EU:s nya förordning om gödselprodukter (2019/1009)

EU:s nya förordning om gödselprodukter (2019/1009)

EU:s förordning om gödselprodukter (2019/1009) trädde i kraft den 14 juli 2019 och bestämmelserna i den började tillämpas i tillverkningen och marknadsföringen av CE-märkta gödselprodukter den 16 juli 2022. När tillämpandet inleddes upphävde den nya förordningen förordning (EG) nr 2003/2003. EU-förordningen om gödselprodukter harmoniserar tillverknings- och kvalitetskraven på gödselprodukter som marknadsförs inom Europeiska unionens område. I förordningen har gödselprodukterna indelats i produktfunktionskategorier och vilka råvaror som är tillåtna i dem har fastställts i komponentmaterialkategorier.

Gödselprodukter som marknadsförs i Finland kan även i fortsättningen tillverkas i enlighet med kraven i den nationella lagstiftningen om gödselmedel. Ekonomiska aktörer kan själva avgöra om de vill tillverka nationella gödselprodukter eller CE-märkta gödselprodukter. En och samma anläggning kan också tillverka produkter enligt både nationell lagstiftning och EU:s förordning om gödselprodukter. CE-märkningen får användas endast på produkter som uppfyller kraven i EU-förordningen.

Gödselprodukter får tillhandahållas på marknaden också på grundval av ömsesidigt erkännande.

En ekonomisk aktörs skyldigheter

Med en ekonomisk aktör avses tillverkare, auktoriserade ombud, importörer och distributörer av CE-märkta gödselprodukter. Även i den nationella lagen om gödselmedel används termen ekonomisk aktör om den som bedriver verksamhet inom gödselbranschen. I lagen avses med ekonomisk aktör tillverkare, auktoriserade ombud, importörer och distributörer som deltar i tillverkningen och distributionen.

En ekonomisk aktör är skyldig att säkerställa att de CE-märkta gödselprodukter som tillhandahålls på marknaden uppfyller kraven i förordningen. Tillverkaren är skyldig att verifiera att produktionsprocessen och de gödselprodukter som tillverkas överensstämmer med kraven samt att de provtagnings- och analysmetoder som gäller produkterna kan verifieras. För verifieringen krävs ett kvalitetssystem som uppfyller kraven i förordningen. Tillverkaren ska också se till att ett så kallat anmält organ godkänner och övervakar tillverkningen av gödselprodukter i de fall som anges i förordningen.

Ekonomiska aktörer som tillverkar eller tillhandahåller CE-märkta gödselprodukter på marknaden är skyldiga att anmäla sin verksamhet till Livsmedelsverket. Tillverkning av CE-märkta gödselprodukter kräver dock inte Livsmedelsverkets godkännande.

Tillverkning av CE-märkta gödselprodukter

I förordningen är gödselprodukterna indelade i produktfunktionskategorier. Olika krav ställs på produkternas funktion, det vill säga på produktens avsedda användning och egenskaper, för varje produktfunktionskategori. För de olika produktfunktionskategorierna fastställs dessutom kvalitetskrav, det vill säga gränsvärden för den maximala mängden skadliga metaller och patogener. Det finns totalt sju produktfunktionskategorier.

I förordningen fastställs av vilka komponentmaterialkategorier de CE-märkta gödselprodukterna som tillhör de olika produktfunktionskategorierna får bestå. I komponentmaterialkategorierna anges vilka råvaror som är tillåtna i kategorierna och för råvaror som kräver bearbetning anges vilka krav som ställs på bearbetningsmetoderna. Det finns totalt 15 komponentmaterialkategorier.

Förpackning och märkning av produkterna

CE-märkta gödselprodukter kan säljas både förpackade och oförpackade. Oförpackade gödselprodukter ska åtföljas av en handling av vilken framgår samma identifierande uppgifter och varudeklaration som på förpackade produkter. I EUR-Lex har kommissionen publicerat en anvisning om förpackningspåskrifter med information om vad varudeklarationen för CE-märkta gödselprodukter ska innehålla. I anvisningen finns kraven på förpackningspåskrifter för de olika produktfunktionskategorierna.

Övergångsperiod

En övergångsperiod tillämpas på EG-gödselmedelspartier som har tillverkats i enlighet med förordning (EG) nr 2003/2003. EG-gödselmedel kan fortfarande tillhandahållas på marknaden efter den 16 juli 2022, om de har släppts ut på marknaden i enlighet med förordning (EG) nr 2003/2003 före detta datum. I enlighet med förordning (EG) nr 2003/2003 är det datum då ett EG-gödselmedel ”släpps ut på marknaden” när en viss produkt

1) de facto tillhandahålls antingen mot betalning eller gratis

2) lagras för tillhandahållande

3) importeras till EU:s tullområde.

Dessa produkter kan saluföras fram till deras sista förbrukningsdag. Mer information: Vanliga frågor.

Ärenden under beredning hos kommissionen

Kommissionens arbetsgrupp för gödselprodukter bereder kommande ändringar i och kompletteringar av förordningen. Ärenden som behandlas i arbetsgruppen finns i kommissionens dokumentsystem CIRCABC.

Sidan har senast uppdaterats 11.1.2023