Påföljderna

Med påföljder avses penningminskningar av de stöd du ansökt om.

Med påföljder avses penningminskningar av de stöd du ansökt om.

Det djurstöd som du ansökt om påförs påföljder om inspektören underkänner djuret eller upptäcker brister i uppfyllandet av stödvillkoren. Utöver gårdsövervakningen kan administrativa kontroller leda till påföljder för de stöd du ansökt om.

På den här sidan finns uppgifter om påföljderna för stöd, ifall

Påföljder för stöd om djuret underkänns

Orsakerna till underkännande av djur är:

 • nötkreatur, får och getter saknar identifieringsmärken för djur samt uppgifterna i djurregistret eller stödansökan är bristfälliga. Avsaknaden av ett enda identifieringsmärke leder till att ett djur underkänns då mer än 20 procent av djuren är bristfälligt märkta.
 • felaktiga uppgifter om svin i djurregistret och djurbokföringen.
 • felaktiga uppgifter om fjäderfä och hästar i djurbokföringen eller stödansökan

Påföljder på grund av djur som underkänts påverkas av

 • antalet underkända djur på gården
 • vilka stöd gården har ansökt om. Beräkningen av påföljder för de olika stöden grundar sig på olika rättsakter.

Inverkan av vid kontrollen underkända nötkreatur, får eller getter på stöd

Ersättning för djurens välbefinnande, djurbidrag och avtal om uppfödning av lantraser

Underkända djur påverkar

 • hela stödet för djurbidrag
 • den åtgärd som söks för ersättning för djurens välbefinnande
 • den ersättning som utbetalas per ras för avtal om uppfödning av lantraser.

Om antalet djur som underkänts vid kontrollen är 1–3 och det har varit möjligt att identifiera dessa individuellt vid kontrollen, utbetalas stödet enligt det godkända djurantalet. Stöd utbetalas inte för de djur som underkänts, men inga påföljder påförs.

Om ett underkänt djur inte går att identifiera individuellt eller det finns fler än 3 underkända djur, utbetalas inget stöd de underkända djuren. Dessutom påförs en påföljd, det vill säga det stödbelopp som utbetalas minskar i enlighet med tabell 1. Om hela påföljden inte kan dras av från stödet för det aktuella ansökningsåret, ska återstoden dras av från de stöd som utbetalas under de följande tre åren.

Tabell 1. Inverkan av underkända djur på stödbeloppet.

Antal djur som underkänts

Skillnaden i procent (underkänt antal/godkänd antal)

Stödbelopp

1–3 st. + djuren kan identifieras individuellt

-

Stöd utbetalas för det godkända djurantalet

över 3 st. + djuren kan identifieras individuellt

högst 50

= antal godkända djur – (1,5 x antalet djur som underkänts).

över 3 st. + djuren kan identifieras individuellt

över 50

= antal godkända djur – (2 x antalet djur som underkänts)

1 eller flera oidentifierade djur

högst 50

= antal godkända djur – (1,5 x antalet djur som underkänts)

1 eller flera oidentifierade djur

över 50

= antal godkända djur – (2 x antalet djur som underkänts)

Nordligt husdjursstöd

Vid beräkningen av påföljder för nordligt husdjursstöd används det alternativ enligt tabell 2 som är förmånligast för den som ansöker om stöd.

Tabell 2. Inverkan av underkända djur på de nordliga husdjursstöden

Antal djur som underkänts

Skillnaden i procent (underkänt antal/godkänt antal)

Stödbelopp

0–2 st.

högst 5

Stöd utbetalas för det godkända djurantalet

3–4 st.

över 5, högst 20

= antal godkända djur – antal djur som underkänts

minst 5 stycken

över 20, högst 40

= antal godkända djur – (2 x antalet djur som underkänts)

minst 5 stycken

över 40

Stöd utbetalas inte.

Gården har ansökt om nordligt husdjursstöd för 19 djur, av vilka 4 underkänns vid kontrollen.

Antalet djur

Utfodringsdagar (st.)

Antal djur (st.)

Ansökt djurantal = 19 st.

2 436

2 436 / 365 = 6,67

Antal djur som underkänts vid kontrollen = 4 st

1 031

1 031 / 365 = 2,82

Godkänt djurantal = 19 st. – 4 st. = 15 st.

2 436 – 1 031
= 1 405

1 405 / 365 = 3,85

På basis av tabell 2:

 • Skillnad i procent: 2,82 /3,85 x 100 % = 73,25 % det vill säga mer än 40 %
 • Antal underkända djur 3–4 st.
 • Vid beräkningen av påföljder används det alternativ som är förmånligare för jordbrukaren, det vill säga stödbeloppet beräknas på basis av antalet djur som underkänts i stället för på basis av skillnaden i procent = antalet djur som godkänts – antalet djur som underkänts.

Nationellt husdjursstöd utbetalas: 3,85 – 2,82 = 1,03 för en tjur.

Inverkan på stödet av svin och fjäderfä som underkänts vid kontrollen

Ersättning för djurens välbefinnande

Om det finns 0–10 djurenheter som underkänts vid kontrollen, utbetalas ersättningen för djurens välbefinnande utgående från det godkända djurantalet. Stöd utbetalas inte för det underkända djurantalet, men påföljder påförs inte.

Om det underkända djurantalet överstiger 10 djurenheter, utbetalas inget stöd för det underkända djurantalet. Dessutom påförs en påföljd, det vill säga det stödbelopp som utbetalas minskar i enlighet med tabell 3.

Om hela påföljden inte kan dras av från stödet för det aktuella ansökningsåret, ska återstoden dras av från det stöd som utbetalas under de följande tre åren.

Tabell 3. Inverkan av underkända djur på beloppet av den ersättning för djurens välbefinnande som utbetalas för svin och fjäderfä.

Antal djur som underkänts (de)

Skillnaden i procent (underkänt antal/ godkänt antal)

Stödbelopp

0–10

-

Stöd utbetalas för det godkända djurantalet

över 10

högst 50

= antal godkända djur – (1,5 x antalet djur som underkänts)

över 10

över 50

= antal godkända djur – (2 x antalet djur som underkänts)

Avtal om uppfödning av lantraser för hönor

Tukea ei makseta, jos valvonnassa todetaan, että parvessa on alle 20 maatiaiskanaa. Parvessa on oltava vähintään yksi kukko.

Bristande efterlevnad av normal produktionsmetod

Stöd utbetalas inte om det vid kontrollen konstateras att det finns färre än 20 lantrashönor i flocken. I flocken ska det finnas minst en tupp.

Brister i efterlevnaden av djurskyddslagstiftningen

Ersättning för djurens välbefinnande

Stödet för åtgärden minskas om det på gården konstateras brister i efterlevnaden av djurskyddslagstiftningen. Minskningens belopp påverkas av bristens allvar, omfattning, varaktighet och upprepning. Minskningen är dock alltid minst 10 %. Om stödet för en åtgärd minskas med mer än 50 procent, utbetalas inget stöd för åtgärden. Om stöd för åtgärden plan för djurens välbefinnande inte utbetalas, utbetalas inget stöd för någon åtgärd för djurarten i fråga.

Avtal om uppfödning av lantraser

Den ersättning som utbetalas minskas om det på gården konstateras brister i efterlevnaden av djurskyddslagstiftningen. Minskningen gäller alla raser av den djurart för vilken gården har ett avtal om uppfödning av lantraser. Minskningens belopp påverkas av bristens allvar, omfattning, varaktighet och upprepning. Minskningen är alltid minst 20 %. Om stödet minskas med mer än 50 procent utbetalas inget stöd för djurarten.

