Påföljdssystem för den gemensamma fiskeripolitiken

Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik reglerar kommersiellt fiske på gemensamma havsområden och därtill hörande fångster samt fiskprodukter. Närings-, trafik- och miljöcentralen och Gränsbevakningsväsendet utövar tillsyn över att politiken följs och Livsmedelsverket för ett register över överträdelser.

Om din verksamhet har blivit föremål för kontroll som orsakar påföljder kan du ge ditt eget svar på kontrollobservationen innan Livsmedelsverket fattar beslut i ärendet. Du kan anföra besvär över vårt beslut till förvaltningsdomstolen.

Överträdelseavgiften är minst 100 euro och för allvarliga överträdelser minst 2000 euro. För allvarliga överträdelser tilldelas fiskefartygets befälhavare och/eller innehavaren av fiskelicens prickar av straffkaraktär. När antalet prickar överskrider ett bestämt antal kan Livsmedelsverket dra in fiskelicensen tillfälligt eller permanent eller förbjuda befälhavaren att vara kapten för fiskefartyget för en viss tid. Påföljderna förs in i det överträdelseregister som Livsmedelsverket för. Prickarna gallras från registret efter en bestämd tid.

Sidan har senast uppdaterats 5.12.2018