Vipuanvisning: Stöd för renhushållning 2023

Publiceringsdatum: 1. augusti 2023

Anvisning: Inloggning i Viputjänsten.

Du kan an­sö­ka om stöd per djur för ren­hushåll­ning i Vi­put­jäns­ten.

Stu­de­ra stöd­vill­ko­ren in­nan du gör upp an­sö­kan. Mer in­for­ma­ti­on om hur du sö­ker stö­det hit­tar du också på adres­sen www.ruo­ka­vi­ras­to.fi/sto­det-per-djur-for-ren­hus­hall­ning.

Sök stöd per djur för ren­hushåll­ning i Vi­put­jäns­tens elekt­ro­nis­ka ären­de­han­te­ring se­nast 1.9.2022. Ti­den för ansö­kan lö­per ut kl. 23.59. Klocks­la­get bes­täms en­ligt Fin­lands tids­zon som är UTC+2 och som­mar­tid UTC+3.

Om du inte vill an­vän­da den elekt­ro­nis­ka Vi­put­jäns­ten, el­ler om stö­det söks av ett döds­bo, ska stö­det sö­kas på pap­persb­lan­kett 227. Läm­na in pap­persb­lan­ket­ten och de bi­la­gor som be­hövs till Lapp­lands NTM-cent­ral senast 1.9.2022.

Ansökan om stöd

Bör­ja an­sö­ka elekt­ro­niskt om stöd per djur för ren­hushåll­ning ge­nom att öpp­na Vi­put­jäns­tens fram­si­da. Bör­ja log­ga in i Vi­put­jäns­ten ge­nom att klic­ka på knap­pen Elekt­ro­nisk iden­ti­fie­ring. Det­ta tar dig till Suo­mi.fi-au­ten­ti­serin­gen där du iden­ti­fie­rar dig till tjäns­ten.

Välj det iden­ti­fie­rings­sätt du öns­kar och ge upp­gif­ter­na som be­hövs. När iden­ti­fie­rin­gen lyc­kas kom­mer du vida­re till Vi­put­jäns­tens fram­si­da.

Stöd_för_renhushållning_2020_1.png

Bild 1.

Från län­ken Elekt­ro­nisk iden­ti­fie­ring öpp­nas e-tjäns­ten för jord- och skogsb­ruks­mi­nis­te­riets förvaltningsområde. Här kan du väl­ja öns­kat iden­ti­fie­rings­sätt och ge de upp­gif­ter­som be­hövs.

Stöd_för_renhushållning_2020_2.png

Bild 2.

E-tjäns­ten med­de­lar vil­ka upp­gif­ter om dig som för­med­las i sam­band med iden­ti­fie­rin­gen.

Stöd_för_renhushållning_2020_3.png

Bild 3.

Iden­ti­fie­rin­gen med­de­lar ”Du skall iden­ti­fie­ra dig i tjäns­ten E-tjänst inom Jord- och skogsb­ruks­mi­nis­te­riets förvalt­ning­sområ­de”. Tryck här på knap­pen Fort­sätt till tjäns­ten.

Stöd_för_renhushållning_2020_4.png

Bild 4.

På Vi­put­jäns­tens fram­si­da väl­jer du Ansök om stöd och läm­na an­mäl­nin­gar el­ler Ansök/anmäl. Från län­ken Stöd per djur för ren­hushåll­ning kom­mer du åt att an­sö­ka om stö­det.

Ansök

Fyll i alla ob­li­ga­to­ris­ka upp­gif­ter i an­sö­kan så att du kan spa­ra den. De ob­li­ga­to­ris­ka punk­ter­na är ut­märk­ta med en röd as­te­risk.

Sökandens uppgifter

På fli­ken Sö­kan­dens upp­gif­ter är stöd­sö­kan­den den per­son som är in­log­gad i Vipu.

Om sö­kan­dens bank­kon­to­num­mer sak­nas an­mär­ker Vipu om det­ta. Sam­ti­digt öpp­nas ett fält där du kan ge kon­to­num­ret. Du kom­mer vi­da­re i an­sö­kan först när du har upp­gett ditt kon­to­num­mer.

Stöd_för_renhushållning_2020_5.png

Bild 5.

