Känner du till skogsodlingsmaterialets kategorier?

Kvalitetskategorier för frön av skogsträd

Fröna indelas utgående från sin genetiska kvalitet i fyra kategorier. Plantor som drivits upp från dessa frön hör till samma kategori. Information om kvalitetskategorierna för frön av skogsträd finner du på frö- eller plantetiketterna som du finner på frö- eller plantförpackningarna. Mer information om frö- och plantetiketten finner du till höger på denna sida.

Känd härkomst (oförädlat)

 • Fröna har samlats in från frötäktsbestånd som ligger i ett och samma härkomstområde.
 • Olika trädslags härkomstområden finner du här.
 • Frötäktsbestånden har inte valts ut så materialet är varierande till sin genetiska kvalitet.

Beståndsutvalt (oförädlat)

 • Fröna har samlats in i ett för ändamålet utvalt och registrerat frötäktsbestånd som uppfyller fastställda kvalitetskrav.

Individutvalt (förädlat)

 • Fröna har samlats in i sådana fröplantager vars komponenter valts ut bland trädindivider med utomordentlig yttre kvalitet (plusträd).

Testat (förädlat)

 • Fröna har samlats in i sådana fröplantager som producerat frön som drivits upp till träd och dessa träd har utgående från testresultat påvisats vara betydligt bättre än träd uppdrivna av lokala frön.

Kvalitetskategoriernas egenskaper

Oförädlade frön och plantor uppdrivna av sådana

 • Frön som hör till kategorierna känd härkomst och beståndsutvalt är s.k. frötäktsbeståndsfrön. De har vanligen samlats in i ekonomiskogar och vid produktion av dem har inte använts skogsförädlingsmetoder.
 • För fröna säkerställs att de samlats in från tillräckligt många trädindivider så att den genetiska variationen är tillräcklig.
 • Om fröna och plantorna ges köparen information om insamlingsplatsernas geografiska läge (kommuner och latitud och longitud) och höjd dvs. altitud.
 • Om fröna anges också deras härkomst, om den är känd. Ett material kan kategoriseras som härkomstmaterial, om fröna samlats in i naturligt tillkomna frötäktsbestånd, vars träd härstammar från träd som i flera generationer vuxit på samma plats.
 • De viktigaste urvalskriterierna för ett beståndsutvalt frötäktsbestånd är beståndets sundhet och tillväxt och trädens kvalitet, form och växtsätt. Skogen ska också vara tillräckligt gammal och jämn till kvaliteten så att ovan nämnda egenskaper kan påvisas.

Förädlade frön och plantor uppdrivna av sådana

 • Förädlat frö produceras i fröplantager för skogsträd.
 • För fröplantagerna har i naturliga skogar valts ut de bästa trädindividerna dvs. plusträd, som korsas med varandra och producerar frö av utmärkt genetisk kvalitet.
 • Till fröplantager som hör till kategorin testat har accepterats endast den bästa delen av plusträden i varje enskilt område utgående från resultaten som erhållits av fältförsök.
 • Träd som växt upp av förädlade frön producerar mer stamved och är av bättre kvalitet än träd som tillkommit av lokala frön.
 • Vid förädling fästs också uppmärksamhet vid trädens sundhet och tålighet mot skadegörare och svampsjukdomar.

Vegetativt förökade plantor

 • Vegetativt förökade klonplantor hör till skogsodlingsmaterialkategorierna individutvalt eller testat.
 • Ursprungsindividerna som används för produktion av klonplantor väljs utgående från deras tillväxt, kvalitet, sundhet och andra särskilda egenskaper.
 • De producerade mängderna klonplantor begränsas i kategorin individutvalt.
Sidan har senast uppdaterats 17.1.2023