Vipuanvisning: Stöd för växthusproduktion 2023

Publiceringsdatum: 6. februari 2023

Inloggning och användarrättigheter

Du kan logga in i Viputjänsten med bläddringsrättigheter, men för att uträtta ärenden elektroniskt behöver du åtkomsträttigheter till e-tjänster. 

Logga in i Viputjänsten på adressen: https://vipu.ruokavirasto.fi. Identifiera dig till tjänsten med bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt personkort.

  • Om du identifierar dig med nätbankkoder, styrs du av systemet till bankens inloggningsfönster. Mer info om identifiering med bankkoder får du på bankens webbplats. Dina nätbankkoder används enbart för identifieringen, bankuppgifterna förmedlas inte till Viputjänsten.
  • Anvisningar om hur du använder mobilcertifikat får du på din egen mobiloperatörs webbplats eller på adressen mo­bii­li­var­men­ne.fi.
  • Om du loggar in med HST-kort ska du välja Identifieringskort och använda identifieringskortet och kortläsaren för att identifiera dig.

Ansökan om åtkomsträttigheter

Du kan söka och annullera åtkomsträttigheter med blankett 457. För en helt ny gård kan du ansöka om åtkomsträttigheter till e-tjänster med blankett 456.

Som primär odlare kan du också själv bemyndiga andra användare och återta behörigheter i avsnittet Åtkomsträttigheter i Vipus meny Gård.

Bemyndiga en annan person

Elektronisk ärendehantering förutsätter att en person bemyndigas att underteckna den elektroniska stödansökan för de andras räkning.  Vanligen är det den primära odlaren som har åtkomsträttigheterna till e-tjänster. I den elektroniska ärendehanteringen kan du bemyndiga till exempel en rådgivare att uträtta ärenden för din räkning. Mer information om att elektroniskt bemyndiga en rådgivare ingår i kapitel Ansökan om stöd i Ansökningsguide om åkerstöd.

På framsidans övre balk Ansök/Anmäl öppnas tidtabellerna för elektroniska tjänster.

Välj ansökanBild 1. På sidan Välj ansökan eller anmälan väljer du alternativet Växthusstöd

På sidan Annsökan eller anmälan välj alternativet Växthusstöd.

Efter valet öppnas fönstret med tre mellanblad: Sökandens uppgifter, växthusuppgifter samt sammandrag och skickande.

1. Sökandens uppgifter

Välj stödsökande med hjälp av  Stödsökande - rullgardinsmenyn.

Om stöd söks av en sammanslutning skall som stödsökande väljas sammanslutning t.ex. ett aktiebolag. Fyll i också de separata punkterna som krävs av en sammanslutning.

val av sökandeBild 2. Val av sökande

Villkoren för beviljande av stödet finns i ansökningsanvisningen på Livsmedelsverkets webbsida.

2. Växthusuppgifter

På växthusuppgifter – mellanbladet öppnas ett fönster i vilken du registrerar växthus och deras odlingsuppgifter. Du kan också förhandsifylla växthusen med fjolårets uppgifter. .

Växthus, för vilket det sökts stöd för föregående år, kan väljas i vänstra kanten, under 'Växthus'. Kontrollera växthusets uppgifter och ändra vid behov.

Förhandsifyllda växthus, som detta år inte odlas, lönar det sig att anteckna som icke odlade. På detta sätt finns växthuset kvar till följande år. Radera växthuset endast om växthuset inte mera tas ibruk.

Välj växthus och fyll i uppgifterna för växthuset. Den röda triangeln efter växthusets namn betyder att det finns brister i uppgifterna. Uppgifterna skall korrigeras, så att ansökan kan skickas till behandling.

3. Ifyllande av växtodlingsuppgifterna

växthusuppgifterBild 3. Fyll i uppgifterna för växthusen

Lägg till växtBild 4. Lägg till växt och uppge alla uppgifter som det frågas efter

Anmäl växthusets odlingsuppgift med att klicka på Lägg till växt-knappen. Välj  det rätta Växtslaget från rullgardinsmenyn.   Mata in odlingsareal, periodens början (odlingen börjar), periodens slut (odlingen slutar), odlingssäsong (lång/kort) med rullgardinsmenyn och meddela om du använder arealen som grund för stödansökan från rullgardinsmenyn Ja/Nej. Lägg till ny växtrad genom att klicka på  Lägg till växt-knappen.

Anmäl också icke odlad areal och icke-stödduglig areal med egna växtkoder.´Ifall växthuset har odlingspaus, anmäl det i odlingsuppgifterna. En odlingspaus används inte som grund för stödansökan.

Skriv i fältet Tilläggsuppgifter närmare uppgifter t.ex. växtgruppens växt eller inte stödduglig areal. Skriv i punkten också uppgiften om odlingssätt för dill och persilja (direktsådd/plantering av plantor).

Uppgifter för persiljaBild 5. Uppge behövliga uppgifter för punkten persilja.

I fönstrets högra nedre hörn finns sammandrag över växthuset arealer. Sammandraget uppdateras hela tiden. Programmet har förverkligats också att kontrollera beräkningen.