Brister i efterlevnaden av andra stödvillkor

Ersättning för djurens välbefinnande

Stödet för åtgärden minskas, om det finns brister i iakttagandet av åtgärdens stödvillkor. Minskningens belopp påverkas av bristens allvar, omfattning, varaktighet och upprepning. Minskningen är dock alltid minst 10 %. Om stödet för en åtgärd minskas med mer än 50 procent, utbetalas inget stöd för åtgärden. Om stöd för åtgärden plan för djurens välbefinnande inte utbetalas, utbetalas inget stöd för någon åtgärd för djurarten i fråga.

Påföljderna för åkerstöd

På den här sidan finns uppgifter om påföljderna för stöd

Med påföljder avses anmärkningar och ekonomiska avdrag som gäller de stöd du ansökt om.

Påföljder kan uppstå vid övervakning på plats, administrativa kontroller och satellituppföljning. Avdrag kan uppstå på grund av att den areal som du uppger i ansökan är större än den areal som godkänts vid övervakningen, eller på grund av att stödvillkoren eller kraven på villkorlighet inte har iakttagits.

Påföljderna gäller stöd och åtgärder där är villkoret i fråga är ett krav. Närmare information om påföljderna finns i övervakningsanvisningen som utarbetats för NTM-centralerna.

Avdrag på grund av arealskillnad

Arealskillnad kan uppstå om avgränsningen av skiftena är felaktig eller om man på skiftet eller en del av det inte har iakttagit villkoret eller kravet på miniminivå i anslutning till det ansökta stödet. Arealskillnad uppstår också om ingen jordbruksverksamhet har observerats i satellituppföljningen och jordbrukaren inte har reagerat på den begäran om utredning som skickats i ärendet.

Arealskillnaden beräknas på gårdsnivå per stöd och växtartsgrupp. En växtartsgrupp är i regel de växter som har samma stödnivå i stödet i fråga. Arealskillnad kan alltså också uppstå om gränsen mellan två jordbruksskiften är på fel plats.

Tabell 1. Hur arealskillnaden påverkar stödbeloppet.

Arealskillnad

Stödbelopp

Arealen konstateras vara större än vad som angetts.

Stödet betalas enligt ansökan. Stödet kan inte betalas till ett högre belopp än vad som ansökts.

Arealskillnad högst 3 % eller 2 ha

Betalas enligt den godkända arealen.

Arealskillnad över 3 % eller 2 ha, men högst 50 %

Godkänd areal - (godkänd areal * 1,5 * arealskillnadsprocent)

Arealskillnad över 50 %

Godkänd areal - (godkänd areal * 2 * arealskillnadsprocent)

Inget stöd betalas.

Stöd som helt eller delvis finansieras av EU får dessutom en påföljd som överförs *).

*) Påföljden som överförs gäller följande stöd: basinkomststöd, omfördelningsinkomststöd, inkomststöd för unga jordbrukare, bidrag för stärkelsepotatis, bidrag för specialväxter, stöd för miljösystemet, kompensationsbidrag, miljöersättning, ersättning för ekologisk produktion, miljöavtal. Om arealskillnaden är över 50 % kan påföljden inte alltid uppbäras i sin helhet det år då påföljden har uppkommit. Resten av påföljden tas ut för de stöd som ska betalas ut under de tre följande åren.

Exempel 1. Hur arealskillnaden påverkar stödbeloppet.

Gården har anmält 10 hektar rybs. Vid en kontroll på plats konstateras att basskiftesgränsen mellan havre och rybs på samma basskifte är på fel plats och att det på den areal som anmälts som rybs finns 1 hektar havre. Gården har ansökt om basinkomststöd, kompensationsbidrag, bidrag för specialväxter, miljöersättning och ekoersättning.

  • I fråga om basinkomststöd, kompensationsbidrag, miljöersättning och ersättning för ekologisk produktion uppstår ingen arealskillnad, eftersom båda växterna hör till samma växtartsgrupp i alla dessa stöd. Dessa stöd betalas enligt ansökan.
  • Det blir en arealskillnad på 1 hektar i bidraget för specialväxter, eftersom det inte betalas för havre. Gården har inte uppgett andra arealer som berättigar till bidrag för specialväxter, så arealskillnaden är 11 % (arealskillnad 1 ha/godkänd areal 9 ha). Detta innebär att bidraget för specialväxter påförs enligt tabell 1.
   • Godkänd areal - (godkänd areal * 1,5 * arealskillnadsprocent)
    → 9 ha – (9 ha*1,5*0,11) = 7,5 ha
  • Bidrag för specialväxter betalas för 7,5 ha

Påföljderna av miljösystemstödet, miljöersättningen samt kraven på miniminivå och stödvillkoren i miljöavtalen beräknas i huvudsak som arealskillnader, dvs. till följd av försummelse av stödvillkoren förkastas arealen från stödet och dessutom kan stödet bli föremål för en påföljd vars storlek beror på arealskillnaden mellan den areal som ansökan gäller och den godkända arealen (Tabell 1). Även i fråga om nationella arealstöd beräknas påföljderna i huvudsak som en arealskillnad.

Exempel 2

Gården har uppgett 5 hektar gröngödslingsvall till ekosystemstödet. Vid en kontroll på plats konstateras att den fröblandning som används på ett skifte på 1,5 hektar inte uppfyller kraven för åtgärden (fröblandningen innehåller endast två arter i stället för de fyra arter som krävs).

  • Arealskillnad mellan den areal som ansökan gäller och den areal som godkänts: (5 ha – 3,5 ha)/ 3,5 ha * 100 % = 43 %
  • Stöd för åtgärden med gröngödslingsvall betalas enligt tabell 1:
   • 3,5 ha - (3,5 ha *1,5 *0,43) = 1,24 ha av arealen

Exempel 3

Ett övervakningsbesök görs till gården den 15 september och det konstateras att skörden inte har bärgats från alla skyddszoner. Enligt villkoren ska skörden bärgas bort senast den 31 augusti. Gården har uppgett en skyddszon på 7,5 hektar. Det konstateras att försummelsen gäller en areal på 3 hektar.

  • Arealskillnad mellan den areal som ansökan gäller och den areal som godkänts: (7,5 ha – 4,5 ha)/ 4,5 ha * 100 % = 66,7 %
  • Stöd för en åtgärd med skyddszon betalas inte, eftersom arealskillnaden är över 50 %. Dessutom medför tabell 1 en påföljd som överförs till stödet för skyddszon för följande år. Påföljden som överförs är 4,5 ha - (4,5 ha * 2 *0,667) = -1,50 ha. Från de stöd du ansökt om för följande år avdras alltså ett belopp som motsvarar ersättningen för en skyddszon på 1,5 ha. Avdraget kan också göras från något annat stöd än stöd för skyddszon.

Övriga påföljder

Stöd för miljösystem

Om inga odlingsanteckningar har gjorts om utsädesblandningar av naturvårdsvallar, gröngödslingsvallar eller mångfaldsväxter eller om de är bristfälliga, ska åtgärden ha en påföljd på antingen 5  eller 10 procent, eller om bristen är ringa, kan en anmärkning ges. Stödet för växttäcke vintertid kan påföras en påföljd på 20 procent, om den som ansöker om stöd har meddelat att vallarealen är permanent, men minskar en sådan areal permanent gräsmark på sin gårdsbruksenhet för vilken stöd inte har sökts.

Miljöersättning

De försummelser som konstateras i de valbara alternativen för gårdsspecifika åtgärder orsakar antingen en anmärkning eller en påföljd på 20 procent gällande ersättningen för gårdsspecifika åtgärder.

Påföljdsprocenten för försummelser av skiftesspecifika anteckningar och bördighetsundersökningar inom en gårdsspecifik åtgärd bestäms enligt på en hur stor areal stödvillkoren inte har iakttagits och en hur stor areal villkoret gäller.

För miljöersättningens åtgärd fånggrödeväxt är kravet på miniminivå ett krav på växtföljd och i vallar på torvåkrar är kravet för villkorligheten ett minimijordtäcke. Påföljdsprocenten för dessa beräknas på basis av på en hur stor areal dessa krav inte har iakttagits. I påföljdsprocenten beaktas en areal som underskrider gränsen på 33 procent i dessa krav. Stödberäkningen beräknar påföljden på basis av kända arealer.

