Kottar marknadsföring

Marknadsföraren måste vara införd i Livsmedelsverkets register över leverantörer av skogsodlingsmaterial. Marknadsföraren ska göra en insamlingsanmälan till Livsmedelsverket senast två veckor innan insamlingen börjar. Den som marknadsför kottar ska se till att kottarna transporteras till klängningsanstalten i slutna säckar eller containrar så att olika kottpartier inte kan blandas med varandra. Kottpartier från olika härkomstområden får inte klängas i samma parti. Alla kottpartier måste ha fröinsamlingsanmälans nummer och en kottetikett som man kan skriva ut från MEVI:s datasystem efter att fröinsamlingsanmälan har godkänts.

Marknadsförare ska föra bok över kottar som köpts och som marknadsförs. Följande uppgifter ska ingå i bokföringen:

- skogsodlingsmaterialets leverantör (namn eller firmanamn)

- av vem partiet av skogsodlingsmaterial har köpts

- skogsodlingsmaterialets mängd

- kottetikettens uppgifter

- uppgifter om till vem skogsodlingsmaterialpartiet har marknadsförts

- frönas mognadsår (produktionsbokföring kan föras per mognadsår)

 

Produktionsbokföringen ska sparas i 10 år.

Sidan har senast uppdaterats 8.9.2022