Anvisning till rådgivare: Systemet för jordbruksrådgivning

1. Syften med systemet för jordbruksrådgivning

Sys­te­met för jord­bruks­råd­giv­ning är en del av pro­gram­met för ut­veck­ling av lands­byg­den i Fast­lands­fin­land 2014–2020 (ne­dan lands­bygd­s­pro­gram­met). Syf­te­na med sys­te­met för jord­bruks­råd­giv­ning är in­skriv­na i lands­bygd­s­pro­gram­met. Må­let för jord­bruks­råd­giv­ning­en är att
 • sva­ra på det be­hov av råd­giv­ning som jord­bru­kar­na upp­le­ver i an­slut­ning till nya stöd­sys­tem
 • öka jord­bru­ka­rens kun­skap om sköt­seln av går­den, så­väl i mil­jö­frå­gor som när det gäl­ler dju­rens väl­må­en­de och häl­sa
 • mins­ka går­dar­nas kli­mat­på­ver­kan
 • öka ener­gi­ef­fek­ti­vi­te­ten samt fö­re­byg­ga ris­ker­na som kli­mat­för­änd­ring­en med­för
 • främ­ja ut­veck­ling­en av går­den och risk­han­te­ring­en
 • för­bätt­ra jord­bru­ka­rens kun­ska­per om vad de för­plik­tel­ser som gäl­ler åt­gär­der och tvär­vill­kor in­ne­bär i den prak­tis­ka verk­sam­he­ten
 • främ­ja jord­bru­kar­nas ork ge­nom att mins­ka den osä­ker­het och oviss­het som de många kra­ven med­för
 • sking­ra oron för till­syn samt mins­ka sank­tions­ris­ken ge­nom att för­kla­ra in­ne­hål­let i vill­ko­ren per­son­li­gen och ge­nom att gå ige­nom sa­ker och ting från går­dens ut­gångs­punk­ter
 • väcka jord­bru­ka­rens in­tres­se för nya mil­jö­åt­gär­der som är läm­pa­de för går­den
 • för­bätt­ra jord­bru­kar­nas kun­ska­per om växt­skydd och anam­man­de av de all­män­na prin­ci­per­na för in­te­gre­rad be­kämp­ning
 • för­bätt­ra jord­bru­ka­rens kun­ska­per om tvär­vill­ko­ren för livs­me­dels- och fo­dersä­ker­het
 • öka jord­bru­ka­rens kun­ska­per om mo­der­ni­se­ring av gårds­bruksen­he­ten och för­bätt­rad kon­kur­rens­kraft.

2. Förutsättningar för rådgivarna och rådgivningstjänsterna

För att råd­giv­nings­er­sätt­ning ska kun­na be­vil­jas ska råd­gi­va­ren och råd­giv­nings­or­ga­ni­sa­tio­nen upp­fyl­la de vill­kor som gäl­ler råd­gi­va­re och pro­du­cen­ter av råd­giv­nings­tjäns­ter. Råd­gi­va­rens och ser­vice­pro­du­cen­tens skyl­dig­he­ter:
 • Ser­vice­pro­du­cen­ten ska vara in­förd i re­gist­ret över mer­vär­des­skatt­skyl­di­ga, som förs av Skat­te­för­valt­ning­en.
 • Råd­gi­va­ren ska upp­rätt­hål­la och ut­veck­la de yr­kes­kun­ska­per som krävs för jord­bruks­råd­giv­ning­en ge­nom att ut­bil­da sig re­gel­bun­det.
 • De som ut­för råd­giv­nings­upp­gif­ter hand­lar un­der tjäns­te­an­svar. På sköt­seln av råd­giv­nings­upp­gif­ten tilläm­pas dess­utom för­valt­nings­la­gen, språ­kla­gen, sa­mis­ka språ­kla­gen och la­gen om of­fent­lig­het i myn­dig­he­ter­nas verk­sam­het. Vid er­sätt­ning av ska­dor som upp­kom­mit i sam­band med ut­fö­ran­det av råd­giv­nings­upp­gif­ten tilläm­pas ska­de­ståndsla­gen.
Öv­ri­ga skyl­dig­he­ter som gäl­ler råd­giv­nings­tjäns­ten:
 • Råd­giv­ning­en ska vara av hög kva­li­tet och ut­gå från be­ho­ven hos den som får råd­giv­ning.
 • Råd­giv­ning­en ska vara åt­skild från in­spek­tio­ner­na. Råd­giv­nings­tjäns­ter­na ska vara kon­fi­den­ti­el­la. Ser­vice­pro­du­cen­ten el­ler råd­gi­va­ren får inte av­slö­ja per­son­lig el­ler in­di­vi­du­ell in­for­ma­tion som kom­mit ho­nom el­ler hen­ne till kän­ne­dom för nå­gon an­nan än den ifrå­ga­va­ran­de går­dens stöd­mot­ta­ga­re, för­utom om det un­der verk­sam­hets­ti­den ob­ser­ve­rats så­da­na oegent­lig­he­ter och re­gel­över­trä­del­ser som ser­vice­pro­du­cen­ten el­ler råd­gi­va­ren en­ligt uni­ons­lag­stift­ning­en el­ler Fin­lands lag­stift­ning är skyl­dig att un­der­rät­ta en of­fent­lig myn­dig­het om, i syn­ner­het då det gäl­ler.
God­kän­nan­det av råd­gi­va­ren gäl­ler hela pro­gram­pe­ri­o­den 2014–2020. God­kän­nan­det av en råd­gi­va­re kan emel­ler­tid åter­kal­las, om råd­gi­va­ren inte upp­fyl­ler för­ut­sätt­ning­ar­na för god­kän­nan­de el­ler inte är lämp­lig för sin upp­gift på grund av all­var­li­ga el­ler upp­re­pa­de fel el­ler för­sum­mel­ser i sitt för­fa­ran­de.

 

3. Ersättning för jordbruksrådgivning

Er­sätt­ning­en för jord­bruks­råd­giv­ning be­ta­las till råd­giv­nings­or­ga­ni­sa­tio­nen. Er­sätt­ning­ens be­lopp för gi­ven råd­giv­ning är 63 euro (moms 0 %) per tim­me. För råd­giv­nings­för­be­re­del­se och ut­ar­be­tan­de av en plan kan er­sätt­ning be­ta­las högst för en tid som mot­sva­rar råd­giv­nings­hän­del­sens längd, om råd­giv­ning­en le­der till nå­gon av föl­jan­de:

 • plan för väl­be­fin­nan­de av djur
 • en mil­jö­plan
 • en häl­so­vårds­plan för pro­duk­tions­djur
 • en ener­giplan för gårds­bruksen­he­ten
 • en plan för mo­der­ni­se­ring av gårds­bruksen­he­ten och för­bätt­ran­de av dess kon­kur­rens­kraft.