Ansökningens uppgifter

Den förs­ta per­so­nen på lis­tan Med­lem­mar i hushål­let är stöd­sö­kan­den som är in­log­gad i Vi­put­jäns­ten. I ansök­ning­supp­gif­ter­na är an­ta­gan­det att du an­sö­ker på ba­sis av an­ta­let re­nar i ren­för­teck­nin­gen.

Bild 6.

Om du an­sö­ker på ba­sis av ett an­tal re­nar som av­vi­ker från ren­för­teck­nin­gen ska du i den sis­ta ko­lum­nen välja Be­ar­be­ta.

Med knap­pen öpp­nas ett avs­nitt ”Be­ar­be­ta upp­gif­ter­na för med­lem­mar­na i hushål­let” där du kom­mer åt att änd­ra upp­gif­terna.

Un­dan­tags­si­tu­a­ti­o­ner där an­ta­let re­nar kan änd­ras är till exem­pel köp el­ler för­sälj­ning av re­nar som gjorts efter det att ren­för­teck­nin­gen fasts­täll­des. Skriv mo­ti­ve­rin­gar­na till att an­ta­let re­nar av­vi­ker från renförteckningen och lägg till be­höv­li­ga bi­la­gor in­nan du skic­kar in an­sö­kan.

Bild 7.

I punk­ten + Lägg till ny med­lem ska du läg­ga till var­je med­lem i hushål­let som äger re­nar och för vars re­nar du an­sö­ker om stöd med an­sö­kan.

Välj till först om du an­sö­ker på ba­sis av med­lem­mens an­tal re­nar i ren­för­teck­nin­gen el­ler inte. Ef­ter det läg­ger du till med­lem­mens namn och per­son­be­teck­ning. Om du skri­ver in per­son­be­teck­nin­gen på fel sätt med­de­lar Vipu om fe­let.

Bild 8.

När du väl­jer Jag an­sö­ker utgåen­de från an­ta­let i ren­för­teck­nin­gen läg­ger du till bara namn och personbeteckning för med­lem­men i hushål­let.

Om du val­de ”Jag an­sö­ker inte utgåen­de från an­ta­let i ren­för­teck­nin­gen” ska du des­su­tom läg­ga till an­ta­let renar och ren­be­tes­la­get. Lägg till mo­ti­ve­rin­gar och foga bi­la­gor­na till an­sö­kan in­nan du skic­kar in den.

Att foga fil­bi­la­gor till an­sö­kan

Till ansökan ska du foga en resultaträkning för renhushållning som är en obligatorisk bilaga. Om du för första gången ansöker om stöd per djur för renhushållning behöver ingen resultaträkning lämnas in.

Om du ansöker om stöd för andra myndiga hushållsmedlemmars räkning ska du bifoga en fullmakt av dessa myndiga medlemmar. Fullmakt krävs också av sökandens make/maka.

Foga också andra eventuella köpebrev från köp och försäljningar av renar, om du ansöker om stöd enligt något annat än antalet renar i renlängden och grunden är köp eller försäljning av renar.

I menyn Bilagans typ ska du välja vilken bilaga du vill foga till din ansökan. Välj antingen resultaträkning för renhushållning, fullmakt, bouppteckningsinstrument, köpebrev eller annan bilaga.

När du har valt typen av bilaga kommer du åt att lägga till en bilaga med knappen Bläddra – eller Välj fil. Det öppnas ett popup-fönster där du kan leta fram önskad fil att lägga till som bilaga. Som bilagor duger bara PDF-filer med maximistorleken 5 MB.

Bild 9.

Välj fil och klic­ka se­dan på knap­pen Öpp­na. Po­pup-fönst­ret stängs och den val­da fi­len syns i punk­ten Bifogade bi­la­gor. Du kan ta bort en til­lagd bi­la­ga med knap­pen Ra­de­ra.

Bild 10.

Du kan skic­ka en elekt­ro­nisk an­sö­kan utan en bi­fo­gad re­sul­tat­räk­ning för ren­hushåll­ning och skic­ka in bi­la­gan se­na­re på pap­per till Lapp­lands NMT-cent­ral. Stö­det be­vil­jas inte utan en re­sul­tat­räk­ning för ren­hushåll­ning.

