Centrala nya punkter i lagen om gödselmedel

Den nya lagen om gödselmedel trädde i kraft den 16 juli 2022, det vill säga samtidigt som EU:s nya förordning om gödselprodukter började tillämpas. Behovet av en lagreform berodde på verkställandet av EU:s förordning om gödselprodukter samt på att den nationella lagstiftningen behövde uppdateras. Reformens mål är att harmonisera lagstiftningen med EU-lagstiftningen, produktlagstiftningen och annan lagstiftning inom livsmedelskedjan.

För aktörerna inom gödselbranschen är centrala förändringar med anknytning till tillverkningen och marknadsföringen av gödselprodukter att typbeteckningarna försvinner och att man övergår till en produktstruktur som liknar den i EU:s förordning om gödselprodukter. I den nya produktstrukturen placeras gödselprodukterna i produktkategorier och de ämnen som används som komponenter och råvaror i en gödselprodukt placeras i komponentmaterialkategorier som komponentmaterial. Möjligheterna att utveckla och marknadsföra nya gödselprodukter förbättras genom att typbeteckningarna faller bort.

I lagreformen fästs mer uppmärksamhet än tidigare på aktörernas eget ansvar för produkten och produktionen. Det krävs ett kvalitetssystem för verksamheten och det är inte längre nödvändigt med godkännande av anläggning för organiska gödselprodukter. Aktörens eget ansvar för att verksamheten uppfyller kraven och är av god kvalitet ökar, då verksamheten inte godkänns på förhand av myndigheten.

I lagen revideras bestämmelserna om användning av fosfor så att kraven med anknytning till användningen av fosfor även gäller anläggning av grönområden och miljöbyggande samt jordbrukare som inte omfattas av begränsningarna som gäller miljöersättning för användning av fosfor.

Ändringar i tillsynsmyndighetens verksamhet omfattar bland annat införandet av en påföljdsavgift av straffkaraktär till de tvångsmedel som står till myndigheternas förfogande och möjligheten att utreda ekonomiska aktörers tillförlitlighet i kampen mot grå ekonomi. Som ett nytt tvångsmedel har tillsynsmyndigheten möjlighet att återkalla registreringen av verksamheten om en ekonomisk aktör inte uppfyller kravet på tillförlitlighet.

Lagen om gödselmedel 711/2022 (PDF) kan läsas eller laddas ner här. Mer detaljerade krav på verksamhet och produkter kommer att ingå i jord- och skogsbruksministeriets förordningar som håller på att utarbetas. Mer information om dessa frågor kommer att publiceras på Livsmedelsverkets webbplats i sinom tid.

Lagstiftningen träder i kraft efter övergångsperioder, så att verksamheten kan anpassas till de nya kraven utan olägenheter för de ekonomiska aktörerna. Läs mer om övergångsperioderna här.

Sidan har senast uppdaterats 22.12.2022