Stöden till jordbruket och landsbygden svarar på finländarnas oro

18. april 2024

Räcker maten till? Fungerar nätet? Bevaras naturen? Finansieringen för jordbruket och landsbygden svarar på denna vardagsoro. I fjol stöddes matproduktionen och utvecklingen av landsbygden i Finland med 1,8 miljarder euro.

EU:s jordbruks- och landsbygdsfinansiering främjar finländarnas intressen, försörjningsberedskapen, säkerheten, välfärden och en hållbar matproduktion. Utöver de stöd som betalades till jordbrukarna genomfördes bland annat investeringar i företag och sammanslutningar på landsbygden, rådgivningstjänster möjliggjordes och stöd betalades till producentorganisationer, utbildnings-, utvecklings- och innovationsprojekt finansierades samt distributionen av mjölk och frukt i skolor och daghem stöddes. År 2023 fanns det sammanlagt 54 373 stödmottagare. Cirka 86 procent av stödmottagarna är gårdar.

Livsmedelsverket publicerar uppgifterna om EU-stöd som betalats 2023 i webbtjänsten för uppgifter om EU-stöd. I tjänsten finns uppgifter om stöd som betalats under EU:s finansår (16.10.2022–15.10.2023). I tjänsten finns dessutom ett sammandrag av de stöd som betalats per kalenderår. I sammandraget ingår också stöd som helt och hållet betalas nationellt.

Jordbrukarstöd betalas för produktion av mat och skötsel av naturresurser

Merparten av stödet på 1,5 miljarder euro som utbetalades i fjol var jordbrukarstöd. Utan dessa stöd som betalas på basis av odlingsarealen och husdjursproduktionen skulle matproduktionen i Finland upphöra i nuvarande omfattning, och nästan hela vår matförsörjning skulle bli beroende av världsmarknaden och importerad mat. För närvarande har cirka 80 procent av de livsmedelsråvaror som används i Finland fortfarande inhemskt ursprung.

Genom stöden ställs mål upp för jordbrukarna även i anslutning till annat än livsmedelsproduktion, såsom skydd av naturen och miljön, landskapsvård samt bekämpning av och anpassning till klimatförändringen. Jordbrukarna ska hålla åkrarna täckta av växtlighet över vintern, vilket bidrar till att binda näringsämnen och dämpa växthusutsläppen.

Jordbrukarna utvecklar sin verksamhet med hjälp av stöd inte bara genom att effektivisera odlingsmetoderna utan också genom att förbättra djurens uppfödningsförhållanden och genom energiinvesteringar. Till exempel genom att satsa på djurens välbefinnande minskar behovet av medicinering, vilket också förebygger spridningen av sjukdomar som är resistenta mot läkemedel.

Med företags- och projektfinansiering hålls Finland i skick från topp till tå

Med tanke på försörjningsberedskapen och den övergripande säkerheten i vårt land är det viktigt att det finns möjlighet att leva och bo i hela Finland. Med företags- och projektfinansieringen för landsbygden förnyas företagsverksamheten på landsbygden och man strävar efter bättre lönsamhet, mångsidig kompetens, trivsammare och tryggare byar och nya tjänster.

Med finansieringen byggs till exempel snabba bredbandsförbindelser i sådana områden där de inte byggs marknadsbaserat. Bredbandsförbindelserna ökar landsbygdens dragningskraft och effektiviserar företagens konkurrenskraft och möjliggör distansarbete och distansstudier.

Företagsfinansieringen för landsbygden främjar uppkomsten av arbetsplatser på landsbygden. År 2023 hjälpte företagsfinansieringen företag med tillväxtförmåga på landsbygden bland annat med att öka energisjälvförsörjningen, produktutvecklingsprojekt, pilotprojekt inom produktion och anskaffning av maskiner. Med stödet kan även stora investeringar fås i rörelse, eftersom stödet i genomsnitt är 30 procent. Utan företagsfinansiering skulle största delen av investeringarna inte genomföras eller så skulle de bli mindre.

Finland är Europamästare på projekt

De finländska projekten för utveckling av landsbygden har också fått erkännande i internationella projekttävlingar år efter år.

Till exempel belönades det finländska projektet KoroKausi, som tryggade säsongsarbetskraften 2023, som Europas bästa projekt.

Stöd för jordbruk och landsbygden söks via Livsmedelsverkets e-tjänst. Beslut om finansiering fattas i huvudsak av kommunerna och NTM-centralerna. De lokala Leader-grupperna väljer vilka projekt som ska genomföras inom det egna området.

Uppgifter om stöd som utbetalats 2023

Livsmedelsverket publicerar uppgifter om EU-stöd som betalats 2023 i sin webbtjänst 18.4.2024 kl. 10. Webbtjänst för uppgifter om EU-stöd (livsmedelsverket.fi). Uppgifterna kan granskas antingen enligt EU:s budgetår (16.10–15.10) eller per kalenderår (endast sammanfattande uppgifter).

Mer information

Stöd till jordbruket och landsbygden – vad handlar det om? (livsmedelsverket.fi)

Begäran om uppgifter

Anvisningar för hur du gör en begäran om uppgifter (livsmedelsverket.fi)

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet (stödpolitik och stödens effektivitet)

konsultativ tjänsteman Martti Patjas, 029 516 2474 (jordbrukarstöd)
konsultativ tjänsteman Marianne Selkäinaho, 029 516 2218 (projektfinansiering)
ledande sakkunnig Juuso Kalliokoski, 029 516 2470 (företagsfinansiering)
konsultativ tjänsteman Pekka Sandholm, 040 733 6219 (marknadsstöd)

fornamn.efternamn@gov.fi

Ytterligare information vid Livsmedelsverket:

expert, kommunikation Sinikka Torssonen, 040 550 5085

fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi