Godkänd frökälla

Nationell förteckning

Varje EU-medlemsstat ska göra upp en nationell förteckning över godkända frökällor för olika trädslag inom sitt område.

Nationell förteckning över godkända frökällor i Finland (pdf)

Nationell förteckning över godkända frökällor i Finland (xlsx)

Den nationella förteckningens form (Kommissionens förordning Nr 1597/2002) (pdf)

Uppgiften om areal för kategorin ”känd härkomst” i den nationella förteckningen har beräknats per trädslag och är baserad på statens nionde skogstaxering, med undantag av Lapplands skogscentrals område där materialet utgör VMI8. Beträffande ädla lövträd är arealuppgifterna baserade på Finlands miljöcentrals taxeringsuppgifter. Beräkningen är gjord för skogsmark samt mark som ingår i skogsbruket. Skyddade skogar har lämnats utanför beräkningen, likaså öppna områden där det inte har gått att bestämma trädslaget.

Som skogar som uppkommit på naturlig väg räknas skogar som har uppkommit från frön eller skott på naturlig väg. Förnyelsemogna skogar samt skydds- och fröträdbestånd räknas ha uppkommit på naturlig väg. Skogsbestånd som har uppkommit på naturlig väg har ansetts vara av ursprunglig härkomst och odlade skogsbestånd anses vara av okänt ursprung, om det inte har funnits uppgifter om annat ursprung.

Mera on ämnet

Sidan har senast uppdaterats 17.1.2023