Ut­ar­be­ta pla­nen en­ligt Livs­me­dels­ver­kets an­vis­ning­ar. Plan­an­vis­ning­ar­na finns i ka­pit­len 9–13 i den här an­vis­ning­en.

Er­sätt­ning för att för­be­re­da råd­giv­ning­en kan be­ta­las för högst en tim­me, fast­än ing­en ovan nämnd plan ut­ar­be­tas för går­den.

Den max­i­ma­la kost­na­den för en råd­giv­nings­gång är 1 500 euro. Råd­giv­nings­hän­del­sen kan ge­nom­fö­ras

 • på gar­den
 • i ter­räng­en
 • hos den som får råd­giv­ning
 • i råd­gi­va­rens lo­ka­ler
 • el­ekt­ro­niskt med hjälp av di­stans för­bin­del­se.

Vid be­hov kan en råd­giv­nings­hän­del­se ge­nom­fö­ras un­der oli­ka da­gar.

En för­e­ning el­ler gård kan få råd­giv­ning för högst 15 000 euro un­der hela pro­gram­pe­ri­o­den.

Råd­gi­va­ren, el­ler den­nes ar­bets­gi­va­re om råd­gi­va­ren är an­ställd av nå­gon, kan få er­sätt­ning för de re­se­kost­na­der som upp­stått un­der råd­gi­va­rens resa till råd­giv­nings­plat­sen så att kost­na­der för an­vänd­ning av ett eget for­don er­sätts en­ligt sta­tens gäl­lan­de re­se­regle­men­te. Råd­giv­nings­er­sätt­ning för res­ti­den kan dock inte fås. Dag­trak­ta­men­te er­sätts hel­ler inte.

Sta­tens re­se­regle­men­te 2021

Er­sätt­ning kan även fås för and­ra skä­li­ga re­se­kost­na­der än de som or­sa­kats ge­nom an­vänd­ning av ett eget for­don.

Med be­ak­tan­de av för­fatt­ning­ens skä­lig­hets­krav (1387/2014 9§) och lo­gi­ken i sta­tens re­se­regle­men­te (6 § Er­sätt­ning för an­vänd­ning av eget for­don):

Om det an­söks om ut­be­tal­ning av ki­lo­me­te­rer­sätt­ning för an­vänd­ning av le­a­sing­bil i sam­band med en Råd2020-åt­gärd, ska stöd­ta­ga­ren lik­som vid an­sö­kan om ut­be­tal­ning av ki­lo­me­te­rer­sätt­ning för egen bil be­ak­ta upp­nå­en­det av 5000 km -grän­sen per ka­len­der­år.

När det gäl­ler le­a­sing­bi­lar tol­kas grän­sen spe­ci­fikt för var­je bil och i upp­nå­en­det av 5000 km -grän­sen räk­nas in alla kör­ning­ar med bi­len i frå­ga.

Det är på stöd­ta­ga­rens an­svar att i an­sö­kan om ut­be­tal­ning upp­ge att grän­sen upp­nåtts samt att an­vän­da sig av rätt taxa.

Rätts­nor­mer:

Stats­rå­dets för­ord­ning om sys­te­met för jord­bruks­råd­giv­ning 1387/2014:

”9 §

Re­se­kost­nads­er­sätt­ning

En råd­giv­nings­or­ga­ni­sa­tion, ett råd­gi­van­de fö­re­tag el­ler en råd­gi­va­re som id­kar nä­ring kan dess­utom få er­sätt­ning för re­se­ti­den med un­dan­tag av skä­li­ga re­se­kost­na­der som för­an­letts av re­san till råd­giv­nings­stäl­let.

Re­se­kost­na­der som för­an­letts av an­vänd­ning­en av eget for­don er­sätts med tillämp­ning av er­sätt­nings­grun­der­na i sta­tens re­se­regle­men­te.”

Sta­tens re­se­regle­men­te 2021

http://jul­ka­is­ut.val­tio­neu­vos­to.fi/bit­stream/hand­le/10024/161982/VM_2020_2.pdf?se­quence=2&isAl­lo­wed=y :

”6 § Er­sätt­ning för an­vänd­ning av eget for­don

För en tjäns­te­re­sa som en tjäns­te­man el­ler ar­bets­ta­ga­re fö­re­tar med ett for­don som han el­ler hon äger el­ler in­ne­har be­ta­las färd­kost­nads­er­sätt­ning en­ligt föl­jan­de:

För var­je be­räk­nings­pe­ri­od på ett år som bör­jar den 1 ja­nu­a­ri be­ta­las för ti­den 1.1–31.12.2020 för de förs­ta 5 000 ki­lo­met­rar­na 43 cent per ki­lo­me­ter och för de föl­jan­de ki­lo­met­rar­na 38 cent per ki­lo­me­ter. De ovan nämn­da ki­lo­me­te­rer­sätt­ning­ar­na be­ta­las för­höj­da i föl­jan­de fall: 1) med 7 cent när sköt­seln av upp­gif­ter­na för­ut­sät­ter trans­port av släp­vagn kopp­lad till bi­len och med 11 cent när sköt­seln av upp­gif­ter­na för­ut­sät­ter trans­port av hus­vagn kopp­lad till bi­len, samt med 22 cent när sköt­seln av upp­gif­ter­na för­ut­sät­ter trans­port av en rast­stu­ga el­ler mot­sva­ran­de kopp­lad till bi­len, och 2) med 3 cent när a) per­so­nen i frå­ga är tvung­en att i sin bil fors­la ma­ski­ner el­ler an­ord­ning­ar vars vikt över­sti­ger 80 ki­lo­gram el­ler vil­ka är skrym­man­de till for­ma­tet, b) per­so­nen i frå­ga på grund av sina upp­gif­ter är tvung­en att trans­por­te­ra en hund i sin bil, el­ler 3) med 9 cent när sköt­seln av upp­gif­ter­na för­ut­sät­ter att per­so­nen i frå­ga rör sig med bil på en skogs­bil­väg el­ler på en väg­bygg­nads­ar­bets­plats som är av­stängd för an­nan tra­fik, samt 4) med 3 cent per per­son när per­so­nen i frå­ga trans­por­te­rar and­ra per­so­ner som det är ar­bets­gi­va­rens sak att trans­por­te­ra.”

Den som får råd­giv­ning är skyl­dig att be­ta­la mer­vär­des­skat­ten för råd­giv­ning­en.

Kost­nads­ex­emp­let i ta­bell 1 pre­sen­te­rar råd­giv­nings­kost­na­der­na och den mer­vär­des­skatt som ska be­ta­las av den som får råd­giv­ning.

Tabell 1. Exempel på kostnader för rådgivning.

Exempel på kostnader för rådgivning.
Kostnader för rådgivning  
Rådgivningsbesökets varaktighet (h) 2
Kontorstid som använts för beredning och/eller sammanställning av plan (h) 2
Rådgivningsersättning (€/h, moms 0 %) 63
Kostnader för rådgivningen (€/h, moms 0 %) 252
Resekostnader för rådgivningsbesök  
Resans längd tur och retur (km) 50
Kilometersättning för användning av egen bil 2019 (€/km) 0,43
Resekostnader totalt (€, moms 0 %) 21,5
Sammanlagda kostnader för rådgivningsbesök och planering (€, moms 0 %) 273,5
Mervärdeskatt (24 %) av de sammanlagda kostnaderna för rådgivningen, dvs. den del som rådgivningens mottagare ska betala (€) 65,64

4. Förutsättningar för den som tar emot rådgivning

Råd­giv­ning en­ligt sys­te­met för jord­bruks­råd­giv­ning kan ges till
 • per­so­ner som har an­sökt om di­rek­ta stöd el­ler pro­gram­ba­se­ra­de stöd
 • jord­bru­ka­re som be­dri­ver jord­bruk utan att få di­rek­ta el­ler pro­gram­ba­se­ra­de stöd
 • per­so­ner som har be­vil­jats el­ler som an­sö­ker om stöd för eta­ble­ring som jord­bru­ka­re el­ler som på mot­sva­ran­de sätt bör­jar be­dri­va jord­bruk
 • an­sva­ri­ga ak­tö­rer i en så­dan för­e­ning el­ler i 12 kap. 1 § i vat­ten­la­gen (587/2011) av­sedd sam­man­slut­ning som har in­gått ett så­dant av­tal som av­ses i 5 § 5 mom. i la­gen om vis­sa pro­gram­ba­se­ra­de er­sätt­ning­ar till jord­bru­ka­re (1360/2014).
Råd­giv­ning kan även ges till en per­son som i en sam­man­slut­ning som han el­ler hon helt el­ler del­vis äger be­dri­ver jord­bruk el­ler bör­jar be­dri­va jord­bruk.Råd­giv­nings­mot­ta­ga­ren ska ha ett ak­tivt lä­gen­hets­sig­num i nya Stöd­tillämp­ning­en. Kon­trol­le­ra fö­re råd­giv­nings­hän­del­sen om den som tar emot råd­giv­ning upp­fyl­ler för­ut­sätt­ning­ar­na för råd­giv­ning. För en för­e­nings del kan du kon­trol­le­ra av­ta­lets gil­tig­het ge­nom att kon­tak­ta NTM-cen­tra­len.

5. Rådgivningens ämnesområden

En­ligt lands­bygd­s­pro­gram­met kan råd­giv­ning ges gäl­lan­de
 • tvär­vill­kor
 • för­grö­nings­stö­dets krav
 • be­gräns­ning av och an­pass­ning till kli­mat­för­änd­ring­ar
 • bio­lo­gisk mång­fald
 • vat­ten- och mark­skydd
 • in­no­va­tio­ner
 • mil­jö­er­sätt­ning­ar
 • be­va­ran­de av jord­bruks­mark
 • eko­lo­gisk pro­duk­tion
 • växt­skydd och in­te­gre­rad be­kämp­ning
 • pro­duk­tions­dju­rens väl­be­fin­nan­de och häl­sa
 • om­stän­dig­he­ter som hän­för sig till mil­jö­ef­fek­ti­vi­tet, till ex­em­pel ef­fek­ti­va­re ener­gi­an­vänd­ning och för­ny­bar ener­gi samt
 • mo­der­ni­se­ring av gårds­bruksen­he­ten och för­bätt­rad kon­kur­rens­kraft.
De äm­nes­om­rå­den för råd­giv­ning­en som räk­nas upp i lands­bygd­s­pro­gram­met har rik­tats till de råd­giv­nings­mo­du­ler som råd­gi­var­na valts till. Råd­giv­nings­mo­du­ler­na och de äm­nes­om­rå­den som om­fat­tas av dem:
 
 • Energi
  • energiplan
  • innovationsrådgivning, antecknas bara som sekundär
  • övrig energirådgivning, energieffektivitet
  • övrig energirådgivning, förnybar energi
 • Växtskydd och livsmedels- och foderhygien på växtproduktionsgårdar
  • innovationsrådgivning
  • integrerad bekampning
  • livsmedels och foderhygien på växtproduktionsgårdar (tvärvillkor)
  • växtskydd (tvärvillkor)
  • växtskydd utöver tvärvillkoren
 • Ekologisk produktion
  • innovationsrådgivning
  • villkor för ekologisk produktion
 • Ekologisk produktion
  • innovationsrådgivning
  • villkor för ekologisk produktion
 • Modernisering av gårdsbruksenheten och förbättrad konkurrenskraft
  • förbättrad konkurrenskraft
  • generationsväxling
  • gårdbruksinvestering
  • innovationsrådgivning, antecknas bara som sekundär
  • plan för modernisering av gårdsbruksenheten och förbättrad konkurrenskraft
 • Produktiondjur
  • blandning av foder och utfodring av djur, foderhygien (tvärvillkor)
  • djurens välbefinnande (tvärvillkor)
  • djurens välbefinnande utöver tvärvillkoren
  • djursjukdomer, endast TSE samt import och export (tvärvillkor)
  • ersättning för djurens välbefinnande
  • identifiering och registrering av djur (tvärvillkor)
  • innovationsrådgivning
  • livsmedelshygien i utrymmen för husdjursproduktion förbjudna ämnen och rester (tvärvillkor)
  • minskning av ammoniakutsläpp med hjälp av utfodring
  • välbefinnandeplan för produktionsdjur
 • Produktiondjur, hälsovårdsplaner
  • hälsovårdsplan för produktionsdjur
  • innovationsrådgivning, antecknas bara som sekundär
  • välbefinnandeplan för produktionsdjur
 • Miljö
  • anpassning till klimatförändringen
  • begränsning av klimatförändringen (kolbindning)
  • begränsning av klimatförändringen (minskade utsläpp av växthusgaser)
  • bevarande av jordbruksmark
  • biologisk mångfald (tvärvillkor)
  • biologisk mångfald utöver tvärvillkoren
  • cirkulär ekonomi
  • innovationsrådgivning, antecknas bara som sekundär
  • jordmån och kollager (tvärvillkor)
  • landskap (tvärvillkor)
  • miljöplan
  • näringsbalanskalkyler
  • vatten- och markskydd utöver tvärvillkoren
  • vattenvård (tvärvillkor)
  • villkor för miljöersättning: ändring av åtgärderna för miljöersättning
Rätt att mot råd­giv­nings­er­sätt­ning ge råd om väl­be­fin­nan­de­pla­ner för djur är de råd­gi­va­re inom sys­te­met för jord­bruks­råd­giv­ning, vars råd­giv­nings­rät­tig­het inom mo­du­len pro­duk­tions­djur el­ler pro­duk­tions­djur, häl­so­vårds­pla­ner är i kraft.
 
