på gården, bedöms dess allvarlighet, omfattning, kontinuitet, uppsåtlighet och upprepning. Påföljden för oavsiktlig försummelse är en minskning med 1 eller 3 procent på alla stöd som kräver villkorlighet. En oavsiktlig försummelse som observerats via satellituppföljning kan också ha en påföljd på 0,5 procent. Om en oavsiktlig försummelse är allvarlig är påföljden 5 eller 10 procent. Om samma försummelse upprepas under tre kalenderår blir påföljden 7 eller 10 procent. Den som ansöker om stöd kan förlora stöden helt och hållet om försummelsen är uppsåtlig. Försummelsen kan också anses vara ringa, varvid den inte leder till avdrag från stöden. Om det finns flera försummelser räknas påföljderna ihop. Du kan läsa mer om hur den slutliga påföljdsprocenten bildas i guiden om villkorlighet.

Stödavdragets eurobelopp beräknas utifrån det totala stödbeloppet för det eller de år då försummelsen inträffade eller existerade. År 2024 kan avdraget gälla det totala stödbeloppet för 2024, 2023 och/eller 2022. Om försummelsen har skett 2022, iakttas bestämmelserna om tvärvillkor vid bedömningen av påföljden och beräkningen av den slutliga påföljdsprocenten.

 

 

 

Sidan har senast uppdaterats 2.6.2023