Säkra arbetssätt krävs för att skydda sig mot legionellabakterien

21. september 2020

Livsmedelsverket och Institutet för hälsa och välfärd (THL) hittade legionellabakterier i flera olika slags odlingssubstrat, komposter och rötningsrester. Insjuknande kan förhindras genom informering om legionellarisken samt genom att ge konsumenter och tillverkare anvisningar om säkra arbetssätt.

Livsmedelsverket och THL utredde förekomsten av legionellabakterier speciellt i sådana gödselfabrikat vars råvaror är förknippade med förhöjd risk för legionella på grund av deras ursprung eller behandling. Prover togs bland annat av förpackad jord, lösjord, kompost och biogasanläggningars rötningsrester som används som gödselmedel för åkerväxter. I projektet undersöktes separat också hur olika råvaror, tillverkningsprocessen, hygienisering och förvaring av produkterna påverkar förekomsten och halten av legionellabakterier.

Legionella är en bakterie som är vanligt förekommande i jorden och i vattendragen. Dess halt kan öka betydligt under lämpliga miljöförhållanden. Legionella förökar sig i fuktiga och varma förhållanden och kan därför förekomma i skadliga halter exempelvis i vattensystem, jord och kompost.

Legionellabakterier hittades i så gott som alla prover

Legionellabakterier hittades mycket ofta i de undersökta proverna och i vissa prover också i höga halter bestämda med både odlingsteknik och genetiska förökningsmetoder (qPCR). Utgående från projektets resultat kan man konstatera att fastän legionellabakterier påträffades i så gott som alla undersökta prover, påverkar råvaruval och behandlingsmetoder gödselfabrikatens legionellahalter. Det noterades också att legionella inte förstörs i gödselmedlens tillverkningsprocess.

”Det finns ännu ingen uppfattning om en säker legionellahalt i de här undersökta fabrikaten, och den dos av legionella som orsakar legionellos är inte heller i övrigt känd. I det här skedet, då det ännu inte har gått att minska legionellahalterna till en ofarlig nivå, är informering om legionellarisken samt anvisningar till konsumenter och tillverkare om hur man använder säkra arbetsmetoder sannolikt det bästa sättet att förhindra att någon blir sjuk”, säger specialforskare Jaana Kusnetsov vid THL.  

Legionellabakterierna orsakar olika infektioner även hos fullt friska personer

Legionellabakterier kan orsaka infektion eller legionellos, om de kommer in i kroppen via luftvägarna genom vattenaerosoler eller dammpartiklar som innehåller bakterier. Legionella kan orsaka allvarlig lunginflammation samt även hud-, blodcirkulations- och tarminfektioner. Därför är det viktigt att känna till risken att insjukna på grund av legionella och att skydda sig mot detta. Legionella orsakar sjukdom lättare hos personer som hör till riskgrupperna, men även fullt friska kan bli sjuka.

Fallen av legionellos har allmänt taget blivit betydligt vanligare i Europa. Vanligen har legionellosfall i Finland haft ett samband med vatten, men även några fall med anknytning till odlingssubstrat och organiska jordförbättringsmedel under de senaste åren är kända. Cirkulär ekonomi har ökat utnyttjandet av organiskt material såsom kommunalt slam och industrislam från olika produktionsprocesser i tillverkningen av gödselfabrikat.

I Finland finns inga forskningsrön om hur legionellabakterier fortlever i de råvaror som behandlas och om de kan finnas kvar i de gödselfabrikat som saluförs.

Välkommen till ett forskningsseminarium på distans 29.9 kl. 15–16

Välkommen att höra mer om ämnet på Livsmedelsverkets forskningsseminarium 29.9 kl. 15–16  (skypelänk till dem som anmält sig) och anmälan

 

Läs mer:

Arbetarskyddsanvisningar till dem som hanterar jordförbättringsmaterial och odlingssubstrat med tanke på skydd mot legionellabakterier (pdf, på finska)

Vetenskapligt projekt: Legionellabakteriens förekomst i produkter inom den cirkulära ekonomin
Forskningsprojektens slutrapporter:

Mera information:

Liisa Maunuksela, forskningsdirektör, FD, Livsmedelsverket, tfn 0400 256 097
Jaana Kusnetsov, specialforskare, FD, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 029 524 6347