Du kan ge er­sätt­nings­bar råd­giv­ning en­dast inom de råd­giv­nings­mo­du­ler för vars del du god­känts som råd­gi­va­re.
 
Er­sätt­ning kan inte be­vil­jas för en råd­giv­nings­hän­del­se för vil­ken an­nan of­fent­lig fi­nan­si­e­ring har be­vil­jats.
 
Råd­giv­nings­er­sätt­ning kan inte fås för upp­gö­ran­de av en od­lings­plan el­ler en af­färs­plan som hän­för sig till startstöd till unga jord­bru­ka­re el­ler in­ve­ste­rings­stöd för gårds­bruk.
 
6. Grupprådgivning
 
Du kan ge­nom­fö­ra råd­giv­nings­hän­del­sen även för en li­ten grupp. I så fall kan fle­ra per­so­ner som upp­fyl­ler för­ut­sätt­ning­ar­na för råd­giv­nings­mot­ta­ga­re el­ler fle­ra per­so­ner som ar­be­tar på en gård till­hö­ran­de en per­son som upp­fyl­ler för­ut­sätt­ning­ar­na för råd­giv­nings­mot­ta­ga­re del­ta i råd­giv­nings­hän­del­sen. Fle­ra med­lem­mar i en för­e­ning som in­gått av­tal kan även del­ta i råd­giv­nings­hän­del­sen. Ti­mer­sätt­ning­en är 63 euro/tim­me fast­än en råd­gi­va­re ger råd till fle­ra per­so­ner sam­ti­digt.Högst 10 per­so­ner kan del­ta i en och sam­ma råd­giv­nings­hän­del­se.Grupp­råd­giv­ning­ens för­ut­sätt­ning­ar är att
 • Råd­giv­ning­en till oli­ka råd­giv­nings­mot­ta­ga­re hand­lar om hu­vud­sak­li­gen sam­ma äm­nes­om­rå­den
 • Råd­giv­ning­en som ges till grup­pen är än­da­måls­en­lig
  • för att rik­ta kost­na­der­na för råd­giv­ning­en ef­fek­ti­va­re
  • för att öka an­ta­let per­so­ner som tar emot råd­giv­ning el­ler
  • för att tryg­ga att råd­giv­ning­en är av lik­vär­dig kva­li­tet
Du kan dock inte få er­sätt­ning för en så­dan råd­giv­nings­hän­del­se för vil­ken stöd har be­vil­jats an­ting­en se­pa­rat el­ler som en del av en an­nan ut­bild­nings- el­ler in­for­ma­tions­för­med­lings­åt­gärd.Kom ihåg att gö­ra för­hands­an­mä­lan i Hyr­rä se­pa­rat för var och en som får råd­giv­ning.

7. Förhandsanmälan om rådgivningen

Råd­gi­va­ren el­ler en an­sva­rig per­son som råd­giv­nings­or­ga­ni­sa­tio­nen har ut­sett ska gö­ra en för­hands­an­mä­lan om råd­giv­ning­en i Hyr­rä-tjäns­ten fö­re råd­giv­nings­hän­del­sen. Du kan ge­nom­fö­ra råd­giv­nings­hän­del­sen di­rekt ef­ter att för­hands­an­mä­lan har gjorts. Kom all­tid ihåg att ef­ter un­der­teck­nan­det skicka in för­hands­an­mä­lan ge­nom att trycka på Skicka-knap­pen. Gjor­da för­hands­an­mäl­ning­ar re­ser­ve­rar går­dens råd­giv­nings­an­slag, så det är bra att und­vi­ka att gö­ra onö­di­ga för­hands­an­mäl­ning­ar i Hyr­rä.

8. Ansökan om rådgivningsersättning samt förutsättningar för att ersättning ska betalas ut

Kom ihåg att ge­nom­fö­ra råd­giv­nings­hän­del­sen och att an­sö­ka i Hyr­rä om ut­be­tal­ning av råd­giv­nings­er­sätt­ning inom sex må­na­der från att för­hands­an­mä­lan har getts in.
 
Ex­em­pel: För­hands­an­mä­lan om råd­giv­ning har getts in 1.1.2019 An­sö­kan om ut­be­tal­ning av råd­giv­nings­er­sätt­ning ska ges in se­nast 1.7.2019.
 
Bi­fo­ga föl­jan­de till an­sök­ning­en om ut­be­tal­ning av råd­giv­nings­er­sätt­ning:
 • En skan­nad ko­pia av blan­kett 454 Äm­nes­om­rå­de­na inom råd­giv­ning och mot­ta­ga­rens be­styr­kan­de av att råd­giv­nings­åt­gär­den har mot­ta­gits. Fyll i blan­ket­ten nog­grant. Blan­ket­ten ska in­klu­de­ra un­der­skrif­ter av bå­de råd­gi­va­ren och den som får råd­giv­ning. Blan­ket­ten kan un­der­teck­nas ock­så el­ekt­ro­niskt, om du an­vän­der ett till­för­lit­ligt sys­tem för el­ekt­ro­nisk un­der­skrift. Råd­giv­nings­motta­ga­rens be­styr­kan­de av råd­giv­nings­hän­del­sen är en ab­so­lut för­ut­sätt­ning för att er­sätt­ning ska be­ta­las ut. Råd­giv­ning­en kan inte be­styr­kas i för­väg, så råd­giv­nings­mot­ta­ga­ren ska un­der­teck­na blan­ket­ten ti­di­gast den dag då den sis­ta råd­giv­ning­en har getts.
 
Blan­kett 454
 • En väl­be­fin­nan­de­plan för pro­duk­tions­djur, mil­jö­plan, ener­giplan för gårds­bruksen­he­ten, häl­so­vårds­plan för pro­duk­tions­djur el­ler plan för mo­der­ni­se­ring av gårds­bruksen­he­ten och för­bätt­rad kon­kur­rens­kraft, om en så­dan är upp­gjord. Bi­fo­ga pla­nen som pdf-fil till an­sök­ning­en om ut­be­tal­ning. En för­ut­sätt­ning för ut­be­tal­ning av er­sätt­ning­en är att pla­nen är upp­gjord en­ligt Livs­me­dels­ver­kets an­vis­ning­ar.
 • Ko­pia av den fak­tu­ra som skick­ats till råd­giv­nings­mot­ta­ga­ren.
Råd­giv­nings­er­sätt­ning­en be­ta­las högst i en­lig­het med för­hands­an­mä­lan, om kost­na­der­na för råd­giv­ning­en över­skri­der de kost­na­der som fram­går av för­hands­an­mä­lan. Er­sätt­ning­en be­ta­las högst en­ligt de fak­tis­ka kost­na­der­na, om de fak­tis­ka kost­na­der­na blir mind­re än de kost­na­der som med­de­lats i för­hands­an­mä­lan.
 
