Bedömningsrapporter för frökällor som hör till kategorin testat

Livsmedelsverket granskar om en frökälla som ansöks för kategorin testat uppfyller minimikraven för att bli godkänd. För granskningen ska beräkningar som beskriver det genetiska värdet hos fröplantagens kloner sändas till Livsmedelsverket för bedömning.

Fröplantager som hör till kategorin testat

Sidan har senast uppdaterats 17.1.2023