Kvalitetskrav

Ett fröparti som saluförs ska ha en artrenhet på minst 99 procent. Med artrenhet avses andelen frön av den saluförda arten av de rena frönas vikt.

Sidan har senast uppdaterats 8.9.2022