En för­ut­sätt­ning för be­tal­ning­en av råd­giv­nings­er­sätt­ning är att råd­gi­va­ren, el­ler den­nes ar­bets­gi­va­re om råd­gi­va­ren är an­ställd av nå­gon, upp­fyl­ler de för­ut­sätt­ning­ar på ba­sis av vil­ka råd­gi­va­ren har valts till sys­te­met för jord­bruks­råd­giv­ning.

9. Plan för modernisering av gårdsbruksenheten och förbättrad konkurrenskraft

Syf­tet med råd­giv­ning­en om mo­der­ni­se­ring av gårds­bruksen­he­ten och för­bätt­rad kon­kur­rens­kraft är att för­se jord­bru­ka­ren med verk­tyg som han el­ler hon kan an­vän­da för att ut­veck­la går­den och för­bätt­ra kon­kur­rens­kraf­ten. Må­let når man bäst ge­nom att i råd­giv­ning­en be­ak­ta var­je en­skild gårds in­di­vi­du­el­la be­hov och an­pas­sa råd­giv­ning­en så att den mot­sva­rar be­ho­ven.
 
Du kan ge­nom­fö­ra råd­giv­ning­en ge­nom att för går­den gö­ra upp en plan för mo­der­ni­se­ring av gårds­bruksen­he­ten och för­bätt­rad kon­kur­rens­kraft. Du kan ock­så sva­ra på går­dens mer spe­ci­fikt av­grän­sa­de råd­giv­nings­be­hov ge­nom se­pa­ra­ta råd­giv­nings­be­sök; då ut­myn­nar råd­giv­ning­en inte i en skrift­lig plan.
 
Gör upp en skrift­lig plan för mo­der­ni­se­ring av gårds­bruksen­he­ten och för­bätt­rad kon­kur­rens­kraft. Pla­nen ska in­ne­hål­la åt­min­sto­ne föl­jan­de:
1. Kart­lägg­ning av går­dens nu­lä­ge  
2. Ut­veck­lings­för­slag in­klu­si­ve eko­no­mis­ka kal­ky­ler 
3. Re­kom­men­da­tio­ner/slut­led­ning­ar
 
Råd­giv­ning­en med­för inga skyl­dig­he­ter för går­den. Be­sök för upp­följ­ning av hur pla­nen har ge­nom­förts kan fö­re­tas som en del av Råd 2020 -råd­giv­ning­en. Du kan ock­så re­kom­men­de­ra an­nan Råd 2020 -råd­giv­ning för går­den, om du un­der ett råd­giv­nings­be­sök upp­täck­er be­hov av t.ex. råd­giv­ning om mar­kens kul­tur­till­stånd.
 
Pla­nen kan du for­mu­le­ra fritt, el­ler gö­ra upp med hjälp av en tillämp­ning som läm­par sig för än­da­må­let. Ange pla­nen på blan­kett 454 och i an­sö­kan om ut­be­tal­ning av råd­giv­nings­er­sätt­ning i punk­ten
 • Plan för mo­der­ni­se­ring av gårds­bruksen­he­ten och för­bätt­rad kon­kur­rens­kraft
Kom ihåg att bi­fo­ga pla­nen till an­sö­kan om ut­be­tal­ning av råd­giv­nings­er­sätt­ning i tjäns­ten Hyr­rä.Du kan ock­så till­han­da­hål­la går­dar­na råd­giv­nings­tjäns­ter inom oli­ka äm­nes­om­rå­den som är mer nog­grant av­grän­sa­de. Då kan råd­giv­nings­tjäns­ten in­ne­hål­la t.ex. föl­jan­de:
 • skul­dråd­giv­ning
 • råd­giv­ning om ge­ne­ra­tions­väx­ling­ar
 • pre­li­mi­när pla­ne­ring av in­ve­ste­ring­ar
 • bo­la­gi­se­rings­råd­giv­ning
 • råd­giv­ning om od­ling­ens och hus­djurs­pro­duk­tio­nens lön­sam­het
 • kal­ky­ler över pro­duk­ter­nas täck­nings­bi­drag och pro­duk­tions­kost­na­der
Föl­jan­de är inte så­dan råd­giv­ning som om­fat­tas av sys­te­met för jord­bruks­råd­giv­ning:
 • ut­ar­be­tan­de av af­färs­pla­ner med an­knyt­ning till an­sök­ning­ar om in­ve­ste­rings­stöd för gårds­bru­ket el­ler startstöd för unga jord­bru­ka­re
 • skat­te­bok­fö­ring, an­nan bok­fö­ring el­ler ut­ar­be­tan­de av bok­slut
 • ut­ar­be­tan­de av pla­ner som gäl­ler en­bart skogs­bru­ket
 • ut­ar­be­tan­de av an­mäl­ning­ar och an­sök­ning­ar som myn­dig­he­ter­na för­ut­sät­ter.

10. Miljöplan för gårdsbruksenheten

Ut­ar­be­tan­det av mil­jö­pla­ner för går­dar kan stöd­jas som ett in­slag i sys­te­met för jord­bruks­råd­giv­ning Råd 2020.Kom ihåg att bi­fo­ga pla­nen till an­sö­kan om be­tal­ning av råd­giv­nings­er­sätt­ning i e-tjäns­ten Hyr­rä.Syf­tet med mil­jö­pla­nen för en gård är att
 • kart­läg­ga går­dens verk­sam­het ur ett mil­jö­per­spek­tiv
 • föra fram för­slag på åt­gär­der som syf­tar till att för­bätt­ra mil­jöns till­stånd
 • hit­ta bäs­ta prax­is för går­den och
 • få igång en kon­ti­nu­er­lig för­bätt­ring av mil­jöns till­stånd på går­den.
Går­den ska iakt­ta de fö­re­slag­na åt­gär­der­na en­ligt sina re­sur­ser.
 
