CE-märkning

En CE-märkning får användas på en produkt som är tillverkad i enlighet med kraven i EU:s förordning om gödselprodukter. En CE-märkt gödselprodukt får transporteras fritt inom EU. Det innebär ändå inte att en gödselprodukt är tillverkad i Europeiska unionen. 

Tillverkaren av en gödselprodukt har ansvaret för att den CE-märkta produkten har tillverkats i enlighet med kraven. Myndigheterna varken testar eller godkänner gödselprodukter. Endast gällande produkter som anses utgöra en risk för den allmänna säkerheten krävs att bedömning av överensstämmelsen görs av tredje part, det vill säga ett anmält organ.

Även om tillverkarna har ansvaret för gödselprodukternas överensstämmelse och för att anbringa CE-märkningen, har också importörerna och distributörerna en viktig roll i säkerställandet av att endast produkter som uppfyller kraven i lagstiftningen släpps ut på marknaden. En importör eller distributör som släpper ut gödselprodukterna på marknaden under sitt eget namn eller varumärke tar över ansvaret för tillverkarens uppgifter och har därför ansvaret för gödselprodukternas överensstämmelse.

Du hittar information om CE-märkning, CE-märkta produkter och unionens harmoniseringslagstiftning med krav på CE-märkning samt vilka steg som ska följas på EU-kommissionens webbplats (på engelska).

2022 års blåbok om genomförandet av EU:s produktbestämmelse är tillgänglig på unionens webbplats EUR-lex.

Sidan har senast uppdaterats 22.12.2022