Animaliska biprodukter från EU-länder, Norge och Schweiz

Med handel med animaliska biprodukter på den inre marknaden avses alla förflyttningar av biprodukter inom EU inklusive förflyttningar mellan EU-medlemsstater, Norge och Schweiz. I huvudsak följs den gemensamma lagstiftningen inom EU som reglerar villkoren för bl.a. import och hantering av animaliska biprodukter inom unionen. Vid handel på den inre marknaden kan det dock ställas ytterligare villkor som varierar i någon mån mellan medlemsländer. Villkoren ställs främst på basis av biproduktklass och användningsändamål. Målet med att övervaka handel med biprodukter på den inre marknaden är att förhindra spridning av djursjukdomar och att försäkra kvaliteten av biprodukter som används t.ex. för fodertillverkning.

För vilka typer av animaliska biprodukter krävs ett importintyg?

Innan avsändning av biprodukter av kategori 1 eller 2 bör den avsändande anläggningen alltid begära tillåtelse av införsel av den behöriga myndigheten i den mottagande medlemsstaten. Vid import till Finland behandlas tillståndsansökningar av Livsmedelsverket. Tillståndsansökningar bör alltid göras med en officiell ansökningsblankett, d.v.s. genom en ansökningsmall enligt Artikel 48. Mer information om tillståndsansökning enligt Artikel 48 hittas här.

Partispecifika dokumentkrav vid handel på den inre marknaden

Kraven på dokument avseende handel med animaliska biprodukter på den inre marknaden kan delas in i två delar:

  1. För vissa specifika biprodukter bör information om varje parti införas i det elektroniska TRACES-systemets Commercial Document-del (DOCOM) och därutöver bör ett handelsdokument i pappersformat medfölja varje parti under hela transporten från den avsändande anläggningen till den mottagande anläggningen. Handelsdokumentet kan skrivas ut i TRACES-systemet på alla medlemsstaters språk. Biproduktpartier som kräver bruk av det elektroniska systemet är:
  • animaliska biproduktpartier av kategori 1 (OBS! Tillstånd enligt Artikel 48)
  • animaliska biproduktpartier av kategori 2 (OBS! Tillstånd enligt Artikel 48)
  • partier som innehåller bearbetat animaliskt protein (processed animal protein=PAP)
  • obearbetad naturgödsel som kräver ett INTRA-hälsointyg uppgjord av tjänsteveterinären från den avsändande medlemsstaten (OBS! Tillstånd enligt Artikel 48)
  1. För övriga biproduktpartier som inte kräver bruk av det elektroniska systemet enligt punkt 1 ovan räcker att man använder ett handelsdokument i pappersformat som följer en officiell mall. Dylika biprodukter som tillhör kategori 3 och som inte kräver införsel i det elektroniska Traces-systemet vid handel på den inre marknaden utgörs bl.a. av:
  • slaktbiprodukter av kategori 3 avsedda för användning som foder
  • oberedda hudar och skinn, päls och ull
  • matavfall, inklusive använd matolja (used cooking oils= UCO)

Transportdokument som används för förflyttningar inom enskilda EU-länder är dock inte tillåtna handelsdokument vid handel på den inre marknaden. Vid förflyttningar av animaliska biprodukter på den inre marknaden ansvarar avsändaren alltid för bruket av både TRACES-systemet och uppgörandet av handelsdokumentet i pappersformat. Eventuella förmedlare bör även vara registrerade enligt biproduktförordningen och förmedlarens uppgifter bör framgå ur handelsdokumentet.

Handelsdokumentet har separata punkter för avsändare (t.ex. en utländsk förmedlare), ursprungsort (t.ex. anläggningen som framställt produkten), mottagare (t.ex. en inhemsk förmedlare) och destinationen (t.ex. anläggningen som fysiskt mottar partiet). Ifall man inte använder förmedlare, så kan avsändaren och ursprungsorten vara samma och mottagaren och destinationen utgöras av samma aktör på blanketten.

Mottagaren är skyldig att granska det mottagna biproduktpartiet och att uppgifterna i handelsdokumentet är korrekta. Mottagaren bör även kvittera varje biproduktparti av kategori 1 och 2, samt partier som innehåller bearbetat animaliskt protein (PAP) som mottagna i TRACES-systemet efter ankomst. Ifall man som mottagare upptäcker brister i biproduktpartierna (t.ex. ofullständiga handelsdokument eller ett positivt salmonellaprov från egenkontrollen) bör man kontakta kommunal- eller länsveterinären. Bruket av det elektroniska TRACES-systemet rekommenderas även vid transporter av andra kategori 3 biprodukter utöver PAP.

För mer information om handel med animaliska biprodukter på den inre marknaden kan man kontakta kommunalveterinären, länsveterinären eller Livsmedelsverket via abp@ruokavirasto.fi.

Sidan har senast uppdaterats 23.3.2023