Som rap­port­mall för mil­jö­pla­ner för går­dar kan man an­vän­da mil­jö­plans­mal­lar som har ta­gits fram i oli­ka pro­jekt. Ex­em­pel på dem är går­dens mil­jö­hand­bok (på fins­ka), som ta­gits fram i pro­jek­tet Teho+. I mil­jö­pla­nen ska föl­jan­de fak­to­rer som är av be­ty­del­se för mil­jöns till­stånd grans­kas i tillämp­li­ga de­lar:
 1. Åk­rar­nas egen­ska­per
 2. Od­lings­väx­ter, ma­skin­ked­jor och markstruk­tur
 3. Göds­ling och kalk­ning
 4. Hus­djurs­pro­duk­tion och kre­a­turs­göd­sel
 5. Växt­skydd
 6. Land­skaps­vård och mil­jö­av­tals­ob­jekt
 7. Be­gräns­ning av kli­mat­för­änd­ring­en
 8. Av­falls­han­te­ring och ol­je­tan­kar
Du kan ock­så in­klu­de­ra and­ra del­om­rå­den ut­över de ob­li­ga­to­ris­ka te­ma­block­en (dvs. hel­he­ter­na) i mil­jö­pla­nen. Du kan ock­så fram­hä­va en­sta­ka te­ma­block i pla­nen för att be­ak­ta går­dens be­hov på bäs­ta möj­li­ga sätt. Dis­ku­te­ra ock­så var­för de oli­ka te­ma­om­rå­de­na är be­ty­del­se­ful­la med tan­ke på går­dens mil­jö­på­ver­kan.
 
Mil­jö­pla­nen för går­den ska in­ne­hål­la föl­jan­de:
 1. Be­skriv­ning av nu­lä­get på går­den
 1. Åt­gärds­för­slag. Om det inte finns någ­ra för­slag ska du mo­ti­ve­ra av­sak­na­den av dem. Be­rät­ta klart och tyd­ligt vad som fun­ge­rar bra på går­den och vad som kan för­bätt­ras.
 1. För­slag på tid­ta­bell för att ge­nom­fö­ra åt­gär­der­na

11. Hälsovårdsplan för produktionsdjur

Häl­so­vårds­pla­nens vik­ti­gas­te mål är att ge pro­duk­tions­djurs­går­den kon­kre­ta åt­gärds­re­kom­men­da­tio­ner med vil­ka går­dens funk­tio­nel­la häl­so­vård kan för­bätt­ras. För att må­let ska nås be­hövs en om­fat­tan­de kart­lägg­ning av nu­lä­get som gör det lät­ta­re att hit­ta de even­tu­el­la ut­veck­lings­ob­jek­ten. Häl­so­vårds­pla­nen ska in­ne­hål­la föl­jan­de punk­ter:

1. Ut­red­ning av nu­lä­get

 • Fak­to­rer som på­ver­kar djur­pro­duk­tio­nen och om­stän­dig­he­ter­na

 • En kart­lägg­ning av pro­duk­tions­dju­rens väl­färds- och häls­osta­tus med be­ak­tan­de av går­dens sär­drag

 

2. De­fi­ni­tion av even­tu­el­la pro­blem­punk­ter

3. Åt­gärds­an­vis­ning­ar för att kor­ri­ge­ra pro­blem­punk­ter­na

 • Om det inte finns åt­gärds­för­slag, ska av­sak­na­den av dem mo­ti­ve­ras grund­ligt. Då kan man ge an­vis­ning­ar om åt­gär­der med vars hjälp en god sta­tus kan upp­rätt­hål­las i fram­ti­den.

4. Tid­ta­bell för åt­gärds­för­sla­gen

Pla­nen ska ut­ar­be­tas skrift­ligt. Du kan ut­ar­be­ta en häl­so­vårds­plan för pro­duk­tions­djur med de plan­mal­lar som finns på Dju­rens häl­sa ETT rf:s webb­plats.

Du kan ock­så ut­ar­be­ta pla­nen fritt. Då ska alla de nöd­vän­di­ga hel­he­ter­na pre­sen­te­ras på mot­sva­ran­de sätt i pla­nen.

 

När du läm­nar in häl­so­vårds­pla­nen till går­den kan du sam­ti­digt ge mera in­for­ma­tion om åt-gär­der­na och de­ras ef­fek­ter.

Kom ihåg att bi­fo­ga häl­so­vårds­pla­nen ock­så till an­sö­kan om ut­be­tal­ning av råd­giv­nings­er­sätt­ning i Hyr­rä-tjäns­ten.

12. Energiplan

Ut­ar­be­tan­det av ener­gipla­ner för går­dar kan stöd­jas som en del av råd­giv­nings­sys­te­met Råd 2020. Ener­gipla­nen ska gö­ras upp i en­lig­het med Livs­me­dels­ver­kets an­vis­ning­ar. Rap­port­mal­len för ener­gipla­nen finns på Livs­me­dels­ver­ket.fi (hög­ra spal­ten).
 
Kom ihåg att bi­fo­ga pla­nen till an­sö­kan om ut­be­tal­ning av råd­giv­nings­er­sätt­ning i e-tjäns­ten Hyr­rä.

13. Välbefinnandeplan för produktionsdjur

Väl­be­fin­nan­de­pla­ner­na för oli­ka djur­ar­ter (495A-D) är går­dens pla­ner för han­te­ring och ut­veck­ling av verk­sam­he­ten. Pla­ner­na in­ne­hål­ler gårds­spe­ci­fi­ka åt­gär­der, in­di­ka­to­rer och upp­följ­ning av dem när det gäl­ler pro­duk­tions­dju­rens väl­be­fin­nan­de, häl­so­vård och bio­sä­ker­het. I väl­be­fin­nan­de­pla­nen be­skri­ver man, hur oli­ka sa­ker har gjorts och ord­nats på går­den, fäs­ter upp­märk­sam­het på de hu­vud­punk­ter som be­skrivs i pla­nut­kas­ten och lyf­ter fram möj­li­ga för­bätt­rings­idé­er. Pla­ner­na upp­görs skrift­li­gen. Ut­kas­ten till pla­ner finns https://www.ruo­ka­vi­ras­to.fi/sv/sam­man­slut­ning­ar/stod-och-ut­veck­ling/rad­giv­nings­er­satt­ning/ . Råd­gi­va­ren kan ock­så gö­ra upp pla­nen på en an­nan mall om den in­ne­hål­ler mot­sva­ran­de sa­ker. När du gör upp väl­be­fin­nan­de­pla­nen för en gård kan du sam­ti­digt läm­na mer in­for­ma­tion om åt­gär­der­na och de­ras verk­ning­ar. Kom ihåg att foga väl­be­fin­nan­de­pla­nen till an­sö­kan om ut­be­tal­ning av råd­giv­nings­er­sätt­ning i e-tjäns­ten Hyr­rä.

14. Administrativa påföljder, dvs. sanktioner

När du an­sö­ker om råd­giv­nings­er­sätt­ning ska du i an­sö­kan om ut­be­tal­ning inte upp­ge så-dana kost­na­der om vil­ka du vet att de inte be­rät­ti­gar till er­sätt­ning. An­gi­van­de i be­tal­nings­an­sö­kan av så­da­na kost­na­der som inte är er­sätt­nings­be­rät­ti­gan­de kan med­fö­ra en ad­mi­ni­stra­tiv på­följd. Om dif­fe­ren­sen mel­lan det an­sök­ta be­lop­pet och det be­lopp som ska be­ta­las ut är över 10 % ef­ter kost­nads­gransk­ning­en, görs ett av­drag från er­sätt­ning­en (en ad­mi­ni­stra­tiv på­följd).
 
