Ändringar i avgifterna för tillsyn över ekologisk produktion

31. mars 2021

Enligt Livsmedelsverkets avgiftsförordning, som trädde i kraft 1.3.2021, ändras grundavgiften för ekokontroll och arealbaserade avgifter ersätts med en kontrolltidsavgift.

År 2021 tas en aktörsspecifik grundavgift på 160 euro ut som grundavgift för ekokontroll.

Arealbaserade avgifter har ersatts med en avgift som baserar sig på kontrolltiden. De avgifter som baserar sig på kontrolltiden är för alla inspektioner 143 euro/timme. Avgifter som fastställs enligt timpris tas ut för varje påbörjad timme.

Livsmedelsverket gör de ändringar i faktureringssystemet som den nya avgiftsförordningen kräver under sommaren 2021, vilket innebär att avgifterna för de aktörer som kontrollerats efter ingången av mars faktureras först på hösten. Avgifterna för de aktörer som kontrollerats under januari och februari faktureras i enlighet med den avgiftsförordning som gällde vid ingången av året. 

Bestämmelser om avgifter som tas ut för övervakning av ekologisk produktion finns i punkt 3 i avgiftstabellen i bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer (161/2021).

Läs mera: 

Avgifter för tillsyn över ekologisk produktion 2023

Priserna som uppbärs för Livsmedelsverkets tjänster ändras från och med 1.3.2021