Ansökan enligt artikel 48

Handel med animala biprodukter av kategori 1 och 2 på den inre marknaden kräver tillåtelse av den behöriga myndigheten i den mottagande medlemsstaten

Innan animala biprodukter av kategori 1 och 2 skickas till en annan medlemsstat bör den avsändande aktören eller anläggningen ansöka om tillstånd av den behöriga myndigheten i den mottagande medlemsstaten enligt artikel 48 i biproduktförordningen (EG) nr 1069/2009. Tillåtelse enligt artikel 48 bör även anhållas före fiskoljor och fiskmjöl av kategori 3-material som är avsedda för foder skickas till en avgiftningsanläggning i en annan medlemsstat.

Tillståndsansökningar enligt artikel 48 för animaliska biprodukter som förs in till Finland behandlas av Livsmedelsverket. Utöver ansökan enligt artikel 48 ska även myndigheterna i ursprungslandet meddelas om ärendet.

Genom tillståndsförfarandet har EU-medlemsstaterna högre kontroll över animala biprodukter av kategori 1 och 2 som bär en högre risk för djursjukdomar och den mottagande medlemsstaten kan själv besluta över tillåtelse av införsel av materialet. Ifall man godkänner importen kan man i tillståndet även ställa villkor över hur materialet bör bearbetas eller behandlas innan avsändandet.

Inkomna ansökningar utvärderas med beaktande av bl.a. djursjukdomstillståndet i ursprungslandet. Vid behandling av ansökan tas även materialets ursprung, bearbetningssätt och användningsändamålet i Finland i beaktande. Ansökningar bör kompletteras med bl.a. följande information:

  • Biproduktskategori och beskrivning av biprodukten som importeras
  • Biproduktens ursprungsland och anläggningens godkännande- eller registreringsnummer enligt biproduktförordningen
  • Använd bearbetningsmetod
  • Biproduktens användningsändamål i Finland
  • Hur biprodukterna transporteras till mottagarlandet
  • Biproduktens mottagaranläggning eller -aktör samt dess godkännande- eller registreringsnummer enligt biproduktförordningen

För framställning av foderråvaror av fiskoljor och fiskmjöl med dioxin/PCB-halter som överstiger gränsvärden för foder kan man på ansökan beviljas tillstånd för sändning av materialet från en bearbetningsanläggning till en avgiftningsanläggning i en annan EU-medlemsstat.

Ifall biprodukten beviljas tillåtelse enligt artikel 48 bör man även uppmärksamma att en kopia av tillståndet bör medfölja transporten av varje parti av kategori 1 och 2-materialet, samt av kategori 3-materialet som sänds till en avgiftningsanläggning, ända till mottagaren. Vid ändringar som berör biprodukten som skickas, eller den avsändande eller mottagande anläggningen/aktören bör man ansöka om ett nytt tillstånd.

Livsmedelsverket begär vid behov om tilläggsinformation för behandling av ansökan (länk till ansökningsblankett på engelska). Tillståndsansökningar riktade till Livsmedelsverket kan skickas in t.ex. som skannade dokument till kirjaamo@ruokavirasto.fi eller abp@ruokavirasto.fi

Anmälan om partier som sänds från Finland till avgiftningsanläggningar riktas till rehu.ilmoitukset@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 5.9.2023