I projektet Smidig e-tjänst på åkerkanten vill man underlätta vardagen för den som odlar ekologiskt foder

30. november 2021

Hurdan är vardagen för den som odlar ekologiskt foder och hur kunde den underlättas med hjälp av digitalisering? På dessa frågor söker nu Livsmedelsverket och NTM-centralerna svar i projektet Smidig e-tjänst på åkerkanten. Projektet är ett av pilotprojekten i Myndighetens för digitalisering och befolkningsdata och finansministeriets program för främjande av digitalisering. Odlarna som odlar ekologiskt foder är en pilotgrupp, det slutliga målet är att förbättra tjänsterna för alla odlare med ekologisk odling.

Ett mål i projektet är att förstå odlarnas vardag och nuläget i fråga om tjänster. Ett syfte är också att gestalta hurdana elektroniska tjänster som vore bäst fungerande ur klientens synvinkel. Under projektet ökas förståelsen för klienten med hjälp av intervjuer och arbete i workshop. 

I projektet erhålls tips och råd om hur klientorienteringen bättre än hittills kan fås med som en del av Livsmedelsverkets utvecklingsverksamhet. Med klientorientering avses att klientens synvinkel beaktas i verksamheten och tjänsterna och i planeringen av dessa.

För närvarande är tjänsterna till odlare med ekologisk odling spridda i Livsmedelsverket och NTM-centralerna. Bristen på e-tjänster gör såväl odlarnas som tjänstemännens vardag svårare och trögare. Tjänsterna utvecklas också inom olika organisationer i stället för som en helhet. 

Projektet pågår till årsslutet och ett sammandrag är att vänta 19.1.2022. Syftet med pilotprojekten för expertstöd i programmet för främjande av digitalisering är att främja utvecklandet av högklassiga digitala offentliga tjänster som svarar på klientens behov. 

Mer information:
Utvecklingsexpert Marjut Suursoho, marjut.suursoho@ruokavirasto.fi