Ex­em­pel: I an­sö­kan upp­ges kost­na­den 189 € (3 tim­mar). Vid kost­nads­gransk­ning­en upp-täcks det att råd­giv­ning har getts i bara 2 tim­mar, allt­så av­vi­sas kost­na­der till ett be-lopp av 63 €.
Ef­ter kost­nads­gransk­ning­en åter­står att be­ta­la 126 € (189 € – 63 € = 126 €, dvs. dif­fe­ren­sen är över 10 %). Det görs ett tilläggs­av­drag som är lika stort som dif­fe­ren­sen (126 € – 63 € = 63 €).

15. Rådgivarregister

Livs­me­dels­ver­ket för ett råd­gi­var­re­gis­ter över god­kän­da råd­gi­va­re. Det pu­bli­ce­ra­de råd­gi­var­re­gist­ret finns på ad­res­senhttp://ti­laneu­vojat.ruo­ka­vi­ras­to.fi/#/sv
 
Kom ihåg att med­de­la Livs­me­dels­ver­ket  om dina kon­takt­upp­gif­ter änd­ras el­ler om du vill änd­ra de pro­duk­tions­in­rikt­ning­ar, verk­sam­hets­om­rå­den el­ler råd­giv­nings­språk som spa­rats i re­gist­ret.

16. Tillsyn

Stöd­mot­ta­ga­ren, det vill sä­ga råd­gi­va­ren el­ler ser­vice­pro­du­cen­ten, kon­trol­le­ras en­ligt EU-be­stäm­mel­ser­na ge­nom ad­mi­ni­stra­ti­va kon­trol­ler och på stick­prov ba­se­ra­de kon­trol­ler på plats fö­re slut­be­tal­ning­en. Kon­trol­ler­na på plats kan en­dast ut­fö­ras av grans­ka­re som inte har del­ta­git i ad­mi­ni­stra­ti­va kon­trol­ler av sam­ma åt­gärd. Så­le­des ut­för NTM-cen­tra­lens tjäns­te­män ad­mi­ni­stra­ti­va kon­trol­ler, och tjäns­te­män inom kon­trol­len­he­ten vid Livs­me­dels­ver­kets av­del­ning för lands­bygds­ut­veck­ling ut­för kon­trol­ler på plats.

Kon­trol­ler på plats görs på det sätt som för­ut­sätts i för­ord­ning­en ge­nom ett än­da­måls­en­ligt stick­prov. Kon­trol­ler­na ska täcka minst fem pro­cent av be­tal­nings­an­sök­ning­ar­nas år­li­ga eu­ro­be­lopp. Kon­trol­l­ob­jek­ten väljs ge­nom stick­prov som dels är slump­mäs­si­ga, dels grun­dar sig på ris­k­ana­lys. Stick­pro­ven görs en gång i veck­an på Livs­me­dels­ver­ket så att för­ut­sätt­ning­en om minst fem pro­cent på års­ni­vå upp­fylls.

Kon­trol­ler på plats görs på det sätt som för­ut­sätts i för­ord­ning­en ge­nom ett än­da­måls­en­ligt stick­prov. Kon­trol­ler­na ska täcka minst fem pro­cent av be­tal­nings­an­sök­ning­ar­nas år­li­ga eu­ro­be­lopp. Kon­trol­l­ob­jek­ten väljs ge­nom stick­prov som dels är slump­mäs­si­ga, dels grun­dar sig på ris­k­ana­lys. Stick­pro­ven görs en gång i veck­an på Livs­me­dels­ver­ket så att för­ut­sätt­ning­en om minst fem pro­cent på års­ni­vå upp­fylls.
 
En för­ut­sätt­ning för ut­be­tal­ning­en av stö­det är att kon­trol­len på plats har gjorts – men än­då så att de som inte kon­trol­le­ras kan få sina peng­ar strax ef­ter stick­pro­vet. Vid kon­trol­ler­na ef­ter­strä­vas ett så snabbt ge­nom­fö­ran­de som möj­ligt.
 
Vid kon­trol­ler­na på plats ska det kon­trol­le­ras att åt­gär­den har slut­förts en­ligt be­stäm­mel­ser­na. Den bör täcka alla kri­te­ri­er för stöd­be­rät­ti­gan­de, för­bin­del­ser och skyl­dig­he­ter som kan kon­trol­le­ras vid tid­punk­ten för kon­troll­be­sö­ket och som är för­ut­sätt­ning­ar för be­vil­jan­de av stö­det. Vid kon­trol­ler på plats ska det kon­trol­le­ras att åt­gär­den upp­fyl­ler för­ut­sätt­ning­ar­na för er­hål­lan­de av stöd och att ge­nom­fö­ran­det el­ler det till­tänk­ta ge­nom­fö­ran­det av åt­gär­den mot­sva­rar det ge­nom­fö­ran­de som be­skrevs i stö­dan­sök­ning­en el­ler som stö­det be­vil­ja­des för. Vid kon­trol­ler på plats ska man kon­trol­le­ra om de upp­gif­ter som stöd­mot­ta­ga­ren med­de­lat stäm­mer över­ens med de do­ku­ment som står som grund för upp­gif­ter­na.

Om­rå­den som kon­trol­le­ras sär­skilt in­klu­de­rar sys­te­met för re­ser­ve­ring av råd­giv­nings­an­slag, råd­giv­ning­ens ge­nom­fö­rings­me­tod (in­di­vi­du­ell/gruppråd­giv­ning), råd­giv­ning­ens äm­nes­om­rå­den, råd­gi­var­nas kom­pe­tens och på bygg­nads­ut­bild­ning, samt råd­gi­va­rens kom­pe­tens med hän­syn till det kon­trol­le­ra­de äm­nes­om­rå­det, fak­tis­ka kost­na­der, bok­fö­ring och ve­ri­fi­kat, jord­bru­ka­rens be­styr­kan­de av ge­nom­förd rådgiv­ning/äm­nes­om­rå­den.

Dess­utom kon­trol­le­ras skrift­li­ga häl­so­vårds­pla­ner för dju­ren samt skrift­li­ga mil­jö- och ener­gipla­ner. Även NTM-cen­tra­ler­na kon­trol­le­ras vid be­hov på plats. Då kon­trol­le­ras spen­de­ra­de gårds­spe­ci­fi­ka an­slag, ifyll­na­den av checklis­tor och be­hand­ling­en av be­tal­nings­an­sök­ning­ar samt tid­ta­bel­ler för an­sö­kan om er­sätt­ning­ar osv.

