Webbtjänst för uppgifter om EU-stöd

Vilka uppgifter finns att få i tjänsten?

I webbtjänsten för uppgifter om EU-stöd publiceras uppgifter om stöd som har betalats ut från Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. EU-lagstiftningen förutsätter att uppgifterna publiceras. Syftet är att öka transparensen för hur EU-fonderna används.

I webbtjänsten publiceras

 • stödmottagarens namn
 • moderföretagets namn och momskod
 • beskattningskommun
 • åtgärdens kod
 • det särskilda målet för åtgärden
 • åtgärdens start- och slutdatum
 • stöd som betalats ur garantifonden för jordbruket och landsbygdsfonden.

I enlighet med kommissionens riktlinjer publiceras inte uppgifter om de som tagit emot stöd på högst 1 250 euro. Om kommunen har färre än 4 stödmottagare anmäls landskap i stället för kommun.

Stöd från enbart nationella medel publiceras inte i söktjänsten. Om du vill ha offentliga uppgifter om nationella stöd för en enskild stödmottagare får du dem från kommunen eller NTM-centralen.

Informationsmaterial som gäller flera stödmottagare kan begäras från Livsmedelsverket. Anvisningar för begäran om uppgifter får du från Livsmedelsverkets utlämnande av uppgifter.

Så här använder du webbtjänsten

Stöduppgifterna publiceras i Livsmedelsverkets tjänst för öppen information. Uppgifterna kan granskas antingen enligt EU:s budgetår (16.10–15.10) eller per kalenderår (endast sammanfattande uppgifter).

Budgetår

För EU:s budgetår (16.10–15.10) publiceras stödmottagarspecifika uppgifter enligt kommissionens krav. Uppgifterna publiceras i alfabetisk ordning enligt stödmottagarnas namn.

Du kan filtrera uppgifter utifrån EU:s budgetår, stödmottagare, kommun, åtgärd, moderbolag och momskod.  Du kan också avgränsa de uppgifter som visas på basis av utbetalda stödbelopp under Stöd sammanlagt: nedre gräns eller Stöd sammanlagt: övre gräns.

Budjetår

Bruksanvisning för webbtjänsten för uppgifter om EU-stöd

 1. Börja med att välja EU:s budgetår uppe till vänster
 2. Välj finska, svenska eller engelska som språk genom att föra muspekaren under det språk som ska väljas och godkänna valet med musen.
 3. Du får fram cellens uppgifter i sin helhet när du för muspekaren över cellen i fråga.
 4. Du kan ändra tabellens format genom att högerklicka på tabellen och klicka på "View data" eller "View chart".
 5. Du kan nollställa valen med knappen Ta bort val.
 6. Om fälten på sidan inte syns helt kan du skala skärmen genom att trycka på ctrl + eller ctrl -.
 7. Du får vid behov fram de kolumner som saknas genom att scrolla sidan nere till höger.

Kalenderår

Som sammanfattande information om de stöd som betalats ut under kalenderåret publiceras diagram som utöver EU-stöd även innehåller nationellt finansierade stöd. Uppgifter om enskilda stödmottagare publiceras inte i tjänsten för kalenderåret.

Du kan granska uppgifterna per område, finansieringskälla och stödgrupp. Dessutom ser du antalet stödmottagare och gårdar samt närmare uppgifter om jordbrukarstöden. Du kommer till tjänsten via länken nedan.

Kalendarår

Frågor och svar

Varför offentliggör Livsmedelsverket även uppgifter om stöd till privatpersoner?

I webbtjänsten publiceras också uppgifter om stöd till privatpersoner. EU-lagstiftningen förutsätter att alla stödmottagares uppgifter publiceras. Syftet är att öka transparensen för hur landsbygdsfonderna används. 

Varför offentliggör Livsmedelsverket inte stödmottagarspecifika uppgifter om nationella stöd?

EU:s rättsakter som handlar om offentliggörandet av stöd gäller bara stöd från EU-fonder. Uppgifter om stöd som helt finansierats nationellt publiceras inte i webbtjänsten eftersom det inte finns bestämmelser i den nationella lagstiftningen om publicering av stöduppgifter.

När offentliggörs stöden?

Uppgifterna om stöden publiceras senast den 31 maj året efter EU:s budgetår. EU:s budgetår börjar den 16 oktober och slutar den 15 oktober följande år.

Vad grundar sig publiceringen av uppgifter om stöd på?

Stödens offentlighet under EU-finansieringsperioden 2014–2022 grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2013/1306 och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2014/908.
Stödens offentlighet under EU-finansieringsperioden 2023–2027 grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2116 och kommissionens genomförandeförordningar (EU) 2022/128 och 2023/860.

Hur beräknas stödbeloppen?

Uppgifterna i webbtjänsten grundar sig på betalningar som gjorts under budgetåret. Om en stödmottagare har återbetalat utbetalda stöd till exempel på grund av förändringar i djurantalet eller arealen, visas nettosumman i tjänsten.

Uppgifterna kan inkludera utbetalningar eller återbetalningar från flera år. Stödbeloppen innefattar både stöd som är helt finansierade av EU och stöd som också innehåller nationell medfinansiering, till exempel miljöersättningar samt företags- och projektstöd.

Oriktiga uppgifter?

Stödmottagaren har rätt att få sina felaktiga uppgifter korrigerade. Om du upptäcker ett fel kan du kontakta Livsmedelsverket för att få felet korrigerat.

Önskar du närmare upplysningar?

Ta kontakt med e-post till adressen tiedonluovutus@ruokavirasto.fi.

Mer information

Sidan har senast uppdaterats 23.4.2024