Frö- och plantstatistik 2006-2021

Livsmedelsverket sammanför årligen för statistiska ändamål uppgifter om antalet plantor som levererats för skogsodling, plantskolornas produktionsarealer och mängderna frö som använts för sådd i plantskolorna. Uppgifterna samlas in från de plantproducenter som är införda i registret över leverantörer av skogsodlingsmaterial. Med hjälp av dem sammanställs riksomfattande statistik över plantproduktionen. De regionala skillnaderna i produktionen av tall- och granplantor har presenterats så, att uppgifterna om plantskolor som ligger söder om och norr om Ule träsk har presenterats skilt för sig.  

Resultaten av enkäten om plantproduktionen för hela landets del presenteras i form av tabeller här:

Resultaten av enkäten om plantproduktionen och den regionala presentationen här:

Material

Enkäten sändes till de plantskolor som levererat plantor för skogsodling under åren i fråga. Plantskolorna ombads uppge vilka plantor som levererats direkt till plantförmedlare eller skogsägare i Finland. Om uppgifter om plantor som sålts till andra plantproducenter eller plantor som levererats till plantskolans övriga verksamhetsställen ombads inte för att samma plantpartier inte ska förekomma två gånger i statistiken.

Resultaten av enkäten omfattar årligen så gott som alla skogsplantskolor på finska fastlandet och Åland. Antalet plantskolor som besvarat enkäten har årligen varierat mellan 33 och 72 (figur 1). Antalet plantskolor har kraftigt minskat under uppföljningsperioden 2006 - 2021. Växthusarealen som används för plantproduktion var år 2021 89 ha och den har ökat något under de senaste åren (figur 2).

De regionala skillnaderna i produktionen av tall- och granplantor har presenterats så, att uppgifterna från plantskolor som ligger söder om och norr om Ule träsk har presenterats skilt för sig. Antalet plantskolor i Södra Finland har varierat mellan 29 och 60 och antalet plantskolor i norra Finland mellan 4 och 12. I statistiken ingår också uppgifter om de sista marknadsförda plantpartierna från plantskolor som upphört med sin verksamhet under året i fråga. Av den orsaken är svarsprocenten under flera år högre än antalet plantskolor som var införda i registret över leverantörer av skogsodlingsmaterial i slutet av året (figur 3).

Figur 1. Antal plantskolor

image1mt3.png

Figur 2. Växthusareal som använts för plantproduktion.

image9jq4l.png

Figur 3. Antal plantskolor i registret över frökällor i slutet av året åren 2003 - 2021. Stora (växthusarealen över 10 000 m2), medelstora (växthusarealen 5 000 - 10 000 m2) och små (växthusarealen under 5000 m2) plantskolor.

imageq3oih.png

Sidan har senast uppdaterats 18.1.2023