Kontrollerna av ekofoderföretagarna 2020 fokuserar på spårbarheten för foder och motverkande av bedrägerier

20. maj 2020

Till ekofoderföretagarna

 • Se till att spårbarhetskravet ”ett steg framåt och ett bakåt”
 • Säkra också den interna spårbarheten, dvs. att råvarorna inom tillverkningsprocessen kan spåras till det föregående och det följande skedet i alla skeden av fodertillverkningen.
 • Kontrollera uppgifterna på förpackningar och i följedokument då ekofoder tas emot; leverantörens och produktens namn och partinummer. Anteckna partiets mängd, beteckning och kontrollera tillsynsmyndighetens identifikationsnummer. För bok över mottagningskontrollerna.
 • Försäkra dig om att bokföringen över foderanvändningen /silobokföringen och bokföringen över tillverkningen är uppdaterade och att recepten motsvarar de foder som tillverkats.
 • Anteckna alltid svinn, reklamationer och foder som dragits tillbaka.
 • Mottagna råvaror = Tillverkade foder + svinn och Färdiga foder = sålda + svinn
 • Säkerställ före kontrollen att bokföringen är à jour, att produktflödesbalansen stämmer och att dokumenten finns till hands.

 

 • Om företaget inte fysiskt hanterar ekofoder ska du föra bok över köpta ekoprodukter, mängder och säljare samt över sålda produkter, köpare, mottagare och tidpunkter. Säkerställ partibeteckningarna!
 • Beakta att huvudmannen ansvarar för sin underleverantörs bokföring.
 • Underleverantör: skilj tydligt åt olika huvudmäns produktuppgifter i bokföringen och stäm av bokföringen över inkomna produkter mot de avgående produkterna. Underleverantör = inga egna inköp eller försäljningar

Tips på hur du kan förhindra att ditt företag utsätts för bedrägeri

 • Vem som helst kan oväntat bli utsatt för bedrägeri.
 • Det är svårt att förutse bedrägerier, men spåren leder ofta till strävan efter ekonomisk vinning.
 • Det är viktigt att välja de egna samarbetsparterna med omsorg. Långvariga och pålitliga handelspartners är viktiga, framför allt när det råder undantagsförhållanden.
 • Ett litet fel kan avslöja ett bedrägeri – aktören måste vara uppmärksam!

Hur går jag till väga:

 • Bekanta dig omsorgsfullt med nya samarbetspartners, kontrollera den grundläggande informationen, dvs. att aktörerna är registrerade foderföretagare och hör till ekokontrollen. Uppgifterna hittar du ofta på myndigheternas/kontrollorganens webbplatser.
 • Be om möjligt ett annat företag om rekommendation.
 • Om produktens pris är betänkligt lågt är det skäl att utreda saken närmare.
 • Fungerar spårbarheten, dvs. av vem och varifrån kommer ekofodret. Kontrollera partiet och följedokumenten noggrant då du tar emot partiet.
 • Var omsorgsfull då du ingår avtal. Gör en ingående granskning av ekointygen i förväg.

Ytterligare upplysningar:

De inhemska ekoaktörerna hittar du i ekosökmotorn: https://palvelut2.evira.fi/luomuasiakirjahaku/

Från Livsmedelsverket: luomurehu@ruokavirasto.fi

Livsmedelsverkets meddelande 3321/04.02.20.10/2020 (14.5.2020, pdf)