Observera, att arealen kan vara som grund för stödet endast en gång.

Klicka slutligen på Spara -knappen.

Då alla växthusens uppgifter har registrerats gå till följande mellanblad , Sammandrag och skickande.

4. Lägg till ett nytt växthus

Att lägga till ett nytt växthus börjas med länken Lägg till  växthus.

Programmet öppnar en flygbild över gårdens driftscentrum. Flygbildens skala kan förstoras och förminskas med hjälp av kartverktygen i kartans högra kant.

Nytt växthusBild 6. Lägg till ett nytt växthus på kartan

Sök växthusets placering på kartan och därefter läggs ditt växthus till, klicka men musen vänstra knapp på det ställe, där växthuset finns. Vid behov kan du kontrollera växthusets placering senare.

Ifall växthusets placering inte är i driftscentrumets absoluta närhet, kan man flytta flygfotot. Flyttandet på flygfotot sker med musens vänstra knapp som man håller i botten och samtidigt drar flygfotot till önskad riktning.

Då växthusets placering har märkts ut på kartan, gå till mellanbladet bredvid och mata in växthusets namn samt övriga obligatoriska uppgifter för växthuset. Kontrollera att postnumret är rätt.

  • Fält, som har märkts med en röd stjärna är obligatoriska uppgifter.Placeringskommunen kommer automatiskt, men kontrollera den ändå.
  • Växthusets stöddugliga areal kan inte överstiga totala arealen.
  • Välj alternativen för växthusets tekniska duglighet; lång eller kort odlingsäsong
  • Växthusets näradress bestämmer stödområde, obligatorisk uppgift
  • I fältet växthusets tilläggsuppgifter kan du också uppge specialarrangemang (t.ex byte av plast)

När alla uppgifter har matats in, klicka på Spara knappen.

Nya växthusets uppgifter.Bild 7. Lägg till nya växthusets uppgifter

Ifall växthusets placering inte hittas på kartan, kan du göra detta genom att klicka på  knappen Välj Öppna kartan.

Kartfönstret öppnar sig på nytt, varvid du kan ändra växthusets placering genom att dra på placeringspunkten.

Öppna kartan.Bild 8. Öppna kartan för att tillägga ett nytt växthus

Då växthusets uppgifter matats in, övergå till att mata in odlingsuppgifterna.Se noggrannare anvisningar om hur odlingsuppgifterna läggs till under rubriken Växthusuppgifterna.

Växthuset kan också raderas med under mellanbladet Växthusets uppgifter med länken Radera växthus.

Bearbeta växthus.Bild 9. Radera växthus

Det öppnas ett bekräftelsefönster. Genom att godkänna att växthuset raderas klicka på Radera-knappen. Observera att du inte kan återta raderingen av växthuset efter bekräftelsen.

radera växthusBild 10. Radera växthus

5. Sammandrag och skickande

Före ansökan om växthusstödet skickas iväg kom ihåg att kontrollera/skriva in din e-postadress och anteckna vid behov tilläggsuppgifter i fältet Tilläggsuppgifter. Kom ihåg att spara.

Du kan också gå till tidigare mellanblad. Om du ändrar uppgifter, kom ihåg att spara sidan innan du lämnar sidan.

Sammandrag och skickandeBild 11. Mellanbladet Sammandrag och skickande. Uppge e-postadress

På Sammandrag och skickande mellanbladet kan du kontrollera alla registrerade uppgifter stödområdesvis och skriva ut ansökningsuppgifterna genom att klicka på Skriv ut sammandrag före inskickande.  På utskriften finns då uppgiften om en förhandsversion, som betyder,  att uppgifterna ännu inte har skickats för behandling till NTM-centralen.

Skärmdump från Viputjänsten

Bild 12. Förhandsversion av utskriften

Efter att man skickat finns på sammandragsutskriften en anteckning om att ansökan har skickats till NTM-centralen för behandling. Utskriften fungerar som kvitto över att ansökan skickats och den kan sparas på den egna datorn eller skrivas ut på papper.

Då du har kontrollerat ansökningsuppgifterna, kan du skicka ansökan för behandling med knappen, Skicka till handläggning.

skicka till handläggningBild 13. Skicka till handläggning

Skärmdump från Viputjänsten

Bild 14. Ansökan har skickats till handläggning

Skickande av ansökan kan återtas på mellanblandet Sammandrag och skickande  under ansökningstiden.  Kom ihåg att skicka den pånytt efter återtagandet!

Skärmdump från ViputjänstenBild 15. Tidpunkten för när anmälan har tagits emot och möjlighet att återta returnerad ansökan

Återta anmälanBild 16. Bekräftelsemeddelande av återtagande

Efter att du skickat in din ansökan kan du stänga sidan i punkten Stäng tjänsten (i högra övre hörnet). Skärmen går tillbaka till Vipuns framsida. Från punkten Elektroniska tjänster kan du kontrollera att växthusstödets ansökan är i returnerad.

Skärmdump från ViputjänstenBild 17. Skickad ansökan syns på framsidan i Vipu under Ansökningar och anmälningar