Sam­mand­rag och skic­kan­de

På fli­ken Sam­mand­rag och skic­kan­de kan du kont­rol­le­ra ett sam­mand­rag av upp­gif­ter­na i din an­sö­kan, skic­ka in den till hand­lägg­ning el­ler åter­ta en ins­kic­kad an­sö­kan.

I punk­ten Til­lägg­supp­gif­ter om skic­kan­det skri­ver du den el­ler de e-pos­tad­res­ser dit du vill ha ett bekräftelsemejl på att an­sö­kan är ins­kic­kad.

Stöd_för_renhushållning_2020_10.png

Bild 11.

I punk­ten An­märk­nin­gar ser du de an­märk­nin­gar som til­lämp­nin­gen gett. Kont­rol­le­ra an­märk­nin­gar­na in­nan du skic­kar in an­sö­kan. Prog­ram­met på­pe­kar all­tid om re­sul­tat­räk­nin­gen för ren­hushåll­ning fas­tän du re­dan skul­le ha fo­gat den till an­sö­kan.

I punk­ten Sam­mand­rag ser du ett sam­mand­rag av an­sö­kan och de upp­gif­ter du läm­nat i an­sö­kan.

I punk­ten Bi­la­gor ser du bi­la­gor­na som fo­gats till an­sö­kan.

Stöd_för_renhushållning_2020_11.png

Bild 12.

Med knap­pen Skriv ut sam­mand­rag överst på si­dan kan du skri­va ut sam­mand­ra­get för gransk­ning.

Bild 13.

På den ver­si­on för för­handsg­ransk­ning som skrivs ut ser du upp­gif­ter­na som läm­nats i an­sö­kan.

FörhandsversionBild 14.

När du har kont­rol­le­rat att upp­gif­ter­na i an­sö­kan stäm­mer, att du har fo­gat de bi­la­gor som be­hövs till an­sö­kan och lagt till e-pos­tad­res­sen för bek­räf­tel­se­mej­let, skic­kar du in an­sö­kan med knap­pen Skic­ka till hand­lägg­ning.

Stöd_för_renhushållning_2020_14.png

Bild 15.

Du får ett bek­räf­tel­se­mejl till din e-post när din an­sö­kan är ins­kic­kad. Vipu frå­gar ännu om bek­räf­tel­se på insän­dan­det och med­de­lar om det finns någ­ra an­märk­nin­gar på an­sö­kan. Vipu på­min­ner också om den obliga­to­ris­ka bi­la­gan till an­sö­kan, re­sul­tat­räk­nin­gen för ren­hushåll­ning.

Bek­räf­ta in­sän­dan­det av an­sö­kan med knap­pen Skic­ka.

Stöd_för_renhushållning_2020_15.png

Bild 16.

I bek­räf­tel­sen Bek­räf­ta an­mä­lan kom­mer en på­min­nel­se om att skic­ka in bi­la­gor, om bi­la­gor­na inte finns med.

På Vi­pus skärm kom­mer ett med­de­lan­de om att in­sän­dan­det lyc­ka­des och till e-pos­tad­res­sen som an­getts i til­lägg­supp­gif­ter­na kom­mer ett med­de­lan­de om att an­sö­kan har skic­kats in elekt­ro­niskt.

 

Bild 17.

När du har skic­kat in an­sö­kan kan du med knap­pen Skriv ut sam­mand­rag skri­va ut ett sam­mand­rag som vi­sar de upp­gif­ter som läm­nats och tid­punk­ten då upp­gif­ter­na skic­ka­des till hand­lägg­ning.

Om du vill åter­ta en in­läm­nad an­sö­kan, till exem­pel för att göra änd­rin­gar i den me­dan an­sök­nings­ti­den pågår, kan du göra det med knap­pen Åter­ta re­tur­ne­rad an­sö­kan.

Vipu frå­gar ännu om bek­räf­tel­se på åter­ta­gan­det. Om du väl­jer Ja, jag åter­tar an­sö­kan, kom­mer du åt att redige­ra upp­gif­ter­na i an­sö­kan me­dan an­sök­nings­ti­den pågår.

Kom ändå ihåg att skic­ka in an­sö­kan till hand­lägg­ning på nytt före an­sök­nings­ti­dens utgång.

SammandragBild 18.