17. Landsbygdsprogrammets kommunikationsregler

Lands­bygd­s­pro­gram­mets kom­mu­ni­ka­tions­reg­ler för­plik­tar även stöd­mot­ta­ga­ren. I alla in­for­ma­tions- och kom­mu­ni­ka­tions­åt­gär­der som stöd­mot­ta­ga­ren ge­nom­för ska lands­bygds­fon­den EJ­FLU:s stöd för in­sat­sen föras fram ge­nom an­vänd­ning av
 • Eu­ro­pe­is­ka uni­o­nens em­bleen
 • hän­vis­ning till stö­det från lands­bygds­fon­den.
De lo­go­typ­er som ska an­vän­das vid kom­mu­ni­ka­tio­nen hit­tar du i lands­bygd­s­pro­gram­mets bild­bank.Läs mer om kom­mu­ni­ka­tions­reg­ler­na.

18. Närmare upplysningar

I tek­nis­ka frå­gor som gäl­ler Hyr­rä kan du skicka e-post till ad­res­sen han­ke­tu­ki@ruo­ka­vi­ras­to.fi. Kom ihåg att skri­va pro­jekt­num­ret för an­sö­kan och dina egna kon­takt­upp­gif­ter i med­de­lan­det.
 
Läs ock­så Hyr­rä-an­vis­ning­ar­na om råd­giv­nings­er­sätt­ning på webb­plat­sen Livs­me­dels­ver­ket.fi.

19. Tillämpade rättsakter och författningar

Eu­ro­pa­par­la­men­tets och rå­dets för­ord­ning (EU) nr 1303/2013 av den 17 de­cem­ber 2013 om fast­stäl­lan­de av ge­men­sam­ma be­stäm­mel­ser för Eu­ro­pe­is­ka re­gi­o­na­la ut­veck­lings­fon­den, Eu­ro­pe­is­ka so­ci­al­fon­den, Sam­man­håll­nings­fon­den, Eu­ro­pe­is­ka jord­bruksfon­den för lands­bygds­ut­veck­ling och Eu­ro­pe­is­ka havs- och fis­ke­ri­fon­den, om fast­stäl­lan­de av all­män­na be­stäm­mel­ser för Eu­ro­pe­is­ka re­gi­o­na­la ut­veck­lings­fon­den, Eu­ro­pe­is­ka so­ci­al­fon­den, Sam­man­håll­nings­fon­den och Eu­ro­pe­is­ka havs- och fis­ke­ri­fon­den samt om upp­hä­van­de av rå­dets för­ord­ning (EG) nr 1083/2006
Eu­ro­pa­par­la­men­tets och rå­dets för­ord­ning (EU) nr 1305/2013 av den 17 de­cem­ber 2013 om stöd för lands­bygds­ut­veck­ling från Eu­ro­pe­is­ka jord­bruks­fon­den för lands­bygds­ut­veck­ling (EJ­FLU) och om upp­hä­van­de av rå­dets för­ord­ning (EG) nr 1698/2005
Eu­ro­pa­par­la­men­tets och rå­dets för­ord­ning (EU) nr 1305/2013 av den 17 de­cem­ber 2013 om stöd för lands­bygds­ut­veck­ling från Eu­ro­pe­is­ka jord­bruks­fon­den för lands­bygds­ut­veck­ling (EJ­FLU) och om upp­hä­van­de av rå­dets för­ord­ning (EG) nr 1698/2005
Eu­ro­pa­par­la­men­tets och rå­dets för­ord­ning (EU) nr 1306/2013 av den 17 de­cem­ber 2013 om fi­nan­si­e­ring, för­valt­ning och över­vak­ning av den ge­men­sam­ma jord­bruks­po­li­ti­ken och om upp­hä­van­de av rå­dets för­ord­ning­ar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008
Kom­mis­sio­nens de­le­ge­ra­de för­ord­ning (EU) nr 640/2014 av den 11 mars 2014 om komplet­te­ring av Eu­ro­pa­par­la­men­tets och rå­dets för­ord­ning (EU) nr 1306/2013 vad gäl­ler det in­te­gre­ra­de ad­mi­ni­stra­tions- och kon­troll­sys­te­met och vill­kor för av­slag på el­ler in­drag­ning av be­tal­ning­ar samt ad­mi­ni­stra­ti­va sank­tio­ner som gäl­ler för di­rekt­stöd, lands­bygds­ut­veck­lings­stöd och tvär­vill­kor
Kom­mis­sio­nens de­le­ge­ra­de för­ord­ning (EU) nr 640/2014 av den 11 mars 2014 om kom-plet­te­ring av Eu­ro­pa­par­la­men­tets och rå­dets för­ord­ning (EU) nr 1306/2013 vad gäl­ler det in­te­gre­ra­de ad­mi­ni­stra­tions- och kon­troll­sys­te­met och vill­kor för av­slag på el­ler in­drag­ning av be­tal­ning­ar samt ad­mi­ni­stra­ti­va sank­tio­ner som gäl­ler för di­rekt­stöd, lands­bygds­ut­veck­lings­stöd och tvär­vill­kor
Kom­mis­sio­nens ge­nom­fö­ran­de­för­ord­ning (EU) nr 808/2014 av den 17 juli 2014  om reg­ler för tillämp­ning­en av Eu­ro­pa­par­la­men­tets och rå­dets för­ord­ning (EU) nr 1305/2013 om stöd för lands­bygds­ut­veck­ling från Eu­ro­pe­is­ka jord­bruks­fon­den för lands­bygds­ut­veck­ling (EJ­FLU)
Kom­mis­sio­nens ge­nom­fö­ran­de­för­ord­ning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli 2014  om reg­ler för tillämp­ning­en av Eu­ro­pa­par­la­men­tets och rå­dets för­ord­ning (EU) nr 1306/2013 vad gäl­ler det in­te­gre­ra­de ad­mi­ni­stra­tions- och kon­troll­sys­te­met, landsbygds­ut­veck­lings­åt­gär­der och tvär­vill­kor
Pro­gram­met för ut­veck­ling av lands­byg­den i Fast­lands­fin­land 2014–2020Lag om verk­stäl­lig­het av jord­bruks­stöd 192/2013, jäm­te änd­ring­ar
Lag om vis­sa pro­gram­ba­se­ra­de er­sätt­ning­ar till jord­bru­ka­re 1360/2014, jäm­te änd­ring­ar
Stats­rå­dets för­ord­ning om sys­te­met för jord­bruks­råd­giv­ning 1387/2014, jäm­te änd­ring­ar
Lands­bygds­ver­kets fö­re­skrift 20/2015