Fröförpackning

Skogsträdsfrön avsedda att packas ska förslutas i en sådan förpackning av vilken det framgår om förpackningen har öppnats före produktionens följande skede, alltså förpackning i försäljningsförpackningar eller användning av dem för det slutliga användningsändamålet, alltså skogs- eller plantskolesådd. Packning av skogsträdsfrön är ett produktionsskede som övervakas genom inspektioner. Aktörer som packar frön ska vara införda i Livsmedelsverkets register över leverantörer av skogsodlingsmaterial som fröpackare. Fröpartier som marknadsförs ska förses med skogsodlingsmaterialets leverantörs etikett eller annat dokument av vilket detaljerade uppgifter om frönas ursprung och kvalitet framgår.

Rekommendationer för fröpackare 1

Tall- och granfrön bevarar sin grobarhet bra, då deras vattenhalt är 5–6 procent och de förvaras i en temperatur under +5 ˚C. Torra frön suger lätt i sig vatten och når småningom en balanserad fukt tillsammans med den omgivande luftens relativa fukthalt. Gynnsam lagringsfukt kan nås endast då fröna efter torkningen förpackas i lufttäta förpackningar eller lagras i 30–40 procent relativ luftfukt. I normal inomhusluft eller i ett kallt lager är luftfuktigheten i allmänhet betydligt högre än detta. För att fröna inte ska suga i sig fukt under lagringen måste förpackningarna vara lufttäta.

Det vanligaste förpackningsmaterialet är numera en plastflaska tillverkad av polyetenplast och försedd med en lufttät kork. Tunna plastpåsar och plastfilmer går lätt sönder och de har i allmänhet för stor vatten- och gasgenomsläpplighet.

Ju mer sällan förvaringskärlen öppnas, desto bättre bevarar fröna sin grobarhet. Det rekommenderas att alla frön i en lagerförpackning packas i försäljningsförpackningar på en gång. Då kärlen hanteras ska kondensering av vattenånga ur luften på ytan av de svala fröna beaktas, om förvaringskärlen öppnas innan temperaturen har hunnit jämna ut sig. För exempelvis ett 28 liters förvaringskärl (innehållande ett 14 kg tallfröparti) tar det 36 timmar innan temperaturen har jämnat ut sig från -16 till +22 °C.

1Nygren, M. 2003. Metsäpuiden siemenopas. Metsäntutkimuslaitos. Suonenjoen tutkimusasema. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 882:65—69.

Sidan har senast uppdaterats 8.9.2022