EU:s livsmedelsbistånd till de sämst ställda i gemenskapen

Målet för fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) är att främja social sammanhållning i Europeiska unionen och minska antalet människor som lever i fattigdom och löper risk för social utslagning. Det speciella syftet är att lindra de värsta formerna av fattigdom genom att tillhandahålla materiellt bistånd. Fonden ingår som ett led i EU:s sammanhållningspolitik. Läs mer på arbets-, och näringsministeriets webbplats. Livsmedelsverket fungerar som fondens förvaltningsmyndighet under programperioden 2014-2020.

Upprättandet av ett program för bistånd till dem som har det sämst ställt 2014–2020 

I det operativa programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt koncentrerar man sig i Finland endast på att lindra bristen på mat hos de sämst ställda. Förmedlingen av EU:s livsmedelsbistånd till mindre bemedlade utförs av partnerorganisationer via föreningar och församlingar på lokalnivå.

År 2021 levererades de sista EU-livsmedlen som skaffats med finansiering från det operativa programmet till partnerorganisationerna för utdelning till dem som har det sämst ställt. Vi tar inte emot nya ansökningar om att bli utdelningsorganisation för EU:s livsmedelshjälp.

Under programperioden 2021-2027 blir fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) en del av ESF+-förordningen, liksom vissa andra fonder som tidigare varit självständiga (ESF, YEI, EaSI, Health). ESF+ ska investera på tre områden: 1) Utbildning och livslångt lärande. 2) Effektiva arbetsmarknader och lika tillgång till sysselsättning av hög kvalitet. 3) Social inkludering, hälsa och fattigdomsbekämpning. Syftet med sammanslagningen är att främja synergier mellan olika åtgärder och öka deras effektivitet. Läs mer om beredningen av programperioden 2021-2027 på Livsmedelsverkets webbplats Materiellt bistånd ur ESF+ -fonden

 

Aktuell:

Efterhandsutvärdering av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt för programperioden 2014-2020 (8.3.2024)

Syftet:

  • Utvärdera resultaten som uppnåtts med Fead-bistånd.
  • Bedöma Fead-biståndets genomslag, effektivitet och EU-mervärde under programperioden 2014-2020 samt utvärdera överensstämmelsen med andra fonder.
  • Dra lärdom av erfarenheterna som kan ha betydelse för genomförandet av Europeiska socialfonden+ under programperioden 2021-2027 och stödet till dem som har det sämst ställt.
  • Bidra till utformningen av framtida program efter 2027.

Vem:

  • Partnerorganisationer som arbetar med att verkställa Fead, som offentliga organ och icke-statliga organisationer som valts ut av myndigheter.
  • Fead-stödmottagare när det gäller livsmedel, basvaror eller insatser för social delaktighet.
  • Alla organisationer och privatpersoner med intresse av fattigdom, materiell fattigdom och social delaktighet för dem som har det sämst ställt.

Vi ber dig svara på frågor om Fead-biståndet som tillhandahölls mellan 2014 och slutet av 2022.

Förfrågan: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/evaluation14-20FEAD

 

 

Europeiska unionen -logo.

Sidan har senast uppdaterats 15.3.2024