Dessutom innehåller miljöersättningen minimikrav där inspektören själv ska bestämma påföljdsprocenten utifrån omfattning, allvarlighet och kontinuitet.

I miljöersättningen används även en anmärkning, som kan användas i fall där försummelsen är ringa. En ringa underlåtenhet att iaktta åtgärden påverkar inte uppnåendet av målen för åtgärden.

Miljöavtal

Om skiftesvisa anteckningar enligt avtalet om skötsel av jordbruksnaturen och landskapet saknas helt, minskas ersättningen med 25 procent. Om det finns partiella brister i anteckningarna är avdraget enligt bedömningen av försummelsen 10 eller 20 procent. Om bristerna i anteckningarna är mycket ringa kan en anmärkning ges.

Om de föreskrivna skötselåtgärderna inte har genomförts i enlighet med miljöavtalet om skötsel av våtmarker eller om det inte har förts bok över skötseln, minskas den ersättning som betalas på basis av miljöavtalet på basis av bedömningen av försummelsen med 20, 40, 60, 80 eller 100 procent. Om försummelsen är ringa, kan sökanden ges en anmärkning.

Allvarlig försummelse av stödvillkor

I miljösystemstödet, miljöersättningen och miljöavtalen tillämpas en allvarlig försummelse av stödvillkoret, som kan användas till exempel när åtgärden inte har genomförts på största delen av arealen eller inte alls. Stöd betalas inte för åtgärden i fråga för tillsynsåret och dessutom förkastas följande års stöd.

Nationella arealstöd

Om de miljövillkor som krävs för nordliga stöd (nordligt hektarstöd, allmänt hektarstöd och stöd till unga jordbrukare) inte har iakttagits, leder det i regel till en anmärkning eller en påföljd på 1, 3 eller 5 procent av stödet. Om försummelsen är uppsåtlig kan stödet sänkas med 15–100 procent.

Om frilandsgrönsaker inte används som människoföda, betalas inte nordligt hektarstöd för arealen i fråga. Om försummelsen av detta krav gäller mer än 50 procent av arealen, betalas inget nordligt hektarstöd. 

Om det för skiftet har anmälts växter som berättigar till nordligt stöd, men det vid övervakningen konstateras att växten berättigar till nordligt hektarstöd men till en lägre stödnivå, minskas stödet med 20 procent.

Påföljder av villkorlighet

Om det konstateras att villkorligheten har försummats på gården, bedöms dess allvarlighet, omfattning, kontinuitet, uppsåtlighet och upprepning. Påföljden för oavsiktlig försummelse är en minskning med 1 eller 3 procent på alla stöd som kräver villkorlighet. En oavsiktlig försummelse som observerats via satellituppföljning kan också ha en påföljd på 0,5 procent. Om en oavsiktlig försummelse är allvarlig är påföljden 5 eller 10 procent. Om samma försummelse upprepas under tre kalenderår blir påföljden 7 eller 10 procent. Den som ansöker om stöd kan förlora stöden helt och hållet om försummelsen är uppsåtlig. Försummelsen kan också anses vara ringa, varvid den inte leder till avdrag från stöden. Om det finns flera försummelser räknas påföljderna ihop. Du kan läsa mer om hur den slutliga påföljdsprocenten bildas i guide om villkorlighet.

Stödavdragets eurobelopp beräknas utifrån det totala stödbeloppet för det eller de år då försummelsen inträffade eller existerade. År 2023 kan avdraget gälla det totala stödbeloppet för 2023, 2022 och/eller 2021. Om försummelsen har skett 2022 och/eller 2021, iakttas bestämmelserna om tvärvillkor vid bedömningen av påföljden och beräkningen av den slutliga påföljdsprocenten.

 

 

 

Sidan har senast uppdaterats 2.6.2023