Fleråriga nationella tillsynsplanen för livsmedelskedjan 2021–2024

Del 1: Den offentliga tillsynen i Finland och dess strategiska mål

Del 2: Åtgärder för att nå målen – prioriteringar inom tillsynen

Del 3: Livsmedelssäkerhet, foder och ekologisk produktion

Del 4: Livsmedelssäkerhet, foder och ekologisk produktion

Del 5: Växtproduktion

Var och en av EU:s medlemsstater ska göra upp en flerårig nationell tillsynsplan, för att säkerställa att förordningen om offentlig kontroll (EU) 2017/625 verkställs på ett effektivt sätt. I Finland inkluderar den fleråriga nationella tillsynsplanen för livsmedelskedjan (VASU) alla system för tillsyn över livsmedelskedjan, oavsett om de omfattas av tillämpningsområdet för förordningen om offentlig kontroll.

VASU är en gemensam ”färdplan” för alla myndigheter i livsmedelskedjan. Med hjälp av planen säkerställs på nationell nivå att myndighetstillsynens mål och prioriteringar är övergripande och enhetliga samt att tillsynens kvalitet och utveckling säkras. Varje behörig myndighet använder VASU i samband med planeringen, genomförandet och uppföljningen av sin egen verksamhet.

VASU 2021–2024 består av fem delar. I del 1 beskrivs bland annat hur den allmänna tillsynen ordnas i Finland. I denna del redogörs också för de allmänna principerna för tillsyn och kvalitet, koordinationskanalerna, beredskapsplanerna och de strategiska målen för tillsynen över livsmedelskedjan, som är gemensamma för alla tillsynssystem. Åtgärderna som vidtas för att nå målen beskrivs i del 2, medan del 3–5 redogör i detalj för enskilda system för tillsyn och deras mål och funktionsmekanismer.

I egenskap av central myndighet för tillsynen över livsmedelskedjan samordnar Livsmedelsverket arbetet med att göra upp och rapportera om VASU och fungerar som dess nationella kontaktpunkt. Planen uppdateras och preciseras årligen i enlighet med principen för kontinuerlig förbättring.

Genomförandet av VASU rapporteras årligen till Europeiska kommissionen.

Sidan har senast uppdaterats 7.11.2023